Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Partnerství v rámci v rámci Společného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Partnerství v rámci v rámci Společného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního."— Transkript prezentace:

1 Partnerství v rámci v rámci Společného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu a Jednotného programového dokumentu Praha pro Cíl 2 Vypracovala: ing. Radka Soukupová Místo: Velké Meziříčí, 2. 3. 2005

2 Partnerství a Evropská Unie  Partnerství – fenomén v rámci evropského prostoru - základní princip evropské spolupráce

3 Partnerství a Evropská Unie  Nařízení Evropské komise č. 1260/1999 Článek 8 Komplementarita a partnerství Komplementarita a partnerství Akce Společenství doplňují odpovídající vnitrostátní akce nebo k nim přispívají. Jsou připravovány v úzké spolupráci ( dále jen partnerství), mezi Komisí a členským státem společně s orgány a subjekty, které jmenuje členský stát v rámci svých vnitrostátních pravidel a běžné praxe.

4 Partnerství a Evropská Unie  Nařízení Evropské komise č. 1260/1999 Článek 8 Komplementarita a partnerství Komplementarita a partnerství - regionální a místní orgány a jiné příslušné veřejné orgány - hospodářští a sociální partneři - všechny ostatní příslušné subjekty v tomto rámci

5 Partnerství a Evropská Unie  Nařízení Evropské komise č. 1260/1999 Článek 8 Komplementarita a partnerství Komplementarita a partnerství Všechny jmenované strany musí být partnery sledujícími společný cíl: - příprava - financování - monitorování - hodnocení čerpání pomoci EU

6 Partnerství a Evropská Unie  Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 Článek 5 Partnerství a výměna zkušeností Partnerství a výměna zkušeností … V duchu partnerství a ve společném zájmu poskytuje Evropská komise dotčeným orgánům odborné znalosti a dostupný materiál. Podporuje výměnu zkušeností….a neformální spolupráci osob pověřených poskytováním informací.

7 Partnerství a Evropská Unie  Návrh nařízení o Evropských fondech pro období 2007-2003 ze dne 14.7.2004 pro období 2007-2003 ze dne 14.7.2004 Č. 492 (COM 2004) – AVC 2004(0163) Článek 10 Partnerství Pomoc z fondových zdrojů bude vždy rozhodována v rámci úzké spolupráce ( dále jen partnerství), mezi Komisí a členským státem společně s orgány a subjekty, které jmenuje členský stát v rámci svých vnitrostátních pravidel a běžné praxe.

8 Partnerství a Evropská Unie  Partnerství = spolupráce - společný cíl (partneři něco společně budují) - společný zájem (partneři spolu chtějí pracovat) - výměna zkušeností (partneři profitují ze vzájemné spolupráce) - neformální spolupráce (partneři spolupracují nad rámec vytčených pravidel – rovná práva, partneři si navzájem důvěřují) - společná zodpovědnost ( partneři se navzájem jistí)

9 Partnerství a Společný regionální operační program  - příprava programu ( pracovní skupiny, dialog s veřejností ) - realizace programu (partnerství jako princip realizace projektů, otevřené monitorování programu – Monitorovací výbor) - opatření 3.3 ( budování rozvojového partnerství na úrovni krajů) ?

10 Partnerství a Společný regionální operační program  Výhody partnerství - synergický efekt ( vyšší výkony, sdílení, zohlednění vzájemných potřeb) - transparentnost ( rovné postavení, společné rozhodování) - udržitelnost ( vyšší motivace, lepší klima, společné výsledky)

11 Partnerství a Společný regionální operační program  Úskalí partnerství - náročnější komunikace (prodloužení lhůt, hledání přijatelných postupů) - náročnější administrace (více subjektů = náročnější papírování) - vyšší riziko ( pravděpodobnost selhání některého subjektu)

12 Opatření 3.3 - Posílení kapacity místních a reg. orgánů při plánování a realizaci programů  Opatření se zaměří na podporu neinvestičních projektů v oblasti:  budování rozvojového partnerství  posilování kapacity potenciálních zpracovatelů projektů  vytváření rozvojových strategií  vytváření projektů pro další programovací období  moderní metody řízení ve veřejné správě

