Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poradenství pro profesní orientaci a volbu povolání Mgr. Věra Konečná Praxe ve školní psychologii PSY460.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poradenství pro profesní orientaci a volbu povolání Mgr. Věra Konečná Praxe ve školní psychologii PSY460."— Transkript prezentace:

1 Poradenství pro profesní orientaci a volbu povolání Mgr. Věra Konečná Praxe ve školní psychologii PSY460

2 Legislativa – přijímací řízení Zákon č. 243/2008 Sb., kterým se mění pravidla stanovená školským zákonem (561/2004 Sb.) pro přijímání uchazečů ke střednímu vzdělávání (účinnost od 4. 7. 2008) Zákon č. 243/2008 Sb., kterým se mění pravidla stanovená školským zákonem (561/2004 Sb.) pro přijímání uchazečů ke střednímu vzdělávání (účinnost od 4. 7. 2008) Vyhláška č. 46/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Vyhláška č. 46/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

3 Přijímací řízení žák podává přihlášku přímo řediteli SŠ žák podává přihlášku přímo řediteli SŠ termíny: do 30.3.08, s talentovou zkouškou do 30.11.08 termíny: do 30.3.08, s talentovou zkouškou do 30.11.08 ZŠ potvrzuje prospěch na přihláškách, neměla by potvrdit více než 3 přihlášky (platí i pro víceletá gymnázia, bez poplatků, není povinností ZŠ přihlášky zajistit) ZŠ potvrzuje prospěch na přihláškách, neměla by potvrdit více než 3 přihlášky (platí i pro víceletá gymnázia, bez poplatků, není povinností ZŠ přihlášky zajistit) 1. kolo přijímaček v období od 22.4. do 7.5.2009 (přesné termíny oznámí ředitelé SŠ do 31.1.09) 1. kolo přijímaček v období od 22.4. do 7.5.2009 (přesné termíny oznámí ředitelé SŠ do 31.1.09) zákon ukládá vyhlásit pro 1. kolo 2 různé termíny zákon ukládá vyhlásit pro 1. kolo 2 různé termíny žák je povinen do 5ti dnů od doručení rozhodnutí o přijetí poslat na SŠ zápisový lístek (1 kus vydá ZŠ) žák je povinen do 5ti dnů od doručení rozhodnutí o přijetí poslat na SŠ zápisový lístek (1 kus vydá ZŠ) ředitel SŠ může vyhlásit další kola přijímaček (počet přihlášek není omezen) ředitel SŠ může vyhlásit další kola přijímaček (počet přihlášek není omezen) ZŠ musí zpracovávat výstupní hodnocení žáků (SŠ k němu nemusí, ale může přihlížet) ZŠ musí zpracovávat výstupní hodnocení žáků (SŠ k němu nemusí, ale může přihlížet)

4 Východiska Školní vzdělávací program (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu) zahrnující standardní činnosti škol Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zahrnující standardní činnosti škol Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole, č.j.: 27317/2004-24

5 Rámcový vzdělávací program vzdělávací oblast „Člověk a svět práce“ vzdělávací oblast „Člověk a svět práce“ na 1. stupni povinné tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů na 1. stupni povinné tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů na 2. stupni 8 tematických okruhů (min. 2 jsou povinné): Práce s technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Práce s laboratorní technikou, Využití digitálních technologií na 2. stupni 8 tematických okruhů (min. 2 jsou povinné): Práce s technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Práce s laboratorní technikou, Využití digitálních technologií Svět práce – povinný tematický okruh (8.-9.ročník) Svět práce – povinný tematický okruh (8.-9.ročník)

