Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRENDY TRHU PRÁCE A PRACOVNÍ MIGRACE V ČESKU TRENDS IN LABOUR MARKET AND INTERNATIONAL LABOUR MIGRATION IN CZECHIA Mezinárodní konference „Nelegální pracovní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRENDY TRHU PRÁCE A PRACOVNÍ MIGRACE V ČESKU TRENDS IN LABOUR MARKET AND INTERNATIONAL LABOUR MIGRATION IN CZECHIA Mezinárodní konference „Nelegální pracovní."— Transkript prezentace:

1 TRENDY TRHU PRÁCE A PRACOVNÍ MIGRACE V ČESKU TRENDS IN LABOUR MARKET AND INTERNATIONAL LABOUR MIGRATION IN CZECHIA Mezinárodní konference „Nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku a střední Evropě“ International Conference „Illegal Work Activities of Migrants in Czechia and Central Europe“ Milada Horáková VÚPSV/RILSA PRAHA /PRAGUE ZÁŘÍ/SEPTEMBER2006

2 OBYVATELSTVO, ZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE V ČR POPULATION, EMPLOYMENT AND CR LABOUR MARKET VŠPS/LFS IIQ 2006 Obyvatelstvo celkem v tis./Population total in thousands 10 258,9 Obyvatelstvo celkem v tis./Population total in thousands 10 258,9 Obyvatelstvo 15+ podle VŠPS v tis./Population 15+ in thousands by LFS 8 765,3 Obyvatelstvo 15+ podle VŠPS v tis./Population 15+ in thousands by LFS 8 765,3 Pracovní síla podle VŠPS v tis. /Labour force (in thousands) by LFS 5 192,7 Pracovní síla podle VŠPS v tis. /Labour force (in thousands) by LFS 5 192,7 Zaměstnaní v národním hospodářství podle VŠPS v tis./Employed in national economy Zaměstnaní v národním hospodářství podle VŠPS v tis./Employed in national economy (in thousands) by LFS 4 825,9 (in thousands) by LFS 4 825,9 Nezaměstnaní podle VŠPS v tis./Unemployed (in thousands) by LFS 366,8 Nezaměstnaní podle VŠPS v tis./Unemployed (in thousands) by LFS 366,8 Ekonomicky neaktivní v tis. VŠPS/Economic non-active (in thousands) by LFS3 572,6 Ekonomicky neaktivní v tis. VŠPS/Economic non-active (in thousands) by LFS3 572,6 Míra nezaměstnanosti podle VŠPS v %/ Unemployment rate (LFS) % 7,1 % Míra nezaměstnanosti podle VŠPS v %/ Unemployment rate (LFS) % 7,1 % Míra registrované nezaměstnanosti v % / Unemployment rate in % (MPSV- average)8,2 % Míra registrované nezaměstnanosti v % / Unemployment rate in % (MPSV- average)8,2 % Míra zaměstnanosti podle VŠPS/Employment rate (LFS) % 55,1 % Míra zaměstnanosti podle VŠPS/Employment rate (LFS) % 55,1 % Míra ekonomické aktivity VŠPS /Economic activity rate (LFS) % 59,2 % Míra ekonomické aktivity VŠPS /Economic activity rate (LFS) % 59,2 % Volná pracovní místa v tis./Vacancies (in thousands) (MPSV) 85,95 Volná pracovní místa v tis./Vacancies (in thousands) (MPSV) 85,95 Počet registrovaných nezaměstnaných v tis./Number of registered job applicants /in thousands Počet registrovaných nezaměstnaných v tis./Number of registered job applicants /in thousands MPSV) 451,1 Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo / Number of job applicants per 1 vacancy5,2 Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo / Number of job applicants per 1 vacancy5,2 Pramen/ Source: LFS CSO (Czech Statistical Office), MPSV SSZ (Ministry for Labour and Social Affairs Employment Service Administration)

3 VÝVOJ NA TRHU PRÁCE LABOUR MARKET DEVELOPMENT Pramen ČSÚ VŠPS, MPSV SSZ registr uchazečů o zaměstnání /CZSO LFS, MPSV ESA Job Applicants Register Pramen ČSÚ VŠPS, MPSV SSZ registr uchazečů o zaměstnání /CZSO LFS, MPSV ESA Job Applicants Register

4 PRACOVNÍ SÍLA A ZAMĚSTNANÍ V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ LABOUR FORCE AND EMPLOYED IN NATIONAL ECONOMY Pramen: ČSÚ, VŠPS Source: CSO (Czech Statistical Office), LFS