13 Žadatelé pro opatření 3.3   kraje místní aktéři: NNOkrajobcemikroregionypodnikatelé organizace zřizované veřejnou správou profesní sdružení experti finanční sektor

14 Opatření 3.3 - Posílení kapacity místních a reg. orgánů při plánování a realizaci programů  Postup při zpracování rámce projektu:  Vytvoření projektového/ řídícího týmu  Vyhledávání partnerů  Plán na vytvoření sítě partnerských subjektů  Definování krajských rozvojových priorit  Plán na zpracování krajských strategií ve vybraných oblastech  Definování potřeb pro rozšíření absorpční a administrativní kapacity  Návrh rámcového školícího plánu  Plán tvorby projektů pro čerpání veřejných zdrojů

15 Opatření 3.3 - Posílení kapacity místních a reg. orgánů při plánování a realizaci programů  Postup při vytváření projektového týmu:  = předobraz budoucího řídícího týmu projektu  50% zástupců veřejné správy a 50% zástupců ostatních sektorů

16 Opatření 3.3 - Posílení kapacity místních a reg. orgánů při plánování a realizaci programů  Řídící tým projektu:  Zástupci střešních organizací ( Asociace neziskových organizací, Krajská hospodářská komora, Svaz měst a obcí regionu, regionální vysoká škola, Spolek pro obnovu venkova, apod.) + zástupci kraje  Architekt projektu ( koncipování projektu dle potřeb cílových skupin)  Nemožnost účasti na vyhlašovaných výběrových řízeních na subdodávky

17 Opatření 3.3 - Posílení kapacity místních a reg. orgánů při plánování a realizaci programů  Partneři projektu:  Smlouva o partnerství  Aktivní podíl na realizaci projektu  Možnost čerpání prostředků projektu až do 500 tis. Kč  Příklady spolupráce: komunikace s cílovou skupinou, vzdělávání cílové skupiny

18 Opatření 3.3 - Posílení kapacity místních a reg. orgánů při plánování a realizaci programů  Vyhledávání partnerů:  Z oblasti veřejné správy (obce, jejich svazky, mikroregiony, NUTS II, regionální pracoviště resortů)  Z partnerských sektorů (občanského – NNO, podnikatelského, expertního, finančního)  Z oblasti řídících struktur (politici; vedoucí zaměstnanci organizací,institucí a podniků; představitelé NNO)  Z oblasti institucí ( organizace zřizované obcemi, kraji, státem, NNO)

19 Opatření 3.3 - Posílení kapacity místních a reg. orgánů při plánování a realizaci programů  Cíle a výsledky projektu: Cíle a výsledky projektu:  Založení a budování rozvojové partnerství  Zpracování analýz a dalších podkladových materiálů  Zpracování regionálních strategií ve vybraných oblastech  Zpracování projektů pro čerpání veřejných zdrojů ve vybraných oblastech  Zpracování strukturovaného školícího plánu na základě definovaných potřeb  Vyškolení osob dle školícího plánu

20 Opatření 3.3 - Posílení kapacity místních a reg. orgánů při plánování a realizaci programů  Definování potřeb pro rozšiřování absorpční a administrativní kapacity: Definování potřeb pro rozšiřování absorpční a administrativní kapacity:  4 úrovně vzdělávání: - euromanažeři ( manažeři území) - experti ( monitoring, audit, veřejné zakázky, komunitní plánování, apod.) - potenciální žadatelé - širší veřejnost

21 Opatření 3.3 - Posílení kapacity místních a reg. orgánů při plánování a realizaci programů  Metody pro posílení absorpční a administrativní kapacity: Metody pro posílení absorpční a administrativní kapacity:  Metody budování partnerství  Metody komunikace  Metody projektového řízení  Metody zapojování veřejnosti  Metody sdílení zkušeností  Metody řízení kvality

