Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Český stát v době husitské

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Český stát v době husitské"— Transkript prezentace:

1 Český stát v době husitské

2 2. pol. 14. stol.- snahy o nápravu církve:
Církev má obrovský pozemkový majetek = mocenský vliv Schizma /rozkol/ dvojpapežství (od 1378) Korupce, nemravný život duchovenstva (opilost, obžerstvo, ženy,…) Svatokupectví (prodej odpustků) Mnohoobročnictví (kupování několika církevních úřadů a plat z nich) Odlévání peněz do Říma

3 Současná církev opustila zásady prvotní apoštolské církve
Církev hlásala chudobu, ale řada duchovních žila rozmařile Pohled na papeže jako Antikrista (Jenský kodex)

4 Veřejná kritika církve
Univerzitní mistři a kazatelé Již za Karla IV.- Konrád Waldhauser Jan Milíč z Kroměřížě Mistr Matěj z Janova a na univerzitě populární názory již zemřelého oxfordského profesora Johna Wyclifa- kritika rozmařilého života duchovních nápravu má zjednat světská moc

5 Jan Hus (1371 – 1415) Univerzitní mistr
Populární kazatel v Betlémské kapli (kázal česky) Zastánce názorů Wycliffa Měl podporu krále Václava IV. Prosadil změny na pražské univerzitě

6 Většina kazatelů chtěla současnou společnost vylepšit, ne změnit.

7 Kutnohorský dekret- 1409 Na univerzitě rozhodovaly o všech záležitostech „národy“ (český, saský, bavorský, polský) Český národ tvořil menšinu- Hus chtěl pro Čechy rozhodující postavení- přesvědčil krále, aby podepsal dekret o přerozdělení hlasů: tři hlasy Češi, jeden hlas cizinci Hus jmenován rektorem počeštěné univerzity

8 Nesouhlas cizinců- Prahu opustilo několik tisíc cizích učitelů a studentů (do Krakova či Lipska)- pražská univerzita ztratila mezinárodní povahu a dostala se do izolace Proti Husovi vznikla opozice, která ho žalovala u papeže 1412 – Hus kritizoval odpustky (v Praze demonstrace, tři popraveni)- ztratil podporu krále Arcibiskup ho uvrhl do klatby a nad Prahou vyhlásil interdikt.

9

10 Klatba: veřejné vyobcování hříšníka z křesťanské obce- nesměl vkročit do kostela, být pohřben v posvěcené půdě, dostat svátost, nikdo mu nesměl poskytnout pomoc. Pokud se nekál, trest byl rozšířen i na jeho okolí- interdikt- ve městě se nekonaly pohřby, křty, bohoslužby, nezvonily zvony,… Hus odešel z Prahy na venkov-Kozí Hrádek, Krakovec

11 Hus na Kozím Hrádku

12 Svolal římský král Zikmund Lucemburský, aby vyřešil papežské schizma (existovali tři papežové)
Vedlejší problém: vyřešit Husovo „kacířství“ Zikmund vyzval Husa, aby se obhájil před koncilem, zaručil mu bezpečnost „glejtem“ Kostnický koncil

13 Václav Brožík „Mistr Jan Hus před koncilem“

14

15 Husovi nebylo nikdy dopřáno své učení obhájit
Byl zatčen, obviněn z kacířství (šíření Viklefových myšlenek) a vystaven nátlaku, aby své „bludy“ odvolal Odsouzen k upálení, stejně jeho knihy Poprava- 6.července 1415 Hus vyzván ještě na hranici, aby odvolal Popel vhozen do řeky Rýn

