Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nesem’ vám noviny 1.Nesem Vám noviny, poslouchejte,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nesem’ vám noviny 1.Nesem Vám noviny, poslouchejte,"— Transkript prezentace:

1

2 Nesem’ vám noviny 1.Nesem Vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte. /:Slyšte je pilně a neomylně,:/ rozjímejte. 2.Syna porodila čistá panna, v jesličky vložila Krista Pána. /:Jej obvinula a zavinula,:/ plenčičkama.

3 Nesem’ vám noviny 3.Kněmužto andělé z nebe přišli
i také pastýři jsou se sešli. /:Jeho vítali, Jeho chválili,:/ dary nesli. 4.Andělé v oblacích prozpěvují, narození Páně ohlašují, /:že jest narozen, v jeslích položen,:/ oznamují.

4

5 Píseň spasených hudba a text: Petr Zika
Hoden je Beránek nejvyšší chvály, On nás vykoupil svou krví. Jenom Ty jsi navěky Král, jenom Tobě patří sláva, Pane náš. Budeme jásat nad Tvým vítězstvím, prapory pozdvihnem’ ve jménu svého Boha.

6 Haleluja, sláva, čest hudba a text: Karel Řežábek
čest i chvála s dobrořečením, síla i moc, úcta i dík Tobě na věky náleží! 1.Přišel jsi plamenem zažehnout knoty vírou jen doutnající, změnit pustinu v zahradu rozkvetlou v srdcích bez lásky strádajících, v srdcích bez lásky strádajících.

7 Haleluja, sláva, čest hudba a text: Karel Řežábek
čest i chvála s dobrořečením, síla i moc, úcta i dík Tobě na věky náleží! 2.Svatý se dotýkal nečistých, sloužil ten, kdo měl být uctíván, Král umýval nohy svým poddaným, nevinný za hřích byl potrestán, nevinný za hřích byl potrestán.

8 Vzdejme čest Bohu hudba a text: Michaela Romanská
/:Vzdejme čest Bohu a Pánu nebe i země!:/ Vzdejme chválu a díky Králi, On je hoden mít vše, co mám, krev Jeho tekla za tebe i za mě, sám sebe nám dal.

9 Zboř každou hráz Zboř každou hráz, co ďábel nám postavil,
chceme Tě chválit s jednotou. Odřízni z nás teď pýchu a souzení a zasviť nám svou pokorou. /:Dal jsi nám svou vůli znát, jako církev být Tvojí rodinou.:/ Zboř každou hráz. ... Amen.

10

11 a hojí rány, které nosí čas.
Vánoční klid a mír 1.Co je to? Studí to! To vločka v mojí dlani zůstat se bojí. Vánoční klid a mír rozlévá se zas po celém kraji, tak jako loni. Zas můžeme si každý něco dát. Spolu se radovat a taky se smát. Vždyť je tu čas, kdy i přes mráz Boží láska srdce otvírá a hojí rány, které nosí čas.

12 a hojí rány, které nosí čas.
Vánoční klid a mír 2.Co je to? Svítí to! To jasná hvězda na obloze stojí. Zvěstuje každému, že temnota v království Božím neobstojí. To dneska večer přišel na zem Král naplnit proroctví, která sám Bůh dal. Vždyť je tu čas, kdy i přes mráz Boží láska srdce otvírá a hojí rány, které nosí čas.

13 Smím hudba a text: Václavka Šípková
1.Smím Ti říkat „Otče, Tatínku!“, smím k Tobě jít a Ty mě objímáš. Ty jsi nade mnou, Ty jsi se mnou, nikdy mě nenecháš, nikdy mě neopustíš. Jsi můj Otec (a nic to nezmění) 2.Dáváš mi poznat jak velkou ke mně lásku máš, dáváš mi poznat, jak mě miluješ.

14 Dobrořeč duše má hudba a text: Daniel Kyzlink
/:Dobrořeč duše má Hospodinu a celé nitro mé Jeho svatému jménu.:/ 4x A nezapomínej na žádné Jeho dobrodiní, On ti všechny tvé nepravosti promíjí, ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé, tebe korunuje svou milostí a slitováním.

15

16 Otče, můj drahý hudba a text: Jiřina Markovová
/:Otče, můj drahý, svaté je jméno Tvé, kéž je zjevná Tvoje sláva na zemi.:/ Můj nejvyšší. /:Buď vůle Tvá na nebi, buď vůle Tvá na zemi, buď vůle Tvá v životě mém, Ježíši.:/ /:Ježíš, ó Ježíš, v Jeho jménu je moc, kéž je zjevná Jeho sláva na zemi.:/

17 Před Tebou smím pokleknout
1.Před tebou smím pokleknout, vyznat Ti lásku, Pane můj, jsi pro mě nejvzácnější. Teď srdce své otvírám a prosím, vejdi jako Král. Byl jsem stvořen, abych Tebe uctíval, abych přebýval ve světle Tvé tváře. Na věky chci vyvyšovat jméno Tvé, je tak nádherné blízko Ti být.

