Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREROMANTISMUS CHARAKTERISTIKA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREROMANTISMUS CHARAKTERISTIKA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 PREROMANTISMUS CHARAKTERISTIKA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk

2 P R E R O M A N T I S M U S ►o►o►o►od pol. 18. stol., poč. 19. stol. ►u►u►u►umělecký styl a životní postoj nově nastupující třídy – měšťanstva ►u►u►u►umělecký proud, který vznikl jako reakce na klasicismus a osvícenství, a který ohlašoval blížící se romantismus ►n►n►n►našel své vyjádření hlavně v literatuře ►o►o►o►orientuje se na posílení emocionální působivosti uměleckých děl - sentimentalismus

3 ZNAKY PREROMANTISMU ►o►o►o►odpor k osvícenství a klasicismu ►z►z►z►zdůraznění citovosti v literární tvorbě - opravdovost citu, hloubka vášně, prožitek srdce a právo každého člověka na plný, neomezovaný citový život ►n►n►n►návrat k přírodě (svět neporušený civilizací) ►p►p►p►prostý venkovský způsob života = prostředí vhodné pro rozvíjení citu i rozumu člověka ►p►p►p►požadavek originality a svobody ►z►z►z►záliba v určitých typických přírodních sceneriích (jezero, hřbitov, hrobka, zřícenina, noc, měsíc) a v postavách (poutník, vězeň, mnich, poustevník) ►h►h►h►hrdinové nejsou buřiči ►v►v►v►vlastenectví ►z►z►z►zájem o lidovou slovesnost (inspirační zdroj) ►a►a►a►autentické projevy národní kultury

4 ANGLIE ► je považována za místo zrodu preromantismu ► Edward Young, James Thomson, Thomas Gray, Thomas Percy, Thomas Parnell, Robert Blair, Henry Kirke White - básníci tzv. hřbitovní školy ► James Macpherson (1736-1796) - skotský preromantický básník a politik, je znám především jako „překladatel“ jím „objevené“ staré gaelské poezie Ossianovy zpěvy ► Robert Burns (1759-1796) - skotský básník a autor písní, je považován za skotského národního básníka ► Samuel Richardson (1689-1761) - významný anglický spisovatel 18. století, zakladatel sentimentálního románu v dopisech ► Horace Walpole (1717-1797) - politik, spisovatel, architekt a bratranec Lorda Nelsona, je považován za zakladatele gotického románu, autor románu Otranský zámek

5 FRANCIE ► Madame de Staël (1766 - 1817) - francouzsko-švýcarská spisovatelka, její romány a poezie inspirovaly vznik romantické literatury ► André Chénier (1762 - 1794) - významný francouzský básník, bývá považován za jednoho z předchůdců romantického uměleckého směru ► Choderlos de Laclos (1741 - 1803) - spisovatel a generál, román Nebezpečné známosti (popisuje mravní volnomyšlenkářství jistých šlechtických kruhů z dob konce francouzského absolutismu, kniha je psaná formou dopisů, příběh je dodnes zdrojem mnoha literárních i filmových zpracování)

6 JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712 – 1778) -f-francouzský filozof a spisovatel švýcarského původu -p-pocházel z rodiny hodináře -u-učil se u notáře, u ryteckého mistra, v letech 1730 – 1732 se učil hudbě -p-přátelil se s D. Diderotem, spolupracoval na Encyklopedii (články o hudbě a politické ekonomii) -ž-žil neuspořádaným rodinným životem, s pologramotnou švadlenou měl pět dětí, které dal do sirotčince -z-zvítězil v soutěži o nejlepší filozofické pojednání -j-jeho pedagogické dílo bylo odsouzeno pařížským parlamentem a zakázáno i v Ženevě -p-požadoval návrat k neporušené přírodě, jen příroda zachová člověka v jeho svobodném, přirozeném stavu (člověk je od přírody dobrý), civilizace ho kazí

7 ROUSSEAUOVO DÍLO - jeho dílo ovlivnilo Velkou francouzskou revoluci i následující vývoj kolektivistických teorií Emil čili O výchově – pedagogický román o nutnosti přirozeného vývoje a citově bohatém životě, kniha je rozdělena do pěti částí, v každé části se věnuje určitému věkovému období dítěte a v páté části se zabývá výchovou ženy, tedy budoucí Emilovy manželky Julie aneb Nová Héloisa – sentimentální román v dopisech o lásce domácího učitele k dívce šlechtického původu Julii