6 Svět práce – Volba povolání - učivo trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť, charakter a druhy pracovních činností, požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní, rovnost příležitostí na trhu práce trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť, charakter a druhy pracovních činností, požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní, rovnost příležitostí na trhu práce volba profesní orientace – sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení, vlivy na volbu profesní orientace, informační základna pro volbu povolání, práce s profesními informacemi a využívání poradenských služeb volba profesní orientace – sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení, vlivy na volbu profesní orientace, informační základna pro volbu povolání, práce s profesními informacemi a využívání poradenských služeb možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby zaměstnání – pracovní příležitosti v regionu, způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, úřady práce, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměstnání – pracovní příležitosti v regionu, způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, úřady práce, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů podnikání – druhy a struktura organizací, nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé podnikání podnikání – druhy a struktura organizací, nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé podnikání

7 Výchovný – kariérový poradce koordinace mezi kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi skupinové šetření k volbě povolání, administrace zájmových dotazníků v rámci své kompetence, analýza preferencí v oblasti volby povolání individuální poradenství žákům a rodičům (ve spolupráci s TU a příp. ŠP) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a příp. ŠP skupinové návštěvy úřadu práce, poskytování informací, příp. veletrh SŠ v Brně

8 Činnost školního psychologa diagnostika v rámci profesního poradenství diagnostika v rámci profesního poradenství individuální individuální poradenství žákům a rodičům poskytování informací spolupráce s výchovným/kariérovým poradcem, TU spolupráce s učitelem Volby povolání, příp. účast na výuce krátkodobé tematické projekty (v rámci výuky, výjezdů ap.) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (v případě žáků se zdravotním postižením)

9 Témata pro práci se skupinou sebepoznání (osobnost, typologie, myšlení, silné a slabé stránky, hierarchie hodnot, sebepojetí, atd.) sebepoznání (osobnost, typologie, myšlení, silné a slabé stránky, hierarchie hodnot, sebepojetí, atd.) rozhodování (překonávání překážek, zvládání stresu, reakce na kritiku, nové situace) rozhodování (překonávání překážek, zvládání stresu, reakce na kritiku, nové situace) plánování (hospodaření s časem, kalendář akcí, stanovení cílů) plánování (hospodaření s časem, kalendář akcí, stanovení cílů) možnosti, informační základna (kde hledat?) možnosti, informační základna (kde hledat?) rovnost příležitostí na trhu práce rovnost příležitostí na trhu práce adaptace na životní změny (přijímací pohovor, životopis, vyplňování formulářů, kazuistiky) adaptace na životní změny (přijímací pohovor, životopis, vyplňování formulářů, kazuistiky) techniky a hygiena učení (naučte se učit, studijní styly) techniky a hygiena učení (naučte se učit, studijní styly)

10 Diagnostika v rámci profesního poradenství nadání, rozumové předpoklady nadání, rozumové předpoklady osobnost osobnost zájmy zájmy motivace, volní vlastnosti, hodnotová orientace motivace, volní vlastnosti, hodnotová orientace speciální schopnosti a dovednosti (motorické, prostorové, umělecké ap.) speciální schopnosti a dovednosti (motorické, prostorové, umělecké ap.) analýza školního prospěchu, poruchy učení, zdravotní omezení ap. analýza školního prospěchu, poruchy učení, zdravotní omezení ap. představy a očekávání rodičů představy a očekávání rodičů

11 Organizace profesního poradenství září – leden/únor (náročnost) září – leden/únor (náročnost) souhlasy, dobrovolnost, motivace, třídní schůzky souhlasy, dobrovolnost, motivace, třídní schůzky hromadné vyšetření rozumových schopností (dopoledne), test znalostí (dopoledne, dle zájmu) hromadné vyšetření rozumových schopností (dopoledne), test znalostí (dopoledne, dle zájmu) hromadné vyšetření osobnosti, zájmů (odpoledne) hromadné vyšetření osobnosti, zájmů (odpoledne) domácí úkol (povídka), náhradní termíny domácí úkol (povídka), náhradní termíny analýza výsledků, sepsání zprávy analýza výsledků, sepsání zprávy objednávání rodičů, termíny objednávání rodičů, termíny individuální konzultace s rodičem a žákem individuální konzultace s rodičem a žákem předání informací školského poradenskému zařízení (po domluvě s rodiči) předání informací školského poradenskému zařízení (po domluvě s rodiči)

