Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Terciární vzdělávání. Rysy vysokého školství před rokem 1989 - Centrálně byrokratické řízení celého systému - Studijní plány i výzkum pod dohledem komunistické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Terciární vzdělávání. Rysy vysokého školství před rokem 1989 - Centrálně byrokratické řízení celého systému - Studijní plány i výzkum pod dohledem komunistické."— Transkript prezentace:

1 Terciární vzdělávání

2 Rysy vysokého školství před rokem 1989 - Centrálně byrokratické řízení celého systému - Studijní plány i výzkum pod dohledem komunistické strany - Unitární systém studijních programů - Vysoké školy a výzkum institucionálně odděleny - Financování VŠ zcela závislé na státu – „přírůstkové rozpočtování“

3 Změny po roce 89 1990 Zákon o vysokých školách Zachování „unitárního charakteru“ Nevytvořil legislativní rámec pro soukromé školy a vysoké školy neuniverzitního typu. Většina státem financovaného výzkumu zůstávala koncentrována na Akademii věd Nedostatek financí

4 Příprava reformy financování vysokých škol 1993 – pracovní skupina pověřena přípravou reformy financování vysokých škol Australský systém Model 1 – o vybrané školné se snižují veřejné výdaje na vysoké školství Model 2 – vybrané školné je dodatečným zdrojem růstu celkového rozpočtu škol Základem pro výpočet školného byly průměrné normativní studijní náklady Dva režimy poskytování dávek sociální podpory (nevratný, vratný)

5 Posílení autonomie Zákon o vysokých školách č.111/1998 Sb. Posilování autonomie vysokých škol (formální) Veřejnoprávní instituce s rozsáhlými majetkovými právy (omezené), omezení v podnikání Finanční závislost na státu zůstala beze změny Uznání tzv. „neuniverzitních škol – otevření prostoru pro neuniverzitní segment terciálního školství – soukromé školy, 200/01 – 14 soukromých VŠ.

6

7

8

9

10

11

12

13 Typy financování vysokého školství 2 indikátory: a) Podíl finanční podpory studentů (granty, půjčky, stipendia) na celkových výdajích na terciární vzdělávání. b) Podíl soukromých zdrojů na financování terciárního vzdělávání

14 Tři odlišné typy zemí: 1) Typ A: vysoký podíl soukromých zdrojů a výrazná sociální pomoc studentů (Austrálie, USA, Kanada) 2) Typ B: Výrazný podíl financování z veřejných zdrojů, programy sociální pomoci (skandinávské země) 3) Typ C: Nízký podíl soukromých zdrojů, slabá pomoc státu (většina postkomunistických zemí, ČR, Portugalsko, Francie a Německo)

15

16

17 Legislativa Zákon O vysokých školách č. 111/1998 Sb. Ve znění pozdějších předpisů Vnitřní předpisy (podléhají registraci MŠMT)

18 Terciární vzdělávaní vysok é š koly univerzitn í ho typu (poskytují všechny studijní programy) vysok é š koly neuniverzitn í ho typu (převážně bakalářské)

19 Vysoké školy- členění Krit é rium vlastnictv í veřejn é (zřizuj í se a zru š uj í z á konem) soukrom é (zřizuj í se udělen í m st á tn í ho souhlasu) - K 23.11.2005 bylo registrováno 39 soukromých vysokých škol st á tn í (vojensk é a policejn í ) Univerzita obrany – vznikla k 1. září 2004 navázala na 3 bývalé vojenské školy- Vojenská akademie v Brně, Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškove a Vojenská lékařská akademie J.E. Purkyně v Hradci Králové Policejní akademie ČR v Praze

20

21

22

23

24 Samospráva veřejné vysoké školy (paragraf 6 zákona o VŠ) vnitřn í organizace, zaměřen í činnosti V Š počet přij í maných uchazečů, podm í nky pro přijet í tvorba a uskutečňov á n í studijn í ch programů organizace studia rozhodov á n í o pr á vech a povinnostech studentů pracovněpr á vn í vztahy habilitačn í ř í zen í a ř í zen í ke jmenov á n í profesorem spolupr á ce s jinými V Š a zahraničn í styky hospodařen í V Š a nakl á dan í s majetkem stanoven í vý š e poplatků spojených se studiem ustavov á n í samospr á vn í ch akademických org á nů V Š

25 Orgány veřejné vysoké školy (VVŠ) Samospr á vn í org á ny akademický sen á t rektor vědeck á rada, př í p. uměleck á rada (na neuniverzitn í V Š akademick á rada) disciplin á rn í komise Dal ší org á ny spr á vn í rada veřejn é vysok é š koly kvestor

26 Akademický senát (AS) samospr á vný zastupitelský akademický org á n M á nejm é ně jeden á ct členů, z toho nejm é ně jednu třetinu a nejvý š e jednu polovinu tvoř í studenti. Členstv í v akademick é m sen á tu je neslučiteln é s funkc í rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů. Funkčn í obdob í jednotlivých členů akademick é ho sen á tu VV Š je nejvý š e tř í let é.