8 ANTOINE-FRANCOIS PRÉVOST (1697 – 1763) -f-francouzský spisovatel a romanopisec -s-studoval u jezuitů -r-r. 1717 vstoupil do armády, nakonec složil slib v Řádu svatého Benedikta -r-r. 1727 nuceně odešel do Anglie a o dva roky později do Nizozemí, zde byl obviněn z podvodů, a proto se vrátil do Anglie -r-r. 1733 se mu podařilo vrátit do Francie, kde se nakonec smířil i s církví -d-dílo: MANON LESCAUT – milostný příběh, autobiografická zpověď šlechtice, jeho láska ke krásné Manon, román byl pro údajnou nemorálnost ve Francii odsouzen ke spálení, vydán až po 20 letech, veršovaná dramatizace (V. Nezval)

9 NĚMECKO – HNUTÍ STURM UND DRANG ►B►B►B►Bouře a vzdor ►n►n►n►název hnutí podle hry dramatika Friedricha M. Klingera (1752 - 1831) ►l►l►l►literární hnutí působící v letech 1767 – 1785 ►m►m►m►mladí tvůrci vyjadřovali odpor k společenské nespravedlnosti, útlaku, vzpoura mladé generace proti konvencím ►r►r►r►reakce na racionalismus a osvícenství ►n►n►n►návrat k emocím, důraz na cit a fantazii, požadavek originality, inspirace – příroda a lidová slovesnost Gotthold Ephraim Lessing (1729 - 1781), Johann Gottfried Herder (1744 - 1803), Gottfried August Bürger (1747 - 1794) - fantastický cestopis s pohádkovými motivy Baron Prášil

10 JOHANN WOLFGANG GOETHE (1749 – 1832) - nejvýznamnější představitel německé klasické literatury, byl univerzálním umělcem (básník, prozaik, dramatik, historik umění a umělecký kritik, právník a politik, biolog a stavitel) arodil se v rodině císařského rady - studoval na univerzitě v Lipsku (přírodní vědy) a ve Štrasburku, kde získal titul doktora práv - působil jako právník, ministr a rádce výmarského vévody Karla Augusta - od r. 1775 se trvale usadil ve Výmaru, odkud často zajížděl do západočeských lázní, které si zamiloval (Čechy navštívil 17krát) - při léčení v Mariánských Lázních se 74letý autor zamiloval do 17leté Ulriky von Levetzow - hodně cestoval, při návštěvě Itálie se seznámil s antikou, kterou pokládal za vrchol kultury - politicky se angažoval v programu literárního hnutí Sturm und Drang

11 GOETHOVO DÍLO Prometheus – báseň Král duchů, Čarodějův učeň – balady Heřman a Dorotea – idylická pastorela Utrpení mladého Werthera – 2dílný román v dopisech, ich- formou psané deníkové záznamy (o vnitřní krizi hrdiny, zklamání v lásce) Viléma Meistera léta učednická, Viléma Meistera léta tovaryšská – 2 díly vývojového výchovného románu o životní cestě chlapce Götz von Berlichingen, Egmont, Ifigenie na Tauridě, Torquato Tasso – tragédie Faust – vrcholné dílo, dvojdílná filozoficko-dramatická báseň, pověst o dr. Faustovi a jeho smlouvě s ďáblem (Faustova touha po poznání a nespokojenost ho vede k přijetí Mefistofelovy služby, v případě uspokojení mu propadne Faustova duše)

12 FRIEDRICH SCHILLER (1759 – 1805) - německý básník, dramatik a překladatel - narodil se jako syn vojenského lékaře - původně chtěl studovat teologii, vystudoval ale medicínu (na škole založil tajný spolek poezie), krátce pracoval jako plukovní lékař - byl dramaturgem divadla v Mannheimu, kde pracoval také jako novinář - šest let žil ve Výmaru (přátelství s Goethem) – „výmarští klasikové“ - s- stal se profesorem pro světové dějiny na univerzitě v Jeně - r. 1797 je nazýván rokem balad - Schiller i Goethe vytvořili mnoho balad každý sám i dohromady - v divadle spatřoval důležitý prostředek k výchově člověka - zemřel na tuberkulózu

