Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Promocja w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Propagace w rámci Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020 Wspólny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Promocja w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Propagace w rámci Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020 Wspólny."— Transkript prezentace:

1 Promocja w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska Propagace w rámci Interreg V-A Česká republika-Polsko Wspólny Sekretariat / Společný sekretariát Interreg V-A Republika Czeska – Polska Interreg V-A Česká republika – Polsko WS Ołomuniec/JS Olomouc, Jeremenkova 40b

2 Zestaw logotypów dla Programu/ Sestava logotypů pro Program:
Interreg V-A Republika Czeska – Polska Interreg V-A Česká republika - Polsko WS Ołomuniec/JS Olomouc, Jeremenkova 40b

3 Przy zamieszczaniu ww. logotypów zalecane jest przestrzeganie poniższych zasad/Při použivání uvedených logotypů je doporučováno dodržovat tato pravidla: - stosowane logotypy powinny być takiej samej wielkości/používané logotypy musí mít stejnou velikost; - logotypy powinny zostać umieszczone w dobrze widocznym miejscu, aby był spełniony cel informowania o źródle finansowania projektu/logotypy musí být na dobře viditelném místě, aby byl naplněn cíl informovat o zdroji financování projektu; -wszystkie oznaczenia powinny być wykonane w sposób trwały, trudny do usunięcia/všechna označení musí být těžko odstranitelná a mít trvalý charakter. Interreg V-A Republika Czeska – Polska Interreg V-A Česká republika - Polsko WS Ołomuniec/JS Olomouc, Jeremenkova 40b

4 Oznaczenie projektów/Označení projektů: - symbol Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym: Unia Europejska/symbol Evropské unie se slovním odkazem: Evropská unie; - odniesienie do nazwy funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/odkaz na název fondu: Evropský fond pro regionální rozvoj; oraz/a - logo, hasło Programu: „Przekraczamy granice”/logo, heslo Programu: „Překračujeme hranice”; - informację o współfinansowaniu z odniesieniem do nazwy Programu: „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska”/informace o spolufinancování s odkazem na název programu: „Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko”, - opcjonalnie herb województwa/powiatu/gminy lub oficjalny logotyp promocyjny beneficjenta/volitelně znak kraje/vojvodství/okresu/obce nebo oficiální propagační logotyp příjemce. Interreg V-A Republika Czeska – Polska Interreg V-A Česká republika - Polsko WS Ołomuniec/JS Olomouc, Jeremenkova 40b

5 Co należy oznaczyć/Co je třeba označit: 1
Co należy oznaczyć/Co je třeba označit: 1. Wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu np. ulotki, publikacje, materiały promocyjne i prasowe/radiowe/filmowe, strony internetowe, newslettery, mailing, konferencje, spotkania, itd./Všechny informační a propagační výstupy a aktivity týkající se projektu, např. letáky, publikace, propagační a tiskové/rozhlasové/filmové materiály, webové stránky, newslettery, ing, konference, setkání, atd. 2. Wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów, wzory wniosków, faktury, itd./Všechny dokumenty související s realizací projektu, např. dokumentace k zadávacímu řízení, oznámení, analýzy, zprávy, vzory smluv, vzory žádostí, daňové doklady, atd. Interreg V-A Republika Czeska – Polska Interreg V-A Česká republika - Polsko WS Ołomuniec/JS Olomouc, Jeremenkova 40b

6 3. Dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, np. listy obecności, zaproszenia, materiały informacyjne, prezentacje multimedialne, korespondencję, umowy, itd./Dokumenty a materiály pro osoby a subjekty zapojené do projektu, např. prezenční listiny, pozvánky, informační materiály, multimediální prezentace, korespondence, smlouvy, atd. 4. Umieścić plakat lub tablicę (informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji projektu./V místě realizace projektu musí být umístěn plakát nebo tabule (informační nebo/a pamětní) Interreg V-A Republika Czeska – Polska Interreg V-A Česká republika - Polsko WS Ołomuniec/JS Olomouc, Jeremenkova 40b

7 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ DĚKUJEME ZA POZORNOST
Interreg V-A Republika Czeska – Polska Interreg V-A Česká republika - Polsko WS Ołomuniec/JS Olomouc, Jeremenkova 40b


Stáhnout ppt "Promocja w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Propagace w rámci Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020 Wspólny."

Podobné prezentace


Reklamy Google