Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DAŇOVÁ SOUSTAVA CHARAKTERISTIKA DANÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DAŇOVÁ SOUSTAVA CHARAKTERISTIKA DANÍ."— Transkript prezentace:

1 DAŇOVÁ SOUSTAVA CHARAKTERISTIKA DANÍ

2 Daň je povinná, zákonem stanovená platba do veřejných rozpočtů (státní rozpočet a místní rozpočty), která odčerpává část důchodu subjektu je neúčelová je neekvivalentní pravidelně se opakuje v časových intervalech při stejných událostech je nenávratná je založená na principu solidarity

3 Význam daní jsou významným příjmem veřejných rozpočtů – stát je vybírá k úhradě výdajů spojených s poskytováním veřejných statků a služeb (školství, zdravotnictví, kultura, obrana, bezpečnost, státní správa) a transferů (sociální dávky) ovlivňují chování plátce – mohou odradit jejich plátce od škodlivých činností (např. spotřební daň z lihovin a tabákových výrobků), mohou podporovat určité činnosti (např. jen 10% sazba DPH u některých služeb), mohou regulovat hospodářskou aktivitu (daně rostou subjekty mají méně peněz menší poptávka snížení hospodářského růstu)

4 Přehled daní v ČR Přímé daně srážejí se z našich příjmů Nepřímé daně
jsou obsaženy v cenách výrobků a služeb vybírá je a odvádí za nás někdo jiný

5 Přímé daně

6 Nepřímé daně

7 Základní daňové pojmy Poplatník daně
– nese daňové břemeno (např. při zdanění mzdy nese daňové břemeno pracovník) Plátce daně – má povinnost daň vypočítat a odvést do státního rozpočtu – v některých případech je totožná s poplatníkem, někdy je odlišná od poplatníka daně

8 Příklady: 1) Kdo je poplatník a plátce daně z příjmů z podnikání (FO)? Poplatník - podnikatel Plátce - podnikatel 2) Kdo je poplatník a plátce daně z příjmů ze závislé činnosti (mzdy)? Poplatník - zaměstnanec Plátce - podnik

9 Předmět daně – z čeho se daň vybírá – příjem nebo majetek u přímých daní – výrobky a služby u nepřímých daní Základ daně (ZD) – předmět daně kvantitativně vymezený v peněžních nebo naturálních jednotkách – z něho se daň vypočítává

10 Sazba daně – slouží k výpočtu daně – procento z upraveného základu daně (např. 15 % u FO) – peněžní částka z měrné jednotky základu daně (např. 1 Kč z 1 m² zastavěné plochy) Sleva na dani – částka, o kterou se snižuje vypočtená daň

11 Zdaňovací období – období, ze které je plátce daně povinen daň vypočítat a odvést správci daně Správce daně – příslušný finanční úřad, který kontroluje správnost výpočtu a odvádění daní Daňové přiznání – písemný dokument, ve kterém plátce daně vypočítá všechny skutečnosti týkající se příslušné daně, předkládá ho do stanoveného termínu správci daně

12 Registrace k daním Každý plátce se musí registrovat u příslušného finančního úřadu, a to: při zahájení podnikání do 30 dnů, při vzniku povinnosti daň vybírat nebo na ni srážet zálohy do 15 dnů.

13 Placení daní výše daně se uvádí v daňovém přiznání
plátce daně je povinen podat daňového přiznání do určitého termínu (řádné daňové přiznání) je stanoven zákonem i termín pro zaplacení daně

14 V případě některých daní se platí zálohy na daň během roku a při podání daňového přiznání se zjistí skutečná výše daňové povinnosti. Když je větší než součet záloh, vznikne nedoplatek, který musí plátce uhradit. Když je menší než součet záloh, vznikne přeplatek, který bude plátci vrácen na základě žádosti nebo ponechán jako záloha na příští rok.

15 Daň z příjmů FO Předmětem daně jsou:
příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti příjmy z kapitálového majetku příjmy z pronájmu ostatní příjmy. Existují příjmy, které nejsou předmětem daně, jsou osvobozeny nebo nejsou zahrnuty do základu daně.

16 Výpočet daňové povinnosti:
1) základ daně = součet dílčích ZD, ZD = příjmy – výdaje 2) upravený ZD = ZD – nezdanitelné části (např. dary, úroky z úvěru ze stavebního spoření a z hypotéčního úvěru, příspěvky na penzijní připojištění) – odpočitatelné položky (např. ztráta) 3) daň před slevou = 15 % z upraveného ZD 4) daň po slevách Podrobněji viz zákon o daních z příjmů.

17 Daň z příjmů PO Předmět daně příjmy (výnosy) Základ daně
rozdíl těchto příjmů (výnosů) snížený o výdaje (náklady) Daňová sazba 19 % z upraveného ZD. Podrobněji viz zákon o daních z příjmů.

18 Daně z nemovitostí Předmětem daně jsou:
pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí stavby, byty a nebytové prostory v ČR Existují výjimky, které se nezahrnují do předmětu daně nebo jsou osvobozeny. ZD a daňové sazby se liší podle typu nemovitosti a lokality. Podrobněji viz zákon o daních z nemovitostí.

19 Daně převodové Předmětem dědické daně je:
zděděný majetek (nemovitosti i movité věci). Osvobozen je zděděný majetek, kde je dědicem příbuzný v 1. a 2. skupině. Základ daně = cena zděděného majetku – dluhy zůstavitele – náklady na pohřeb – výdaje na notářské řízení .

20 Předmětem darovací daně jsou:
majetkový prospěch. Osvobozen je darovaný majetek, kde je příjemcem daru příbuzný v 1. a 2. skupině. Základ daně = cena zděděného majetku – dluhy - clo

21 Předmětem daně z převodu nemovitostí je:
prodej nemovitosti. Základ daně cena nemovitosti stanovená odhadcem. V případě, že prodejní cena je vyšší než odhadní, platí se daň z té vyšší. Podrobněji viz zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

22 Silniční daň Předmět daně vozidla určená k podnikání
osvobozena jsou např. jednostopá a tříkolová Základ daně hmotnost v tunách a počet náprav (u nákladních automobilů, přívěsů, autobusů) objem válců motoru (u osobních automobilů) Podrobněji viz zákon o dani silniční.

23 DPH Předmět daně zdanitelné plnění Základ daně cena zboží nebo služeb
dodání zboží poskytnutí služby převod nemovitostí Základ daně cena zboží nebo služeb

24 = daň na výstupu – daň na vstupu Daňové sazby
Daňová povinnost = daň na výstupu – daň na vstupu Daňové sazby základní 20 % snížená 10 % Podrobněji viz zákon o dani z přidané hodnoty.


Stáhnout ppt "DAŇOVÁ SOUSTAVA CHARAKTERISTIKA DANÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google