Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
Posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu práce a možnost výpovědi JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

2 Pracovnělékařské služby
Základ úpravy pracovnělékařských služeb obsahuje zákon o specifických zdravotních službách (zákon č. 373/2011 Sb.). Zákon je účinný od 1. dubna 2012, k významné novele došlo k 1. dubnu 2013. Další doplňující pravidla stanoví zákoník práce a další zvláštní právní předpisy. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 2

3 Zajištění pracovnělékařských služeb
Každý zaměstnavatel musí pro své zaměstnance zajistit pracovnělékařské služby. Každý zaměstnavatel musí uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem, kterým může být: poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo poskytovatel v oboru pracovní lékařství. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 3 3

4 Definice pracovnělékařských služeb
Pracovnělékařské služby jsou preventivní zdravotní služby, jejichž součástí je: hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci, školení v poskytování první pomoci, pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 4 4

5 Pracovnělékařské prohlídky
Zaměstnavatel může zabezpečit pracovnělékařské prohlídky na základě písemné žádosti u poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, který je zaměstnancovým registrovaným poskytovatelem (obvodní lékař), pokud: jde o práce zařazené podle pravidel o kategorizaci prací do první kategorie a součástí práce není činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými předpisy. Ostatní pracovnělékařské služby musí být i vůči zaměstnancům vykonávajícím uvedené práce zajištěny prostřednictvím smluvního poskytovatele. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 5 5

6 Pracovnělékařské prohlídky
Zaměstnavatel musí zajistit provádění několika typů prohlídek. Rozlišuje se prohlídka: vstupní, preventivní, mimořádná, výstupní, následná. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 6 6

7 Vstupní prohlídka Zajištění vstupní prohlídky je nezbytné u zaměstnanců: v pracovním poměru, ve vztahu založeném dohodou, pokud má zaměstnanec vykonávat rizikové práce. Vstupní prohlídka musí být vždy provedena také u některých zvláštních skupin zaměstnanců (např. zaměstnanci mladší než 18 let). U zaměstnanců na základě dohod, kteří jsou přijímáni k výkonu nerizikových prací, může zaměstnavatel vstupní prohlídku požadovat jen v případě pochybnosti o zdravotní způsobilosti k výkonu práce. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 7

8 Preventivní prohlídka
Ustanovení § 11 vyhlášky určuje lhůty pro preventivní prohlídky. Před touto úpravou mají přednost: zvláštní předpisy rozhodnutí krajské hygienické stanice. Lhůty jsou stanoveny v závislosti na: zařazení práce vykonávané zaměstnancem do kategorie, věku zaměstnance (do 50 nebo nad 50 let). © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 8 8

9 Mimořádná prohlídka Mimořádná prohlídka může být provedena na základě žádosti zaměstnance nebo zaměstnavatele. Zaměstnavatel je oprávněn nařídit mimořádnou prohlídku, pokud má pochybnost o zaměstnancově způsobilosti k výkonu práce. Zaměstnavatel musí zajistit provedení mimořádné prohlídky v případech uvedených v § 12 odst. 2 vyhlášky. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 9 9

10 Výstupní prohlídka Výstupní prohlídka má být v souvislosti s ukončením výkonu práce, pokud: o to požádá zaměstnanec, tak stanoví zvláštní zákon. Výstupní prohlídka musí být provedena při ukončení pracovněprávního vztahu. Není nutné ji provádět v případě: výkonu práce v 1. kategorii výkonu práce na základě dohody, pokud nebyla nutná vstupní prohlídka. Na základě provedení výstupní prohlídky se nevydává lékařský posudek. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 10 10

11 Náklady na pracovnělékařské prohlídky
Náklady spojené s poskytováním pracovnělékařských služeb je povinen hradit zaměstnavatel. Pokud je vstupní lékařská prohlídka provedena před založením pracovněprávního vztahu, hradí náklady s ní spojené uchazeč o zaměstnání. Pokud s ním poté zaměstnavatel založí pracovněprávní vztah, uhradí mu zpětně náklady spojené s prohlídkou, ledaže: něco jiného stanoví jiný předpis, bylo mezi zaměstnancem a zaměstnavatele dohodnuto jinak. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 11 11

12 Vyhláška o pracovnělékařských službách
Vyhláška o pracovnělékařských službách dále upravuje: Postupy při zajišťování prohlídek, jejich druhy, obsah a četnost, Organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, Obsah dokumentace o pracovnělékařských službách prováděných pro zaměstnavatele. V § 2 vyhláška určuje, co je obsahem dalších pracovnělékařských služeb, které musí být zajišťovány vedle prohlídek. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 12 12

