Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana práv a věcná práva 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana práv a věcná práva 1."— Transkript prezentace:

1 Ochrana práv a věcná práva 1.

2 Ochrana práv a věcná práva 1

3 Ochrana poskytovaná jinými orgány a svépomoc
Rozuměj jinými než soudními Obecně ovšem platí, že je tímto orgánem soud § 4 ObčZ Proti tomu, kdo právo ohrozí nebo poruší, lze se domáhat ochrany u orgánu, který je k tomu povolán. Není-li v zákoně stanoveno něco jiného, je tímto orgánem soud Ještě předtím (než dojde k ohrožení či porušení) ovšem přichází v úvahu zásada prevence – srov. § 3 odst. 2 Fyzické a právnické osoby, státní orgány a orgány místní samosprávy dbají o to, aby nedocházelo k ohrožování a porušování práv z občanskoprávních vztahů a aby případné rozpory mezi účastníky byly odstraněny především jejich dohodou – o jaké druhy prevence se jedná? Ochrana pokojného stavu Svépomoc

4 Ochrana pokojného stavu
Právní zásada quieta non movere (klidným nehýbat) Jde o ochranu pokojného stavu – tj. stavu faktického nikoliv nezbytně právního Co do povahy jde o operativní ochranu Nejde o ochranu subjektivního práva, ale o ochranu posledního pokojného (faktického) stavu, který se fakticky vytvořil a trval již natolik, že jej lze označit za pokojný Jde o výjimku z pravidla – musí být dány podmínky Zajištění rychlé ochrany Právně politicky ovšem sporné jde o svěření rozhodování v občanskoprávních věcech do rukou státní správy nikoliv soudů srov. Např. KNAPP,K. Quieta non movere, Právní praxe, 1993/4.

5 Orgán poskytující ochranu
Ve smyslu ustanovení Článku 36 odst.1 LZPS: Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. Obecní, resp. obvodní úřad pověřený výkonem státní správy (orgán samosprávy v tzv. přenesené působnosti), kde ke zřejmému zásahu došlo Zákonodárce veden premisou, že orgány správy znají lépe místní poměry ba jsou dokonce subjektům blíže a proto je tato forma ochrany účinnější než soudní

6 Orgán poskytující ochranu
Svou povahou jde o ochranu předběžnou Neznamená to ovšem, že by vždy musela předcházet rozhodnutí soudu, resp. že by vždy muselo soudní řízení následovat Orgány nezkoumají zda došlo k narušení práva; nejde před nimi o spor o právo, ale o poskytnutí ochrany poslednímu pokojnému stavu a tím nastolit rovnováhu mezi subjekty

7 Předpoklady poskytnutí ochrany
Orgán správy tedy zkoumá pouze A) existence pokojného stavu – pokojná držba pozemku, pokojné užívání věci B) zřejmé porušení stavu (A) Rozhodnutí orgánu st. správy není proto pro soud závazné (netvoří ani překážku věci rozhodnuté rei iudicata) Soud má tak „poslední slovo“

8 Konrétněji… Poslední pokojný stav – nejčastěji držba, resp. detence (např. u nájmu) Tzn. orgán zjistí zda trvá držba pozemku, detence bytu apod. (existuje pokojný stav) Zda došlo ke zřejmému zásahu do PS – na první pohled patrný, např. bez provádění důkazů, musí být zřejmý (seznatelný) i pro jiné osoby Je povinen poskytnout postiženému právní ochranu Vhodné tam, kde zásah trvá, event. kde hrozí opakování zásahu

9 Láska z pasáže

10 Láska z pasáže Paní Marie a pan Lukáš byly klasickou studentskou láskou. Pan Lukáš poznal Marii při studentské brigádě u pražského svazu mládeže, kde oba umývali vitríny. Po návštěvě klubu Alhambra na koncertě Kroků Františka Janečka požádal třesoucí se Lukáš Marušku o ruku a ona souhlasila. Zanedlouho byla svatba a narodila se dcera Lucie. Manželé od té chvíle bydleli v nájemním bytě v Řepích. Po čase láska z manželství vyprchala. Lukáš zůstal věrný Alhambře a Marie si našla novou známost. Spory mezi manžely vyvrcholily, když Mariin přítel Sagvan na přání Marie vyměnil zámek u vchodových dveří bytu v Řepích. Co poradíte panu Lukášovi?

