Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie primární školy Stručný vývoj primární školy v České republice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie primární školy Stručný vývoj primární školy v České republice."— Transkript prezentace:

1 Historie primární školy Stručný vývoj primární školy v České republice

2 2 Počátky institucionálního vzdělávání na území ČR  Počátky školy na našem území se datují již do období Velké Moravy, ale z archeologických nálezů je patrné, že to mohlo být již dříve Škola v Budči mohla existovat již před přijetím křesťanství

3 3 Církevní školy  Od dob Konstantina a Metoděje bylo školství v rukou církve.  Školy vychovávaly pouze kněze a feudály  Vznikaly při velkých katedrálách – sv. Vít v Praze, dále na Vyšehradě a v Olomouci

4 4 Vzdělávací obsah církevních školy  Tzv. sedmero svobodných řemesel – TRIVIUM a QUADRIVIUM  Trivium – gramatika, rétorika, dialektika  Quadrivium – aritmetika, geometrie, astronomie, múzika

5 5 Klášterní školy  Internátní i externí  Vedle církevních klientů i laické obyvatelstvo  I prvky praktického vzdělávání

6 6 Farní školy  Nejnižší typ církevní školy, kde se na základě křesťanské nauky učilo čtení, psaní a jen někdy počtům

7 7 Městské školy  Vznikaly s rozvojem měst ve 13. stol.  Od církevních přejímaly budovy i učitele  Největší rozkvět za Karla IV., v době husitské postupně nahrazovaly církevní školy  Vyučovacím jazykem byla latina

8 8 Školy pokoutní  Elementární české soukromé školy, které vyučovaly základům čtení a psaní  Učitelům chybělo potřebné vzdělání a jejich životní úroveň se odvíjela od životní úrovně žáků  Vyučovalo se česky, což přispívalo k rozvoji základního vzdělání

9 9 Bratrské školy  Navázaly na husitskou tradici  Členily se na elementární, nižší bratrské a vyšší bratrské školy

10 10 Bílá hora  Rušeno nekatolické školství, školy se udržely pouze ve městech  Kritický nedostatek učitelů – učili řemeslníci, zběhlí studenti, sluhové, písaři, vysloužilí vojáci, často sami neuměli číst ani psát

11 11 18. století  Odkaz J.A.Komenského a rozkvět hospodářství vděčí za školu, která je již svou organizací podobná té dnešní  Podnět k úpravě elementárního školství vyšel z analýzy tehdejšího stavu, který byl přičten nedbalé docházce žáků do školy

12 12 Povinné vzdělávání  1774 byl vydán Všeobecný školní řád pro německé normální, hlavní a triviální školy, který na přání Marie Terezie zpracoval Jan Ignác Felbiger  Zavedl povinou šestiletou školní docházku od 6 do 12 let. Nebyla však dodržována

13 13 Příklad z Řádu pro venkovské děti  Venkovské děti měly „choditi pilně do školy od počátku prosince do konce března, jelikož pak jest jich zapotřebí k hospodářským pracím. Děti od 6. do 8. roku buďtež vyučovány jen v teplejších měsících, kdy docházka školní neohrožuje zdraví jejich.“

14 14 Triviální školy  V obcích, kde byla fara  Vyučovalo se náboženství, biblické dějiny, čtení, psaní, počítání (čtyři základní početní operace a trojčlenka), praktické předměty (základy polního hospodářství, základy pro průmysl)  V českých oblastech se vyučovalo česky  Navazovaly na ně školy hlavní a na ně školy normální

15 15 Postavení učitelů  Učitel byl závislý na faráři a měl mu být bez výhrady poddán  Kromě učení měl v obci i spoustu dalších funkcí Viz Grecmanová a kol. Obecná pedagogika II., Olomouc: Hanex, 1998, s. 64 – 65.

16 16 Zákon o postavení školy k církvi  Vydán v roce 1868  Zavedl vrchní řízení a dozor státu nad školstvím a výchovou  Veřejné školy byly zpřístupněny všem občanům  Učebnice, kromě náboženských, schvaloval stát

17 17 Říšský (Hasnerův) zákon  Vydán 14. května 1869  Vytvořil soustavu národního školství (obecných a měšťanských škol)  Zavedl povinnou osmiletou školní docházku  Součástí byla rovnost českého jazyka s německým

18 18 Obecná škola  5 – 8 let  Zřizována obcí, budovy byly často malé a nevyhovovaly kapacitně  Nová výstavba podle přísných předpisů Suché místo, uprostřed obce, nesměly být na rušných náměstích a u hlučných silnic nebo zápach vydávajících provozoven, přízemí vyvýšeno, aby se neodváděla pozornost žáků děním venku, světlé a dobře větratelné chodby, součástí byla krytá tělocvična, staticky zbudované tak, aby se dalo přistavět další patro.

