Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUPY K PORADENSTVÍ Doc.MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. Doc.MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. Ústav zdraví dětí a mládeže Katedra preventivního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUPY K PORADENSTVÍ Doc.MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. Doc.MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. Ústav zdraví dětí a mládeže Katedra preventivního."— Transkript prezentace:

1 BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUPY K PORADENSTVÍ Doc.MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. Doc.MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. Ústav zdraví dětí a mládeže Katedra preventivního lékařství 3. LF UK Praha

2 Národní program zdraví České republiky Hlavní prioritou - změna životního stylu: *pozitivní změna výživových zvyklostí *snižování kuřáctví *omezování a zvládání nadměrného stresu *zlepšení reprodukčního zdraví *snížení spotřeby alkoholu *prevence drogových závislostí *optimalizace pohybové aktivity

3 Behaviorální přístup Zaměřen na analýzu a změnu chování Předpokládá, že veškeré chování, včetně rizikového, je naučené Rizikové chování je možno změnit aplikací základních principů učení (nápodoba, podmiňování, vhled) Zaměřuje se na současné problémy, aktuální chování, příznaky Poradenství – rámec pro výchovu a nácvik nového chování, pěstování žádoucích návyků, změna životního stylu

4 Poradenství a výchova ke zdraví Vychází z nejnovějších poznatků z oblasti výzkumu (medicína, psychologie, psychoterapie) Činnost musí být soustavná, systematická, komplexní a důsledně promyšlená Cílená vzhledem k věku, pohlaví, vzdělání a konkrétním problémům jedince nebo skupiny v oblasti zdravotní, psychické a sociální Respektuje životní prostředí jedince Vyžaduje osobní zainteresovanost jedince

5 Behaviorální přístup Založen na spolupráci poradce a klienta Poradce je v práci s klientem aktivní, povzbuzující, motivuje, vede klienta ke změně Direktivní a didaktický (edukační přístup) Poradce a klient společně formulují cíle změny Poradce poskytuje rady a pokyny a zároveň respektuje potřeby klienta

6 Základní postupy v poradenství Účinně se ptát a naslouchat Budovat důvěru klienta a podporovat jej ke změně Akceptovat a respektovat přání klienta při formulování změny

7 Umění ptát se a naslouchat 1. Účinná neverbální komunikace 2. Kladení otevřených otázek 3. Zopakování toho, co klient říká 4. Projevení zájmu pomocí slov a gest 5. Vyloučení hodnotících slov 6. Projevení empatie

8 1. Účinná neverbální komunikace 1.Věnujte klientovi dostatek času bez přerušování (návštěvy, telefony). 2.Dodržujte stejnou výši hlavy (uspořádání sezení). 3.Odstraňte bariéry (PC, záznamy). 4.Pozorně naslouchejte. 5.Udržujte zrakový kontakt

9 2. Kladení otevřených otázek Doplňující otázky k získání informací Co, jak, kdy, kde, kolik, atd. (např. Kolik času věnujete týdně pohybu?) (např. Kolik času věnujete týdně pohybu?) X Uzavřené otázky – odpověď ANO/NE X Proč? – zavádějící interpretace klienta

10 3. Zopakování toho, co klient říká Ukáže, zda rozumíme klientovi Povzbudí klienta, aby řekl více 4. Projevení zájmu 4. Projevení zájmu Krátké odpovědi: „Aha“, „Ano“, „Jistě“, atd. Pohled do očí, pokývnutí hlavou, úsměv gesto, atd.

11 5. Vyloučení hodnocení Vyhněte se hodnotícím slovům jako – dobře, špatně, správně, málo, atd. dobře, špatně, správně, málo, atd. (kritika snižuje sebedůvěru klienta, brzdí spolupráci) 6. Projevení empatie Ukažte klientovi, že jej chápete, že se dovedete vžít do jeho situace.

12 Budování důvěry klienta a poskytování podpory 1.Vyjadřujte se srozumitelně, přizpůsobte se úrovni klienta (autentický projev). 2.Zjistěte a přijměte klientovy představy, názory, přání a pocity (x nesouhlas). 3.Zjistěte, co dělá dobře, a pochvalte jej. 4.Dávejte doporučení, rady ne příkazy, zákazy (informovaná volba - klient sám rozhodne). 5.Dávejte jen použitelné informace v dané situaci („šité na míru klienta“). 6.Poskytněte případně praktickou pomoc.

13 Metodika práce poradny 1. Diagnostická část : zjištění rizikového profilu klienta zjištění rizikového profilu klienta zjištění stravovacích zvyklostí a chyb zjištění stravovacích zvyklostí a chyb zjištění pohybového režimu klienta zjištění pohybového režimu klienta zjištění stupně kuřácké závislosti zjištění stupně kuřácké závislosti zjištění typu chování zjištění typu chování

14 Metodika práce poradny 2. Analytická část : zpracování údajů komplexním počítačovým zpracování údajů komplexním počítačovým programem programem porovnání s optimálními ukazateli ve vztahu porovnání s optimálními ukazateli ve vztahu k pohlaví, věku, zdravotnímu stavu, profesi k pohlaví, věku, zdravotnímu stavu, profesi a způsobu života a způsobu života navržení individuální změny podle potřeb navržení individuální změny podle potřeb klienta klienta

15 Klient Muž, 44 let, ženatý, sedavé zaměstnání (PC) Odeslán do poradny praktickým lékařem Při preventivní prohlídce zjištěna: zvýšená hladina triglyceridů, celk. cholesterolu, LDL RA pozitivní (KVO) – otec IM ve 40 letech Doporučeno zhodnocení, příp. úprava výživových návyků a pohybové aktivity Zjištěna nízká úroveň pohybové aktivity

16 Nácvik poradenského rozhovoru 1. Informovat klienta o riziku: - RA (otec – předčasné úmrtí - IM) - RA (otec – předčasné úmrtí - IM) – o vztahu nízké pohybové aktivity a zvýšené hladině krevních lipidů – o vztahu nízké pohybové aktivity a zvýšené hladině krevních lipidů 2. Motivovat klienta ke zvýšení pohybové aktivity: - vysvětlit výhody změny (snížení zdravotního rizika, zlepšení tělesné i duševní kondice, atd.) - vysvětlit výhody změny (snížení zdravotního rizika, zlepšení tělesné i duševní kondice, atd.)

17 Nácvik poradenského rozhovoru 3. Dohodnout s klientem na postupné změně: Poradce navrhne zvýšení PA podle metodiky poradny podpory zdraví (Preskripce tělesné aktivity, s. 39) Poradce dohodne s klientem konkrétní cíle změny tělesné aktivity

18 Cíle Jsou formulovány konkrétně? Kdy, kde, s kým mohu dosáhnout cíle? Můžu kontrolovat, měřit své cíle (záznamy)?

19 Nácvik poradenského rozhovoru 4. Dohodnout s klientem na rámci spolupráce, kontrolách Co klient chce/může investovat, aby uskutečnil své cíle? (čas, peníze, atd.) Co potřebuje od poradce? Časový rámec (délka poradenského procesu, délka poradenské hodiny, frekvence setkání, omluvení neúčasti) Placení Podmínky vypovězení dohody

20 Nácvik poradenského rozhovoru Nácvik ve dvojicích – poradce, klient, Účastníci sdělí svou zkušenost o nácviku v celé skupině Diskuse


Stáhnout ppt "BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUPY K PORADENSTVÍ Doc.MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. Doc.MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. Ústav zdraví dětí a mládeže Katedra preventivního."

Podobné prezentace


Reklamy Google