Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Terciární vzdělávání. Rysy vysokého školství před rokem 1989 - Centrálně byrokratické řízení celého systému - Studijní plány i výzkum pod dohledem komunistické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Terciární vzdělávání. Rysy vysokého školství před rokem 1989 - Centrálně byrokratické řízení celého systému - Studijní plány i výzkum pod dohledem komunistické."— Transkript prezentace:

1 Terciární vzdělávání

2 Rysy vysokého školství před rokem Centrálně byrokratické řízení celého systému - Studijní plány i výzkum pod dohledem komunistické strany - Unitární systém studijních programů - Vysoké školy a výzkum institucionálně odděleny - Financování VŠ zcela závislé na státu – „přírůstkové rozpočtování“

3 Změny po roce Zákon o vysokých školách Zachování „unitárního charakteru“ Nevytvořil legislativní rámec pro soukromé školy a vysoké školy neuniverzitního typu. Většina státem financovaného výzkumu zůstávala koncentrována na Akademii věd Nedostatek financí

4 Příprava reformy financování vysokých škol 1993 – pracovní skupina pověřena přípravou reformy financování vysokých škol Australský systém Model 1 – o vybrané školné se snižují veřejné výdaje na vysoké školství Model 2 – vybrané školné je dodatečným zdrojem růstu celkového rozpočtu škol Základem pro výpočet školného byly průměrné normativní studijní náklady Dva režimy poskytování dávek sociální podpory (nevratný, vratný)

5 Posílení autonomie Zákon o vysokých školách č.111/1998 Sb. Posilování autonomie vysokých škol (formální) Veřejnoprávní instituce s rozsáhlými majetkovými právy (omezené), omezení v podnikání Finanční závislost na státu zůstala beze změny Uznání tzv. „neuniverzitních škol – otevření prostoru pro neuniverzitní segment terciálního školství – soukromé školy, 200/01 – 14 soukromých VŠ.

6

7

8

9

10

11

12

13 Typy financování vysokého školství 2 indikátory: a) Podíl finanční podpory studentů (granty, půjčky, stipendia) na celkových výdajích na terciární vzdělávání. b) Podíl soukromých zdrojů na financování terciárního vzdělávání

14 Tři odlišné typy zemí: 1) Typ A: vysoký podíl soukromých zdrojů a výrazná sociální pomoc studentů (Austrálie, USA, Kanada) 2) Typ B: Výrazný podíl financování z veřejných zdrojů, programy sociální pomoci (skandinávské země) 3) Typ C: Nízký podíl soukromých zdrojů, slabá pomoc státu (většina postkomunistických zemí, ČR, Portugalsko, Francie a Německo)

15

16

17 Legislativa Zákon O vysokých školách č. 111/1998 Sb. Ve znění pozdějších předpisů Vnitřní předpisy (podléhají registraci MŠMT)

18 Terciární vzdělávaní vysok é š koly univerzitn í ho typu (poskytují všechny studijní programy) vysok é š koly neuniverzitn í ho typu (převážně bakalářské)

19 Vysoké školy- členění Krit é rium vlastnictv í veřejn é (zřizuj í se a zru š uj í z á konem) soukrom é (zřizuj í se udělen í m st á tn í ho souhlasu) - K bylo registrováno 39 soukromých vysokých škol st á tn í (vojensk é a policejn í ) Univerzita obrany – vznikla k 1. září 2004 navázala na 3 bývalé vojenské školy- Vojenská akademie v Brně, Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškove a Vojenská lékařská akademie J.E. Purkyně v Hradci Králové Policejní akademie ČR v Praze

20

21

22

23

24 Samospráva veřejné vysoké školy (paragraf 6 zákona o VŠ) vnitřn í organizace, zaměřen í činnosti V Š počet přij í maných uchazečů, podm í nky pro přijet í tvorba a uskutečňov á n í studijn í ch programů organizace studia rozhodov á n í o pr á vech a povinnostech studentů pracovněpr á vn í vztahy habilitačn í ř í zen í a ř í zen í ke jmenov á n í profesorem spolupr á ce s jinými V Š a zahraničn í styky hospodařen í V Š a nakl á dan í s majetkem stanoven í vý š e poplatků spojených se studiem ustavov á n í samospr á vn í ch akademických org á nů V Š

25 Orgány veřejné vysoké školy (VVŠ) Samospr á vn í org á ny akademický sen á t rektor vědeck á rada, př í p. uměleck á rada (na neuniverzitn í V Š akademick á rada) disciplin á rn í komise Dal ší org á ny spr á vn í rada veřejn é vysok é š koly kvestor

26 Akademický senát (AS) samospr á vný zastupitelský akademický org á n M á nejm é ně jeden á ct členů, z toho nejm é ně jednu třetinu a nejvý š e jednu polovinu tvoř í studenti. Členstv í v akademick é m sen á tu je neslučiteln é s funkc í rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů. Funkčn í obdob í jednotlivých členů akademick é ho sen á tu VV Š je nejvý š e tř í let é.

