Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management Ing. Jan Pivoňka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management Ing. Jan Pivoňka."— Transkript prezentace:

1 Management Ing. Jan Pivoňka

2 S čím se management plete?
Marketing - Úkolem marketingu je zabezpečit maximální ekonomický efekt podniku tím, že systematicky vytváří poptávku po nabízeném produktu. Ekonomie - ekonomie zkoumá, jak se chová člověk s neomezenými potřebami ve světě omezených (vzácných) zdrojů. (Ekonomika je praxí ekonomie) Politologie – teorie spravování věcí veřejných v pluralitní společnosti. Prosazování svých zájmů. (Politika je praxí politologie)

3 Proč management? Propojení s dalšími obory
Specializace – dělba práce Stavby pyramid, budování lodí Antropologie Sociologie Politologie Ekonomie Filosofie Psychologie

4 Management - Manažer Koordinace pracovních aktivit tak aby probíhaly
Účinně (dělat věci správně) – využití prostředků (malé ztráty) Efektivně (dělat správné věci) – stanovení cílů (maximální zisky) Pracuje s lidmi a koordinuje jejich činnosti tak, aby bylo dosaženo cílů organizace. Manažeři první linie – operativní úkoly Střední manažeři – poskytování a získávání informací Vrcholoví manažeři – politika, cíle…. Zaměstnanci nemanažeři

5 Kde je zapotřebí management?
Tam kde je organizace Jednoznačný účel Struktura Lidé Univerzální potřeba managementu Všechny typy organizací Všechny úrovně organizace Všechny oblasti organizace Organizace všech velikostí

6 Funkce a procesy managementu
Plánování – definování cílů, formulování strategií Organizování – stanovení úkolů, postupů a odpovědností Vedení – motivace, ovlivňování, hledání komunikačních cest, řešení konfliktů Kontrola – monitorování skutečné výkonnosti, srovnávání, hledání nápravných opatření.

7 Role managementu Oblast mezilidských vztahů Oblast předávání informací
Oblast rozhodování Stanovení úkolů týmu i jednotlivců Delegování pravomocí a odpovědností Koordinace činností a způsoby předávání výsledků Kontrola výsledků (rámcová i všeobecná) Důraz na plánování a organizování postupu práce Minimální množství dílčích příkazů Péče o odbornou úroveň podřízených Zvýšení společenského významu týmu Řešení interpesonálních vztahů Orientace na dlouhodobé úkoly týmu Delegování operativních úkolů spolupracovníkům

8 Charakteristika práce manažera
Konfliktnost cílů – hledání kompromisu Práce s nejistotou a rizikem – proměnlivost prostředí Odpovědnost za výsledky Práce se všemi svěřenými zdroji Práce prostřednictvím jiných lidí – podřízení i lidé na stejné úrovni

9 Dovednosti v managementu
Koncepční dovednosti Lidské dovednosti Technické dovednosti Komunikační dovednosti

10 Osobnost manažera Dominance Kritičnost – sebekritičnost Charisma
Osobní image Dodávat energii a inspirovat pracovníky Schopnost nést riziko Jednat diplomaticky

11 Kontingenční proměnné
Každá organizace je jiná a vyžaduje odlišný způsob řízení Velikost organizace Rutina, technologie a úkoly Nejistota prostředí Individuální odlišnosti

12 Přístupy managementu Vědecký management – Užití vědeckých metod pro stanovení nejlepšího způsobu provedení práce, ergonomie Administrativní přístup – byrokracie – dělba práce, neosobní vztahy, přesně definovaná hierarchie, podrobná pravidla a předpisy Kvantitativní – matematické a statistické metody pro zdokonalení rozhodování Behaviorální přístup – management lidských zdrojů (chování lidí při práci)

13 Odpovědnost manažera Všemocný přístup – manažer odpovídá i za vnější vlivy (+ i -) Symbolický přístup – omezený vliv managerů na podstatné výsledky organizace Syntetický přístup Odpovědnost za výsledky (i podřízených)