27 Rektor jedn á a rozhoduje ve věcech š koly Rektora jmenuje a odvol á v á na n á vrh akademick é ho sen á tu prezident republiky. Funkčn í obdob í rektora je tř í let é, nejvý š e dvě po sobě bezprostředně jdouc í funkčn í obdob í. Rektora zastupuj í prorektoři. Prorektory jmenuje a odvol á v á rektor Mzdu rektora stanov í ministr

28 Vědecká rada VVŠ členy vědeck é rady jmenuje a odvol á v á rektor, který je z á roveň jej í předsedou nejm é ně jedna třetina členů jsou jin é osoby než členov é akademick é obce t é to š koly projedn á v á dlouhodobý z á měr VV Š schvaluje studijn í programy vykon á v á působnost v ř í zen í ke jmenov á n í profesorem a habilitačn í m ř í zen í

29 Disciplinární komise VVŠ členy jmenuje rektor z řad členů akademick é obce, polovinu členů tvoř í studenti funkčn í obdob í je nejvý š e dvoulet é projedn á v á disciplin á rn í přestupky studentů VV Š a předkl á d á n á vrh na rozhodnut í rektorovi

30 Správní řada VVŠ m á nejm é ně devět členů, jejich počet mus í být vždy dělitelný třemi členy jmenuje a odvol á v á ministr jsou v n í zastoupeni představitel é veřejn é ho života, ú zemn í samospr á vy a st á tn í spr á vy, nemohou být zaměstnanci dan é vysok é š koly zased á nejm é ně dvakr á t ročně

31 Kvestor ř í d í hospodařen í a vnitřn í spr á vu VV Š, vystupuje jej í jm é nem v rozsahu stanoven é m opatřen í m rektora jmenuje a odvol á v á ho rektor

32 Vnitřní předpisy VVŠ statut veřejn é vysok é š koly, volebn í a jednac í ř á d akademick é ho sen á tu VV Š vnitřn í mzdový předpis jednac í ř á d vědeck é rady VV Š ř á d výběrov é ho ř í zen í pro obsazov á n í m í st akademických pracovn í ků, studijn í a zku š ebn í ř á d, stipendijn í ř á d disciplin á rn í ř á d pro studenty dal ší předpisy

33 Statut veřejné vysoké školy n á zev, s í dlo a typ vysok é š koly, pr á vn í předchůdce, podm í nky pro přijet í ke studiu a způsob pod á v á n í přihl áš ek, podm í nky studia cizinců, seznam akreditovaných studijn í ch programů seznam oborů, ve kterých je vysok á š kola opr á vněna konat habilitačn í ř í zen í nebo ř í zen í ke jmenov á n í profesorem, vymezen í obsahu, podm í nek a četnosti hodnocen í činnosti organizačn í strukturu, ustanoven í o poplatc í ch spojených se studiem, pravidla pro už í v á n í akademických insigni í a pro kon á n í akademických obřadů, pravidla hospodařen í veřejn é vysok é š koly.

34 Veřejná vysoká škola se člení na: fakulty vysoko š kolsk é ú stavy jin á pracovi š tě pro vzděl á vac í a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo dal ší tvůrč í činnost nebo pro poskytov á n í informačn í ch služeb ú čelov á zař í zen í pro kulturn í a sportovn í činnost, pro ubytov á n í a stravov á n í zejm é na členů akademick é obce nebo k zaji š ťov á n í provozu š koly

35 Orgány fakulty Samospr á vn í org á ny: akademický sen á t fakulty, děkan, vědeck á rada fakulty, disciplin á rn í komise fakulty. Dal ší m org á nem fakulty je tajemn í k.

36 Vnitřní předpisy fakulty statut fakulty, studijn í a zku š ebn í ř á d fakulty, pokud se fakulta neř í d í studijn í m a zku š ebn í m ř á dem VV Š stipendijn í ř á d fakulty, pokud se fakulta neř í d í stipendijn í m ř á dem veřejn é vysok é š koly, volebn í a jednac í ř á d akademick é ho sen á tu fakulty, jednac í ř á d vědeck é rady fakulty, disciplin á rn í ř á d pro studenty, dal ší předpisy, pokud tak stanov í statut fakulty.

37 Studijní programy Je určen typem bakal á řský studijn í program magisterský studijn í program doktorský studijn í program celoživotn í vzděl á v á n í A formou: - Prezenční - Distanční - Kombinovaná forma

38 Součástí studijního programu - Členění na Obory - Profil absolventa - Chararakteristika studijních předmětů - Pravidla pro tvorbu studijního plánu - Standardní doba studia - Podmínky jeho plnění a ukončování, návaznost na další typy studijních programů

39 Soukromá vysoká škola Právnická osoba Žádost o udělení státního souhlasu: - název, sídlo a typ vysoké školy - Právní formu právnické osoby a statutární orgán - Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti vysoké školy - Údaje o finančním, materiálním, personálním a informačním zajištění činnosti soukromé vysoké školy - Návrhy studijních programů - Návrh vnitřních předpisů upravujících organizaci a činnost soukromé vysoké školy

40 Systém financování VVŠ

41 Rozpočet veřejné vysoké školy Př í jmy rozpočtu: dotace ze st á tn í ho rozpočtu poplatky spojen é se studiem výnosy z majetku jin é př í jmy ze st á tn í ho rozpočtu, ze st á tn í ch fondů a z rozpočtů obc í výnosy z doplňkov é činnosti př í jmy z darů a dědictv í

42 Poplatky spojené se studiem Za úkony spojené s přijímacím řízením Za prodlužování studia nad stanovenou dobu Za studium dalšího programu Soukromé vysoké školy si stanoví poplatky svým vnitřním předpisem. Školné není zákonem limitováno

43 Výška normativu v roku 2004

44

45 Průměrný měsíční plat v 2004 profesor42 699 Kč, docent33 036 Kč, odborný asistent23 188 Kč, asistent17 901 Kč, lektor14 298 Kč, Vědecký pracovník26 282 Kč, technicko-hospodářský pracovník19 035 Kč, dělník 10 887 Kč, obchodně provozní pracovník11 562 Kč, zdravotničtí pracovníci13 577 Kč, ostatní pracovníci14 120 Kč

46


Stáhnout ppt "Terciární vzdělávání. Rysy vysokého školství před rokem 1989 - Centrálně byrokratické řízení celého systému - Studijní plány i výzkum pod dohledem komunistické."

Podobné prezentace


Reklamy Google