12 Psychodiagnostická baterie ZŠ Heyrovského 32 ZŠ Heyrovského 32 I-S-T 2000 R i test znalostí I-S-T 2000 R i test znalostí HSPQ HSPQ Dotazník volby povolání, Hollandův model RIASEC Dotazník volby povolání, Hollandův model RIASEC Dotazník pro žáka – vlastní úprava Dotazník pro žáka – vlastní úprava povídka povídka kresba stromu kresba stromu školní prospěch školní prospěch informace od učitelů informace od učitelů PPP Brno PPP Brno I-S-T 2000 R NEO pětifaktorový osobnostní inventář Obrázkový test profesní orientace (Mezera), využívá model RIASEC Dotazník pro žáka včetně prospěchu z 8. třídy speciálně pedagogické vyšetření žáků s SPU, potvrzení k přijímacímu řízení

13 Diagnostika rozumových schopností vícedimenzionální testy (komplexní) vícedimenzionální testy (komplexní) Test struktury inteligence (I-S-T 2000 R, Amthauer) Test struktury inteligence (I-S-T 2000 R, Amthauer) Wechslerův inteligenční test pro děti (WISC-III) Wechslerův inteligenční test pro děti (WISC-III) Váňův inteligenční test (1987) – u mladších dětí a žáků s podprůměrnými výkony ve škole, skupinově, 7 subtestů Váňův inteligenční test (1987) – u mladších dětí a žáků s podprůměrnými výkony ve škole, skupinově, 7 subtestů Meiliho Analytický test inteligence – skupinově, 6 subtestů Meiliho Analytický test inteligence – skupinově, 6 subtestů jednodimenzionální testy (orientační, g faktor) jednodimenzionální testy (orientační, g faktor) testy Ravenovy progresivní matice testy Ravenovy progresivní matice Říčanův test intelektového potenciálu Říčanův test intelektového potenciálu

14 Test struktury inteligence I-S-T 2000 R R. Amthauer a kol., 2001; A. Plháková, 2005, Praha: Testcentrum R. Amthauer a kol., 2001; A. Plháková, 2005, Praha: Testcentrum základní modul (přibližně 2 hodiny) základní modul (přibližně 2 hodiny) verbální, numerická a figurální inteligence (9 subtestů, asi 92 minut) verbální, numerická a figurální inteligence (9 subtestů, asi 92 minut) zkoušky paměti – pro slova a obrazce (2 subtesty, 20 minut s přestávkou) zkoušky paměti – pro slova a obrazce (2 subtesty, 20 minut s přestávkou) rozšířený modul (asi 45 minut) rozšířený modul (asi 45 minut) test znalostí (verbálně, numericky, figurálně kódované) test znalostí (verbálně, numericky, figurálně kódované) fluidní a krystalizovaná inteligence fluidní a krystalizovaná inteligence

15 Diagnostika osobnosti Eysenckovy osobnostní dotazníky Eysenckovy osobnostní dotazníky B-JEPI, DOPEN (středoškoláci), měří extraverzi/ introverzi a stupeň neuroticismu, emoční stabilitu/ labilitu B-JEPI, DOPEN (středoškoláci), měří extraverzi/ introverzi a stupeň neuroticismu, emoční stabilitu/ labilitu Cattellův Osobnostní dotazník pro mládež Cattellův Osobnostní dotazník pro mládež HSPQ, 14 osobnostních vlastností HSPQ, 14 osobnostních vlastností NEO pětifaktorový osobnostní inventář (Hřebíčková, Urbánek, 2001, Testcentrum) NEO pětifaktorový osobnostní inventář (Hřebíčková, Urbánek, 2001, Testcentrum) projektivní testy (Kresba stromu) projektivní testy (Kresba stromu) sebehodnotící škály sebehodnotící škály