5 MÍRA ZAMĚSTNANOSTI A MÍRA EKONOMICKÉ AKTIVITY EMPLOYMENT RATE AND ECONOMIC ACTIVITY RATE Pramen: ČSÚ, VŠPS/ Source: CSO, LFS Míra ekonomické aktivity vyjadřuje podíl počtu zaměstnaných a nezaměstnaných (pracovní síly) na počtu všech osob 15+ Economic activity rate – Total employed and unemployed (labour force) / Total number of 15+ persons (in %) Míra zaměstnanosti vyjadřuje podíl zaměstnaných na počtu všech osob 15+ (v %) Employment rate – Total employed / Total number of 15+ persons (in %)

6 VÝVOJ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI UNEMPLOYMENT RATE DEVELOPMENT Pramen: ČSÚ-VŠPS, MPSV-registr uchazečů o zaměstnání/Source: CSO, LFS, MLSA Job Applicants Register Míra nezaměstnanosti (průměrný stav)/Unemployment rate (average)

7 REGISTROVANÍ UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA REGISTERED JOB APPLICANTS AND VACANCIES Pramen: Statistická ročenka trhu práce v České republice 2005/Source: Statistical Yearbook of the CR Labour Market,

8 ZAMĚSTNANÍ V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ODVĚTVÍ EMPLOYED IN NATIONAL ECONOMY BY SECTORS IIQ 2006 Odvětví národního hospodářství v tis./Sectors of national economy (in thousands) Zemědělství / Agriculture 185,4 (3,8%) Zemědělství / Agriculture 185,4 (3,8%) Průmysl / Industry 1 929,7 (40%) Průmysl / Industry 1 929,7 (40%) Služby / Services 2 709,7 (56%) Služby / Services 2 709,7 (56%) Zaměstnanci/ employees 4 028,8 (84%) Zaměstnanci/ employees 4 028,8 (84%) Ve srovnání s 2Q 2005 se zaměstnanost v primárním sektoru snížila a v sekundárním a terciárním vzrostla; Employment in primary sector decreased since 2Q.2005 and in secondary and tertiary sectors increased Nejvýznamnější růst byl zaznamenán v odvětvích: nemovitosti a pronájem a podnikatelské činnosti (o 38,0 tis.) nemovitosti a pronájem a podnikatelské činnosti (o 38,0 tis.) ubytování a stravování (o 4,3 tis.) ubytování a stravování (o 4,3 tis.) doprava, skladování a spoje (3,2 tis.) doprava, skladování a spoje (3,2 tis.) Biggest increases were registered in: real estate, renting and business activities (by 38 tho), in classes searching and protective activities, IT, legal, advertising and accounting activities especially real estate, renting and business activities (by 38 tho), in classes searching and protective activities, IT, legal, advertising and accounting activities especially hotel ad restaurants (by 4,3tho.) hotel ad restaurants (by 4,3tho.) transport, storage and communications) (by 3,2 tho) transport, storage and communications) (by 3,2 tho) Pramen/Source: www.czso.cz www.czso.cz

9 PODÍL CIZINCŮ - ZAMĚSTNANCŮ NA POČTU EKONOMICKY AKTIVNÍCH CIZINCŮ A PODÍL ZAMĚSTNANCŮ NA POČTU ZAMĚSTNANÝCH V NH SHARE OF FOREIGNERS - EMPLOYEES ON ECONOMICALLY ACTIVE FOREIGNERS AND SHARE OF EMPLOYEES ON TOTAL EMPLOYED IN NE II.Q.2006/ 30.6.2006 Pramen: ČSÚ, VŠPS, MPSV SSZ Source: CSO, LFS, MLSA ESA 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Cizinci v %/Foreigners in %Zaměstnaní v NH v %/Employed in NE - in % % Ostatní/Others Zaměstnanci /Employees

10 Registrovaní nezaměstnaní, volná pracovní místa a zaměstnanost cizinců Registered job applicants, vacancies and employment of foreigners Pramen MPSV, internet stav k 30.6. 2006 /as at June 30, 2006

11 Struktura zaměstnanosti cizinců Structure of foreigners employment Pramen/Source MPSV, stav k 30.6.2006/ as at June 30, 2006

