Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Arteterapie MSSP, přednáška č. 9 – z PPT V. Šika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Arteterapie MSSP, přednáška č. 9 – z PPT V. Šika"— Transkript prezentace:

1 Arteterapie MSSP, přednáška č. 9 – z PPT V. Šika

2 Arteterapie v širším slova smyslu
Někdy nazývána Kulturní terapie, zahrnuje všechny ostatní neverbální techniky : muzikoterapie psychogymnastika návštěvy divadel, výstav besedy o umění sběratelství drobné grafiky atp.

3 Arteterapie v užším slova smyslu
Forma psychoterapie, která prostřednictvím výtvarných prostředků (kresba, malování, modelování, plastiky atp.) slouží k vyjádření problematiky jedince nebo skupiny jako celku. Není zde významná umělecká hodnota. Cílem je poskytnout pacientům pomocné prostředky, k projevu svojí problematiky.

4 Dělení Arteterapie dle aktivity
Pasivní arteterapie zahrnuje zájem klientů o dějiny umění, návštěvy filmů, výstav, besedy o umění, sběratelství drobné grafiky (ex libris, novoročenek, apod.).

5 Aktivní arteterapie je arteterapie při pracovní pohybové, divadelní činnosti, kresba, malba, sochařství, grafika, textilní techniky nebo ve spolupráci s jinými metodami např. s verbální psychoterapií, muzikoterapií, pohybovou terapií (tance), divadlo. Zvláštním druhem aktivní arteterapie je i MUZIKOTERAPIE.

6 Dělení Arteterapie dle typu (Joanidis)
Kkreativistická a integrativní terapie ddůraz na samotnou tvořivou aaktivitu, uvolnění latentních ttvořivých sil, umělecká činnost aaktivizuje schopnosti, ppodporuje seberealizaci a a integraci osobnosti

7 Dělení Arteterapie dle organizační struktury
Individuální arteterapie (arteterapeut a klient), napomáhá projevení problematiky, větší sebepoznání , otvírání, práce i se sny. Rodinná terapie – např. kresby dětí (př. začarovaná rodina), posuzování kooperace mezi členy rodiny (př. společná nebo komun. kresba).

8 Dělení Arteterapie dle organizační struktury
Skupinová arteterapie - skupina čistě arteterapeutická - arteterapie jako doplněk, zpětné vazby od členů skupiny, vlastní projekce do cizích výtvorů, spec. postupy (konverzační, doplňovaná, společná kresba atp). Nevýhoda - méně času pro vyjádření jednotlivých členů.

9 Činnostní arteterapie
- výtvarná produkce jako jedna z forem činnosti, odpoutává od patologických myšlenek a stavů, podporuje zdravé složky osobnosti

10 Činnostní arteterapie – zápis psychoterapeutky v Psych
Činnostní arteterapie – zápis psychoterapeutky v Psych. Léčebně kroměříž Do ateliéru dochází klient především s terapeutickým záměrem na doporučení psychiatra nebo psychologa. Je mi jedno, jaké má vzdělání, kde pracuje, z jakého je prostředí. Nabídnu mu výtvarné materiály a možnost využití našeho ateliéru. Klient může tvořit sám, aniž by mu někdo zasahoval do jeho tvorby a jeho představ. Stává se, že se chce i něčemu výtvarnému přiučit. Nemůžu opomenout vzájemný vliv a chuť zkusit dělat něco podobného jako soused u stolu.Často se opakuje atmosféra, kdy „starý“ klient pracuje samostatně, jiný mě tu a tam požádá o pomoc a do dveří vstupuje nováček, který vše pozoruje a žasne nad vystavenými díly na stěnách okolo nás. Až se trochu zkoncentruje, nahlas nám sděluje, že mezi takové mistry nemůže docházet. Ostatní ho chlácholí, neboť vědí, že to už mají za sebou. Každý, kdo zde strávil nějaký čas, ví, že tvoří podle svých schopností a sil. Co do práce vloží, to se mu vrátí. Poctivá práce a přijetí skutečnosti, že je zde především svoboda projevu, přináší své Plody.Ateliér je ideální pro klienty se sociální fobií, pro klienty s výraznou uzavřeností. Je nás málo, denně vidí stejné tváře a za nějaký čas zdomácní. Je to pěkný čas, abychom se vzájemně více poznali a udělali kus smysluplné práce.Tvořivost je v každém z nás a když chceme najít to svoje, povede se to, i když ne hned. Klienti si spolu prožívají hezké chvilky, když se jim daří, ale též drží spolu, když se někdo trápí nad nepodařeným dílem. V zápalu práce někdy odmítají jít na oběd a nejraději by zde byli celé dny. Líbí se jim, že s jejich pracemi je zacházeno s úctou a vážností. Jsou šťastní, když se jejich práce dostane do užšího výběru pro výstavu „Umění je stav duše“.