22 Opatření 3.3 - Posílení kapacity místních a reg. orgánů při plánování a realizaci programů  Odlišnost projektu v rámci SROP:  Projekt je předkládán pouze v rámcovém pojetí  Náklady na čerpání projektu budou uvolňovány po pololetích  Kontinuelní monitoring výsledků projektu, upřesňování projektu na jejich základě  V každém kraji má projekt jinou koncepci  Odlišná alokace prostředků na jednotlivé kraje

23 Opatření 3.3 - Posílení kapacity místních a reg. orgánů při plánování a realizaci programů  Povinné postupy kraje:  Kraj zveřejňuje možnost zapojení do projektu pro potenciální partnery  Partnerem projektu je možno stát se i v průběhu projektu  Kraje podporují vznik sítě partnerství minimálně a úrovni správních obvodů obcí III. typu  Kraj definuje minimálně 5 oblasti pro rozpracování do ROP

24 Opatření 3.3 - Posílení kapacity místních a reg. orgánů při plánování a realizaci programů  Povinné postupy kraje II:  Kraj zpracovává strategické dokumenty na základě analýz, metodou otevřeného dialogu s veřejností  Kraj zpracuje školící plán pro min 4 úrovně cílových skupin  Kraj rozpracuje min 3 metody moderního řízení  Projekty vznikají na základě otevřeného dialogu s veřejností

25 Opatření 3.3 - Posílení kapacity místních a reg. orgánů při plánování a realizaci programů  Příklady dobré praxe z předložených projektů v oblasti strategií:  Zmapování pokrytí kraje lokálními strategiemi (Hradec Králové)  Zpracování jednotné metodiky zpracování lokálních strategií kompatabilní s se strategií kraje (Olomouc)  Zpracování lokálních strategií pro mikroregiony (Vysočina)

26 Opatření 3.3 - Posílení kapacity místních a reg. orgánů při plánování a realizaci programů  Příklady dobré praxe z předložených projektů v oblasti euromanažerů/manažerů území  Zmapování zájmu o vznik euromanažerů/ manažerů území (Hradec Králové)  Proškolení manažerů pro všechny mikroregiony ( Hradec Králové, Olomouc)  Placení částečných úvazků manažerů území (Olomouc, Vysočina)  Euromanažeři pro NNO, podnikatele

27 Opatření 3.3 - Posílení kapacity místních a reg. orgánů při plánování a realizaci programů  Příklady dobré praxe z předložených projektů v oblasti neziskového sektoru /NNO/  Posilování struktury NNO (Karlovy Vary, Střední Čechy)  Vznik databáze NNO  Euromanažeři pro NNO

28 Opatření 3.3 - Posílení kapacity místních a reg. orgánů při plánování a realizaci programů  Příklady dobré praxe z předložených projektů v oblasti zapojování veřejnosti zapojování veřejnosti  Vznik komunitních plánů (Vysočina)  Zapojení do Národní sítě zdravých měst (Vysočina)  Uplatnění Místní Agendy 21  kulaté stoly, soutěže, výstavy

29 Opatření 3.3 - Posílení kapacity místních a reg. orgánů při plánování a realizaci programů  Příklady dobré praxe z předložených projektů v oblasti moderních metod veřejné správy:  CAF (Vysočina, Jihomoravský kraj)  BalancedScoreCard  Komunikační strategie  Benchmarking (Vysočina, Karlovy Vary)

30 Opatření 3.3 - Posílení kapacity místních a reg. orgánů při plánování a realizaci programů  Jak se do projektu zapojit:  Oslovit zodpovědné pracovníky kraje  Seznámit se s projektem  Nabídnout kraji aktivity  Stát se partnerem

31 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost a přeji hodně úspěchů a přeji hodně úspěchů při budování partnerství. při budování partnerství. Ing. Radka Soukupová Ing. Radka Soukupová sourad@mmr.cz sourad@mmr.cz tel: 22486 1383 tel: 22486 1383 Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu a Jednotného programového dokumentu Praha pro Cíl 2


Stáhnout ppt "Partnerství v rámci v rámci Společného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního."

Podobné prezentace


Reklamy Google