Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ciele vo výchovno-vzdelávacom procese

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ciele vo výchovno-vzdelávacom procese"— Transkript prezentace:

1 Ciele vo výchovno-vzdelávacom procese
Tvorba špecifických cieľov

2 Cieľ: naznačuje spôsob riadenia výchovno- vzdelávacej činnosti,
vymedzuje okruh didaktických prostriedkov, privádza k výberu konkrétnych činností, naznačuje metodický postup pri výchovno-vzdelávacej činnosti.

3 Hierarchia vytyčovania cieľov
Spoločenské ciele – stoja v hierarchii najvyššie, pričom sú najvšeobecnejšie a najabstraktnejšie. Inštitucionálne ciele – reprezentujú požiadavky ŠKD, sú to ciele tematických oblastí výchovy. Špecifické ciele – predstavujú výchovno-vzdelávacie ciele jednotlivých výchovno-vzdelávacích aktivít. Stoja najnižšie v hierarchii cieľov.

4 Inštitucionálne ciele
Príklady cieľov: viesť k formovaniu vzťahu k voľnému času, vytvárať vhodné podmienky na pozitívny rozvoj osobnosti dieťaťa, formovať mravné vedomie. Spoločenské ciele vytvárať kladný vzťah k prírode a zvieratám, prejavovať úctu k rodičom a starším osobám, rozvíjať manuálne a technické zručnosti. Inštitucionálne ciele zhotoviť darček pre mamičku, vymenovať čo patrí k zdravej výžive, vystúpiť v kultúrnom programe. Špecifické ciele

5 Požiadavky na špecifické ciele:
konzistentnosť – podriadenosť nižších cieľov vyšším, primeranosť – súlad požiadaviek s možnosťami a schopnosťami detí, vyjadrenie v pojmoch výkonov detí – cieľ má popisovať konečný stav, ktorý má byť dosiahnutý, jednoznačnosť – nepripúšťa sa viacvýznamový výklad ich zmyslu, kontrolovateľnosť, merateľnosť- stanovenie cieľa umožňuje porovnať a kontrolovať jeho splnenie, rešpektovanie taxonómie cieľov – zároveň uľahčuje pomocou aktívnych slovies formuláciu cieľa.

6 Zásady pre vytyčovanie cieľa
Cieľ má dieťa aktivizovať a motivovať k dobrovoľnej činnosti. Iba aktívna činnosť dieťaťa vedie k dosiahnutiu cieľa. Vyššie ciele možno dosahovať iba prostredníctvom nižších, čiastkových cieľov v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Formuláciu cieľa je potrebné orientovať na osobnosť dieťaťa.

7 Špecifickým Cieľom by sme mali definovať
stav osobnosti, správania sa vzdelávanej osoby, ktorý sa má dosiahnuť na konci výchovnovzdelávacej činnosti t.z. čo konkrétne sa má účastník naučiť, čo konkrétne má vedieť, ktoré konkrétne vedomosti, zručnosti, návyky, postoje, schopnosti a kompetencie si má osvojiť, do akej hĺbky a za akých podmienok. Tento stav dosiahneme správnym výberom metód.

8 Tvorba špecifických cieľov
na koho chceme orientovať cieľ, kto bude činnosť vykonávať, KTO? /dieťa/ akým spôsobom chceme cieľ dosiahnuť, AKO? /maľovať, kresliť, písať, strihať.../ za akých podmienok sa bude cieľ plniť, KEDY, KDE, ČÍM? ako ho budeme na záver hodnotiť, AKO? /pochvala, výstava, súťaž, odmena/

9 Formulácia špecifických cieľov
ako by to malo dieťa vedieť, ako by to malo preukázať Norma, kvalita výkonu aktívne činnostné sloveso podľa požadovanej úrovne,(čo by malo dieťa vedieť, akú zručnosť by malo preukázať) Požadovaný výkon podmienky plnenia cieľa, (kde by malo dieťa a za akých podmienok predviesť svoj výkon, aké by mali byť výchovné zdroje) Podmienky výkonu

10 norma požadovaný podmienky výkonu výkon výkonu
rytmicky správne nenásilne zmysluplne hrať riešiť porozprávať na Orffových nástrojoch obsah prečítanej rozprávky konflikt s deťmi v ŠKD

11 norma požadovaný podmienky výkonu výkon výkonu
pohotovo a obratne presne správne chytať a prihrávať obkresliť a vystrihnúť poskladať loptu loďku z papiera maketu zajaca

12 Kategórie cieľov Kognitívne = vzdelávacie ciele /poznávacie/
zahrňujúce oblasť vedomostí, intelektuálnych zručností (zbehlostí), poznávacích schopností (vnímanie, pamäť, myslenie a tvorivosť). Pretože prevažujú pri vzdelávaní, nazývajú sa tiež vzdelávacie ciele. (HLAVA) Afektívne = výchovné ciele /postojové/ zahrňujú citovú oblasť, oblasť postojov, hodnotovej orientácie a sociálno-komunikatívnych zručností. Ich dosahovanie je hlavným zámerom výchovy. (SRDCE) Psychomotorické = výcvikové ciele /zručnostné/ zahŕňajú oblasť motorických zručností a návykov za účasti psychických procesov. Sú hlavnou náplňou praktických činnosti. (RUKA)