11 Studna

12 Studna Pan Igor si koupil poslední volnou slunnou parcelu ve vesničce Veselí. Jako správný stavitel se ještě před vybudování stavby ujistil, zda na pozemku je možnost vybudovat studnu. Zjistil, že ano. Navíc zjistil, že zdroj na jeho pozemku je mimořádně vydatný. Nicméně předtím než jej bude moci využít a jako studnu vystavit musí odčerpat nečistoty. Jako fanoušek Přemka Podlahy se rozhodl koupit výkonné čerpadlo a počal se svou činností. Usměvavý soused pan Mikoláš pozoroval jeho snažení a radou pomohl jak nastavit čerpadlo. Což se povedlo. A tak tuto povedenou akci řádně oslavili a zpečetili přátelství lahví rumu. Když si ovšem ráno chtěl pan Mikoláš zchladit hlavu pod tekoucí vodou ze studně zjistil, že voda neteče. Jakmile vystřízlivěl hledal příčinu tohoto stavu a zjistil, že zatím bude extrémně výkonné čerpadlo pana Igora, které odčerpá vodu v hlubokém vrtu dříve než se dostane k jeho studni. Co by jste doporučili panu Mikolášovi. Šlo o zásah do pokojného stavu?

13 Prostředky ochrany Zákaz zásahu Uvedení v předešlý stav
Lze chránit i jinak? Viz § 5 ObčZ

14 Včelka Mája

15 Včelka Mája Vášnivý včelař pan Kubrt se rozhodl na své velké zahradě postavit skleník pro pěstování svých oblíbených okurek. Protože ideální místo k výstavbě bylo na jižní straně přesunul úl s několika roji, který tam byl několik let, na druhou stranu. Potíž nastal ve chvíli, když soused Imrich přivedl pobodaného syna Šándora a domáhal se nápravy. Co poradíte panu Imrichovi? Jak bude příslušný orgán reagovat? Může se pan Imrich obrátit na soud? Co když se na soud obrátí a ten vydá rozhodnutí– má rozhodnutí orgánu st. správy dále účinnost?

16 Včelka Mája Obrátit se na příslušný orgán státní správy
Domáhat se ochrany pokojného stavu Orgán nařídí např. přesun úlu zpět na původní místo, event. na jiné vhodné místo Na soud se rozhodně obrátit může a má – ve smyslu § 127 ObčZ event. § 417 odst. 2 ObčZ

17 Kdy se to hodí? U většiny imateriálních imisí Kouř Hluk Pach Aj…..

18 Svépomoc Je třeba oddělit svépomoc (Selbsthilfe) a svémoc (Eigenmacht)
Vzniklo z překladu německých slov v 19.stol a rozdíl je patrný v povoleném a nepovoleném použití vlastní moci Svépomoc je pomoc sobě samému k tomu nač má dle svého přesvědčení právo, bez inherence třetích osob, zejm. veřejné moci, zásadně aprobována Svémoc je svévole, libovůle – nedovolené zmocnění se práva!!! Tedy ani podle svého vědomí nemá na to právo! Zásadně reprobována

19 Monkey Business

20 Monkey Business Pan Matěj půjčil panu Ruprtovi ,- Kč. Pan Ruprt ovšem peníze prohýřil a následně odmítl panu Matěji zaplatit. Pan Matěj byl velmi smutný. Nicméně boží mlýny melou pomalu, ale… týden se sešel s týdnem a pan Matěj nalezl vůz Škoda Favorit (135L, výbava Ambiente, rv. 1991) opuštěný s klíči v zapalování. I odjel s ním k sobě před dům a zamkl jej. Pana Ruprta písemně uvědomil, že mu jej vrátí až zaplatí dlužnou částku. Je takový postup v souladu s ObčZ?