12 MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR INTERNATIONAL LABOUR MIGRATION IN THE CR Stav k 30.6.2006/As at 30 June, 2006 Celková zaměstnanost cizinců /Total Employment of Foreigners: 229 931 (4,21 % of the CR labour force) 1. Cizinci v postavení zaměstnanců/Foreigners in Position of Employees: 165 148 (3,02 % of the CR labour force) a) Občané SR registrovaní úřady práce / Slovak citizens registered by labour offices: 83 615 (1, 53 % of the CR labour force) b) Cizinci s povolením k zaměstnání / Foreigners holding work permit: 56 179 (1, 03 % of the CR labour force) c) Ostatní cizinci v postavení zaměstnanců / Other foreigners in position of employees: 20 789 (0, 38 % of the CR labour force) 2. Cizinci s živnostenským oprávněním / Foreigners holding trade licence: 64 783 (1,19 % of the CR labour force) Hlavní trendy: převaha cizinců v postavení zaměstnanců, úbytek cizinců s živnostenským oprávněním Main trends: Dominance of foreigners in position of employees and decrease of trade licence holders Nejvýznamnější skupiny cizinců na trhu práce ČR: Slováci (92 tis.) a Ukrajinci (63 tis.), Vietnamci (23 tis.) a Poláci (15 tis.) Most important groups of foreigners in the CR labour market: Slovaks (92 thou.), Ukrainians (63 thou.) Vietnamese (23 thou.), Polish (15 thou.) Pramen: MPSV - SSZ, MPO/ Source: MLSA – ESA, MIT

13 POČET CIZINCŮ V POSTAVENÍ ZAMĚSTNANCŮ FOREIGNERS WITH EMPLOYEES STATUS Pramen: Bulletin Mezinárodní pracovní migrace v České republice č. 17, VÚPSV,* stav k 30.6. Source: Bulletin Labour Migration in the Czech Republic No. 17, VUPSV,* as at June 30

14 ZAMĚSTNANOST CIZINCŮ V ČR EMPLOYMENT OF FOREIGNERS IN THE CR Pramen: Bulletin Mezinárodní pracovní migrace v České republice č. 17, VÚPSV Source: Bulletin Labour Migration in the Czech Republic No. 17, VUPSV

15 ZAMĚSTNANOST OBČANŮ EU V ČR EMPLOYMENT OF THE EU CITIZENS IN THE CR Pramen: Bulletin Mezinárodní pracovní migrace v České republice č. 17, VÚPSV, stav k 30.6.2006 Source: Bulletin Labour Migration in the Czech Republic No. 17, VUPSV, as at June 30, 2006

16 ROZDĚLENÍ CIZINCŮ PODLE REGIONŮ NUTS 2 A TYPU EKONOMICKÉ AKTIVITY DISTRIBUTION OF FOREIGNERS BY NUTS 2 REGIONS AND TYPE OF ECONOMIC ACTIVITY Pramen: Bulletin Mezinárodní pracovní migrace v České republice č. 17, VÚPSV, k 30.6.2006 Source: Bulletin Labour Migration in the Czech Republic No.17, VUPSV, as at June 30 2006

17 CIZINCI V POSTAVENÍ ZAMĚSTNANCŮ FOREIGNERS WITH EMPLOYEES STATUS Pramen: Bulletin Mezinárodní pracovní migrace v České republice č. 17, VÚPSV, stav k 306.2006 Source: Bulletin Labour Migration in the Czech Republic No. 17, RILSA, as at June 30,2006 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% PRAHA STŘEDNÍ ČECHY (NUTS 2) JIHOZÁPAD (NUTS 2) SEVEROZÁPAD (NUTS 2) SEVEROVÝCHOD (NUTS 2) JIHOVÝCHOD (NUTS 2) STŘEDNÍ MORAVA (NUTS 2) MORAVSKOSLEZSK O (NUTS 2) informace - občané EU/EHP/ESVO v postavení zaměstnanců / information - EU,EEA,EFTA citizens in position of employees informace - cizinci z třetích zemí v postavení zaměstnanců / information -third country nationals in position of employees platná povolení k zaměstnání cizinců / valid work permits of foreigners

18 CIZINCI V POSTAVENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANÍ V NH PODLE KZAM FOREIGNERS WITH EMPLOYEES STATUS AND EMPLOYED IN NE BY ISCO stav k 30.6.2006/ as at June 30, 2006 Pramen/Source: MPSV/MLSA, VSPS/LFS

19 CIZINCI V POSTAVENÍ ZAMĚSTNACŮ PODLE KZAM FOREIGNERS WITH EMPLOYEES STATUS BY ISCO Stav k/As at 30.6.2006 Pramen/Source: MPSV, OK práce Třída 1 zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci / Class 1 Managers Třída 2 vědečtí a odborní duševní pracovníci Class 2 Professionals Třída 3 techničtí, zdravot. A pedagog. Pracovníci Class 3 Technicians Třída 4 Nižší administrativní pracovníci (úředníci) Class 4 Clerks Třída 5 Provozní pracovníci ve službách a obchodě Class 5 Services workers Třída 6 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví Class 6 Agricultural workers Třída 7 Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři Class 7 Craft workers Třída 8 Obsluha strojů a zařízení Class 8 Machine operators Třída 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Class 9 Elementary occupations Třída 0 Příslušníci armády Class 0 Armed forces Nezjištěno Unknown Celkem Total