13 Práva a povinnosti Zaměstnanec je povinen podrobit se pracovnělékařským službám u zaměstnavatelem určeného poskytovatele. Zaměstnanec je také povinen podrobit se zdravotním službám indikovaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb pro hodnocení zdravotního stavu. Odmítnutí absolvování prohlídky představuje porušení povinnosti zaměstnance (dříve pracovní kázně). © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 13 13

14 Práva a povinnosti Zaměstnavatel je povinen vybavit zaměstnance při odeslání k pracovnělékařské prohlídce žádostí obsahující údaje o: druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zdravotní způsobilosti požadováno. Důsledným plněním této povinnosti lze předejít případům, kdy poskytovatel naváže zdravotní způsobilost zaměstnance na nesplnitelnou podmínku. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 14 14

15 Lékařský posudek Poskytovatel vydá lékařský posudek na žádost na základě: výsledků lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření, výpisu ze zdravotnické dokumentace, Zdravotní náročnosti pro výkon práce, pro kterou je osoba posuzována. Posudek musí být vydán nejdéle do 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti. 15 15

16 Lékařský posudek Obsahem posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb na základě provedené prohlídky může být, že zaměstnanec: je zdravotně způsobilý, je zdravotně nezpůsobilý, je zdravotně způsobilý s podmínkou, dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilosti, splňuje nebo nesplňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byl posuzován. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 16 16

17 Přezkoumání posudku Zaměstnanec i zaměstnavatel mají právo podat návrh na přezkoumání lékařského posudku. Návrh se podává poskytovateli, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání musí být podán nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho předání. Poskytovatel může návrhu na přezkoumání sám vyhovět, napadený posudek zrušit a vydat posudek nový. Pokud poskytovatel návrhu na přezkoumání sám nevyhoví, postoupí jej krajskému úřadu, který udělil poskytovateli oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Ten o něm rozhodne. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 17 17

18 Výpověď pro ztrátu způsobilosti
Pro případ ztráty zdravotní způsobilosti zaměstnance upravuje zákoník práce dva výpovědní důvody. V případě výpovědi podle § 52 písm. d) byl příčinou ztráty způsobilosti k výkonu práce: pracovní úraz, nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání, nebo dosažení nejvyšší přípustné expozice. V případě výpovědi podle písm. e) spočívá příčina ztráty způsobilosti k výkonu práce v jiné chorobě nebo úrazu zaměstnance. Při výpovědi podle písm. d) přísluší zaměstnanci odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. Při výpovědi podle písm. e) zaměstnanci odstupné nepřísluší. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 18 18

19 Výpověď pro ztrátu způsobilosti
Základní podmínkou platnosti výpovědi podle písm. d) i e) je lékařský posudek: musí být vydán poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo orgánem, který jej přezkoumává, musí obsahovat posudkový závěr, podle nějž zaměstnanec nesmí dále konat práci [písm. d)], nebo dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost k výkonu práce [písm. e)]; výpověď nemůže být dána jen na základě doporučení, musí z něj být dovoditelné všechny předpoklady výpovědi (včetně příčiny ztráty zdravotní způsobilosti). © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 19 19

20 Výpověď pro ztrátu způsobilosti
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. prosince 2013, sp. zn. 21 Cdo 224/2013 Zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr výpovědí podle § 52 písm. e) z důvodu dlouhodobé ztráty zdravotní způsobilosti k výkonu práce. Výpověď byla dána na základě lékařského posudku, ve kterém nebylo výslovně uvedeno, v čem spočívala příčina zaměstnancovy ztráty zdravotní způsobilosti k výkonu práce. Nejvyšší soud rozhodl, že podmínkou platnosti této výpovědi je lékařský posudek, z něhož vyplývá, co bylo příčinou ztráty zdravotní způsobilosti. Aby mohla být platně dána výpověď podle § 52 písm. e), musí být v posudku uvedeno, že ztráta zdravotní způsobilosti nastala v důsledku tzv. obecné choroby. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 20 20

21 Výpověď pro ztrátu způsobilosti
Lékařský posudek nemá povahu správního rozhodnutí. Jde o odborné dobrozdání, na jehož základě se zaměstnavatel rozhoduje, jak bude jednat. Posudek není nadán presumpcí správnosti. Soud nemůže z posudku automaticky vycházet. Pokud zaměstnanec tvrdí, že posudek není správný, musí soud ověřit, jaký je skutečný stav jeho zdravotní způsobilosti. Podmínkou platnosti výpovědi je kromě posudku také reálná (faktická) ztráta zdravotní způsobilosti. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 21 21

22 Děkujeme za pozornost. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.


Stáhnout ppt "JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google