Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodický list Pořadové číslo: VY_32_INOVACE_I.B.13 Název pro školu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodický list Pořadové číslo: VY_32_INOVACE_I.B.13 Název pro školu:"— Transkript prezentace:

1 Metodický list Pořadové číslo: VY_32_INOVACE_I.B.13 Název pro školu:
EU ČJ 13 Název materiálu: Vyjmenovaná slova po B Autor: Mgr. Šárka Podpinková Vzdělávací obor: Český jazyk Anotace: Pomocí tohoto DŮM se žáci naučí vyjmenovaná slova po B. Klíčová slova: Vyjmenovaná a příbuzná slova po B Druh učebního materiálu: Výuková prezentace Očekávaný výstup: Žák odůvodňuje a píše správně slova s y, ý po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech. Věková skupina: 8 - 9 let Ověřeno dne: Třída: III. A, 18 žáků, 7 chlapců, 11 dívek, SVP 2, chlapců 1, dívek 1

2 B Vyjmenovaná slova po B být bydlit obyvatel byt nábytek příbytek
dobytek bystrý obyčej kobyla bylina býk Přibyslav

3 Pamatuj! Musí být hodný. X Nemusíš bít psa. Byl vždycky nejhezčí. X Proč jsi Vaška bil. Chlapci odbyli úlohu. X Věžní hodiny odbily osm. Lehce nabyl, lehce pozbyl. X Myslivec nabil pušku. být – byl (bude) X bít – bil (bije) obr. 1

4 Slova příbuzná s vyjmenovanými slovy
být být bývat nabývat nebyla dobýt příbytek přibývat ubývat obývat obývací bylina býložravec bylinka bylinný čaj kobylka kobylí bydlit bydliště obydlí obydlit bydlo nábytek kobyla nábytkový nábytkář dobytčí dobytče dobytek býk Býček býčí obývat přebývat obyvatelstvo obyvatel obyčej obyčejný obyčejně Přibyslav bytový bytný obydlí byt přibyslavský bystrý bystře bystřina bystrozraký

5 Najděte vyjmenovaná slova ve čtyřsměrce.
P O B Y Č E J K A L S T Á N D Ř V I F Ý M C Í U R G H

6 Doplň správně i/í, y/ý. léčivé b_liny b_lo slyšet b_tí hodin
b_lý motýl ob_vací pokoj nový b_t zb_lo rozb_té auto děti pob_haly venku Jana b_la rychlá starý ob_čej rozzuřený b_k ob_vatel Přib_slavi veselá kob_lka sb_rka známek život v blahob_tu b_lá břízka hb_tý počtář bab_ččin příb_tek zlaté ob_lí přib_t hřebík

7 Doplňuj a rozlišuj – BÝT a BÍT.
Neodb_tný pes, b_t kamaráda, b_t doma, hodiny b_ly poledne, srdce mi hlasitě b_lo, nab_t pušku, b_t spokojený, b_la jsem zkoušená, Pepa hraje na b_cí nástroje, b_lo to dávno, b_valý host, žák odb_l úlohu, kočí b_li koně, rozb_té koleno, děti b_ly na výletě, Pepa chce b_t lékařem, přijď k nám pob_t, nechci b_t b_t.

8 Doplň vyjmenovaná slova po B.
K O B B O N

9 Najděte vyjmenovaná slova ve čtyřsměrce. (řešení)
P O B Y Č E J K A L S T Á N D Ř V I F Ý M C Í U R G H

10 Doplň správně i/í, y/ý. (řešení)
léčivé byliny bylo slyšet bití hodin bílý motýl obývací pokoj nový byt zbylo rozbité auto děti pobíhaly venku Jana byla rychlá starý obyčej rozzuřený býk obyvatel Přibyslavi veselá kobylka sbírka známek život v blahobytu bílá břízka hbitý počtář babiččin příbytek zlaté obilí přibít hřebík

11 Doplňuj a rozlišuj – BÝT a BÍT. (řešení)
Neodbytný pes, bít kamaráda, být doma, hodiny bily poledne, srdce mi hlasitě bilo, nabít pušku, být spokojený, byla jsem zkoušená, Pepa hraje na bicí nástroje, bylo to dávno, bývalý host, žák odbyl úlohu, kočí bili koně, rozbité koleno, děti byly na výletě, Pepa chce být lékařem, přijď k nám pobýt, nechci být bit.

12 Doplň vyjmenovaná slova po B. (řešení)
T E K P Ř I B Y S L A V B Ý T B Y L I N A P Ř Í B Y T E K B Y T B Ý K K O B Y L A O B Y Č E J B Y S T R Ý B Y D L I T O B Y V A T E L N Á B Y T E K

13 Literatura a internetové zdroje:
Obr. 1 cit.[ 2012/11.20] Sada klipartů Microsoft Office 2010 


Stáhnout ppt "Metodický list Pořadové číslo: VY_32_INOVACE_I.B.13 Název pro školu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google