Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONTROLY PO PROPUŠTĚNÍ ZBOŽÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONTROLY PO PROPUŠTĚNÍ ZBOŽÍ"— Transkript prezentace:

1 KONTROLY PO PROPUŠTĚNÍ ZBOŽÍ
Jihlava

2 CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Česká celní správa má dva základní úkoly: ochranu a regulaci domácího trhu formou výběru cla z dováženého zboží; a dohled nad tím, aby toto zboží neohrožovalo životy nebo zdraví lidí, zvířat či rostlin.

3 Zjednodušování obchodu
AEO osvědčení; Zjednodušené celní řízení; E – celní řízení; Partnerský přístup Ochrana ekonomických zájmů; Ochrana obyvatel; Efektivní hodnocení rizik; Efektivní celní kontroly

4 Právní základ EU pro provádění kontrol po propuštění zboží
Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, celní kodex Společenství, v platném znění

5 Právní základ EU pro provádění kontrol po propuštění zboží
Čl. 78 odst. 1 celního kodexu Po propuštění zboží mohou celní orgány z úřední povinnosti nebo na žádost deklaranta celní prohlášení přezkoumat

6 Právní základ EU pro provádění kontrol po propuštění zboží
Čl. 78 odst. 2 celního kodexu Po propuštění zboží mohou celní orgány kontrolovat obchodní doklady a jiné údaje vztahující se k dovozním nebo vývozním operacím se zbožím nebo k následným obchodním operacím s týmž zbožím s cílem ujistit se o správnosti údajů obsažených v celním prohlášení. Kontrolu lze provést u deklaranta nebo jiné osoby, která se přímo nebo nepřímo obchodně podílí na uvedených operacích, nebo jiné osoby, která má v držení zmíněné doklady a údaje pro obchodní účely. Celní orgány mohou rovněž kontrolovat zboží, pokud ještě může být předloženo.

7 Právní základ EU pro provádění kontrol po propuštění zboží
Čl. 78 odst. 3 celního kodexu Nasvědčují-li výsledky kontroly celního prohlášení nebo kontroly po propuštění zboží, že předpisy upravující daný celní režim byly uplatněny na základě nesprávných nebo neúplných údajů, učiní celní orgány v souladu s právními předpisy opatření nezbytná k nápravě, přičemž vezmou v úvahu nové informace jim dostupné.

8 Právní základ ČR pro provádění kontrol po propuštění zboží
Zákon č. 13/1993, celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

9 Právní základ ČR pro provádění kontrol po propuštění zboží
odst 1. § 127 celního zákona Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro provádění kontroly správnosti celního prohlášení po propuštění zboží (dále jen "kontrola po propuštění zboží"), která se provádí u osob vymezených v čl. 78 celního kodexu Společenství, jakož i pro práva a povinnosti těchto osob a pro pravomoci celního orgánu provádějícího kontrolu, obdobně ustanovení daňového řádu o daňové kontrole

10 Právní základ ČR pro provádění kontrol po propuštění zboží
odst 2. § 127 celního zákona Neumožní-li kontrolovaná osoba celnímu úřadu zahájit a provést kontrolu po propuštění zboží, může jí být uložena pořádková pokuta (do výše ,- Kč a to i opakovaně).

11 Právní základ ČR pro provádění kontrol po propuštění zboží
odst 3. § 127 celního zákona Zjistí-li celní úřad při kontrole po propuštění zboží dovoz nebo vývoz zboží, o kterém má důvodně za to, že uniklo celnímu dohledu, je kontrolovaná osoba, u které je kontrola po propuštění prováděna, povinna na výzvu celního úřadu předložit doklad, z něhož je zřejmé, že zboží má celní status zboží Společenství. Nepředloží-li kontrolovaná osoba příslušný doklad, celní úřad může na její náklady a nebezpečí přemístit kontrolované zboží na místo, které je pod jeho přímým dohledem, a kontrolované osobě stanovit lhůtu k dodatečnému předložení tohoto dokladu.

12 Právní základ ČR pro provádění kontrol po propuštění zboží
§ 264 celního zákona - Doměření cla a daně (1) Clo nebo daň lze doměřit na základě žádosti daňového subjektu o dodatečné doměření cla nebo daně nebo z moci úřední. (2) Doměřovací řízení provádí celní orgán a) který rozhodl o propuštění zboží do celního režimu nebo o jeho ukončení, b) který provádí kontrolu po propuštění zboží, jsou-li clo nebo daň doměřovány na základě výsledku této kontroly, nebo c) v jehož územním obvodu má místo pobytu nebo sídlo daňový subjekt, kterému byly clo nebo daň původně vyměřeny, je-li doměřovací řízení zahájeno na základě zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům.