14 Kultura organizace „způsob jak se zde pracuje“
Ovlivňuje rozhodování manažera Stabilita Agresivita Orientace na tým Orientace na lidi Orientace na výsledky Pozornost věnovaná detailům Orientace na inovace a přijímání rizika SILNÉ - SLABÉ KULTURY Rituály – Historie – Symboly - Jazyk

15 Vnější prostředí Specifické prostředí Všeobecné prostředí Zákazníci
Dodavatelé Konkurenti Nátlakové skupiny Všeobecné prostředí Ekonomické podmínky Politicko – právní podmínky Společensko kulturní podmínky Demografické podmínky Technologické podmínky Globální podmínky

16 Míra nejistoty prostředí
Míra změn Stabilní Dynamické Míra složitosti prostředí Jednoduché Složité (technologicky a komunikačně)

17 STAKEHOLDEŘI Subjekty, které jsou ovlivňovány a zároveň ovlivňují organizaci Nutnost zvažovat zájmy stakeholderů – posílení stability prostředí Vztahy ze stakeholdery se odvíjejí podle důležitosti a nejistoty prostředí (Partnerství, Management stakeholderů, Mezní překlenování, Sledování prostředí)

18 Řízení v globálním prostředí (globální perspektiva)
Provinčnost – zúžený pohled na svět Yahoo, Google (Čína) Přístup Etnocentrický (důvěra v mateřskou zemi) Polycentrický (důvěra v zemi, kde firma hostuje) Geocentrický (světově orientované zaměření) EU, NAFTA (USA, Kanada, Mexiko), ASEAN (10 států jihovýchodní Asie)

19 Globální organizace Mnohonárodní korporace (mateřská firma – etnocentrický přístup) Nadnárodní korporace (decentralizace managementu – polycentrický přístup) Organizace bez hranic (geocentrický přístup) Postup ke globalizaci Export, import Zahraniční zástupci Licencování, frančízing (právo na uživání značky výrobků a služeb); Strategické aliance (vstup do partnerství) - společný podnik (například s dodavatelem komponent)

20 Řízení v globálním prostředí
Aspekty Politicko právní - stabilita Ekonomické - inflace Kulturní - individualismus, vztah k moci, vyhýbání se nejistotě, kvantita života

21 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
Klasické hledisko – jedinou odpovědností je maximalizace zisku (legislativa) Sociálně – ekonomické hledisko - upřednostňuje ochranu a zvyšování blahobytu společnosti (AVON – tabákový průmysl, automobilový průmysl, alkohol, zbraně) Společenská citlivost – schopnost přizpůsobit se měnícím se společenským podmínkám Stahování nebezpečných výrobků (obchodní řetězce) Jakost, životní prostředí, BOZP (integrovaný systém řízení)

22 ETIKA Utilitární přístup – založen na výsledcích a důsledcích (kvantitativní přístup) (účinnost a zisk) – propuštěním 20 % zaměstnanců zvýším efektivitu a ostatní mají jisté místo) Lidská práva – respektování a ochrana osobních svobod a privilegií (brzda efektivity? – nezohlednění práce) Teorie spravedlnosti – manažeři formulují a dodržují čestná a spravedlivá pravidla včetně všech právních norem a omezení (nepodstupování rizik) Sjednocení společenských smluv – empirie (to co je) a normy (co by mělo být) – zohlednění lokálních etických norem

23 Stádia morálního vývoje
Hodnoty – přesvědčení o tom co je a co není správné (hodnotový management) Síla ega – měření síly osobního přesvědčení Silné a slabé kultury

24 Intenzita etického problému
Rozsah škody Souhlas, že se jedná o špatnou věc Pravděpodobnost škody Okamžitě pocítěná škoda Blízkost oběti Koncentrace účinků V mezinárodním kontextu závisí na jednotlivých kulturách a legislativách


Stáhnout ppt "Management Ing. Jan Pivoňka."

Podobné prezentace


Reklamy Google