27 Rektor jedn á a rozhoduje ve věcech š koly Rektora jmenuje a odvol á v á na n á vrh akademick é ho sen á tu prezident republiky. Funkčn í obdob í rektora je tř í let é, nejvý š e dvě po sobě bezprostředně jdouc í funkčn í obdob í. Rektora zastupuj í prorektoři. Prorektory jmenuje a odvol á v á rektor Mzdu rektora stanov í ministr

28 Vědecká rada VVŠ členy vědeck é rady jmenuje a odvol á v á rektor, který je z á roveň jej í předsedou nejm é ně jedna třetina členů jsou jin é osoby než členov é akademick é obce t é to š koly projedn á v á dlouhodobý z á měr VV Š schvaluje studijn í programy vykon á v á působnost v ř í zen í ke jmenov á n í profesorem a habilitačn í m ř í zen í

29 Disciplinární komise VVŠ členy jmenuje rektor z řad členů akademick é obce, polovinu členů tvoř í studenti funkčn í obdob í je nejvý š e dvoulet é projedn á v á disciplin á rn í přestupky studentů VV Š a předkl á d á n á vrh na rozhodnut í rektorovi

30 Správní řada VVŠ m á nejm é ně devět členů, jejich počet mus í být vždy dělitelný třemi členy jmenuje a odvol á v á ministr jsou v n í zastoupeni představitel é veřejn é ho života, ú zemn í samospr á vy a st á tn í spr á vy, nemohou být zaměstnanci dan é vysok é š koly zased á nejm é ně dvakr á t ročně

31 Kvestor ř í d í hospodařen í a vnitřn í spr á vu VV Š, vystupuje jej í jm é nem v rozsahu stanoven é m opatřen í m rektora jmenuje a odvol á v á ho rektor

32 Vnitřní předpisy VVŠ statut veřejn é vysok é š koly, volebn í a jednac í ř á d akademick é ho sen á tu VV Š vnitřn í mzdový předpis jednac í ř á d vědeck é rady VV Š ř á d výběrov é ho ř í zen í pro obsazov á n í m í st akademických pracovn í ků, studijn í a zku š ebn í ř á d, stipendijn í ř á d disciplin á rn í ř á d pro studenty dal ší předpisy

33 Statut veřejné vysoké školy n á zev, s í dlo a typ vysok é š koly, pr á vn í předchůdce, podm í nky pro přijet í ke studiu a způsob pod á v á n í přihl áš ek, podm í nky studia cizinců, seznam akreditovaných studijn í ch programů seznam oborů, ve kterých je vysok á š kola opr á vněna konat habilitačn í ř í zen í nebo ř í zen í ke jmenov á n í profesorem, vymezen í obsahu, podm í nek a četnosti hodnocen í činnosti organizačn í strukturu, ustanoven í o poplatc í ch spojených se studiem, pravidla pro už í v á n í akademických insigni í a pro kon á n í akademických obřadů, pravidla hospodařen í veřejn é vysok é š koly.

34 Veřejná vysoká škola se člení na: fakulty vysoko š kolsk é ú stavy jin á pracovi š tě pro vzděl á vac í a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo dal ší tvůrč í činnost nebo pro poskytov á n í informačn í ch služeb ú čelov á zař í zen í pro kulturn í a sportovn í činnost, pro ubytov á n í a stravov á n í zejm é na členů akademick é obce nebo k zaji š ťov á n í provozu š koly

35 Orgány fakulty Samospr á vn í org á ny: akademický sen á t fakulty, děkan, vědeck á rada fakulty, disciplin á rn í komise fakulty. Dal ší m org á nem fakulty je tajemn í k.

36 Vnitřní předpisy fakulty statut fakulty, studijn í a zku š ebn í ř á d fakulty, pokud se fakulta neř í d í studijn í m a zku š ebn í m ř á dem VV Š stipendijn í ř á d fakulty, pokud se fakulta neř í d í stipendijn í m ř á dem veřejn é vysok é š koly, volebn í a jednac í ř á d akademick é ho sen á tu fakulty, jednac í ř á d vědeck é rady fakulty, disciplin á rn í ř á d pro studenty, dal ší předpisy, pokud tak stanov í statut fakulty.

37 Studijní programy Je určen typem bakal á řský studijn í program magisterský studijn í program doktorský studijn í program celoživotn í vzděl á v á n í A formou: - Prezenční - Distanční - Kombinovaná forma

38 Součástí studijního programu - Členění na Obory - Profil absolventa - Chararakteristika studijních předmětů - Pravidla pro tvorbu studijního plánu - Standardní doba studia - Podmínky jeho plnění a ukončování, návaznost na další typy studijních programů

39 Soukromá vysoká škola Právnická osoba Žádost o udělení státního souhlasu: - název, sídlo a typ vysoké školy - Právní formu právnické osoby a statutární orgán - Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti vysoké školy - Údaje o finančním, materiálním, personálním a informačním zajištění činnosti soukromé vysoké školy - Návrhy studijních programů - Návrh vnitřních předpisů upravujících organizaci a činnost soukromé vysoké školy

40 Systém financování VVŠ

41 Rozpočet veřejné vysoké školy Př í jmy rozpočtu: dotace ze st á tn í ho rozpočtu poplatky spojen é se studiem výnosy z majetku jin é př í jmy ze st á tn í ho rozpočtu, ze st á tn í ch fondů a z rozpočtů obc í výnosy z doplňkov é činnosti př í jmy z darů a dědictv í

42 Poplatky spojené se studiem Za úkony spojené s přijímacím řízením Za prodlužování studia nad stanovenou dobu Za studium dalšího programu Soukromé vysoké školy si stanoví poplatky svým vnitřním předpisem. Školné není zákonem limitováno

43 Výška normativu v roku 2004

44

45 Průměrný měsíční plat v 2004 profesor Kč, docent Kč, odborný asistent Kč, asistent Kč, lektor Kč, Vědecký pracovník Kč, technicko-hospodářský pracovník Kč, dělník Kč, obchodně provozní pracovník Kč, zdravotničtí pracovníci Kč, ostatní pracovníci Kč

46


Stáhnout ppt "Terciární vzdělávání. Rysy vysokého školství před rokem 1989 - Centrálně byrokratické řízení celého systému - Studijní plány i výzkum pod dohledem komunistické."

Podobné prezentace


Reklamy Google