Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klíčové etapy postglaciálního vývoje vegetace a krajiny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klíčové etapy postglaciálního vývoje vegetace a krajiny"— Transkript prezentace:

1 Klíčové etapy postglaciálního vývoje vegetace a krajiny
České republiky. pylové zrno Vicia – typ (0,00005 m) jehlice Abies (0,005 m) Picea (5 m)

2 Vojen Ložek: Příroda ve čtvrtohorách.
Petr Pokorný: Příroda a člověk v holocénu.

3 3

4 Würmský glaciál 4

5 LGM pozdní glaciál vrcholný glaciál (pleniglaciál)
Dansgaard – Oeschgerovy oscilace LGM X Homo neanderthalensis Gravettien

6 6

7 CHRONOSTRATOGRAFICKÁ TABULKA
HOLOCÉNU

8 Pyloanalytická prozkoumanost území ČR

9 124 profilů, 311 rariokarbonových dat

10 Hory (nad 700 m n.m.) Nížiny (pod 400 m n.m.)

11 Hory (nad 700 m n.m.) Nížiny (pod 400 m n.m.) rarefaction rarefaction
AP/NAP AP/NAP

12 ordinace pylových dat Kuneš et al (Preslia)

13 Izopolové mapy

14 Starý holocén ( BC)

15 event 8200 15

16 Hlavní rysy období: Velmi rychlý vzestup teploty a za ním se opožďující vzestup vlhkosti Postupné šíření lesa, který se vyvíjí spolu s imigracemi nových druhů Šíření lesní fauny (zubr, los, tur, divoký kůň, divoké prase, jelen, bobr) Černozemě, které později vyzrávají v hnědé lesní půdy a vápnité rendziny Velké rozšíření karbonátů včetně spraší, které později degradovaly Vznik mnoha mokřadů Přechodný vzestup biodiverzity následovaný jejím poklesem Člověk se více usazuje a přeorientovává z lovu velké stepní fauny na specializovaný sběr, rybolov, lov lesních zvířat a ptáků. 16

17 Příčiny přetrvávání bezlesí ve starém holocénu:
Pomalé šíření lesa v suchých nížinách (podporované kontinentálním klimatem až do eventu 8200) a v horských plohách Velká geodiverzita v některých územích (říční kaňony, pískovcové oblasti, mokřady, prudké svahy v termofytiku). Lesy s borovicí a s břízou byly světlé. Přirozená plošková (patch) dynamika lesa podporující kontinuitu „tekutého bezlesí“ a zahrnující pastvu velkých býložravců. - Vliv činnosti člověka střední doby kamenné (mezolitu). F. Vera (2000) – udržování bezlesí pastvou divokých zvířat a jejich vliv na úspěšné etablování dubu. 17

18

19

20 20

21 Mezolit (střední doba kamenná) 21
Chřibská, Jezevčí převis, 8530 ± 150 BP 21

22 Bývalé jezero Švarcenberk, Třeboňsko, jižní Čechy.
22

23 Fragment ratiště z borového dřeva (9500 ± 50 BP)
Nálezy lískových skořápek; 9280 ± 50 BP Kotvice plovoucí; těsně po BP Šupina okouna (Perca fluviatilis) 23

24 Střední holocén ( BC)

25 25

26 Hlavní rysy období: Období po maximu vlhkosti a teploty, „lesní optimum“ holocénu. Největší rozšíření smíšeného listnatého lesa a jeho postupná degradace přirozenou acidifikací a vlivem managementu. Postupný vznik „moderních“ lesních typů. Zavedení zemědělství a jeho postupný vývoj. Ke konci období maximální rozšíření pravěké kulturní krajiny. „Antropogenní“ bezlesí dědicem bezlesí „primárního“. Postupná centralizace osídlení. 26

27

28 28

29 Vzájemná interakce Vzájemná interakce Přelom mezolit - neolit
Struktura krajiny a vegetace Teplé, kontinentální klima Teplé, oceanické klima Zbytky staroholocenní lesostepi Quercetum mixtum (QM) Bohaté stepní půdy Vyloužené lesní půdy Vzájemná interakce Vzájemná interakce Kulturní adaptace Lovecko-sběračská strategie Zemědělská strategie Nízká hustota populace a sídel Jejich vysoká hustota v omezeném území Vysoká mobilita a adaptabilita Úzká vazba na místo a konzervativnost

