Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vymezení sociální politiky Welfare state Sociální zabezpečení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vymezení sociální politiky Welfare state Sociální zabezpečení"— Transkript prezentace:

1 Vymezení sociální politiky Welfare state Sociální zabezpečení
Mirka Wildmannová Katedra veřejné ekonomie

2 Sociální politika Orientuje se na člověka, k rozvoji a kultivaci jeho životních podmínek, k rozvoji osobnosti a kvality života Vztah jedince a sociálních podmínek jejich života Součást společenského celku Současný proces výroby rozvoj společnosti je závislý na kultivaci a aktivizaci LP Spoluutváří hodnotovou orientaci lidí Vědní disciplína: zkoumá proces tvorby a realizace SP jako praktické vědy

3 Co je nutno sledovat v SP
Vymezení jejího pojetí Myšlenkové koncepty, principy, na nichž je SP založena Co SP sleduje tzn. cíle a jejich charakter

4 Pojetí sociální politiky
SP představuje určitý systém s vnitřními vazbami – s vazbami na společenské okolí Názory se různí – změny v čase Vnímání pojmu „sociální“ Sociální jako společenský Sociální jako zdokonalování životních podmínek lidí Řešení nepříznivých životních situací – kurativní pojetí

5 Pojetí SP Sociální realita souvisím s vymezením sociální sféry = sociální realita je složitá, je různě chápána = neexistuje jednoznačná definice SP Širší pojetí: konkrétní jednání státu, ale i ostatních subjektů Užší pojetí: reaguje na sociální rizika, aplikuje různé techniky sociální intervence, tzv. rezortní sociální politiky

6 Přístup SP k řešení problémů
Aktivní – perspektivní – usiluje o prevenci sociálních problémů Pasivní – retrospektivní – řešení již vzniklých sociálních problémů Významný aspekt SP = faktor času

7 Myšlenkové postupy SP Liberalismus: funkčnost SP je posuzována podle vztahu k ekonomické efektivnosti, nepodporuje solidaritu státu Křesťanské sociální učení: uznává nerovnost, zdůrazňuje sociální transfery, charitativní aktivity Demokratický socialismus: silně zdůrazňuje rovnost

8 Principy SP Princip sociální spravedlnosti Princip sociální solidarity
Princip subsidiarity Princip participace

9 Cíle SP Vytvoření lidsky důstojných podmínek
Zajištění rovných příležitostí všem – rovný přístup Efektivnost Podpora životní úrovně jedince Redukce nerovnosti Sociální integrace Administrativní proveditelnost

10 Tvorba a formulace cílů SP
= je vždy určitý druh rozhodování tj. Znalost a hodnocení daného sociálního jevu nebo systému Harmonizace představ příslušných subjektů o užitečnosti stavu daného sociálního jevu Proces tvorby, formulace a naplňování cílů je konfliktní Vztah obyvatelstva k cílům

11 Vztah hospodářské a sociální politiky
Silné vzájemné vazby, úzké sepětí SP vytváří právní, věcné i institucionální předpoklady HP nachází v SP zdroje a impulsy dalšího možného vývoje – aktivní složky SP + pasivní složky SP Hledání optimálního poměru mezi SP a HP

12 Objekty SP Ti, kterým jsou opatření SP určena a na něž jsou orientována

13 Subjekty SP Ti, kteří mají zájem, schopnosti, předpoklady, možnosti a prostředky k určité sociální činnosti a kdo takové činnosti může iniciovat a naplňovat Stát a jeho orgány Zaměstnavatelé a firmy Zaměstnavatelské, zaměstnanecké a odborové orgány Regiony, místní komunity, obce, jejich orgány a instituce, občanské organizace a iniciativy Církve Občané, rodiny domácnosti

14 Funkce SP Ochranná Rozdělovací a přerozdělovací Homogenizační
= funkce SP spolu vzájemně souvisejí, působí komplexně a vztahují se k rozmanitým objektům Ochranná Rozdělovací a přerozdělovací Homogenizační Stimulační Preventivní

15 Nástroje SP Právní normy Ekonomické nástroje

16 Sociální stát Vznik = odpověď na problémy vývoje kapitalismu
Reakce na důsledky na industrializace Stát veřejných sociálních služeb Stát blahobytu Welfare state Sociální tržní hospodářství Moderní sociální politika

17 Sociální stát – podle Večeři
Garantuje minimální příjem pro jedince a rodinu na úrovni ŽM Poskytuje sociální zabezpečení umožňující předejít, zmírnit nebo překonat sociální rizika Zajišťuje kvalitní úroveň odpovídajících služeb pro všechny občany

18 Nosná myšlenka WS Přerozdělování (ze kterých principů SP vychází otázka přerozdělování?, jaké jsou hlavní problémy přerozdělování?...) Reaguje na zcela konkrétní a specifické podmínky té které země

