Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mechanismy toxicity

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mechanismy toxicity"— Transkript prezentace:

1 Mechanismy toxicity mirka.rovenska@lfmotol.cuni.cz

2 Mechanismy toxicity Inhibice přenosu kyslíku Inhibice dýchacího řetězce Dráždivý a leptavý účinek Inhibice enzymů Průnik lipidovými strukturami, hlavně v CNS Karcinogenní působení Teratogenní působení Radikálové poškození tkání Blokáda dějů v NS

3 Účinek závisí na: Fyzikálních a chemických vlastnostech látek: – skupenství, rozpustnost, typ vazby… Expozici: – dávka, koncentrace, doba kontaktu … Organismu: – pohlaví, věk, celkový stav organismu

4 1) Inhibice přenosu kyslíku CO: – vzniká při nedokonalém spalování organických sloučenin (např. benzinu) – váže se na hemoglobin (  karboxyhemoglobin) s vyšší afinitou než kyslík, a tím znemožňuje transport O 2 – příznaky: až při 30-40% HbCO – bolesti hlavy, hučení v uších, závrať, ztráta vědomí; při 60-65% koma – terapie: řízená ventilace kyslíkem (vytěsní CO)

5 Jedy vytvářející methemoglobin: – nitrity, deriváty anilinu, některá léčiva (estery HNO 3 ) – Fe 2+ v Hb se oxiduje na Fe 3+  Hb se mění na methemoglobin, který není schopen přenášet O 2 – příznaky: cyanóza (vyšší podíl MetHb) – terapie: toluidinová modř urychluje redukci MetHb na Hb. Cl -

6 2) Inhibice dýchacího řetězce HCN a kyanidy (cyankáli, tj. K-C≡N): – inhibice enzymů obsahujících železo, zvláště cytochromoxidasy  inhibice DŘ – příznaky: bolesti hlavy, bezvědomí, křeče, zástava dechu – terapie: kovy reagující s CN - (Co) Uprav. dle:KODÍČEK, M. řetězec dýchací. From Biochemické pojmy: výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007 [cit. 2010-11-22]. Available from: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/ebook.html?p=retezec_dychaci

7 3) Dráždivé plyny Cl 2, HCl, HF, halogenderiváty – některé se užívají jako slzné plyny – dráždí až leptají sliznice: reagují s –SH skupinami proteinů – příznaky: konjunktivitida, rinitida, laryngitida, bronchitida, někdy i edém plic (fosgen)

8 4) Inhibice enzymů HCN – viz dříve H 2 S: – vytváří nerozpustné sulfidy s těžkými kovy, zvláště železem  podobně jako HCN inhibuje cytochromoxidasu a DŘ – příznaky: dýchací poruchy, selhání oběhu  -amanitin: – jed muchomůrky zelené inhibuje RNA-polymerasu  poškození jater, selhání srdce, ledvin

9 Kovy a sloučeniny kovů (Pb, Hg, As): – reagují s –SH skupinami proteinů – např. olovo inhibuje enzymy syntézy porfyrinu, tj. krvetvorbu – v játrech, ledvinách, kostech a CNS se kovy akumulují – příznaky: poškození malých cév  glomerulární nefropatie, neurologické potíže, často šedý lem při okraji zubů (olovo, rtuť)

10 Antidota při otravě kovy Vyvazují kovy a tvoří s nimi stabilní, nejedovaté komplexy: – sloučeniny obsahující –SH skupiny, např. deriváty dimerkaprolu: – EDTA:

11 5) Leptavý účinek, acidóza Kyseliny: – místní leptavý účinek (hydrolýza biomolekul, koagulace proteinů) – další účinek kyselin – acidóza: pokles pH krve kompenzace: hyperventilace, ↑ tubulární sekrece H + terapie: neutralizace pomocí MgO Zásady: poškození tkání poleptáním je těžší než u kyselin – terapie: velké množství vody s přídavkem slabé kyseliny (octová)