30 Bogaard A. (2004): Agrimonia eupatoria Agrostemma githago
Atriplex patula Chenopodium sp. div. Conium maculatum Daucus carota Echinochloa crus.galli Fallopia convolvulus Galium aparine, G. spurium Hyosciamus niger Lapsana communis Papaver rhoeas Pastinaca sativa Plantago lanceolata, P. major Polygonum aviculare Setaria pumila, S. verticilata Solanum nigrum Trifolium repens 30

31 Stará sídlení oblast (pravěká ekumena) a její pulzace.

32

33

34 ČR: hlavní etapy vývoje pravěkého hospodářství
centralizace sídel 34

35 Žárový systém? Iniciální vypalování, slash-and-burn?
35

36 36

37 37

38 lesní pastva 38

39 39

40 letninové hospodaření
40

41 41

42 42

43 43

44 P. Kočár, D. Dreslerová; 2010 – in prep.

45 Erozně-akumulační děje na svazích a tocích středního řádu (říčka Hutná, Sokolovsko)
novověká svahovina, v nivě přepracovaná svahová série fluviální série podloží svahově přemístěná smonice přemístěná vrstva s keramikou doby bronzové 45

46 „Lužická katastrofa“ (V. Ložek)
Acidifikace – změny v lesích (citrátový versus oxalátový cyklus), šíření acidofilních trávníků (svazy Koelerio-Phleion phleoidis, Violion canine) 46

47 47

48 Mladý holocén (1 000 BC - současnost)

49 „malá doba ledová“ 49

50 Hlavní rysy období: Postupné ochlazování, rozkolísané srážkové poměry.
Zvýšená eroze a tvorba svahovin, změny v nivách. Rozvoj sekundárního xerotermního bezlesí v suchých oblastech. Lesní vegetace pod výrazným vlivem managementu. Pravěké počátky urbanizace. Vrcholně středověká kolonizace a právní fixace krajinné mozaiky. 50

51 - v nejstarší době železné.
Kosené louky - v nejstarší době železné. 51

52 Oppida – keltská hradiště mladého laténu
oppidum České Lhotice (CHR) 52

53 Limes Romanus; 0 BC/AD Doba římská a stěhování národů –
Rusovce, Limes na Dunaji Doba římská a stěhování národů – - regrese kulturní krajiny na periférii 53

54 římský statek (villa) 54

55 Velkomoravské hradiště Pohansko u Břeclavi

56 Středověká kolonizace (11. – 13. stol.)
vnitřní a vnější (německá) kolonizace „pětikolejný“ vývoj krajiny: nížiny, oscilující periférie, kolonizační krajina, kulturní krajina hor, arktoalpinská tundra Krkonoš a Jeseníků Pfaffenschlag – - středověká kolonizační vesnice Soukromé vlastnictví půdy, hospodářská konjunktura, zápřah koně, zavedení těžkého záhonového pluhu a hluboké orby, ozimy a jaře, hnojení, trojpolní systém, lesní pastva, klášterní hospodářství, vznik měst, plavení dřeva, pálení dřevěného uhlí, hornictví, lesy s krátkým obmýtím (porostliny). 56

57 57

58 „malá doba ledová“ Zaniklé středověké osady 58

59 „barokní krajina“ 59

60 Důsledky odlesnění, kolonizace a intenzívního zemědělství pro říční nivu:
Vznik hlinitých, eutrofních a pravidelně zaplavovaných niv - Šíření tvrdého luhu a psárkových luk (svaz Deschampsion cespitosae). Biotop pro řadu invazních druhů. 60

61 Současné změny v krajině
Soustavný mírný tlak hospodaření nahrazen cyklem silných disturbancí a pustnutí. Lesní hospodaření a smrkové monokultury. Konec exportu živin z lesů a luk, zánik pastvin. Velkoplošné hnojení dusíkem a kyselé deště. Růst odpřírodněných suburbií a chatových oblastí. Šíření neofytů a cizích travních směsí. Pustnutí některých zemědělských krajin. Chemizace v zemědělství. Zvýšená eroze. Velkoplošná těžba. Přehrady. Horská rekreační střediska. Velkoplošné odvodnění. Ritualizace zbytků souvislé přírody. 61


Stáhnout ppt "Klíčové etapy postglaciálního vývoje vegetace a krajiny"

Podobné prezentace


Reklamy Google