11 Sublimační arteterapie
- ventilace pudových impulsů (sexuální, agresivní), nebo různé emoční stavy (úzkost a strach, deprese, nespokojenost) do výtvarné tvorby,

12 Práce jednoho ústeckého malíře (dg. Psychóza)

13 Projektivní arteterapie
podněcuje promítání citů, postojů a motivů do výtvarné tvorby (jejich poznání, zpracování, kompenzování a interpretování).

14 Projektivní arteterapie
- projevení problematiky členů skupiny nebo skupiny jako celku - sezení obvykle trvá okolo 90 min. uvolnění – kresba- rozbor

15 Organizace jednotky Část úvodní - např. technika otevřených představ (zavření očí, k relaxováni a k představování si děje, sugestivní popis, otevřený konec)  Část kresebná (zpravidla 15 až 30 min)- samostatně, snaha vyjádřit zadané téma, může mít charakter figurální i abstraktní kresby, barevných impresí, čmáranic i schémat, nezáleží na tom, zda někdo „dovede” nebo “nedovede” malovat, po ukončení kreslení na zadní stranu vlastní výklad kresby. Část diskusní Kresby se vystaví najednou, srovnání, co kdo nakreslil, terapeut mlčí , skupina si začínají všímat podobností a rozdílů v obsahu kreseb. Kresby jsou probírány jednotlivě po sobě.

16 Témata pro projektivní arteterapii
Vlastní minulost a přítomnost - Představa o sobě - Jak se jevím okolí - Můj největší problém - Můj nejhorší zážitek - Já a má nemoc - Čeho se bojím- Naše rodina- Moji rodiče - Můj hlavní nedostatek a přednost - Já uprostřed lidí - Co se mi nelíbí na lidech - Kdo jsem - Nakresli se jako zvíře - Životní cesta - Moje noční sny Budoucnost, cíle a abstraktní pojm. - Jaký bych chtěl být - Život bez neurózy - Čím bych chtěl být - Kdybych byl čarodějem - Můj domov - Tři přání - Můj oblíbený hrdina - Já za deset let - Láska, nenávist - Krása, dobro - Úzkost - Svoboda - Sila, slabost - Závislost, nezávislost - Mužství, ženství. Vztahy ve skupině - Naše skupina - Moje postavení ve skupině - Můj problém ve vztahu ke skupině - Nálada z dnešní skupiny - Skupina jako zvířata - Skupina jako cirkus - Kouzelník proměnil skupinu - Skupina na poušti - Setkání skupiny s beduíny- Skupina bojuje s drakem - Skupina jde na maškarní ples - Skupina vystupuje na horu - Naše království - Co lidem dávám, co od nich čekám - Portréty členů skupiny.

17 Témata pro projektivní arteterapii
Různé kombinace : Kouzelník proměnil členy skupiny ve zvířata. Pacient je králem, sloužící ohlašují příchod poselstva, které odmítá předem sdělit cíl své návštěvy, král je přijímá. Kouzelník dává pacientovi předmět, ze kterého se mu má narodit dítě. Král s královnou posuzují, jak se pacient - tentokrát v roli posla - zhostil úkolu, který mu zadali atd.

18 Projektivní arteterapie ve skupině u psychóz – záznam psychoterapeutky PL Kroměříž Scházíme se pravidelně v úterý ve hod. v ateliéru. Sedíme, ležíme na plážových lehátkách na zemi a kreslíme, malujeme nebo jinak výtvarně tvoříme. Do programu se zapojuji i já. Když přijde řada na mě, pustí se do mě celá skupina tak, jako do každého člena skupiny. Na jednotné zadání se snažíme každý sám za sebe vyjádřit. To, že liška vypadá jako jezevčík, kráva jako medvěd, nám za nějaký čas přestane vadit, nevšímáme si toho, protože to v tu chvíli není důležité. Někdy se zase můžeme popukat smíchy nad obrazem, ale není to ve zlém. Téma, které mám pro skupinu připravené, můžu změnit na základě nálady ve skupině a hlavně při větším počtu nováčků. To je situace, kdy je vhodnější si jen tak hrát s barvou, povídat si o náladě zde a nyní.Klienti se nejednou shodli v otevřené diskusi v tom, že se arte obávají. Je jím nepříjemná, protože si uvědomují odkrývajícího momentu, který je zaskočí. Když je po programu, všichni si svorně řekneme, že to stálo za to. Vůči sobě jsou klienti citliví, pomáhají si. Když se někdo rozpláče, ihned jiný „přispěchá“, aby mu dal najevo, že je s ním. Vše mu odpustí, ale není to falešné. Když je plačící klient silnější, sdělí ostatní, co mu chtěli říct, jak to cítí. Stane se, že si klient při opakovaném pobytu v PL Km zpomene, jak stejné téma maloval před 3 – 4 lety. Je to zajímavé pro celou skupinu. Namalovat stejný obraz ve výběru barev i obsahově je vyloučeno.Zápis ze skupiny napíši po programu a na druhý den je k přečtení personálu. Den následující má zápis skupina na nástěnce v klubovně. Za týden při dalším setkání mi klienti mohou říct své nesouhlasy se zápisem.

