Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ K PROBLEMATICE EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Porovnání obsahu a zaměření OP RLZ a JPD Cíl 3 * 26.6.2003 Městská knihovna, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ K PROBLEMATICE EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Porovnání obsahu a zaměření OP RLZ a JPD Cíl 3 * 26.6.2003 Městská knihovna, Praha."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ K PROBLEMATICE EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Porovnání obsahu a zaměření OP RLZ a JPD Cíl 3 * 26.6.2003 Městská knihovna, Praha

2 OP RLZ a JPD Cíl 3  Základní programové dokumenty, které umožní čerpání podpory z Evropského sociálního fondu do oblasti rozvoje lidských zdrojů ve zkráceném programovém období 2004-2006  Soulad s požadavky všeobecného nařízení o strukturálních fondech (Nařízení Rady ES 1260/99 )

3 OP RLZ a JPD Cíl 3  MPSV, řídící orgán OP RLZ JPD Cíl 3, ustavilo k přípravě programových dokumentů Pracovní skupinu pro přípravu programových dokumentů na využívání strukturálních fondů  Členové Pracovní skupiny: Zástupci MPSV, MŠMT, MPO, MMR, MŽP, MV, Magistrátu hl.m. Prahy, regionů NUTS II, sociálních partnerů, nestátních neziskových organizací

4 Operační program Rozvoj lidských zdrojů  Z důvodu doporučení Evropské komise na monofondové uspořádání sektorových operačních programů byly do OP RLZ začleněny specifické požadavky na podporu rozvoje lidských zdrojů z ESF následujících resortů – MŠMT, MPO, MMR a MŽP  OP RLZ je tedy programem pro 5 resortů

5 Operační program Rozvoj lidských zdrojů  Strategie, priority a opatření programu vychází zejména z: Evropské strategie zaměstnanosti, Evropské strategie sociálního začleňování, Společného (ČR-EU) zhodnocení politiky zaměstnanosti, Národního akčního plánu zaměstnanosti 2002 Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy.

6 Operační program Rozvoj lidských zdrojů  Vymezuje priority a opatření v sektoru rozvoje lidských zdrojů pro čerpání pomoci v rámci Cíle 1 z Evropského sociálního fondu (ESF)  Bude realizovat rozhodující část prioritní osy 3 -Rozvoj lidských zdrojů Národního rozvojového plánu, schváleného vládou ČR dne 16.12. 2002

7 OP RLZ - Globální cíl  Vysoká a stabilní úroveň zaměstnanosti, založená na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků, při respektování principů udržitelného rozvoje.

8 OP RLZ - specifické cíle  rozvoj pružného trhu práce, který přispívá k prevenci nezaměstnanosti a zvýšení zaměstnanosti osob, kterým hrozí vyloučení z trhu práce;  snížení počtu osob ohrožených sociální exkluzí prostřednictvím integrovaného přístupu a odstraňování bariér znesnadňujících účast na trhu práce;

9 OP RLZ - specifické cíle II  rozvoj celoživotního učení – prostřednictvím zvyšování kvality nabídky vzdělávání z hlediska potřeb trhu práce ve znalostní společnosti a ekonomice a prostřednictvím rozšiřování účasti všech subjektů v procesu vzdělávání;  rozvoj kvalifikované pracovní síly, konkurenceschopnosti podniků a rozšiřováním nabídky pracovních příležitostí v rozvojových odvětvích (např. cestovní ruch).

10 OP RLZ – priority a opatření 1. PRIORITA AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání Opatření 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti 2. PRIORITA SOCIÁLNÍ INTEGRACE A ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce 3. PRIORITA ROZVOJ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Opatření 3.3 Podpora státních struktur a systémů pro zajištění rozvoje lidských zdrojů v oblasti školního vzdělávání Opatření 3.4 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 4. PRIORITA ADAPTABILITA A PODNIKÁNÍ Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti Opatření 4.2 Rozvoj lidských zdrojů v průmyslu Opatření 4.3 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta a zapojení občanů v ochraně životního prostředí Opatření 4.4 Příprava lidských zdrojů pro cestovní ruch OP RLZ

11 OP RLZ – priority a opatření 1. PRIORITA AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání Opatření 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti 2. PRIORITA SOCIÁLNÍ INTEGRACE A ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce 3. PRIORITA ROZVOJ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 4. PRIORITA ADAPTABILITA A PODNIKÁNÍ Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti Opatření 4.2 Specifické vzdělávání OP RLZ

12 Jednotný programový dokument pro Cíl 3  Evropská strategie zaměstnanosti  Společné zhodnocení politiky zaměstnanosti  Memorandum o celoživotním učení  Národní akční plán zaměstnanosti 2002  Národní program rozvoje vzdělávání v České republice  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky  Strategický plán hl. m. Prahy.

13 JPD – Globální cíl  Efektivní trh práce založený na kvalifikované pracovní síle, konkurenceschopnosti zaměstnavatelů, využití výzkumně-vývojového potenciálu regionu, sociální integraci ohrožených skupin a rovnosti příležitostí při respektování zásad udržitelného rozvoje

14 JPD – specifické cíle  Rozvoj pružného trhu práce s důrazem na skupiny ohrožené na trhu práce, prevencí nezaměstnanosti, zvýšení zaměstnatelnosti a zamezení růstu dlouhodobé nezaměstnanosti  Sociální začleňování znevýhodněných skupin a rozvoj institucí a kvality služeb zaměřených na sociální integraci

15 JPD – specifické cíle II  Rozvoj systému celoživotního učení, který bude připravovat kvalifikovanou a flexibilní pracovní sílu schopnou aplikovat princip udržitelného rozvoje  Zvýšení adaptability pražských organizací prostřednictvím zvyšování kvalifikace pracovníků, rozvoje a využití pražského inovačního potenciálu  Vyrovnávání příležitostí žen a mužů na trhu práce

16 JPD – priority a opatření JPD 3 Opatření 1.1 Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti Opatření 4.2 Spolupráce výzkumných pracovišť s podnikatelskou sférou Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Opatření 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání Opatření 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců Opatření 5.1 Sladění rodinného a pracovního života Opatření 4.3 Rozvoj cestovního ruchu

17 Srovnání OP RLZ a JPD Cíl 3 OP RLZ  Cíl 1  Území ČR  Důraz na podporu boje proti nezaměstnanosti  Modernizace služeb zaměstnanosti  Systémové projekty  Komponenta EVVO JPD  Cíl 3  Území města Prahy  Větší důraz na vědu a výzkum a na vysoké školy  Rozvoj cestovního ruchu

18 Srovnání OP RLZ a JPD Cíl 3 OP RLZ Priorita 129,00% Opatření 1.127,20% Opatření 1.21,80% Priorita 214% Opatření 2.1.10,50% Opatření 2.22,50% JPD Priorita 114% Opatření 1.114% Priorita 220% Opatření 2.1 20% Priorita 329% Opatření 3.114.50% Opatření 3.214,50%

19 Srovnání OP RLZ a JPD Cíl 3 Priorita 335,40% Opatření 3.118,00% Opatření 3.26,00% Opatření 3.311,40% Priorita 416,60% Opatření 4.19,60% Opatření 4.27,00% Priorita 426% Opatření 4.110,40% Opatření 4.210,40% Opatření 4.35,20% Priorita 55% Opatření 5.15% Priorita 65% Opatření 6.14,20% |Opatření 6.20,80%


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ K PROBLEMATICE EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Porovnání obsahu a zaměření OP RLZ a JPD Cíl 3 * 26.6.2003 Městská knihovna, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google