Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Český stát v době husitské

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Český stát v době husitské"— Transkript prezentace:

1 Český stát v době husitské

2 2. pol. 14. stol. snaha o nápravu církve:
obrovský pozemkový majetek mocenský vliv schizma (od 1378) korupce, nemravný život duchovenstva (opilství, obžerství, ženy,…) svatokupectví (prodej odpustků) mnohoobročnictví (kupování několika církevních úřadů a plat z nich) odliv peněz do Říma

3 soudobá církev opustila zásady prvotní apoštolské církve
hlásala chudobu, ale řada duchovních žila rozmařile Pohled na papeže jako Antikrista (Jenský kodex)

4 Veřejná kritika církve
univerzitní mistři a kazatelé již za Karla IV. - Konrád Waldhauser - Jan Milíč z Kroměříže - Mistr Matěj z Janova na univerzitě populární názory zemřelého oxfordského profesora Johna Wyclifa - kritika rozmařilého života duchovních - nápravu má zjednat světská moc

5 Jan Hus (1371 – 1415) univerzitní mistr
populární kazatel v Betlémské kapli (kázal česky) zastánce Wyclifových názorů podpora krále Václava IV. prosadil změny na pražské univerzitě

6 Kutnohorský dekret na univerzitě rozhodovaly o všech záležitostech „národy“ (český, saský, bavorský, polský) český národ v menšině - Hus chtěl pro Čechy rozhodující postavení dekret o přerozdělení hlasů: tři hlasy Češi, jeden hlas cizinci Hus jmenován rektorem počeštěné univerzity

7 nesouhlas cizinců - Prahu opustilo několik tisíc cizích učitelů a studentů (do Krakova či Lipska) - pražská univerzita ztratila mezinárodní povahu a dostala se do izolace opozice proti Husovi žaloba u papeže 1412 – Hus – kritika odpustků (v Praze demonstrace, tři popraveni) ztráta podpory krále Hus uvržen do klatby, nad Prahou vyhlášen interdikt

8 Klatba: veřejné vyobcování hříšníka z křesťanské obce - nesměl vkročit do kostela, být pohřben v posvěcené půdě, dostat svátost, nikdo mu nesměl poskytnout pomoc. Pokud se nekál, trest byl rozšířen i na jeho okolí – interdikt - ve městě se nekonaly pohřby, křty, bohoslužby, nezvonily zvony,…Hus odešel z Prahy na venkov - Kozí Hrádek, Krakovec

9 Kostnický koncil svolán římským králem Zikmundem Lucemburským, aby vyřešil papežské schizma (3 papežové) vedlejší problém: vyřešit Husovo „kacířství“ Zikmund vyzval Husa k obhajobě před koncilem, záruka bezpečnosti „glejtem“

10 Husovi nebylo nikdy dopřáno své učení obhájit
zatčen, obviněn z kacířství (šíření Viklefových myšlenek) a vystaven nátlaku, aby své „bludy“ odvolal odsouzen k upálení, stejně jeho knihy poprava

11 vyzván ještě na hranici, aby odvolal
popel vhozen do řeky Rýn katolická církev - snaha smazat stopy po Husovi - nezachována jeho podoba upálen v Kostnici Jeroným Pražský, obviněn stejně jako Hus

