Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UDINE 2014 Lingua ceca I LM STYLISTIKA A PŘEKLAD Božena Bednaříková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UDINE 2014 Lingua ceca I LM STYLISTIKA A PŘEKLAD Božena Bednaříková."— Transkript prezentace:

1 UDINE 2014 Lingua ceca I LM STYLISTIKA A PŘEKLAD Božena Bednaříková

2 Pracovní přednáška č. 4 O TZV. FUNKČNÍ STYLOVÉ EKVIVALENCI

3 O tzv. funkční stylové ekvivalenci  funkční přístup k překladu  Jiří Levý a BIBLE českého překladu  specifikon pražské školy  překlad jako sémiotická operace  komparativní stylistika  „funkční stylistická kompenzace“ SPECIFIKA PŘEKLADU ODBORNÉHO STYLU

4 Funkční přístup k překladu  kardinální problém – otázka ekvivalentnosti (od 60. let)  pojem tzv. funkční ekvivalence (předjímá John Catford)  nestejné prostředky, ale stejná funkce  = základní princip překladu  Edwin Gentzler (Contemporary Translation Theories, 1993): „smaller nations with fewer people speaking minor languages“

5 Exkurz 1: český strukturalismus  Circle Linguistiques de Prague – Roman Jakobson Vilém Mathesius – 1913: „dosáhnout stejného uměleckého účinku“

6 Exkurz 2: ruský formalismus  „literárnost“  konkrétní texty + specifické rysy determinující literární texty  texty – mají vlastní autonomii  separace od psychologie, sociologie, kulturní historie  argument: abstraktní ideje jsou stejné, ne však jejich vyjádření

7 Jiří Levý a BIBLE českého překladu  + František Miko a Anton Popovič  ← ruský formalismus, ale současně distance  přechod od ruského formalismu k současnému paradigmatu translatologických teorií  JIŘÍ LEVÝ – literární teoretik a historik  1963 Umění překladu

8 Specifikon pražské školy  texty jsou inkorporovány do sémiotické sítě (x autonomie, izolace od „zbytku světa“  texty jako kód (komplex jazykových jednotek kombinovaných dle určitých pravidel)  Levý: interpretační aspekt! - pozn.: není tolik akcentován při překladu odborného textu

9 Překlad jako sémiotická operace  K. Hausenblas  druh sémiotické operace: charakter interlingvální (interkódové) transformace  cíl: podat invariantní informaci prostřednictvím variantu originálu, jenž však jako variant pociťován není!  jediný rozdíl: v kódu

10 Varianty (v) a invarianty (i) odborný časopis noviny beletrie poezie denotativní význam i i i i ? konotativní význam v i – v i i ! stylist. charakteristika i – v i i i zvukové hodnoty v v i – v i – v

11 Překladatelské normy  norma „reprodukce“ požadavek věrnosti  norma „umění“ požadavek krásy

12 Ad Překlad jako transformace  úspěch interlingvální transformace = relativní  operace vedoucí k vytvoření nejbližšího přirozeného (funkčního) ekvivalentu  výběr z více řešení

13 Komparativní stylistika  2 základní premisy:  A) absolutní izomorfismus neexistuje  B) všechny jazyky mohou vyjádřit jeden a tentýž význam (smysl) - avšak jen celým systémem svých komunikativních prostředků

14 Teorie ekvivalence  A – A´  B – Ø  Ø – C  → funkční stylistická kompenzace

15 Ad „funkční kompenzace“  aspekt a Aktionsart:  otevřel dveře -otvíral pomalu dveře  pootevřel dveře - pootvíral všechny dveře  otvírával cizí dopisy

16 Je pozdní večer – druhý máj – večerní máj – je lásky čas  paralelismus: í á // y a inverze: č á // á č sequence: // ás as

17 C´est la fin d´un soir - le deux Mai Le temps de Mai - le temps d´aimer ------------------------------------------- slovní hříčka

18 “È tarda sera – il primo di maggio – una sera di maggio – tempo d’amore. Chiama all’amore un canto di tortora, là dove i pini profumano il bosco”

19 „he said“  řekl, zeptal se, zvolal  prohodil, naznačil, mlel  poučil ho, navrhl, souhlasil  křičel, hučel, řval, šeptal

20 SPECIFIKA PŘEKLADU ODBORNÉHO TEXTU Definice odborného stylu: „Styl jazykových projevů, jejichž funkcí je formulování přesného, jasného a relativně úplného sdělení s dominující pojmovou složkou, je značně propracovaný. Při stylizaci sdělení je potlačena jeho emocionalita, neměly by však být potlačeny ostatní pragmatické složky komunikace. Inovace ve vyjadřování nemají v těchto textech za primární cíl estetické ani persvazivní působení, ale slouží k dokonalejšímu vyjádření poznatků a jejich vztahů.“ Čechová, M., Krčmová, M., Minářová, E. Současná stylistika. Praha: Lidové noviny, 2008, s.208

21  základní vědomosti z oboru  v procesu překládání se neklade  důraz na tzv. interpretační fázi, pozornost je soustředěna na přesný význam a jeho adekvátní vyjádření (neobrazné vyjadřování, potlačen subjektivní prvek)  x umělecký překlad: předat umělecko-estetické hodnoty originálu a osobitost autora  přesně vymezený cílový čtenář

22 LEXIKUM  TERMÍNY - slovo nebo slovní spojení, které má v určitém oboru přesný, ostře vymezený význam -jednoznačné, neexpresivní, stylisticky neutrální, nezávislé na kontextu -součást konkrétního terminologického systému - obecné pravidlo: termíny se „nepřekládají“, ale substituují, nahrazují hotovým termínem z cílového jazyka (pokud v dané oblasti terminologie zpracována)  PŘEKLAD slov -ekvivalentní slovníková shoda je řídká, většina slov je víceznačná – variantní shoda, nutno vybrat co nejpřesnější variantu (Žváček 1998) -bezekvivalentní lexikum: mechanické převzetí (transliterace, transkripce) kalkování opisný (vysvětlující) překlad(přibližný, transformační překlad) neologismus

23 Překlad gramatických struktur  transformace – zachovat lexikální náplň, invariantnost informace (rozšíření, redukce)  kontextové záměny - konkretizace x generalizace

24 Překladové transformace jsou operace, při kterých se překládaná jednotka výchozího jazyka přemění na jinou jednotku (transform) v cílovém jazyce, ale zůstane zachován její obecný invariant obsahu. Možné ztráty informace jsou vždy nahrazeny a zaručují funkční i obsahovou totožnost i při rozdílnosti formy. Při překladu jde tedy o přesnost v rámci celku. Man, O. Otázky ekvivalence v odborném překladu. In Popovič, A. Preklad odborného textu. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977. s.51

25 Děkuji za pozornost. Božena Bednaříková Božena Bednaříková bozena.bednarikova@upol.cz bozena.bednarikova@upol.cz www.kb.upol.cz www.kb.upol.cz www.kb.upol.cz ZS 2014/15 ZS 2014/15


Stáhnout ppt "UDINE 2014 Lingua ceca I LM STYLISTIKA A PŘEKLAD Božena Bednaříková."

Podobné prezentace


Reklamy Google