13 Právní základ ČR pro provádění kontrol po propuštění zboží
§ 320 odstavec 1 celního zákona – Přechodná ustanovení Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon nebo přímo použitelný předpis Evropských společenství jinak, platí pro řízení před celními orgány a) ve věcech přestupků obecné předpisy o přestupcích, b) správní řád, jde-li o řízení ve věcech …. c) v ostatních věcech daňový řád

14 Budoucí právní úprava EU
Čl. 48 celního kodexu Unie - Kontrola po propuštění zboží Po propuštění zboží mohou celní orgány za účelem celních kontrol ověřovat správnost a úplnost informací uvedených v celním prohlášení, celním prohlášení pro dočasné uskladnění, vstupním souhrnném celním prohlášení, výstupním souhrnném celním prohlášení, prohlášení o zpětném vývozu nebo oznámení o zpětném vývozu a existenci, pravost, správnost a platnost veškerých podkladů a provádět kontrolu účetnictví deklaranta a jiných záznamů vztahujících se k operacím s daným zbožím nebo k předešlým nebo následným obchodním operacím s týmž zbožím. Celní orgány mohou toto zboží rovněž kontrolovat nebo z něj odebrat vzorky, je-li jeho kontrola ještě možná.

15 Budoucí právní úprava EU
Čl. 48 celního kodexu Unie - Kontrola po propuštění zboží Tyto kontroly lze provést v prostorách držitele zboží, jeho zástupce nebo jiné osoby, která se přímo nebo nepřímo obchodně podílí na uvedených operacích, nebo jiné osoby, která má v držení zmíněné doklady a údaje pro obchodní účely.

16 Kontroly po propuštění zboží z pohledu EU
Post - clearance controls Transaction Based approach (customs declarations) Post-clearance audits System Based approach (certificates AEO, authorizations for SA, SAPS, economic customs regimes + customs declarations)

17 Kontrolovaná osoba je povinna
umožnit provedení kontroly po propuštění zboží. Neumožní-li kontrolovaná osoba celnímu orgánu zahájit a provést kontrolu po propuštění zboží, může jí být uložena pořádková pokuta. Celní orgán může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu až do výše Kč osobě, která závažně ztěžuje nebo brání v provádění celního dohledu, celní kontroly, kontroly po propuštění zboží nebo následné kontroly údajů tím, že a) neumožní celnímu orgánu zahájit činnost nebo provést úkon, b) neposkytne celníkům potřebnou součinnost, c) navzdory předchozímu napomenutí se chová k celníkovi urážlivě, d) navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo e) neuposlechne pokynu celníka. Pořádková pokuta může být uložena i opakovaně !

18 Kontrolovaná osoba je povinna
prokázat svoji totožnost. Celník je oprávněn požadovat prokázání totožnosti osoby, pokud - je u ní prováděn celní dohled nebo celní kontrola podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, - je u ní prováděna kontrola orgány celní správy podle právních předpisů patřících do oboru jejich působnosti. Prokázáním totožnosti se rozumí zejména prokázání jména, popřípadě jmen, příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti.

19 Kontrolovaná osoba je povinna
zajistit vhodné místo a podmínky k provádění kontroly

20 Kontrolovaná osoba je povinna
poskytnout nezbytné informace o vlastní organizační struktuře, o pracovní náplni jednotlivých útvarů, o oprávněních jednotlivých zaměstnanců nebo jiných osob zajišťujících jeho činnost a o uložení účetních záznamů a jiných informací; Dále pak umožnit jednání s kterýmkoliv svým zaměstnancem nebo jinou osobou, která vykonává její činnosti.

21 Kontrolovaná osoba je povinna
předložit veškeré požadované informace a dokumenty; Kontrolovaná osoba která má listiny a další věci nezbytné pro správu daní, které mohou být důkazním prostředkem při správě daní, je povinna na vyžádání listiny nebo jejich kopie a jiné věci vydat nebo zapůjčit k ohledání. Dále pak nezatajovat důkazní prostředky, které má k dispozici, nebo o nichž je ji známo, kde se nacházejí.

22 Kontrolovaná osoba je povinna
poskytnout pro účely bližšího posouzení nebo expertizy vzorky zboží

23 Kontrolovaná osoba je povinna
předložit doklady ke zboží u kterého existuje podezření že uniklo celnímu dohledu Nepředloží-li kontrolovaná osoba příslušný doklad, celní orgány mohou na jeho náklady a nebezpečí přemístit kontrolované zboží na místo, které je pod jejich přímým dohledem, a kontrolované osobě stanovit lhůtu k dodatečnému předložení tohoto dokladu.

24 Kontrolovaná osoba je povinna
předložit důkazní prostředky prokazující jeho tvrzení;

25 Kontrolovaná osoba je povinna
Umožnit celním orgánům, zejména v době provozu, přístup na pozemky, do každé provozní budovy, místnosti a místa, včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, k účetním záznamům nebo jiným informacím, a to i na technických nosičích dat, v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle správy daní. Celní orgány mají též právo vstupu, jde-li o obydlí, které daňový subjekt užívá současně pro podnikání, je-li to nezbytné a nelze-li rozhodné skutečnosti zjistit jiným způsobem.

