Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strukturální fondy 2007-13 na MŠMT Setkání českých technologických platforem 25.5.2007 25.5.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strukturální fondy 2007-13 na MŠMT Setkání českých technologických platforem 25.5.2007 25.5.2007."— Transkript prezentace:

1 Strukturální fondy 2007-13 na MŠMT Setkání českých technologických platforem 25.5.2007 25.5.2007

2 Programové období 2007-13  finanční alokace pro ČR z fondů EU: 26,6 mld. €, tj. 774 mld. Kč (oproti období 2004 – 2006 - 2,6 mld. € )  Ministerstvo pro místní rozvoj - hlavní koordinátor - NSRR  tvorba operačních programů, na jejichž základě bude ČR čerpat finanční pomoc  celkem v ČR připraveno 18 OP (tématické a regionální) –2 operační programy pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (tj. celkem 15% veškeré pomoci pro ČR; cca 132 mld.Kč)

3 Cíl Konvergence  Tématické operační programy OP Životní prostředí (ERDF + FS) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnostOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF) OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF) OP Podnikání a inovace (ERDF) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) OP Doprava (ERDF + FS) Integrovaný operační program (ERDF)  Regionální operační programy ROP NUTS II (7 OP - ERDF)  Technická pomoc (ERDF) Cíl Konkurenceschopnost a regionální zaměstnanost OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF) OP Praha Adaptabilita (ESF) Cíl Evropská územní spolupráce 5 OP přeshraniční,regionální a nadnárodní spolupráce (ERDF) Operační programy 2007-2013 v ČR

4  Předložení Národního strategického referenčního rámce a operačních programů EK – 6.3.2007  Ustavení vládního výboru pro vyjednávání jmenování 4 generálních sekretářů pro vyjednávání ustavení vyjednávacích týmů operačních programů  První oficiální vyjednávání s EK - 17.4.2007  Předložení pozičního dokumentu EK k NSRR a některým programům  Vyjednávání o operačních programech ESF – 2.- 3.5.2007  Předložení upravené verze NSRR vládě – 9.5.2007  Jednání s EK o upravené verzi NSRR – 25.5.2007  Předpoklad dokončení vyjednávání –o NSRR – do konce června Postup vyjednávání s Evropskou komisí

5

6 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)  respektuje Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o ESF  Hlavním cílem je zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti  schválen vládou ČR – 15.11.2006  Předložen Evropské komisi – 6.4.2007  1. oficiální projednání s Evropskou komisí – 3.5.2007  Předpoklad schválení Evropskou komisí – konec června 2007  Vyhlášení 1. výzev k předkládání projektů – 2. polovina roku 2007  realizace: 1.1. 2007 - 31.12. 2013, resp.2015

7 Globální cíl OP VK Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání

8 Prioritní osy Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání výzkum a vývoj Prioritní osa 3 Další vzdělávání Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Systémyvzdělávání

9 Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

10 Příjemci podpory v Prioritní ose 1  Kraje, města a obce  Školy a školská zařízení  Nevládní neziskové organizace  Profesní organizace zaměstnavatelů  Zaměstnavatelé  Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství  Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže

11 Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Oblasti podpory: 2.1 Modernizace vyššího odborného vzdělávání 2.2 Modernizace vysokoškolského vzdělávání 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 2.4 Partnerství a sítě

12 Příjemci podpory v Prioritní ose 2  Vysoké školy  Vyšší odborné školy  Instituce vědy a výzkumu  Vývojová a inovační centra  Kraje, města a obce  Vědecké a výzkumné instituce  Profesní organizace zaměstnavatelů

13 Prioritní osa 3 Další vzdělávání Oblasti podpory: 3.1 Individuální další vzdělávání 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

14 Příjemci podpory v Prioritní ose 3  Kraje, města a obce  Školy a školská zařízení  Nevládní neziskové organizace  Zaměstnavatelé  Sdružení podnikatelů  Provozovatelé inovační infrastruktury pro podnikání (inkubátory)  Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství  občané ČR

15 Prioritní osa 4 Systémy vzdělávání Oblasti podpory: 4.1 Rozvoj systému počátečního vzdělávání 4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji 4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání

16 Příjemci podpory v Prioritní ose 4  Ústřední orgány státní správy  Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy

17 Finanční alokace na OP VK  1 828,7 mil € z Evropského sociálního fondu pro léta 2007-13 (tj. 85%)  Celkem se spolufinancováním (15%) ze státního rozpočtu: 2 155 mil. €, tj. cca 62 mld. Kč

18 Finanční alokace na Prioritní osy

19

20 Globální cíl OP VaVpI Posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, zajišťujícího růst, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst v regionech tak, aby se ČR stala evropsky významným místem koncentrace těchto aktivit

21 Prioritní osy Prioritní osa 2 Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji Prioritní osa 3 Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání Prioritní osa 4 Technická pomoc Prioritní osa 1 Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje

22 Prioritní osa 1 Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje 1.1 Rozvoj sítě výzkumných pracovišť v regionech s rozvojovým potenciálem 1.2 Rozvoj špičkových evropských center excelence pro EVP 1.3 Rozvoj kapacit cíleného výzkumu a vývoje v regionech

23 Příjemci podpory v Prioritní ose 1  Vysoké školy  Výzkumné instituce  NNO  Další subjekty splňující Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

24 Prioritní osa 2 2.1 Rozvoj kapacit technického výzkumu v regionech 2.2 Ochrana duševního vlastnictví na univerzitách a výzkumných institucích 2.3 Zvýšení cílené informovanosti o VaV a jeho výsledcích pro inovace Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru

25 Příjemci podpory v Prioritní ose 2  Vysoké školy  Výzkumné instituce  NNO  Další subjekty splňující Rámec Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací

26 Prioritní osa 3 3.1 Rozvoj kapacit vysokých škol v terciárním vzděláván Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání

27 Příjemci podpory v Prioritní ose 3  Vysoké školy, splňující Rámec Společenství pro veřejnou podporu výzkumu

28 Finanční alokace na Prioritní osy celkem 2 436 mil. € (z toho 85% podíl EU - 2 070 mil. €)

29 Kontakty a další informace MŠMT Odbor řízení programů ESF Ing. Jarmila Modrá –opvzdelavani@msmt.cz opvzdelavani@msmt.cz www.msmt.cz/eu/esf www.msmt.cz/eu/esf – www.msmt.cz/eu/esfwww.msmt.cz/eu/esf Odbor řízení programu ERDF Ing. Roman Hvězda –opvyzkum@msmt.cz opvyzkum@msmt.cz –www.msmt.cz/eu/erdfwww.msmt.cz/eu/erdf


Stáhnout ppt "Strukturální fondy 2007-13 na MŠMT Setkání českých technologických platforem 25.5.2007 25.5.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google