12 6) Organická rozpouštědla: průnik lipidovými strukturami Snadno pronikají lipidovými strukturami buňky V CNS působí narkoticky, excitačně, inhibičně i neurotoxicky Halogenované uhlovodíky – chloroform, vinylchlorid ad. – vedle účinků na CNS poškozují i játra a ledviny

13 Ethanol: – prostupuje lipidovými bariérami  rychle se dostává do CNS – interaguje s membránovými proteiny (receptory, iontové kanály) – akutně mění náladu, snižuje soustře- dění a sebekontrolu, chronicky vede k jaterní cirhóze, poruchám mozku… – odvykací látka: disulfiram (antabus)

14 7) Karcinogeny Mohou způsobit, že se zdravé buňky zvrhnou na nádorové Často vznikají až v organismu biotransformací prokarcinogenů …metabolická aktivace Často elektrofilní  napadají nukleofilní skupiny NA a proteinů a vážou se na ně  poškození makromolekul adukt benzpyrenu a DNA

15 Poškození DNA karcinogeny Chemické mutageny: – alkylační činidla – činidla vyvolávající cross-linking – interkalátory – často kationické planární (aromatické) molekuly – látky tvořící adukty s DNA Některé z těchto látek mohou také narušit replikaci a transkripci ethidiumbromid

16 Typy karcinogenů Alkylační činidla: některá inhibují buněčné dělení  užívají se jako cytostatika (cyklofosfamid) cyklofosfamid

17 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH): – často aktivovány na karcinogeny až v těle → interkalace, adukty… doxorubicin – užíván k chemoterapii benzpyren

18 Anorganické sloučeniny: arsen, chromité soli, azbest: – Azbest = průmyslově využívaný silikát; po vdechnutí prachu → fagocytóza, fibrotické změny v plicích → karcinom Přirozené látky : – Aflatoxin z Aspergillus flavus (plíseň napadající burské oříšky)

19 8) Teratogeny Narušují vývoj plodu – závisí na vývojovém stádiu Většina uvedených karcinogenů a také některá léčiva – Thalidomid (contergan): narušuje vývoj končetin Možný mechanismus: – antagonisté metabolismu folátů – narušení metabolismu pohlavních hormonů – oxidační stres – zásah do činnosti enzymu/receptoru

20 9) Radikálové poškození Sloučeniny zvyšující tvorbu reaktivních kyslíkových forem (ROS): H 2 O 2, OH, O 2-  – peroxidace membránových lipidů – oxidace aminokyselin proteinů – poškození DNA Paraquat: herbicid, narušuje transport elektronů v dýchacím řetězci a zvyšuje tvorbu ROS  poškození jater, ledvin a plic

21 Peroxidace lipidů a oxidace AA vlivem ROS

22 10) Blokáda dějů v NS Rostlinné i živočišné toxiny – Hadí jedy:  -bungarotoxin (polypeptid) – brání interakci acetylcholinu s receptorem (váže se na něj)  ochrnutí kosterního svalstva, respirační selhání – Tetrodotoxin – jed ryby fugu (tetrodon), inhibuje influx Na +, tj. vedení vzruchu  obrna končetin, dýchacích svalů – Kurare: alkaloid; inhibuje neurosvalový přenos  obrna dýchacích svalů

23 Kombinované poškození Methanol: příznaky jsou způsobeny jeho metabolity: – acidóza + HCOOH inhibuje cytochromoxidasu + vliv na NS – příznaky: poškození zraku, bolesti břicha, poruchy vědomí – antidotum: ethanol

24 Léčba akutních otrav Snížení absorpce jedu: – výplach žaludku – urychlení pasáže střevem (pomocí laxativ – Na 2 SO 4, manitol) – adsorpce na aktivní uhlí Antidota

25 Zrychlení eliminace jedu: – zesílená diuréza (pomocí diuretik) – výměnná transfuze, dialýza (je-li jed ve vysoké koncentraci v krvi, ne vázán ve tkáních) Symptomatická opatření (kontrola oběhu, dýchání, vodního a elektrolytového hospodaření, teploty, funkcí CNS…)


Stáhnout ppt "Mechanismy toxicity"

Podobné prezentace


Reklamy Google