18 Před Tebou smím pokleknout
2.Před tebou smím pokleknout a vzdát Ti slávu, Pane můj, Tvé jméno nejkrásnější. Teď srdcem svým vyznávám, Ježíši, Ty jsi králů Král. Byl jsem stvořen, abych Tebe uctíval, abych přebýval ve světle Tvé tváře. Na věky chci vyvyšovat jméno Tvé, je tak nádherné blízko Ti být.

19 Ty jsi Pánem /:Ty jsi Pánem, Ty jsi Králem, Ó, Králem je Bůh.:/
Pozdvihněme svoje srdce, pozdvihněme svoje dlaně – haleluja, postavme se před tvář Krále a velebme Ho.

20

21 Kvůli nám Nad všechny krále, nad každou moc,
nad zákon přírody i lidskou ješitnost, nad všechnu moudrost a krásu stvoření, byl jsi tu už před počátkem dní. Nad každou říši, nad vládu všech, nad každý zázrak, co spatřil tento svět, nad všechny poklady a světa bohatství, marné je ti hledat srovnání.

22 Tys’ neváhal za můj hřích život dát.
Kvůli nám Kvůli nám žils’ a umíral, dán ti hrob, svět tě nepřijal, zašlapán, jak do prachu růže, Tys’ neváhal za můj hřích život dát.

23 Kvůli nám Nad všechny krále, nad každou moc,
nad zákon přírody i lidskou ješitnost, nad všechnu moudrost a krásu stvoření, byl jsi tu už před počátkem dní. Nad každou říši, nad vládu všech, nad každý zázrak, co spatřil tento svět, nad všechny poklady a světa bohatství, marné je ti hledat srovnání.

24 Tys’ neváhal za můj hřích život dát.
Kvůli nám Kvůli nám žils’ a umíral, dán ti hrob, svět tě nepřijal, zašlapán, jak do prachu růže, Tys’ neváhal za můj hřích život dát.

25 Nádherný 1.Ve Tvém srdci je soucit a slitování, prapor lásky Tvé nade mnou. S Tebou setkat se toužím tváří v tvář, navždy v blízkosti Tvé pak stát, jak je nádherné víc Tě znát. Nádherný, pro mě vším jsi sám, nádherný, čistý můj jsi Pán, hoden jsi slávy, jsi králů Král, jak je nádherné víc Tě znát.

26 Nádherný 2.Ve Tvých rukou je právo, jsi spravedlivý, jas Tvé tváře jak úsvit nade mnou. Ty jsi Stvořitel, Bůh, mého života Pán, Tobě chválu a díky vzdám, jak je nádherné víc Tě znát. Nádherný, pro mě vším jsi sám, nádherný, čistý můj jsi Pán, hoden jsi slávy, jsi králů Král, jak je nádherné víc Tě znát.

27 Nádherný 3.Budem’ chválit Tvé jméno, ať svaté je v nás, Tebe chválit a vzývat budem’ dál. Ve Tvé moci a slávě chcem’ navěky žít, v srdci vděčnost a lásku mít, jak je nádherné blíž Ti být. Nádherný, pro mě vším jsi sám, nádherný, čistý můj jsi Pán, hoden jsi slávy, jsi králů Král, jak je nádherné víc Tě znát.

28 Lid, který chodí v temnotách
uvidí veliké světlo, těm, kteří bydlí ve stínu smrti, z Betléma zazáří světlo. Neboť se nám Syn narodí, dítě bude nám dáno, na Jeho rameni spočine vláda, bude mít nádherné jméno.

29 Lid, který chodí v temnotách
Divuplný Rádce, Božský Bohatýr, sám Pokoje vládce, Otec věčnosti.

30 Lid, který chodí v temnotách
2.Duch Boží na Něm spočine, v Něm Bůh bude zjeven, z Jákoba hvězda zářivá vzejde, Mesiáš s nádherným jménem. On bude světlem v temnotách, majákem, když zuří bouře, před lidskou zlobou bezpečnou skrýší, pramenem uprostřed pouště.

31 Lid, který chodí v temnotách
Divuplný Rádce, Božský Bohatýr, sám Pokoje vládce, Otec věčnosti.

32

33 Ty jsi má skála Ty jsi má skála a mé spasení, v Tobě nový život mám.
Jsi cesta má, Ty jsi mou nadějí, Pane, dnes k Tobě volám. Tobě náležím, Tobě věřím, Tvoje láska přemáhá, v době trápení Tys´ při mně stál, chci, Pane, s Tebou jít dál.

34 Bůh je síla má hudba a text: Pavel Hrabě
Bůh je síla má i vojska mého, On působí volnou cestu mou, neboť dal mi štít spasení svého a dobrotivost Jeho zvelebila mne. /:Nebo kdo jest Bohem kromě Hospodina a kdo je skalou kromě Boha našeho?:/ Bůh je síla má!!!


Stáhnout ppt "Nesem’ vám noviny 1.Nesem Vám noviny, poslouchejte,"

Podobné prezentace


Reklamy Google