19 Speciální postupy - Doplňovaná kresba: po kruhu; jeden začne a každý další něco dotváří - Společná kresba: celá skupina kreslí společně na jeden výkres

20 Speciální postupy Volná kresba - každý kreslí, co chce
Konverzační kresba - ve dvojicích; jeden výkres komunikace pomocí obrazů, čar a barev Nekresebné postupy -

21 Nekresebné postupy – vlna, dřevo, hlína, papír, atd.

22 Způsoby práce s výtvory „co jedinec zachytit chtěl“
Co tam jedinec skutečně zachytit chtěl, co v ní vidí ostatní, co do ní promítají ze svých poznatků o pacientovi mimo kresbu, co do ní promítají sami ze sebe…..  Co pacient vyjádřit chtěl - skupina se snaží uhodnout, pomáhá pacientovi, aby to nakonec vyjádřil sám ….. SSdělení něčeho, co by pacient chtěl ostatním sdělit, ale nemá kvůli svým zábranám odvahu to sám verbalizovat……

23 Způsoby práce s výtvory „co v kresbě vidí ostatní“
Diskuse o tom, co v kresbě vidí ostatní bez ohledu na vlastní úmysl autora. Možnosti: a) Promítat do kresby představy ostatních o autorovi a zkušenosti s ním a říci mu tak nepřímo, co si o něm myslí, co mu dosud neřekli, naznačit mu, jak vidí jeho chování ve skupině. Přitom může jít o záležitost, kterou autor kresby neměl v úmyslu do kresby dát. b) Každý může do kresby promítat své vlastní problémy bez ohledu na problémy autora.

24 Projekční kresebné testy
Projekční kresebné testy (hodnocení kreseb dle kritéria) Goodenoughové kresby lidské postavy, test Machoverové, Kochův test kresby stromu, test dům-strom-osoba, hodnocení výběru barev (Pfisterův test barevných pyramid, Lűscherův test volby barev) Využití při výkladu snů ve školách freudovské, jungovské, a dalších, z nichž každá hledá ve výsledcích činnosti fantazie, a tedy i v kresbách, svou vlastní symboliku.

25 Kochův test stromu K. Koch vypracoval Test kresby stromu (Baum Test). Vyšel z předpokladu, že kresba ovocného stromu může vypovídat o emocionální zralosti dětí i dospělých a o poruchách v emocionální a sociální oblasti. Vyšetřovaná osoba má nakreslit na formátu A 4 nejehličnatý strom. Koch vyhodnocuje kresbu podle 59 znaků, všímá si kořenů, kmene, koruny, listů atd. Test stromu lze podávat individuálně i skupinově, a to již od 6 let. Tzv. test kresby stromu je metoda, která vypovídá o osobnosti značné množství informací slouží k rychlé orientaci typu, schopnostech a charakteru člověka. Kresba stromu je projektivní metodou, ve které se mohou odrazit často skryté postoje, kterých si autor nemusí být zcela vědom. V kresbě stromu autor zobrazuje sám sebe takového, jaký opravdu je. A proč tomu tak je? Mozek řídí veškeré naše činnosti, chování, řeč, ale také psaní a kreslení. Soubor mozkových buněk předává pomocí složitého nervového systému příkazy pravé či levé ruce. Podle toho, jak jsou buňky v mozku "pospojované" takové máme vlastnosti a tím pádem i písmo, kresbu atd..

26

27 Rožnovská intervenční arteterapie - RIA
Vychází z předpokladů : - změnu osobnosti lze uskutečňovat na základě posunu ve výtvarném vyjadřování - míru této změny zpětně posuzuje na základě vývoje jeho výtvarné produkce - změna a kultivace výtvarného vyjádření klienta - analogie, metafora posunu osobního. - míra klientovy poučenosti či výtvarného umu není rozhodující. - cílem je pomáhat klientovi při změně a kultivaci chování, myšlenek, postojů - výtvarnou instrukcí tak lze změnit klientův (výtvarný) náhled na příznak (odrážející se v symptomatické tvorbě) a jeho významnost

28 Metodika analýzy artefaktu v RIA
Uznání výtvarného prostoru (např. v  pohádkových symbolech) klientovi umožňuje náhradně odžít na ploše papíru vytěsněné dětské krize a traumata a v interpretaci si je připustit či zvědomit. Cílem je opuštění ulity sebestřednosti jedince (nechápe a neuznává realitu kolem sebe, nebo ji pokládá za svou součást – tedy vlastní ji).

29 Arteterapie jako prostředek diagnostiky

30 Arteterapie jako prostředek diagnostiky

31 Arteterapie jako prostředek diagnostiky

32

33

34 Šicková-Fabrici: Základy arteterapie (Portál, 2008) Symbolika pohádek a její využití v arteterapii: Disetační práce


Stáhnout ppt "Arteterapie MSSP, přednáška č. 9 – z PPT V. Šika"

Podobné prezentace


Reklamy Google