Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravopis – vyjmenovaná slova po B a L

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravopis – vyjmenovaná slova po B a L"— Transkript prezentace:

1 Pravopis – vyjmenovaná slova po B a L
Kde píšeme i/y a kde í/ý Pravopis – vyjmenovaná slova po B a L

2 Anotace Materiál tvoří 17 slidů, v nichž se žák osvěží pojem vyjmenovaná slova a procvičí si pravopis i/y po B a L cílová skupina: 6. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák očekávaný výstup: žák je schopen poznat vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná a ovládat jejich pravopis, je nutno využívat formu prezentace k zachování interaktivity použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 6. roč. , Český jazyk, přehled učiva základní školy, Pravopisná cvičení průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se žáky na cvičeních, za každým cvičením následuje klíč s řešením

3 Kde píšeme i/y a kde í/ý v kořenech vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných píšeme tvrdé y/ý: plyn, uplynulý v kořenech ostatních slov píšeme měkké i/í: hlína, hliněný v příponách píšeme měkké i/í: slíbit, slíbil v pádových koncovkách se při psaní i a y řídíme vzory: kdo? co? – ti psi, ti páni; koho? co? – ty pány, ty psy v osobních koncovkách sloves přítomného času se píše vždy měkké í: nosím, nosíš,… v příčestí se při psaní i a y řídíme pravidly o shodě přísudku s podmětem: hokejisté vyhráli, stromy opadaly, děti odešly

4 Vyjmenovaná slova - B být – bydlit – obyvatel – byt; příbytek – nábytek – dobytek; obyčej – bystrý – bylina; kobyla – býk - Přibyslav

5 Vyjmenovaná slova - L slyšet – mlýn – blýskat se; polykat – plynout – plýtvat; vzlykat – lysý – lýtko; lýko – lyže – pelyněk; plyš

6 Vyjmenovaná slova - M my – mýt – myslit – mýlit se; hmyz – myš – hlemýžď; mýtit – zamykat – smýkat; dmýchat – chmýří – nachomýtnout se; Litomyšl

7 Vyjmenovaná slova - P pýcha – pytel – pysk; netopýr – slepýš – pyl; kopyto – klopýtat – třpytit se; zpytovat – pykat – pýr; pýřit se – čepýřit se

8 Vyjmenovaná slova - S syn – sytý – sýr; syrový – sychravý – usychat; sýkora – sýček – sysel; syčet - sypat

9 Vyjmenovaná slova - V vy – vysoký – výt; výskat – zvykat – žvýkat; vydra – výr – vyžle; povyk – výheň; a slova s předponou vy-, vý-

10 brzy – jazyk – nazývat; Ruzyně
Vyjmenovaná slova - Z brzy – jazyk – nazývat; Ruzyně

11 Doplň i/y/í/ý nový b-t dlouhý hřeb-k zaniklý hřb-tov
nezb-tné b-lkoviny zb-tečné otázky b-ložraví savci cesta rychle ub-hala neznámá b-tost nab-lená prkna rozb-t skleničku posb-rat rozházené věci ob-yčejný den silné krupob-tí drahocenný náb-tek památná b-tva nab-dka zboží ošetřovatel dob-tka černý ryb-z změna b-dliště hb-tý pohyb horské b-střiny dob-hat tramvaj neob-dlené planety nový byt dlouhý hřebík zaniklý hřbitov nezbytné bílkoviny zbytečné otázky býložraví savci cesta rychle ubíhala neznámá bytost nabílená prkna rozbít skleničku posbírat rozházené věci obyčejný den silné krupobití drahocenný nábytek památná bitva nabídka zboží ošetřovatel dobytka černý rybíz změna bydliště hbitý pohyb horské bystřiny dobíhat tramvaj neobydlené planety

12 Doplň i/y/í/ý vl-dný dopis l-ková taška spadané jehl-čí
tříčlenná hl-dka pl-nový sporák bl-štivá kl-ka l-duprázdné ul-ce opálená l-tka l-bezná vůně usl-šet střelbu l-cní kosti skl-zeň obilí pl-tvání časem ohrnutý l-mec skl-dit tal-ře ze stolu zralé mal-ny l-žařské závody nesl-šitelné kroky škodol-bý člověk pl-šové hračky bramborové hl-zy rozkvetlé konval-nky l-ška Ryška vlídný dopis lýková taška spadané jehličí tříčlenná hlídka plynový sporák blyštivá klika liduprázdné ulice opálená lýtka líbezná vůně uslyšet střelbu lícní kosti sklizeň obilí plýtvání časem ohrnutý límec sklidit talíře ze stolu zralé maliny lyžařské závody neslyšitelné kroky škodolibý člověk plyšové hračky bramborové hlízy rozkvetlé konvalinky liška Ryška

13 Doplň Potřebujeme ob…čejné b…dlo na klepání koberců. Vaše nab…dka je nevýhodná. Nab…zíme vám příjemný pob…t v Krkonoších. To je poslední zb…tek b…linkového čaje. Obědvali jsme b…ftek. V parku rostou tři druhy javoru: javor mléč, klen a bab…ka. V ob…vacím pokoji jsou velké b…cí hodiny. Bouře b…la provázena silným hromob…tím. Jan Ámos Komenský napsal knihu Lab…rint světa a ráj srdce. O blahob…tu se mu ani nezdálo.

14 Doplň Potřebujeme obyčejné bidlo na klepání koberců. Vaše nabídka je nevýhodná. Nabízíme vám příjemný pobyt v Krkonoších. To je poslední zbytek bylinkového čaje. Obědvali jsme biftek. V parku rostou tři druhy javoru: javor mléč, klen a babyka. V obývacím pokoji jsou velké bicí hodiny. Bouře byla provázena silným hromobitím. Jan Ámos Komenský napsal knihu Labyrint světa a ráj srdce. O blahobytu se mu ani nezdálo.

15 Doplň Na bl..zkém vršku se černalo l…žaři a l…žařkami. Kdo je l…ný, l…žovat se nenaučí. Mysl…věc vystopoval l…šku až pod l…skové křoví. Z l…ka se dá uplést mnoho užitečných a l…b…vých předmětů. Nemám rád l…chocení ani l…chotníky. Nočním motýlům říkáme l…šajové. Mám mamince seml…t na ml…nku l…skové oříšky. Nel…tuj se, nic to není.

16 Doplň Na blízkém vršku se černalo lyžaři a lyžařkami. Kdo je líný, lyžovat se nenaučí. Myslivec vystopoval lišku až pod lískové křoví. Z lýka se dá uplést mnoho užitečných a líbivých předmětů. Nemám rád lichocení ani lichotníky. Nočním motýlům říkáme lišajové. Mám mamince semlít na mlýnku lískové oříšky. Nelituj se, nic to není.


Stáhnout ppt "Pravopis – vyjmenovaná slova po B a L"

Podobné prezentace


Reklamy Google