19 19 Přelom 19. a 20. stol.  Stagnace školství v Rakousku-Uhersku  Úsporná opatření – ve třídách obecných škol bývalo 80 – 100 žáků

20 20 První světová válka  Vývoj školství zpomalen nebo přerušen  Školy zabírány pro potřeby armády  Uzavření škol v zimních měsících  Nedostatek učitelů a s tím související snížení počtu hodin žáků

21 21 Vývoj po 1. světové válce  Školská soustava zůstala téměř nezměněna  Postupně se začal snižovat počet žáků ve třídě až na 50 žáků v letech 1932/33  Zůstalo členění na obecnou a měšťanskou školu  V tzv. Malém školském zákoně z r. 1922 byla zavedena koedukace na všech typech škol a rovnost učitelů a učitelek před zákonem

22 22 Snaha o reformu školství  Za tzv. první republiky se učitelé snažili zreformovat školství – V. Příhoda  Ve 30. letech byla dokonce zvláštní komise, která se reformou zabývala  Vlivem nástupu druhé světové války ale reformy nebyly prosazeny

23 23 Národnostní charakter primární školy  O národnostní charakter primární školy se usilovalo už od národního obrození  Původní význam byl podle vyučovacího jazyka  Posunutý význam spočíval v tom, že se ve škole učilo o českém národě  Významným specifikem počáteční české školy byla i národní výchova, která byla trvalou součástí obecné školy

24 24 Druhá světová válka  V období 1939 – 1945 došlo k celkovému snížení úrovně školství  Byl přejat německý vzdělávací systém – odchod ze 4. ročníku na školu „hlavní“(místo naší měšťanky), na kterou ale mohlo být přijato jen 35% žáků  Zvyšoval se podíl německého jazyka ve škole

25 25 Poválečné období  Snaha o urychlenou obnovu a výstavbu nové sítě českých škol  Znovu nastoupily školy obecné a měšťanské  Návrat k upraveným předválečným osnovám  Od roku 1946 postupně vznikaly nové učební plány a osnovy

26 26 Období jednotné školy  1948 – 1990  Velmi negativní průvodní jevy  Postupné zákonné úpravy v letech: 1948, 1953, 1960, 1978, 1984  Měnila se především délka školní docházky

27 27 Změny délky školní docházky  1948: od 6 do 15 let (9 let)  1953: zkráceno na 8 let  1960: prodlouženo na 9 let  1978: prodloužena na 10 let

28 28 Další změny 1948 – 1953  oddělení školy národní pro žáky od 6 do 11 let s novým názvem – 1. stupeň - od školy střední pro mládež od 11 do 15 let – 2. stupeň

29 29 Další změny 1953 – 1960  1. – 5. ročník součástí jedenáctileté střední školy, příp. její zkrácené varianty – osmileté střední školy – inspirace sovětským školským systémem (např. zrušeno věcné učení, které se integrovalo do jazykového vzdělávání

30 30 Další změny 1960  Základní škola se osamostatnila a její 1. a 2. stupeň byl organizačně spojen pod název Základní devítiletá škola

31 31 Další změny 1978  Zákon novelizoval jen některé články zákona z roku 1960  Hlavním úkolem bylo vytvořit podmínky pro zavádění středoškolského vzdělání veškeré mládeže

32 32 Další změny 1984  Stanoveno 8 ročníků základní školy, první až čtvrtý ročník tvořil 1. stupeň, pátý až osmý ročník 2. stupeň základní školy

33 33 Vývoj po roce 1989  Novelizován zákon z roku 1984  Základní škola má 9 ročníků – 1. stupeň je první až pátý ročník, 2. stupeň je šestý až devátý ročník

34 34 Školský zákon z roku 2004  První stupeň je pětiletý, druhý stupeň čtyřletý, povinná školní docházka trvá devět let  Každá škola si tvoří svůj Školní vzdělávací program  Zůstávají zachována víceletá gymnázia  Legislativní podporu dostává domácí vzdělávání

35 35 Literatura  Lze doporučit jakoukoli knihu zabývající se dějinami pedagogiky a školství  GRECMANOVÁ Helena a kol. Obecná pedagogika II. Olomouc: Hanex 1998, ISBN 80-85783-24-X.  SPILKOVÁ, Vladimíra a kol. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-942-9. (zaměřeno na porovnání předrevolučního a porevolučního vývoje)


Stáhnout ppt "Historie primární školy Stručný vývoj primární školy v České republice."

Podobné prezentace


Reklamy Google