21 Svémoc a její druhy Jev spíš „negativní“
Svépomoc je omezena na míru nezbytně nutnou! Svépomoc obranná (defenzivní) obrana práva, na které je útočeno – častější – někdy označováno jako nutná obrana (neplést s NO ve VP smyslu) Svépomoc útočná (ofenzivní), dobytí samostatně proti tomu, kdo mé právo porušuje zadržováním

22 Vilém Tell

23 Vilém Tell Pan Heřman, který je vášnivý kutil sestrojil podle pořadu Receptář prima nápadů samostříl. Za tento převzal na výstavě Zahrada Čech cenu platinového kozlíka Šikuly. Svůj samostříl pak nainstaloval do své zahradní chatky, kde ukrývá své bohatství v podobě sekery Fiskars, strunové sekačky Stihl a sněhové frézy Mountfield, jako ochranu proti neoprávněný vetřelcům. Protože v minulosti se opakovaně objevovaly útoky na jeho majetek. V podvečer zanechal na místě svého syna Teodora, který byl zmocněn v případě útoku zasáhnout. Úderem půlnoci se v rohu zahrady vztyčila robustní postava souseda Troníčka, který šel najisto pro sekeru a samostříl v rukou Teodora spustil. Troníčka postřelil do pozadí. Bylo užití samostřílu přiměřené jako ochrana proti hrozícímu útoku zloděje? Změnilo by situaci, kdyby Heřman použil místo samostřílu perkusní revolver.

24 Svépomoc a podmínky uplatnění
Systemstická vazba na §4 a §5 ObčZ vylučuje se tedy svépomoc ofenzivní! Neoprávněný zásah do práva, Bezprostředně hrozí, event. trvá jako nedokončený (vyhovuje zcela u majetkových práv u osobnostních ne zcela) Přiměřenost prostředků intenzitě Může vykonat jen ten, kdo je ohrožen event. je zmocněn Srov. Např. PULKRÁBEK, Svépomoc v soukromém právu. Právní rádce, 2001/7. Jde o prostředek povahy Ultima Ratio (poslední důvod); málo řešeno judikaturou – kolik judikátu bylo za posledních 50 let publikováno?

25 Věcná práva

26 Věcná práva (Iura in rem)
Numerus clausus uzavřený počet věcných práv – jen takové právo, které je PŘ připuštěno Vlastnické právo (proprietas; dominium) Držba (possesio) Věcná práva k věci cizí (iura in re aliena) Věcná břemena Zástavní /podzástavní/ právo Zadržovací právo

27 Věcná práva - povaha Svou povahou práva absolutní; působí erga omnes
Výraz věcná práva – římskoprávní institut, ale výraz až z doby recepce ŘP Úplné nebo částečné právní panství nad věcí Přímé právní ovládání věci – nezprostředkováno jiným subjektem na rozdíl od nepřímého ovládání u závazků

28 Vlastnické právo - zásady
Každý má právo vlastnit majetek sám, event. s jinými Vlastnické právo každého (FO i státu) má stejný obsah i ochranu Hedemannova koncepce – Listina – čl.11/3 – vlastnictví zavazuje vyplývá z německé a francouzské právní vědy počátku 20.stol – skutečností je že vlastnické právo není neomezeným právním panstvím, ale má i své limity! Zásada zákazu zneužití práva čl 11/3 věta druhá LZPS viz §258 TrZ§ 258 Zneužívání vlastnictví Kdo poškodí důležitý kulturní nebo jiný důležitý obecný zájem tím, že zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou nebo zašantročí vlastní věc, která požívá ochrany podle zvláštních předpisů, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Vyvlastnění možné, ALE veřejný zájem(i), na základě zákona (ii)a za náhradu (iii) Nucené omezení možné – ale jen na základě zákona Zásada nedotknutelnosti vlastnictví Daně a poplatky jen na základě zákona

29 Vlastnické právo Vlastnická triáda
Ius utendi et fruendi (věc užívat a požívat plody (fructus naturales – jablka; fructus civiles (úroky z vkladů) a užitky) jde o právo nikoliv povinnost Ius disponendi (právo s věcí nakládat) Ius possidendi (právo věc držet) Další oprávnění ius abutendi (právo věc zničit) ius dereliquendi (právo věc opustit) Elasticita vlastnického práva


Stáhnout ppt "Ochrana práv a věcná práva 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google