Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu VY_62_INOVACE_01.02.17 – Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti Autor Ing. Eva Rachotová Tematická oblast Pracovní poměr, mzda Ročník Třetí Datum tvorby Listopad 2013 – duben 2014 Anotace Materiál je určen pro výuku tematického celku mzda a pracovní poměr včetně výpočtů jednotlivých složek mzdy. Metodický pokyn Materiál obsahuje jak teoretickou část, tak i příklady k procvičování.

2 17. ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMU ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

3 ANOTACE V této části je vysvětlena problematika ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, vysvětlen postup výpočtu u zaměstnance, který podepsal i nepodepsal Prohlášení poplatníka, je zde nabídka výkladových příkladů.

4 výše daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se řídí zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Poplatníci: fyzické osoby (zaměstnanci) Plátci daně: fyzické nebo právnické osoby (zaměstnavatelé) výpočet záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků provádí zaměstnavatel z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků zúčtovaných nebo vyplacených zaměstnanci za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období vypočtenou zálohu zaměstnavatel u zaměstnance, který u něj podepsal na příslušné zdaňovací období prohlášení, nejprve sníží o prokázanou částku měsíčních slev na dani a následně o prokázanou částku měsíčního daňového zvýhodnění vypočtenou zálohu zaměstnavatel srazí zaměstnanci při výplatě (kap. 10)

5 roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění provede zaměstnavatel za zaměstnance, pokud zaměstnanec: a) ve zdaňovacím období pobíral mzdu pouze od jednoho nebo od více zaměstnavatelů postupně (poplatník je povinen předložit současně se žádostí o roční zúčtování potvrzení o zdanitelných příjmech a o sražených zálohách od všech předchozích plátců daně ve zdaňovacím období) b) podepsal u všech těchto zaměstnavatelů na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 a odst. 5 zákona o dani z příjmů a to do 30 dnů po nástupu k plátci

6 c) neuplatňoval odečet úroků z hypotečního úvěru banky d) požádal písemně o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění posledního zaměstnavatele, a to nejpozději do 15. února po skončení posledního zdaňovacího období e) nepodal nebo není povinen podat daňové přiznání

7 roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění neprovede zaměstnavatel u zaměstnance, který podá nebo je povinen podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (poplatníkovi, který nepožádá o roční zúčtování záloh, plátce daně roční zúčtování neprovede, a není-li poplatník povinen podat daňové přiznání, jeho daňová povinnost je splněna zálohami na daň (jen pokud neuplatňoval odečet úroků), sraženými z příjmů ze závislé činnosti (§ 38h odst. 9 zákona o dani z příjmů)

8 Slevy na dani: 24.840,- na poplatníka 24.840,- na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68.000,-, je-li manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se tato částka na dvojnásobek 2.520,-, pobírá-li poplatník pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně 5.040,-, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně 16.140,- na poplatníka, jeli držitelem průkazu ZTP/P 4.020,- u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení 26 let věku, příp. do dovršení 28 let věku u prezenční formy doktorského studia VŠ

9 Daňové zvýhodnění: 13.404,- na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti (23 208,- Kč u dítěte s průkazem ZTP/P) je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost vypočtená za příslušné zdaňovací období, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem - poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100,- Kč, maximálně však do výše 63 300,-Kč ročně

10 Sazba daně: ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně a o odčitatelné položky činí 15%

11 Termíny: splní-li poplatník podmínky, stanovené pro provedení ročního zúčtování, plátce daně provede výpočet daně z úhrnu všech mezd, zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi ve zdaňovacím období nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku vznikne-li z ročního zúčtování přeplatek vyšší než 50 Kč, vrátí jej plátce poplatníkovi nejpozději při zúčtování mzdy za březen o částku přeplatku, vráceného z ročního zúčtování, sníží plátce daně nejbližší odvody záloh finančnímu úřadu, nejdéle do konce roku, nebo požádá finanční úřad o vrácení částky přeplatku nedoplatek na dani vzniklý z ročního zúčtování se od poplatníků nevybírá (§ 38ch odst. 4 zákona o dani z příjmu)

12 Postup při ročním zúčtování: jen v ročním zúčtování může poplatník uplatnit nárok na: odpočet na manželku odečet darů odečet částek příspěvků na penzijní připojištění odečet zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace odpočty úroků z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečních úvěrů od základu daně pokud chce zaměstnanec některou z těchto částek uplatnit, musí předložit řádný doklad (viz Mgr. Pelech – použité zdroje)

13 →má-li nárok, sníží mzdová účetní jeho základ daně a podle zákona vypočítá částku daně ve výši 15% ze základu daně při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění plátce daně u poplatníka nejdříve vypočtenou daň sníží o slevu na dani a takto vyčíslenou daň po slevě porovná s úhrnem záloh na daň po slevě (§ 38h odst. 3) dále porovná daňový bonus s úhrnem již vyplacených měsíčních daňových bonusů - jestliže je úhrn částek vyplacených na měsíčních daňových bonusech vyšší, než daňový bonus, sníží plátce daně o přeplacenou částku na daňovém bonusu vypočtenou částku přeplatku na dani po slevě, jestliže je úhrn částek vyplacených na měsíčních daňových bonusech nižší, než daňový bonus, zvýší plátce daně o nevyplacenou částku na daňovém bonusu vypočtenou částku přeplatku na dani po slevě nebo sníží nevyplacenou částku na daňovém bonusu o vypočtenou částku nedoplatku na dani po slevě