16 Cattellův osobnostní dotazník (HSPQ) High School Personality Questionnaire (1963) High School Personality Questionnaire (1963) 14 faktorů osobnosti – bipolární osobnostní rysy 14 faktorů osobnosti – bipolární osobnostní rysy faktory I. řádu faktory I. řádu bezprostřednost – uzavřenostsmělost - plachost vysoká/nízká krystalická intelig.cit. choulostivost/tvrdost citová stálost/nestálostzdrženlivost – družná aktivnost vznětlivost – klidnostsebenejistota – sebedůvěra průbojnost – poddajnostsoběstačnost – závislost nadšenost – sklíčenostsebevláda – nedostatek sebevlády zodpovědnost – svévolnostvysoké/nízké pudové napětí faktory II. řádu (společenská introverze/extraverze, úzkostnost/vyrovnanost, vzpurnost/oddanost) faktory II. řádu (společenská introverze/extraverze, úzkostnost/vyrovnanost, vzpurnost/oddanost)

17 Diagnostika zájmů Test všeobecných zájmových struktur (AIST-R, Bergmann, Eder; Testcentrum, Mezera, 2006, PC verze) Test všeobecných zájmových struktur (AIST-R, Bergmann, Eder; Testcentrum, Mezera, 2006, PC verze) Obrázkový test profesní orientace (Mezera, Psychodiagnostika, připravován k vydání) Obrázkový test profesní orientace (Mezera, Psychodiagnostika, připravován k vydání) vychází z Hollandova hexagonálního modelu RIASEC vychází z Hollandova hexagonálního modelu RIASEC Test profesních zájmů BIT (Irle, Allehoff; Testcentrum, Muhič, 2004) Test profesních zájmů BIT (Irle, Allehoff; Testcentrum, Muhič, 2004) Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry DVP (Jorin a kol.; Testcentrum, Hoskovcová, 2003) Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry DVP (Jorin a kol.; Testcentrum, Hoskovcová, 2003) podle Self-Directed Search Johna Hollanda podle Self-Directed Search Johna Hollanda

18 Hollandův model zájmů 60. l. 20. st., John L. Holland, teorie RIASEC 60. l. 20. st., John L. Holland, teorie RIASEC základ většiny dotazníků zájmové orientace (přeložen do 25 jazyků) základ většiny dotazníků zájmové orientace (přeložen do 25 jazyků) téměř všichni lidé mohou být zařazeni do jedné ze šesti osobnostních/pracovních skupin téměř všichni lidé mohou být zařazeni do jedné ze šesti osobnostních/pracovních skupin R I A SE C R: realistický, technický, praktický I: investigativní, analytický, vědecký A: umělecký, tvořivý S: společenský, sociální, empatický E: ekonomický, podnikavý, iniciativní C: cizelující, konvenční, spořádaný

19 Analýza dalších údajů školní prospěch školní prospěch ukazatel obecné schopnosti, studijní směřování ukazatel obecné schopnosti, studijní směřování přístup k výuce, motivace k učení (svědomitost, pracovitost, systematičnost, konformita ap.) přístup k výuce, motivace k učení (svědomitost, pracovitost, systematičnost, konformita ap.) pravděpodobnost přijetí pravděpodobnost přijetí vysvědčení i z nižších ročníků (vývoj, výkyvy) vysvědčení i z nižších ročníků (vývoj, výkyvy) porovnávání s výsledky inteligenčního testu porovnávání s výsledky inteligenčního testu informace od rodičů (akceptace, usměrnění) informace od rodičů (akceptace, usměrnění) přání a představy, zdůvodnění jejich volby přání a představy, zdůvodnění jejich volby hodnocení dítěte a očekávání hodnocení dítěte a očekávání

20 Poradenský „profesní“ rozhovor domluva na termínu, místu, o čem to bude, délce setkání (45 minut) domluva na termínu, místu, o čem to bude, délce setkání (45 minut) kdo se má schůzky zúčastnit a proč kdo se má schůzky zúčastnit a proč příprava prostředí (větrání, teplota, kapesníčky, prostorové uspořádání, občerstvení ap.) příprava prostředí (větrání, teplota, kapesníčky, prostorové uspořádání, občerstvení ap.) po příchodu návštěvy – naladění po příchodu návštěvy – naladění představení představení konverzační výměna, občerstvení konverzační výměna, občerstvení seznámení s tématem, cílem, délkou setkání seznámení s tématem, cílem, délkou setkání