12

13 Husovo dílo Psal především traktáty, ale i rozsáhlejší díla. Pro církev psal latinsky, pro prostý lid česky. Husova díla jsou charakteristická přístupným jazykem, jasnou kompozicí. O církvi (latinsky, De ecclesia) – Za příslušníka církve považuje toho, kdo žije podle Kristových přikázání, a tím dokazuje opravdovou lásku k Bohu. Kdo svými skutky jedná proti Písmu, není pravým křesťanem,a boha nemiluje. Hlavou církve není papež, ale Kristus,. Pokud papež jedná v rozporu s Božím slovem, pak nemá oprávnění nazývat se zástupcem Kristovým. Věřící pak nejsou povinni jej uznávat. Křesťan nemá poslouchat příkazy, které jsou v rozporu s biblí, každý křesťan má právo kontroly náboženského učení. e. Opírá se o Wyklefovo učení, často jej opakuje i v jiných česky psaných spisech. Proti bule papežské (latinsky) – vystupuje proti prodávání odpustků, přímo napadá papeže. O českém pravopise – (latinsky, De orthographia bohemica) – Odstranil spřežky a zavedl diakritická znaménka. Měkkost se naznačovala tečkami (nabodeníčka), délku určovaly čárky místo zdvojených hlásek. Výklad Viery, Desatera a Páteře (česky) – Páteř znamená modlitbu Otče náš (z lat. Pater noster), jedná se o výklad víry, desatera Božích přikázání a Otčenáše. Hus odlišuje „věřit v Boha“ a „věřit Bohu“ - věřit v existenci Boha ještě neznamená, že člověk je křesťanem. Být pravým křesťanem znamená věřit Bohu, tzn. Božímu slovu a jednat podle něho. Věřit Bohu znamená také důvěřovat mu a milovat jej. Knížky o svatokupectví – kritika soudobé církve, napsáno po zákazu působení v Betlémské kapli. Za svatokupectví považoval, pokud někdo vymáhal poplatky za církevní obřady (křty, pohřby, mše, modlitby apod.), nehledě na chudobu věřících. Je pro odebrání majetku církevním hodnostářům, neříká však, komu by měl patřit. Postila – (česky) soubor kázání, vznikl po jeho nuceném odchodu z Prahy. Dopisy – Husova latinská i česká korespondence

14 Odezva v Čechách po Husově smrti - vlna hněvu a odporu
šlechta - protestní list do Kostnice (452 pečetí) prostý lid - tábory lidu = demonstrace na horách, kterým dávali biblická jména koncil zakázal činnost univerzity - ignoruje a funguje dál zavádí se původní křesťanský zvyk -přijímání „pod obojí způsobou“

15 Přijímání podobojí (utrakvismus)
poprvé - kazatel Jakoubek ze Stříbra do 13. století byl původní křesťanský zvyk přijímat „tělo i krev Páně“, tj. víno (z kalicha) a hostii (oplatka) později duchovní přijímal pod obojí, laici jen pod jednou (hostii) kalich - symbolem husitského hnutí - symbol rovnosti kněze a laika

16 Defenestrace 1419 pražská chudina, vedená knězem Janem Želivským, táhla po jeho kázání v kostele Panny Marie Sněžné na novoměstskou radnici osvobodit z vězení své přátele útok na radnici - 10 mrtvých, mezi nimi konšelé nepokoje i na venkově

17 Václav IV. záchvat mrtvice - † 16. 8.
následník - bratr Zikmund (válka proti Turkům) v Čechách bezvládí skupina radikálních husitů (v čele Žižka) - v Praze vlna „očišťování od světských zbytečností“ = plenění kostelů, klášterů, nevěstinců, bohatých domácností první potyčky: královští x radikální husité

18 Tábor nové město založené radikálními husity (Žižka) u Sezimova Ústí
pokus o spravedlivou společnost založenou na rovnosti („bratři a sestry“) březen první vítězná bitva – u Sudoměře

19 5 křížových výprav proti husitům
1. léto bitva na hoře Vítkov (14. 7.) - velké vojsko útočící z Karlína odrazila hrstka husitů ve dřevěném srubu Zikmund se dal korunovat a odtáhl 1421 sněm v Čáslavi sesadil ho sněm – autorita krále přijetí artikulů

20 2. 1421 - 1422 - bitva u Německého Brodu
Ústí nad Labem (Prokop Holý) Tachov (křižácké vojsko se rozešlo) Domažlice (husitský chorál) Boje s panskou jednotou (česká katolická šlechta, patriciát) 1424 – bitva u Malešova

21 Složení husitského hnutí - velmi pestré
„Extrémisté“- převážně chudina, nejrevolučnější křídlo, kazatelé - chiliastické vidiny o konci světa, adamité v Táboře, Želivský v Praze cíl utopický: úplná společenská změna, později zlikvidováni Žižkou Radikální husité - táborité, orebité (vých. Čechy), Žižka Umírněný střed - zejm. univerzitní mistři, měšťané, nižší šlechta cíl: náprava společnosti Konzervativní - zejm. vyšší šlechta - tendence přebíhat cíl: zmocnit se majetku církve

22 Protihusitský tábor církev Zikmund část panstva
německý patriciát (bohatí měšťané)

23 Čtyři artikuly (= články) pražské - 1420
univerzitní reformátoři sepsali hlavní zásady - společný program všech křídel hnutí: 1. svobodné kázání slova božího (svoboda projevu, zejm. hus. kazatelů) 2. přijímání podobojí (rovnost věřících a kněží) 3. odstranění světské moci církve (tj. majetku a vlády) 4. trestání smrtelných hříchů bez rozdílu stavu (zločiny trestány světskou mocí bez ohledu na postavení ve společnosti)