14 Vzor výpočtu (u zaměstnance bez daňového zvýhodnění na děti) Úhrn příjmů +Úhrn pojistného placeného zaměstnavatelem ------------------------------------------------------------------ Roční základ daně (1 + 2) - Nezdanitelné částky, na které má zaměstnanec nárok ------------------------------------------------------------------------ Základ daně snížený o nezdanitelné částky Zaokrouhlení na celé stovky dolů Roční vypočtená daň ve výši 15% – Slevy, na které má zaměstnanec nárok ------------------------------------------------------ Roční daň po snížení o slevy – Úhrn měsíčních záloh ----------------------------------------------- A) přeplatek = úhrn záloh ≥ vypočtená daň B) nedoplatek = úhrn záloh ≤ vypočtená daň

15 Příklad: Zaměstnanec má podle prohlášení u zaměstnavatele nárok pouze na základní slevu na poplatníka a slevu jako poživatel invalidního důchodu 1. stupně. U svého zaměstnavatele pobíral po deset měsíců zdanitelný příjem tj. hrubou mzdu ve výši 20.000,-Kč, po dva měsíce 32.000,-Kč. Jiného zaměstnavatele ani jiné příjmy neměl. Poplatník požádal v termínu o provedení ročního zúčtování a předložil: potvrzení o výplatě invalidního důchodu potvrzení o jednom bezpříspěvkovém odběru krve potvrzení penzijního fondu o zaplacení částky 23.000,-Kč.

16 Řešení: Úhrn příjmů 264.000,-Kč +Úhrn pojistného placeného zaměstnavatelem 89.760,-Kč --------------------------------------------------------------------------------------------- Roční základ daně (1 + 2) 353.760,-Kč - Nezdanitelné částky, na které má zaměstnanec nárok 13.000,-Kč --------------------------------------------------------------------------------------------- Základ daně snížený o nezdanitelné částky 340.760,-Kč Zaokrouhlení na celé stovky dolů 340.700,-Kč Roční vypočtená daň ve výši 15% 51.105,-Kč – Slevy, na které má zaměstnanec nárok 27.360,-Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------- Roční daň po snížení o slevy 23.745,-Kč – Úhrn měsíčních záloh 25.704,-Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------- A) přeplatek = úhrn záloh ≥ vypočtená daňA = 1.959,-Kč

17 Vzor výpočtu (u zaměstnance s daňovým zvýhodněním na děti) Úhrn příjmů +Úhrn pojistného placeného zaměstnavatelem ------------------------------------------------------------------ Roční základ daně (1 + 2) - Nezdanitelné částky, na které má zaměstnanec nárok ------------------------------------------------------------------------ Základ daně snížený o nezdanitelné částky Zaokrouhlení na celé stovky dolů Roční vypočtená daň ve výši 15% – Slevy, na které má zaměstnanec nárok ------------------------------------------------------ Roční daň po snížení o slevy - Daňové zvýhodnění na děti ----------------------------------------- Roční daň po snížení o slevy a daňové zvýhodnění – Úhrn měsíčních záloh ----------------------------------------------- A) přeplatek = úhrn záloh ≥ vypočtená daň B) nedoplatek = úhrn záloh ≤ vypočtená daň

18 Příklad: Zaměstnanec má podle prohlášení u zaměstnavatele nárok na základní slevu na poplatníka a slevu jako poživatel invalidního důchodu 1. stupně, uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno dítě. U svého zaměstnavatele pobíral po deset měsíců zdanitelný příjem tj. hrubou mzdu ve výši 20.000,-Kč, po dva měsíce 32.000,-Kč. Jiného zaměstnavatele ani jiné příjmy neměl. Poplatník požádal v termínu o provedení ročního zúčtování a předložil: potvrzení o výplatě invalidního důchodu potvrzení o jednom bezpříspěvkovém odběru krve potvrzení penzijního fondu o zaplacení částky 23.000,-Kč

19 Řešení: Úhrn příjmů 264.000,-Kč +Úhrn pojistného placeného zaměstnavatelem 89.760,-Kč --------------------------------------------------------------------------------------------- Roční základ daně (1 + 2)353.760,-Kč - Nezdanitelné částky, na které má zaměstnanec nárok 13.000,-Kč --------------------------------------------------------------------------------------------- Základ daně snížený o nezdanitelné částky 340.760,-Kč Zaokrouhlení na celé stovky dolů 340.700,-Kč Roční vypočtená daň ve výši 15% 51.105,-Kč – Slevy, na které má zaměstnanec nárok 27.360,-Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------- Roční daň po snížení o slevy 23.745,-Kč – Daňové zvýhodnění na jedno dítě 13.404,-Kč --------------------------------------------------------------------------------------------- Roční daň po snížení o slevy a daňové zvýhodnění 10.341,-Kč – Úhrn měsíčních záloh 12.300,-Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------- A) přeplatek = úhrn záloh ≥ vypočtená daňA = 1.959,-Kč

20 Použité zdroje: www.kurzy.cz/dane-danova-priznani/dan-z-prijmu- fyzickych-osob-ze-zavisle-cinnosti.htm www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam- dani/5460_21.pdf http://www.vyplata.cz/vyplatamzdy/rocnizuctovanida ne.php http://www.podnikatel.cz/clanky/rocni-zuctovani- mezd-vyuctovani-a-jejich-opravy/ http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/poradime-vam- jak-na-danove-priznani-radek-po-radku-46948.html http://www.pracepropravniky.cz/zakony/zakon-o- danich-z-prijmu-uplne-zneni PELECH, Petr Mgr. – Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, Nakladatelství ANAG Olomouc, 2011, ISBN 978-80-7263-707-2 vlastní poznámky z odborné stáže u zaměstnavatele


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google