21 Poradenský „profesní“ rozhovor sdělování informací (psycholog, rodič/e, dítě) sdělování informací (psycholog, rodič/e, dítě) konkrétní popis výsledků, jak je vnímám (dát výsledky do kontextu, co vše se do nich promítá) konkrétní popis výsledků, jak je vnímám (dát výsledky do kontextu, co vše se do nich promítá) jak situaci vnímá žák jak situaci vnímá žák jak to vidí rodič(já – sdělení) jak to vidí rodič(já – sdělení) získání maxima informací pro porozumění situaci získání maxima informací pro porozumění situaci pojmenování „sporných“ bodů (v běžném poradenském rozhovoru „formulace zakázky) pojmenování „sporných“ bodů (v běžném poradenském rozhovoru „formulace zakázky) vyjasnění potřeb, motivací, zájmů, doplnění kontextu, očekávání (reálnost) vyjasnění potřeb, motivací, zájmů, doplnění kontextu, očekávání (reálnost) hledání vhodného řešení hledání vhodného řešení

22 Poradenský „profesní“ rozhovor ukončení rozhovoru ukončení rozhovoru rekapitulace setkání – na čem jsme se domluvili, s čím se aktuálně rozcházíme rekapitulace setkání – na čem jsme se domluvili, s čím se aktuálně rozcházíme nabídka další konzultace (v případě potřeby) nabídka další konzultace (v případě potřeby) předání zprávy, výsledků předání zprávy, výsledků dokumentace průběhu a výsledku dokumentace průběhu a výsledku

23 Literatura Pešová, I., Šamaník, M. (2006). Poradenská psychologie pro děti a mládež. Praha: Grada. (s. 135-138) Pešová, I., Šamaník, M. (2006). Poradenská psychologie pro děti a mládež. Praha: Grada. (s. 135-138) Kucharská, A. (2002). Profesní poradenství ve školství. In Hadj Moussová, Z., Duplinský J.: Diagnostika. Pedagogicko psych. poradenství II. Praha: UK. (s. 123-142) Kucharská, A. (2002). Profesní poradenství ve školství. In Hadj Moussová, Z., Duplinský J.: Diagnostika. Pedagogicko psych. poradenství II. Praha: UK. (s. 123-142) Mezera, A. (2002). Pro jaké povolání se hodím? Praha: Computer Press. Mezera, A. (2002). Pro jaké povolání se hodím? Praha: Computer Press. Fontana, D. (1997). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál. (s. 317-336) Fontana, D. (1997). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál. (s. 317-336) Svoboda, M. a kol. (2001). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál. (s. 679-693) Svoboda, M. a kol. (2001). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál. (s. 679-693)

24 Další zdroje informací www.infoabsolvent.cz (ISA – Informační systém o uplatnění absolventů, VIP-Kariéra) www.infoabsolvent.cz (ISA – Informační systém o uplatnění absolventů, VIP-Kariéra) www.infoabsolvent.cz www.uiv.cz (Ústav pro informace ve vzdělávání) www.uiv.cz (Ústav pro informace ve vzdělávání) www.uiv.cz www.nuov.cz (Národní ústav odborného vzdělávání) www.nuov.cz (Národní ústav odborného vzdělávání) www.nuov.cz www.atlasskolstvi.cz www.atlasskolstvi.cz www.atlasskolstvi.cz www.scio.cz www.scio.cz www.scio.cz www.icm.cz (Národní informační centrum pro mládež) atd. www.icm.cz (Národní informační centrum pro mládež) atd. www.icm.cz


Stáhnout ppt "Poradenství pro profesní orientaci a volbu povolání Mgr. Věra Konečná Praxe ve školní psychologii PSY460."

Podobné prezentace


Reklamy Google