13 SCHILLEROVO DÍLO Balady – tajemné dramatické příběhy Óda na radost – báseň oslavující štěstí, přátelství, v závěru Beethovenovy 9. symfonie (hymna Evropské unie) Loupežníci – tragédie, konflikt dvou bratrů šlechticů, povahově protikladných (Karel x Franz) Úklady a láska – tragédie, o lásce měšťanské dívky a šlechtického syna Don Carlos, trilogie Valdštejn, Marie Stuartovna, Panna Orleánská, Nevěsta messinská, Vilém Tell – historická dramata

14 RUSKO/POLSKO ► Gavrila Romanovič Děržavin (1743 - 1816) - největší ruský básník 18. století ► Denis Ivanovič Fonvizin (1744 - 1792) - nejvýznamnější ruský dramatik 18. století ► Alexander Nikolajevič Radiščev (1749 – 1802) - ruský prozaik, básník, filozof, sociální myslitel a revolucionář období osvícenství a preromantismu ► Nikolaj Michajlovič Karamzin (1766 - 1826) - ruský preromantický spisovatel a historik, považován za nejvýznamnějšího představitele ruské sentimentální prózy ► Franciszek Karpiński (1741 - 1825) - polský básník, první a hlavní představitel polského preromantismu ► Jan Potocki (1761 - 1815) - polský prozaik, historik, archeolog, lingvista, cestovatel a dobrodruh

15 IVAN ANDREJEVIČ KRYLOV (1769 – 1844) - ruský autor bajek - pocházel z chudé důstojnické rodiny - od osmi let pracoval jako kancelářský poslíček a živil matku a sourozence - měl pouze základní vzdělání, avšak získal široký rozhled jako samouk - většinu života pracoval jako knihovník - psal satirické divadelní hry, založil několik časopisů - dílo: BAJKY – veršované, 9 knih (přes 200 bajek), kritizuje špatné lidské vlastnosti i nastavuje zrcadlo tehdejší ruské společnosti, např. Vlk a beránek, Orel a slepice, Rybí tanec, Statečný osel, Mravenec

16 ZDROJE ► http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau ► http://cs.wikipedia.org/wiki/Antoine_Fran%C3%A7ois_Pr%C3%A9vost http://cs.wikipedia.org/wiki/Antoine_Fran%C3%A7ois_Pr%C3%A9vost ► http://cs.wikipedia.org/wiki/Goethe http://cs.wikipedia.org/wiki/Goethe ► http://cs.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schiller http://cs.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schiller ► http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Andrejevi%C4%8D_Krylov http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Andrejevi%C4%8D_Krylov ► http://www.cojeco.cz/index.php?id_desc=49606&s_lang=2&detail=1 http://www.cojeco.cz/index.php?id_desc=49606&s_lang=2&detail=1 ► https://cs.wikipedia.org/wiki/Preromantismus https://cs.wikipedia.org/wiki/Preromantismus ► https://cs.wikipedia.org/wiki/Choderlos_de_Laclos https://cs.wikipedia.org/wiki/Choderlos_de_Laclos ► https://cs.wikipedia.org/wiki/James_Macpherson https://cs.wikipedia.org/wiki/James_Macpherson ► https://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Burns https://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Burns ► https://cs.wikipedia.org/wiki/Samuel_Richardson https://cs.wikipedia.org/wiki/Samuel_Richardson ► https://cs.wikipedia.org/wiki/Horace_Walpole https://cs.wikipedia.org/wiki/Horace_Walpole ► https://cs.wikipedia.org/wiki/Germaine_de_Sta%C3%ABl https://cs.wikipedia.org/wiki/Germaine_de_Sta%C3%ABl ► https://cs.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Ch%C3%A9nier https://cs.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Ch%C3%A9nier ► https://cs.wikipedia.org/wiki/Gavrila_Romanovi%C4%8D_D%C4%9Br%C5%BEavin https://cs.wikipedia.org/wiki/Gavrila_Romanovi%C4%8D_D%C4%9Br%C5%BEavin ► https://cs.wikipedia.org/wiki/Denis_Ivanovi%C4%8D_Fonvizin https://cs.wikipedia.org/wiki/Denis_Ivanovi%C4%8D_Fonvizin ► https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Nikolajevi%C4%8D_Radi%C5%A1%C4%8Dev https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Nikolajevi%C4%8D_Radi%C5%A1%C4%8Dev ► https://cs.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Karpi%C5%84ski https://cs.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Karpi%C5%84ski ► https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Potocki https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Potocki


Stáhnout ppt "PREROMANTISMUS CHARAKTERISTIKA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google