16

17

18 Katolická církev- snaha smazat stopy po Husovi- nezachovala se jeho podoba

19 30.5.1416- upálen v Kostnici Jeroným Pražský, obviněn stejně jako Hus

20 Husovo dílo Psal především traktáty, ale i rozsáhlejší díla. Pro církev psal latinsky, pro prostý lid česky. Husova díla jsou charakteristická přístupným jazykem, jasnou kompozicí. O církvi (latinsky, De ecclesia) – Za příslušníka církve považuje toho, kdo žije podle Kristových přikázání, a tím dokazuje opravdovou lásku k Bohu. Kdo svými skutky jedná proti Písmu, není pravým křesťanem,a boha nemiluje. Hlavou církve není papež, ale Kristus,. Pokud papež jedná v rozporu s Božím slovem, pak nemá oprávnění nazývat se zástupcem Kristovým. Věřící pak nejsou povinni jej uznávat. Křesťan nemá poslouchat příkazy, které jsou v rozporu s biblí, každý křesťan má právo kontroly náboženského učení. Opírá se o Wyklefovo učení, často jej opakuje i v jiných česky psaných spisech. Proti bule papežské (latinsky) – vystupuje proti prodávání odpustků, přímo napadá papeže. O českém pravopise – (latinsky, De orthographia bohemica) – Odstranil spřežky a zavedl diakritická znaménka. Měkkost se naznačovala tečkami (nabodeníčka), délku určovaly čárky místo zdvojených hlásek. Výklad Viery, Desatera a Páteře (česky) – Páteř znamená modlitbu Otče náš (z lat. Pater noster), jedná se o výklad víry, desatera Božích přikázání a Otčenáše. Hus odlišuje „věřit v Boha“ a „věřit Bohu“ - věřit v existenci Boha ještě neznamená, že člověk je křesťanem. Být pravým křesťanem znamená věřit Bohu, tzn. Božímu slovu a jednat podle něho. Věřit Bohu znamená také důvěřovat mu a milovat jej. Knížky o svatokupectví – kritika soudobé církve, napsáno po zákazu působení v Betlémské kapli. Za svatokupectví považoval, pokud někdo vymáhal poplatky za církevní obřady (křty, pohřby, mše, modlitby apod.), nehledě na chudobu věřících. Je pro odebrání majetku církevním hodnostářům, neříká však, komu by měl patřit. Postila – (česky) soubor kázání, vznikl po jeho nuceném odchodu z Prahy. Dopisy – Husova latinská i česká korespondence

21 Odezva v Čechách Po Husově smrti- v Čechách vlna hněvu a odporu, Hus považován za mučedníka. Šlechta- protestní list do Kostnice (452 pečetí) Prostý lid- tábory lidu= demonstrace na horách, kterým dávali biblická jména Koncil zakázal činnost univerzity- ta toto rozhodnutí ignoruje a funguje dál Zavádí se původní křesťanský zvyk-přijímání „podobojí způsobou“

22 Protestní list české šlechty

23 Přijímání podobojí (utrakvismus)
První zavedl přítel Husa, kazatel Jakoubek ze Stříbra Do 13. století byl původní křesťanský zvyk přijímat „tělo i krev Páně“, tj. víno (z kalicha) a hostii (oplatka) Později duchovní přijímal podobojí, laici jen pod jednou (hostii) Kalich se stal symbolem husitského hnutí- symbol rovnosti kněze a laika

24 Defenestrace 1419 Husitské hnutí vypuklo 30.7. 1419
Pražská chudina, vedená knězem Janem Želivským, táhla po jeho kázání v kostele Panny Marie Sněžné na novoměstskou radnici osvobodit z vězení své přátele Dav na radnici zaútočil- 10 mrtvých, mezi nimi konšelé Nepokoje i na venkově

25 Krále Václava IV. ranila mrtvice- 16.srpna zemřel
Následník- bratr Zikmund (válčil proti Turkům) V Čechách- bezvládí Tvoří se skupina radikálních husitů (v čele Žižka) V Praze vlna „očišťování od světských zbytečností“ = plenění kostelů, klášterů, (obrazoborectví/ikonoklasmus) nevěstinců, bohatých domácností

26

27 Tábor Radikální husité, vedeni Žižkou, založili nové město u Sezimova Ústí-Tábor Pokus o spravedlivou společnost založenou na rovnosti („bratři a sestry“) Březen první vítězná bitva – u Sudoměře

28 pět křížových výprav proti husitům
1. léto přitáhl Zikmund s křižáckým vojskem ku Praze- bitva na hoře Vítkov (14.7.)- velké vojsko útočící z Karlína odrazila hrstka husitů ve dřevěném srubu Zikmund se dal korunovat a odtáhl 1421 ho sněm v Čáslavi sesadil

29 Mikoláš Aleš „Jan Žižka“

30 2. -1422- bitva u Německého Brodu
3. – Ústí nad Labem (Prokop Holý) u Tachova (křižácké vojsko se rozešlo) 5. – u Domažlic- křižáci se rozprchli, sotva zaslechli husity zpívat

