Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Domácí úkol (Laodikea – studený a horký pramen): řešení je na konci prezentace, v nahrávce od 01:04:35.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Domácí úkol (Laodikea – studený a horký pramen): řešení je na konci prezentace, v nahrávce od 01:04:35."— Transkript prezentace:

1 Domácí úkol (Laodikea – studený a horký pramen): řešení je na konci prezentace, v nahrávce od 01:04:35

2 • důležitost kontextu pro významy slov • celkový obraz a zaměření na detaily • překlenutí rozdílů (podstata Bible, literární forma, (podstata Bible, literární forma, jazykový, geografický, kulturní a jazykový, geografický, kulturní a filosofický rozdíl, naše vlastní filosofický rozdíl, naše vlastní předporozumění významu slov, předporozumění významu slov, historický kontext) historický kontext) • použití Strongovy konkordance

3 Náš postoj k Božímu slovu

4 1) Pozorování 2) Výklad 3) Aplikace

5 1) Pozorování

6 rámec (puzzle) pozorné čtení kontext

7 • KDO kdo to napsal, kdo to řekl, o kom se mluví, ke komu se tu mluví • CO jaké hlavní události, myšlenky, jací lidé • KDY kdy to bylo napsáno, kdy se to stalo, kdy to autor řekl • KDE kde se to stalo, kde to bylo řečeno • PROČ proč se to stalo, proč to bylo napsáno, proč je tomu věnováno tolik místa • JAK jak se to stalo ?? ? ? ? ? ???

8 celkový pohled poselství celku charakteristika

9 hlavní témata struktura knihy téma knihy, kapitol, oddílů

10 klíčová slova (zvýraznění)

11

12 spravedlnost/ospravedlněn víra/uvěřit milost zákon hřích/přestoupení/hřešit

13 autorův záměr

14 2) Výklad

15 3) Aplikace

16 • co oddíl znamená pro mne • které pravdy mám přijmout, uvěřit jim nebo jim podřídit svůj život • jaké změny by to mělo promítnout do mého života

17 2Tim 3:16-17 Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné: • k učení • k usvědčování • k napravování • k výchově ve spravedlnosti

18 2Tim 3:16-17 … aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku.

19 Otázka překladu

20

21

22 Typy překladu • Doslovný překlad • Volný (parafrázovaný) překlad • Dynamický ekvivalent

23 1Kor 15,20 Kristus vstal z mrtvých, prvotina těch, kdo zemřeli. řecky: usnuli

24 Matouš 6:22-23 Matouš 6:22-23 „Lampou těla je oko. Je-li tvé oko čisté, celé tvé tělo bude plné světla. Ale je-li tvé oko špatné, celé tvé tělo bude temné. Je-li tedy i světlo v tobě tmou, jak velká je pak temnota!“

25 Matouš 6:25-27 Matouš 6:25-27 Proto vám pravím: Nemějte úzkost o svůj život, co budete jíst a co budete pít, ani o své tělo, co si obléknete. Není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptáky: nesejí, nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Což vy nejste o mnoho cennější než oni? Kdo z vás dokáže úzkostlivou péčí přidat k délce svého života jediný den?

26 ČSP Lampou těla je oko. Je-li tvé oko čisté, celé tvé tělo bude plné světla. 21 21 Oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné.

27 Jakubův 4:11-12 Jakubův 4:11-12 Bratři, nemluvte jeden proti druhému. Kdo mluví proti bratru nebo soudí svého bratra, mluví proti Zákonu a soudí Zákon. Jestliže však soudíš Zákon, nejsi činitelem Zákona, nýbrž soudcem. Jeden je zákonodárce a soudce, ten, který může zachránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, jenž soudíš bližního?

28 Skutky apoštolské 17:16 Skutky apoštolské 17:16 ČEP Zatím na ně Pavel v Athénách čekal; když shledal, kolik modlářství je v tom městě, velmi ho to znepokojovalo. 21 Když na ně Pavel čekal v Athénách, viděl, jak je to město plné model, a jeho duch se bouřil.

29 Skutky apoštolské 17:16 Skutky apoštolské 17:16 Kral. A když Pavel čekal jich v Aténách, rozněcoval se v něm duch jeho, vida to město oddané býti modloslužbě. ČSP Zatímco Pavel na ně čekal v Athénách, jeho duch se v něm rozhorloval, když pozoroval, že město je plné model.

30 KJV (Strong) Now while Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred in him, when he saw the city wholly given to idolatry. spirit pneuma: spirit was stirred paraxuno: to sharpen alongside, i.e. (figuratively) to exasperate: KJV - easily provoke, stir.

31 1Kor 3:1,3 ČEP Já jsem k vám, bratří, nemohl mluvit jako k těm, kteří mají Ducha, nýbrž jako k těm, kteří myslí jen po lidsku, jako k nedospělým v Kristu. ČSP A já, bratři, jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním, ale jako k tělesným, jako k nedospělým v Kristu.

32 1Kor 3:1,3 ČEP řecký text řecký text      (5675)                  (5675)            

33 1Kor 3:1,3 ČEP neboť dosud patříte světu. Odkud je mezi vámi závist a svár, ne-li z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé? ČSP neboť jste stále ještě tělesní. Vždyť pokud je mezi vámi žárlivost, rozbroj a rozdělení, zdali nejste tělesní a nežijete jen po lidsku?

34 1Kor 3:1,3 řecký text řecký text     (5748)              (5748)         (5748)              (5748)    

35

36 Příklady překladu slova „tělo“ v ČEP tělo Mt 19,5 člověk Mt 24,22 lidská slabost Ř 6,19 maso Lk 24,39 zdání J 8,15 v moci hříchu Ř 7,5 nikdo Ř 3,20 tvor Lk 3,6 lidská přirozenost Ř 7,18 lidé J 17,2 jednání Ř 7,25 co sami chtějí Ř 8,5 sobectvíŘ 8,6 rodem Ř 9,5 soustředění na sebe Ř 8,7 sklony Ř 13,14 vlastní síla Ř 8,8lidská měřítka 2K 5,16 čas 1K 7,28 lid 1K10,18 vlastní vůle Ř 8,13 já Gal 2,20 nemocenGal 4,13lid, z něhož pocházím Ř 9,3 oběť Ef 2,14 pozemské Ef 6,5 pokrevní bratři Ř 11,14 osobně Kol 2,1 mysl Kol 2,18 lidský soud 1K 1,26 vášně Kol 2,23 zevně Žid 9,13 vlastní zájmy 2K 1,17 zvrhlostJu 7 hřích Ju 23 po lidsku 2K 5,16 těžkosti 2K 7,5sami sobě Ř 8,12 lidská svévole Gal 5,19 svévolně 2Pt2,10 sami na sebe Gal 3,3duch. neobřezáni Kol 2,13 vnější věci 2K 11,18 vůle člověka Gal 4,23

37 Domácí úkol…. Dt 2:2-3 Dt 2:2-3 Tu mi Hospodin řekl: Už dost dlouho jste obcházeli toto pohoří. Vydejte se na sever.

38 Co bude příště? • naše limity • další poznámky • studijní pomůcky

39 Domácí úkol…. Laodikeja

40 Vykopávky akvaduktu Laodikeja

41 Horké prameny Hierapolis

42


Stáhnout ppt "Domácí úkol (Laodikea – studený a horký pramen): řešení je na konci prezentace, v nahrávce od 01:04:35."

Podobné prezentace


Reklamy Google