13 Taxonómia výchovno-vzdelávacích cieľov v kognitívnej oblasti (B. S
Taxonómia výchovno-vzdelávacích cieľov v kognitívnej oblasti (B.S.Bloom) Kategória Proces formovania základných schopností, aktívne slovesá Znalosť, zapamätanie pomenovať, formulovať, vysvetliť, definovať, určiť, priradiť, napísať, poznať, opakovať, rozoznať,... Porozumenie inak povedať, ilustrovať, vedieť vysvetliť, uviesť príklad, vyjadriť vlastnými slovami, doplniť, vyznačiť,... Aplikácia aplikovať, predviesť, zobraziť, vyriešiť, používať, vykonávať, dramatizovať, nakresliť, vyhľadať, Analýza rozlíšiť, porovnať, prirovnať, rozhodnúť, zatriediť, analyzovať, nájsť princíp usporiadania ,... Syntéza usporiadať, zhromaždiť, kombinovať, prispôsobiť, vymyslieť, skladať, vytvoriť, skonštruovať,... Hodnotiace posúdenie argumentovať, obhájiť, rozhodnúť, oponovať, porovnať, zdôvodniť, uviesť výhody a nevýhody, klady a zápory,...

14 Revidovaná Bloomova taxonómia cieľov Andersonová a Kratwohl (2001)
Aplikácia Aplikovanie, uplatňovanie vedomostí v zmenených podmienkach: Dramatizácia rozprávky Porozumenie Pochopenie, interpretácia informácii: Povedať vlastnými slovami obsah Zapamätanie Vedomosť zapamätať si informácie: S porozumením počúvať rozprávku Tvorivosť Vytvorenie nových riešení: Navrhnúť nové riešenie problémov Hodnotenie Robenie rozhodnutí na základe skúseností: Kritika – čo je správne a čo nie Analýza Analyzovanie, alebo poukázanie na vzťahy medzi javmi, poznatkami: Rozlíšiť a určiť kladné a záporné postavy

15 Taxonómia výchovno-vzdelávacích cieľov v afektívnej oblasti (D. B
Taxonómia výchovno-vzdelávacích cieľov v afektívnej oblasti (D.B.Kratwohl) Kategória Proces formovania základných schopností, aktívne slovesá Prijímanie vnímať, pozorovať, počúvať, prijímať,... Reagovanie vcítiť sa, nadchnúť sa, prejaviť záujem, vyjadriť vzťah, reagovať,... Oceňovanie hodnoty oceniť, povzbudiť, vážiť si charakter, konanie, hodnotu, dielo, prácu, akceptovať ,... Integrovanie hodnôt uvedomiť si, určiť dominanty, zostaviť škálu, prejaviť záujem,... Začlenenie hodnôt do charakterovej štruktúry osobnosti uvedomiť si, prejaviť záujem, rozvíjať schopnosť, zovšeobecniť postup.

16 Hlavné kategórie Simpsonovej taxonómie cieľov v psychomotorickej oblasti
Kategória Proces formovania základných schopností, aktívne slovesá Vnímanie činnosti, zmyslová činnosť vybrať, určiť, identifikovať, izolovať, rozoznať, popísať, rozlíšiť,... Pripravenosť na činnosť ukázať, začať, reagovať, poznať, vysvetliť, prejaviť ,... Napodobňovanie činnosti, riadená činnosť zhotoviť, skonštruovať, opraviť, zmerať, vyrobiť, zostaviť, upevniť,... Mechanická činnosť, zručnosť obsluhovať, urobiť, pripraviť, zhotoviť, zmerať, skonštruovať, opraviť, vyrobiť,... Komplexná automatická činnosť urobiť, pripraviť, zmerať, zhotoviť, skonštruovať, opraviť, vyrobiť, upevniť,...

17 Použitá literatúra: BLÁHA, V. A KOL Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskej družine. 2. vyd. Bratislava: SPN, s. ISBN VVC. HÁJEK, B. - HOFBAUER, B. - PÁVKOVÁ, J Pedagogické ovlivňování volného času: současné trendy. Praha: Portál, s. ISBN HÁJEK, B. - PÁVKOVÁ, J. A  KOL Školní družina. 2. vyd. Praha: Portál, s. ISBN Tvorba výchovných programov v školských zariadeniach (ukážka). Bratislava: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Dostupné z  TUREK, I Didaktika. Bratislava: IURA Edition, ISBN , s. 596. PRUCHA, J.- WALTEROVÁ,E.- Mareš, J Pedagogický slovník. 3. vyd. Praha: Portál, s.r.o ISBN HAJDUKOVÁ V., PAŚKOVÁ l.: Výchovno-vzdelávacie ciele dostupné 18. augusta

18 Bc. Eva Streitová vychovávateľka ZŠ Kežmarská 30
Ďakujem za pozornosť. Bc. Eva Streitová vychovávateľka ZŠ Kežmarská 30


Stáhnout ppt "Ciele vo výchovno-vzdelávacom procese"

Podobné prezentace


Reklamy Google