26 Kontrolovaná osoba je povinna
zapůjčit požadované dokumenty Zapůjčení dokladů a jiných věcí nebo odebrání vzorků potvrdí správce daně při jejich převzetí nebo odebrání. Převzaté doklady a další věci nebo odebrané vzorky vrátí správce daně osobě, od které je převzal, nejpozději do 30 dnů od jejich převzetí nebo odebrání. Ve zvlášť složitých případech, zejména je-li nutno zapůjčené doklady a další věci nebo odebrané vzorky podrobit vnější expertize, může tato lhůta být prodloužena; pokud důvody pro zapůjčení trvají, může být tato lhůta z důležitých důvodů prodlužována opakovaně.

27 Kontrolovaná osoba má právo
Žádat identifikaci příslušnosti k Celní správě ČR;

28 Kontrolovaná osoba má právo
být přítomna jednání se svými zaměstnanci nebo dalšími osobami, které vykonávají jeho činnosti, předkládat v průběhu kontroly důkazní prostředky nebo navrhovat provedení důkazních prostředků, které ona sama nemá k dispozici, vyvracet pochybnosti vyjádřené kontrolní skupinou.

29 Kontrolovaná osoba má právo
nahlédnout do částí spisu týkajících se její práv a povinností, které označí, s výjimkou části vyhledávací. Oprávnění nahlédnout do spisu lze využít v úředních hodinách pro veřejnost, pokud celní úřad nepřipustí nahlížení do spisu i v průběhu pracovní doby mimo úřední hodiny pro veřejnost.

30 Kontrolovaná osoba má právo
vyjádřit se k výsledkům kontrolního zjištění

31 Kontrolovaná osoba má právo
odvolat se proti dodatečnému platebnímu výměru vydanému na základě výsledku kontroly po propuštění zboží

32 Zaměření provádění kontroly po propuštění zboží
kontrola deklarované celní hodnoty kontrola deklarovaného sazebního zařazení kontrola deklarovaného původu zboží kontrola deklarované preference kontrola obcházení antidumpingového nebo vyrovnávacího cla

33 Kontroly po propuštění zboží nefiskálního charakteru
Kontrola po propuštění zboží zaměřená na režim vývoz Kontrola po propuštění zboží zaměřená na oblast společné zemědělské politiky Kontrola po propuštění zboží zaměřená na oblast mezinárodních sankcí Kontrola po propuštění zboží zaměřená na oblast vývozu zboží dvojího užití Kontrola po propuštění zboží zaměřená na oblast obchodu s vojenským materiálem

34 Účel kontroly po propuštění zboží
Přesvědčit se o správnosti údajů uvedených v kontrolovaném celním prohlášení a o správnosti vyměřeného cla a daní. Dále je cílem kontroly po propuštění zboží ověřit existenci a pravost dokladů a pravdivost údajů, které se vztahují k dovozním a vývozním operacím nebo následným obchodním operacím se zbožím uvedeným v kontrolovaném celním prohlášení.

35 Způsob provádění kontroly po propuštění zboží
Kontrola po propuštění zboží se provádí kontrolou obchodních dokladů, účetních záznamů a dalších písemností vztahujících se k údajům uvedeným v kontrolovaném celním prohlášení nebo k údajům, které souvisejí s obchodními operacemi se zbožím uvedeným v kontrolovaném celním prohlášení. Zejména se posuzuje úplnost, správnost a věrohodnost předložených obchodních dokladů a to jejich porovnáním s údaji uvedenými v účetnictví kontrolované osoby. Pro zjištění existence dalších písemností vztahujících se k údajům uvedeným v kontrolovaném celním prohlášení, mohou celní orgány provést kontrolu všech obchodních dokladů a účetních záznamů a jiných písemností evidovaných kontrolovanou osobou za určité časové období.

36 Nejčastěji požadované doklady
kontrolovaná celních prohlášení faktury za zboží uvedené na kontrolovaných celních prohlášeních faktury za služby související s pořízením tohoto zboží (doprava, pojištění, manipulace se zbožím, bezpečnostní poplatky, montáž, licence, atd.) účtové rozvrhy výpis účetní evidence vydaných nebo přijatých faktur výpis skladové evidence příjmů nebo výdejů zboží uvedeného na kontrolovaných celních prohlášeních obchodní korespondenci (smlouvy, objednávky) vztahující se ke zboží uvedenému na kontrolovaných celních prohlášeních prospekty, nabídkové katalogy, technické manuály, technická dokumentace ke zboží (popis zboží, účel použití, složení materiálu, fotodokumentace apod.), příp. vzorky či jakékoli jiné doklady, z kterých bude zřejmé, jaké zboží bylo dovezeno nebo vyvezeno

37 Fáze kontroly po propuštění zboží
Přípravná fáze Provádění kontrolních úkonů Ukončení kontroly po propuštění zboží

38

39 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL mail.: p.schummer@cs.mfcr.cz
DĚKUJI ZA POZORNOST MGR. PETR SCHUMMER GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL mail.: Mob 39


Stáhnout ppt "KONTROLY PO PROPUŠTĚNÍ ZBOŽÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google