19 Příčiny vzniku WS Posun vědeckého poznání, nové technologie
Orientace WS na lidský faktor a jeho kultivaci, posílení aktivit státu ve vzdělávacím sektoru Politický vývoj, mění se vztah jedinec-stát, systém je od toho, aby jedinci sloužil a usnadňoval mu život Demograficko-sociální

20 Koncept WS Není jen teoretickým konceptem ani módním myšlenkovým proudem Rozsáhlý experiment realizující se v praxi Vliv na ekonomický, sociální, kulturní a politický vývoj v celém období po II. světové válce Pozitivní vliv na životní podmínky širokých vrstev lidí Negativní účinky: vysoké daňové sazby, ekonomická motivace a iniciativa lidí

21 Fungování státu v SP Úspěch státu v SP: míra přerozdělování (?)
Nepříznivý vliv vysokého zdanění na ekonomický růst Vliv na postoje a chování lidí Rostoucí rozsah veřejného sektoru –sklon k neefektivnímu chování Neúčinné vynakládání sociálních výdajů

22 Vývojové etapy WS Období experimentálních počátků (80. léta 19. stol. – 1930) Období konsolidace (1930 – 2. světová válka) Sociální přestavba ( 1945 – 1962) Sociální expanze ( 1962 – 1973) Stagnace ( 1973 – 1980) Rekonceptualizace WS ( 1980 – dosud)

23 Typologie sociálního státu
Kdo a v jakém rozsahu provádí sociální politiku Na jaký objekt je sociální politika zaměřena Jak je sociální politika principiálně zaměřena Jaký princip SP je při její realizaci převážně uplatňován Kdo a v jakém rozsahu a poměru přispívá na realizaci SP Jaký podíl HDP je věnován na veřejné sociální výdaje a v jaké struktuře Z jakého filozofického a myšlenkového konceptu tyto sociálně tržní státy při realizaci SP vycházejí

24 Příčiny krize WS Neúměrný růst nákladů Ztráta efektivnosti WS
Ztráta sociálního konsenzu Demografické změny

25 Účast státu v sociální politice
Hledání optimální míry účasti státu v sociální politice V čem se má role státu prvotně naplňovat ? Neoklasická koncepce: dosažení ekonomické prosperity a nezbytná sociální ochrana Podíl sociálních výdajů na HDP rok 1960 – 11% současnost – průměr 27%: co je lepší?

26 Post-welfare state Stát garantující základní sociální jistoty a podporující samostatné sociální chování a jednání občana Role státu se posiluje tam, kde je to účelné a efektivní, kde je stát nezastupitelný Zeštíhluje se role státu jako dominantního přímého poskytovatele a financovatele SP

27 Koncept sociálního tržního hospodářství
Základ poválečné obnovy západního Německa Usiluje o spojení ekonomické soutěže se sociálním pokrokem Založen na respektu tržního principu a humanity Ekonomický a sociální fenomén se vzájemně systémově doplňuje, proces hledání optima

28 Je sociální stát opravdu v krizi? Pozitiva
Zaměstnává velký počet pracovníků Organizuje aktivní politiku zaměstnanosti Zajišťuje přípravu na povolání Zvyšuje kupní sílu obyvatel Snižuje sociální nerovnost Podporuje sociální konsensus

29 Liberální kritika sociálního státu
Ožebračuje střední třídy Zbavuje odvahy k dobročinné pomoci Podporuje zahálku, marnotratnost na všech úrovních Zvyšuje nebezpečně moc státu – ohrožuje vlastnická práva a svobodu jedince

30 Vymezení sociálního zabezpečení
Souhrnné označení pro všechny sociální instituce, poskytující občanům Radu – poradenství Ochranu – prevenci Materiální, věcná a peněžní plnění – dávky Služby a azyl – ústavní péče = pro uspokojení společensky uznaných sociálních potřeb

31 Sociální zabezpečení = systém náhradních – mimořádných zdrojů zajištěných těmito formami: Sociální příjmy Sociální služby Sociální azyly

32 Pilíře sociálního zabezpečení
Sociální pojištění Státní sociální podpora Sociální pomoc

33 Faktory sociálního zabezpečení
Ekonomické faktory Velikost a dynamika vytvořených zdrojů Cenová a mzdová dynamika Vývoj nezaměstnanosti Společenskopolitické faktory - Mezinárodněpolitické vlivy Demografické faktory

34 Principy koncepce sociálního zabezpečení
Princip univerzality Princip uniformity Princip komplexnosti Princip adekvátnosti Princip sociální garance Princip sociální solidarity Princip sociální spravedlnosti Princip participace

35 Krebs a kol.: Sociální politika kap.: 1,2,3,4
Konopásek, Z.: Estetika sociálního státu – O krizi reprezentace (nejen) v sociálním zabezpečení

36 Efektivnost sociální politiky
Potřeba Přísnost Štědrost Cílenost Efektivnost Výsledek


Stáhnout ppt "Vymezení sociální politiky Welfare state Sociální zabezpečení"

Podobné prezentace


Reklamy Google