24 Válečné umění husitů Husitští hejtmané - velké válečnické zkušenosti (mnoho z nich původně chudí šlechtici bojující za žold, případně lapkové, např. Žižka) - „profesionálové“ husitské oddíly - vojenská obec - „boží bojovníci“

25 kázeň - přísný vojenský řád - disciplina
převaha pěchoty - taktika rychlého vybudování vozové hradby lehká jízda - výpady a pronásledování pohyblivé polní dělostřelectvo - masově nasazované (hákovnice, tarasnice, píšťaly, pušky, …)

26 zpravodajská služba (špióni)
velmi rychlé přesuny (až 40 km denně) v nepřehledném terénu překvapení vynucení vhodného bojiště (Sudoměř - hráz mezi vypuštěnými rybníky)

27

28 Taktika vozové hradby

29 Ktož jsú boží bojovníci -Jistebnický kancionál

30 Neprzatel se nelekayte na mnozstwie nehledˇbe pana sweho w srdci mieyte proń a s nim boyuyte a przed neprzately neutiekayte Dawno czechowe rzyekali a pzyslowie mieli ze podle dobreho pana dobra jiezda bywa Wy pakosti a drabanti na dusse pomnyete pro lakomstwie a lupeze źywotow netratˇte a na korzystech se nezastawuyte Heslo wsichny pamatuyte kterez wam wydano swych hauptmanow pozotuyte retuj druh druheho hlediz a drź se kazdy ssiku sweho A s tiem wesele krzyknete rzkuc na ne hr na ne brań swu rukama chutnayte Boh pan nas krzyknete Ktoz jsu bozi boyownici a zakona jeho prosstez od boha pomoci a uffayte w nyeho ze konecnye wzdicki s nim swytˇezite Kristus wam za skodi stoji stokrate wiecz slibuye pakli kto proń źywot slozi wieczny (źywot) mieti bude blaze kazdemu ktoz na prawdye se(.)de Tent pan welit sse nebaty zahubci tyelesnych welit y źywot slozity pro lasku swich blyznych Protoz strzelci kopynici rzadu rytyerskeho sudlycznyci a czepnyci lydu rozliczneho pomnyetez wsichny na pana scyedreho

31 Jan Žižka z Trocnova † 1424 u Přibyslavi (asi 50 let) od 1421 úplně slepý (zranění před hradem Rabí) v čele husitských vojsk - hejtman Prokop Holý

32 Spanilé jízdy 1428 - 1433 Vojenské výpravy do ciziny 1433 až k Baltu
Cíl: 1. šíření husitských myšlenek snaha zbavit se izolace, manifesty) 2. výprava za kořistí (potraviny) - v Čechách po mnoha letech válek hospodářský úpadek - ekonomická zátěž – vydržování stálé armády (12 000) - náplň činnosti pro armádu

33 Basilejská kompaktáta
po porážce u Domažlic 1431 nabídka na politické vyjednávání koncil v Basileji (Švýcarsko) - diskuse o 4 pražských artikulech kompromis: povoleno přijímání podobojí kompaktáta zasela rozpor do husitského tábora: radikálové nepřijali požadavek rozpustit vojsko

34 Bitva u Lipan 1434 rozkol v husitském hnutí
umírnění (pražané + kališnická šlechta + část katolické šlechty) = „panská jednota“ – odmítnutí dalšího boje, spokojili se s dosaženým X radikální táborité a sirotci - pokračovat v bojích

35 u Lipan (nedaleko Českého Brodu) - otevřené utkání - Češi proti Čechům, husité proti husitům polní vojska vedená Prokopem Holým poražena husitskou taktikou - předstíraným útěkem (léčkou) Prokopova pěchota vylákána z vozové hradby a zlikvidována jezdectvem, dobíjení a upalování zajatců konec radikální fáze husitství

36 Příčiny porážky: nejednotnost únava z dlouholetých válek (15 let)
demoralizace – ztráta ideálů husitství - pouze v umírněné podobě kališnické - povoleno jen přijímání podobojí


Stáhnout ppt "Český stát v době husitské"

Podobné prezentace


Reklamy Google