31 Složení husitského hnutí- velmi pestré
„Extrémisté“- převážně chudina, nejrevolučnější křídlo, kazatelé-chiliastické vidiny o konci světa, adamité v Táboře, Želivský v Praze program utopický: úplná společenská změna, později zlikvidováni Žižkou Radikální husité- táborité, orebité (vých. Čechy), Žižka Program: radikální náprava společnosti Umírněný střed-zjm. univerzitní mistři, měšťané, nižší šlechta, program: náprava společnosti Konzervativní- zjm. vyšší šlechta- tendence přebíhat, program: zmocnit se majetku církve,

32 Protihusitský tábor Církev Zikmund Část panstva
Německý patriciát (bohatí měšťané)

33 Čtyři artikuly (=články) pražské- 1420
Univerzitní reformátoři sepsali hlavní zásady -společný program všech křídel hnutí: 1.svobodné kázání slova božího (svoboda projevu, zjm. Husitských kazatelů) 2. přijímání podobojí (rovnost věřících a kněží) 3. odstranění světské moci církve (tj. majetku a vlády) 4. trestání smrtelných hříchů bez rozdílů stavu (zločiny trestány světskou mocí bez ohledu na postavení ve společnosti)

34 Všem vuobec a každému křesťanu zvláště buď to svědomo i oznámeno, že obec Česká a v naději Boží věrní křesťané stojie a s Boží pomocí státi mienie vším svým statkem i životem i smrtí, jakož nejdéle budú moci, proti každému živému jim v tom odpornému, nic o jiné se neposazujíc a vydávajíc, než o ty kusy čtyři křesťanské a v Novém Zákoně přikázané od Pána Jezu Krista: Najprvé: aby slovo Božie po království Českém svobodně a bez překážky od křesťanských kněží bylo zvěstováno a kázáno, jakož Spasitel náš přikazuje … Druhé: aby velebná svátost těla a krve Božie pod oběma zpósobama chleba a vína všem věrným křesťanuom, jimž hřiech smrtedlný nepřekážie, svobodně byla dávána, podlé ustavenie a přikázanie Spasitele ….. Třetí, že mnozí kněžie a mnišie světským právem panují nad velikým zbožím tělesným, proti přikázání Kristovu a na přiekazu svému úřadu kněžskému a k veliké škodě pánóm stavu světského: aby takovým kněžím to neřádné panovánie odjato a staveno bylo, a aby podlé Čtenie nám příkladně živi byli a navedeni k stavu Kristovu a apoštolskému. ….. Čtvrté, aby všichni hřiechové smrtedlní a zvláště zjevní a jiní neřádové zákonu Božiemu odporní řádem a rozumně od těch, jenž úřad k tomu mají, v každém stavu byli stavováni a kaženi, a zlá a křivá pověst o tejto zemi aby vyčištěna byla, a tak aby se obecné dobré dálo království a jazyku Českému…..

35 Válečné umění husitů Husitští hejtmané- velké válečnické zkušenosti (mnoho z nich původně chudí šlechtici, kteří bojovali za žold, případně se živili jako lapkové, např. Žižka)- „profesionálové“ Husitské oddíly- vojenská obec- „boží bojovníci“

36 Kázeň- Žižka vydal přísný vojenský řád- disciplina
Převaha pěchoty- taktika rychlého vybudování vozové hradby Lehká jízda- výpady a pronásledování Pohyblivé polní dělostřelectvo- masově nasazované (hákovnice, tarasnice, píšťaly,pušky, …)

37

38 Zpravodajská služba (špióni)
Velmi rychlé přesuny (až 40km denně),v nepřehledném terénu- překvapení Vynucení vhodného bojiště (Sudoměř- hráz mezi vypuštěnými rybníky)