20 ZAMĚSTNANÍ V HLAVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ VERSUS CIZINCI - ZAMĚSTNANCI PODLE OKEČ EMPLOYED IN MAIN EMPLOYMENT VERSUS EMPLOYED FOREIGNERS BY NACE IIQ 2006,VŠPS/LFS, MPSV OK práce (v procentech /in per cent) Pramen/Source MPSV-SSZ OK práce, VŠPS

21 KONTROLY ZAMĚSTNÁVÁNÍ CONTROLS OF EMPOYMET Pramen/Source: MPSV-SSZ, kontroly úřadů práce, celních úřadů, cizinecké policie, živnostenských a finančních úřadů/ MLSA-ESA, controls of Labour offices, Customs Offices, Foreigners Police, Trade Licensing offices

22 NELEGÁLNĚ ZAMĚSTNANÍ CIZINCI PODLE OBČANSTVÍ ILLEGALLY EMPLOYED FOREIGNERS BY CITIZENSHIP Pramen/Source: MPSV-SSZ, kontroly úřadů práce, celních úřadů, cizinecké policie, živnostenských a finančních úřadů/ MLSA-ESA, controls of Labour offices, Customs Offices, Foreigners Police, Trade Licensing offices

23 Podíl neregulérně zaměstnaných cizinců na celkovém počtu ohlášených ekonomických aktivit cizinců podle občanství k 30.6.2006 Proportion of irregularly employed of total registered economic activities of foreigners by citizenship as at June 30, 2006 Pramen MPSV-SSZ; kontroly úřadů práce, celních úřadů, cizinecké policie, živnostenských a finančních úřadů/ MLSA-ESA; controls of Labour offices, Customs Offices, Foreigners Police, Trade Licensing offices

24 NEJPOČASTĚJI NEREGULÉRNĚ ZAMĚSTNANÍ CIZINCI PODLE OBČANSTVÍ/MOST NUMEROUS IRREGULARLY EMPLOYED FOREIGNERS BY CITIZENSHIP Pramen MPSV-SSZ; kontroly úřadů práce, celních úřadů, cizinecké policie, živnostenských a finančních úřadů/ MLSA-ESA; controls of Labour offices, Customs Offices, Foreigners Police, Trade Licensing offices

25 LEGÁLNĚ A ILEGÁLNĚ ZAMĚSTNANÍ DLE OBČANSTVÍ LEGALLY AND ILLEGALLY EMPLOYED BY CITIZENSHIP SOURCE: MPSV SSZ/ MLSA ESA

26 VYHODNOCENÍ KONTROL NELEGÁLNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ EVALUATION OF CONTROLS OF ILLEGAL EMPLOYMENT OF FOREIGNERS Zdroj: VYHODNOCENÍ SOUČINNOSTNÍCH KONTROL NELEGÁLNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ, LISTOPAD-PROSINEC 2004, MPSV Source: EVALUATION OF CONTROLS OF ILLEGAL EMPLOYMENT OF FOREIGNERS, NOVEMBER, DECEMBER 2004, MLSA

27 SHRNUTÍ CONCLUSIONS Illegal employment of foreigners copies legal/regular employment of foreigners; Illegal employment of foreigners copies legal/regular employment of foreigners; Most numerous, both legally and illegally, employed are Slovak and Ukrainian citizens (in absolute figures); Most numerous, both legally and illegally, employed are Slovak and Ukrainian citizens (in absolute figures); Relatively most frequent illegally employed are Vietnamese; however, number of employed in this group is small. Most of them are economically active as trades; Relatively most frequent illegally employed are Vietnamese; however, number of employed in this group is small. Most of them are economically active as trades; Illegal work is spread especially in building industry, manufacturing, gardening, restaurants, small businesses; Illegal work is spread especially in building industry, manufacturing, gardening, restaurants, small businesses; Job positions of illegal employees are mostly unskilled work such as: unskilled building workers, cleaners, dish washers, packers, sawmill workers, woodcutters, warehouse workers. Job positions of illegal employees are mostly unskilled work such as: unskilled building workers, cleaners, dish washers, packers, sawmill workers, woodcutters, warehouse workers.


Stáhnout ppt "TRENDY TRHU PRÁCE A PRACOVNÍ MIGRACE V ČESKU TRENDS IN LABOUR MARKET AND INTERNATIONAL LABOUR MIGRATION IN CZECHIA Mezinárodní konference „Nelegální pracovní."

Podobné prezentace


Reklamy Google