39

40

41 Taktika vozové hradby

42

43 Ktož jsú boží bojovníci-Jistebnický kancionál

44 Neprzatel se nelekayte na mnozstwie nehledˇbe pana sweho w srdci mieyte proń a s nim boyuyte a przed neprzately neutiekayte Dawno czechowe rzyekali a pzyslowie mieli ze podle dobreho pana dobra jiezda bywa Wy pakosti a drabanti na dusse pomnyete pro lakomstwie a lupeze źywotow netratˇte a na korzystech se nezastawuyte Heslo wsichny pamatuyte kterez wam wydano swych hauptmanow pozotuyte retuj druh druheho hlediz a drź se kazdy ssiku sweho A s tiem wesele krzyknete rzkuc na ne hr na ne brań swu rukama chutnayte Boh pan nas krzyknete Ktoz jsu bozi boyownici a zakona jeho prosstez od boha pomoci a uffayte w nyeho ze konecnye wzdicki s nim swytˇezite Kristus wam za skodi stoji stokrate wiecz slibuye pakli kto proń źywot slozi wieczny (źywot) mieti bude blaze kazdemu ktoz na prawdye se(.)de Tent pan welit sse nebaty zahubci tyelesnych welit y źywot slozity pro lasku swich blyznych Protoz strzelci kopynici rzadu rytyerskeho sudlycznyci a czepnyci lydu rozliczneho pomnyetez wsichny na pana scyedreho

45 Dávno Čechové řiekali a příslovie měli, že podle dobrého pána dobrá jiezda bývá.
Vy pakosti a drabanti na duše pomněte, pro lakomstvie a lúpeže životóv netraťte a na kořistech se nezastavujte. Heslo všichni pamatujte, kteréž vám vydáno, svých hauptmanóv pozorujte, retuj druh druhého, hlediž a drž se každý šiku svého. A s tiem vesele křikněte, řkúc: Na ně, hr na ně ! Braň svú rukama chutnajte, Bóh pán náš ! křikněte. Ktož jsú boží bojovníci a zákona jeho, prostež od boha pomoci a úfajtě v něho, že konečně vždycky s ním zvítězíte. Kristus vám za škody stojí, stokráte viec slibuje, pakli kdo proň život složí, věčný život mieti bude, blaze každému, kdož na pravdě sejde. Tenť pán velíť se nebáti záhubci tělesných, velíť i život složiti pro lásku svých bližních. Protož střelci, kopinici řádu rytieřského, sudličníci a cepníci lidu rozličného, pomnětež všichni na Pána štědrého. Nepřátel se nelekejte, na množstvie nehleďte, Pána svého v srdci mějte, proň a sním bojujte a před nepřáteli neutiekajte.

46 Jan Žižka z Trocnova Zemřel 1424 u Přibyslavi (asi 50 let) Od 1421 úplně slepý (zranění před hradem Rábí) V čele husitských vojsk- hejtman Prokop Holý

47 Mikoláš Aleš „Žižka“

48 Vyobrazení Žižky v Jenském kodexu

49 Josef Mánes „Žižkova smrt“

50 Spanilé jízdy Vojenské výpravy do ciziny, k sousedům,ale 1433 až k Baltu Cíl: 1.šíření husitských myšlenek 2. výprava za kořistí, hlavně potraviny V Čechách po mnoha letech válek- hospodářský úpadek

51

52 Basilejská kompaktáta
Po porážce u Domažlic 1431 nabídli odpůrci husitů politické vyjednávání Koncil v Basileji (Švýcarsko)- diskuse o 4 pražských artikulích Přijat kompromis: povoleno přijímání podobojí Kompaktáta zasela rozpor do husitského tábora: radikálové nepřijali požadavek rozpustit vojsko

53 Bitva u Lipan 1434 Rozkol v husitském hnutí
Umírnění Pražané+ kališnická šlechta+ část katolické šlechty= „panská jednota“- nechtěli dál bojovat, spokojili se s dosaženým X Radikální táborité a sirotci chtěli pokračovat v bojích

54 30.5.1434 u Lipan (nedaleko Českého Brodu)-
otevřené utkání-Češi proti Čechům, husité proti husitům Polní vojska, vedená Prokopem Holým, poražena- předstíraným útěkem (léčkou) Prokopova pěchota vylákána z vozové hradby a zlikvidována jezdectvem, dobíjení a upalování zajatců Skončila radikální fáze husitství

55

56

57 Příčiny porážky: Nejednotnost Únava z dlouholetých válek (15 let)
Demoralizace – ztráta ideálů Husitství přežilo jen v umírněné podobě kališnické- povoleno jen přijímání podobojí - utrakvismus


Stáhnout ppt "Český stát v době husitské"

Podobné prezentace


Reklamy Google