Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004."— Transkript prezentace:

1 téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ)
Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004

2 ÚVODEM Konkrétní x vzorová smlouva
Občanský (OZ) i obchodní (ObchZ) zákoník obsahují: kogentní ustanovení - ustanovení, od kterých se nelze dohodou odchýlit dispozitivní ustanovení - platí pouze tehdy, nedohodnou-li účastníci konkrétního vztahu něco jiného Dle občanského zákoníku jsou kogentními ustanoveními ta ustanovení, o kterých to zákon výslovně stanoví, tj. odchýlení výslovně zakazuje, a ustanovení, u kterých to vyplývá z jejich povahy. Úplný výčet kogentních ustanovení OZ neobsahuje. Obchodní zákoník – výčet kogentních ustanovení obsahuje v § 263. - > strany si mohou sjednat úpravu odlišnou, více vyhovující jejich potřebám a požadavkům SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

3 Nejčastějšími smluvními typy ve výstavbě jsou:
SMLUVNÍ TYPY Nejčastějšími smluvními typy ve výstavbě jsou: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy Smlouva o dílo - v obchodních závazkových vztazích - v občanském zákoníku Kupní smlouva Smlouvy obstaravatelského typu Další doplňkové typy smluv – smlouva licenční, smlouvy v oblasti přepravy apod. SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

4 VZTAH OBČANSKÉHO (OZ) A OBCHODNÍHO (ObchZ) ZÁKONÍKU
občanský zákoník (OZ) = předpis obecný X obchodní zákoník (ObchZ) = předpis zvláštní obchodní závazkový (podnikatelský) vztah = > použití zákoníku občanského i obchodního občanskoprávní (nepodnikatelský) vztah = > použití pouze zákoníku občanského SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

5 DRUHY ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ VE VÝSTAVBĚ
Obchodní závazkové vztahy závazkové vztahy mezi podnikateli, týkající se jejich podnikatelské činnosti; závazkové vztahy mezi státem nebo samosprávnou územní jednotkou nebo státní organizací, která není podnikatelem, a podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, jestliže se týkají zabezpečování veřejných potřeb; závazkové vztahy uvedené v § 261 odst. 3 ObchZ; závazkové vztahy vzniklé při zajištění obchodních závazkových vztahů; závazkové vztahy, o kterých se na tom dohodli jejich účastníci. SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

6 DRUHY ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ VE VÝSTAVBĚ
Občanskoprávní závazkové vztahy závazkové vztahy, kde jednou ze stran bude nepodnikatel (v tomto případě si lze stanovit písemnou dohodou, že bude použita smlouva podle obchodního zákoníku); závazkové vztahy, kde jsou oba účastníci podnikateli, ale závazek se nebude vztahovat na jejich podnikatelskou činnost; závazkové vztahy, kde ani jednou ze stran není podnikatel. SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

7 DÍLO, FORMA SMLOUVY SMLOUVA O DÍLO V OZ = smlouva, kterou se zhotovitel zavazuje objednateli provést dílo za sjednanou cenu, na své nebezpečí Právní úprava smlouvy o dílo v OZ zahrnuje: obecné podmínky provádění díla, platné pro všechny druhy díla (§ ) zvláštní podmínky, platné pro zhotovení věci na zakázku a pro opravu a úpravu věci (§ 644 – 656) Dílem může být jakákoli činnost, jejíž provádění nespadá pod úpravu jiného smluvního typu. Podle OZ může být dílem i činnost, která nemá hmotně zachycený výsledek (na rozdíl od ObchZ). OZ výslovně prohlašuje za dílo zhotovení věci na zakázku a opravu či úpravu věci. OZ nepředepisuje pro smlouvu o dílo písemnou formu. SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

8 PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI SMLOUVY
Podstatnými náležitostmi smlouvy jsou: ustanovení vymezující smluvní strany (tj. objednatele a zhotovitele) předmět plnění (zhotovení, opravu či úpravu věci) – vymezit přesně - > zabránění vzniku sporů co je či není předmětem plnění (smlouvy) Sjednání ceny a určení doby provedení díla – „pravidelné náležitosti“ smlouvy zákon stanoví pro případ, že se účastníci nedohodnou o ceně, způsob určení ceny není-li dohodnuta nebo stanovena právním předpisem doba plnění, zhotovitel je povinen provést dílo prvního dne poté, kdy jej objednatel o plnění pořádal – výrazný stimul pro sjednávání doby plnění) SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

9 NÁKL. PROVÁDĚNÍ DÍLA, PODDODAVATELÉ, VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZHOTOVOVANÉ VĚCI Náklady provádění díla OZ na rozdíl od ObchZ přiznává zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené zálohy: a) jestliže se dílo provádí po částech b) vyžaduje-li provedení díla značné náklady - zhotovitel může požadovat poskytnutí zálohy, i když nebyla ve smlouvě sjednána. Poddodavatelé Pokud to smlouva nezakazuje a pokud z povahy díla nevyplývá něco jiného, může zhotovitel svěřit provedení díla poddodavateli. Věci určené k provedení díla Dle § 637 může objednatel dodat materiál potřebný k provedení díla. Vlastnické právo ke zhotovované věci OZ neřeší, kdo je vlastníkem zhotovované věci. SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

10 NEBEZPEČÍ ŠKODY, CENA ZA DÍLO
- zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí. - přechod nebezpečí škody ze zhotovitele na objednatele – okamžikem splnění závazku provést dílo Cena za dílo - sjednává se dohodou, pokud ji nestanoví zvláštní předpisy. - pokud výše ceny není ani sjednána, ani stanovena zvl. předpisy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu přiměřenou. - určení ceny odhadem – provádí zhotovitel, pokud nelze sjednat cenu pevnou částkou – pokud nově určená cena je podstatně zvýšena, může objednatel od smlouvy odstoupit - pokud se účastníci nedohodnou jinak, platí se cena až po skončení díla SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

11 SOUČINNOST (SPOLUPŮSOBENÍ) OBJEDNATELE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
- podmínky součinnosti objednatele dohodnou účastníci ve smlouvě, pokud nikoliv, je objednatel povinen poskytnout takovou součinnost, která je k provedení díla nezbytná Odstoupení od smlouvy - od smlouvy může účastník odstoupit, pokud se to stanoví v dalších ustanoveních OZ nebo se na tom účastníci dohodnou - odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší, pokud právní předpis nestanoví nebo účastníci nedohodnou něco jiného - objednatel může odstoupit od smlouvy kdykoli, až do splnění závazku smlouvy, musí však zhotoviteli nahradit vynaložené náklady. SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

12 ZÁNIK ZÁVAZKU PŘI SMRTI ZHOTOVITELE ČI OBJEDNATELE, SPLNĚNÍ ZÁVAZKU PROVÉST DÍLO
- Smrtí zhotovitele – fyzické osoby – se ruší smlouva o dílo, jen pokud provedení díla záleží na zvl. osobních vlastnostech zhotovitele. - Smrtí objednatele se sama o sobě smlouva neruší, pouze pokud bylo plnění ze smlouvy omezeno jen na osobu objednatele, právo na plnění zanikne Splnění závazku provést dílo - Při zhotovení věci na zakázku a při opravě a úpravě věci zákon stanoví povinnost objednatele věc převzít, způsob převzetí lze dohodou modifikovat. - V ostatních případech účastníci smlouvy buď dohodnou způsob plnění ve smlouvě, nebo jej bude nutno určit podle povahy plnění. SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

13 VADY DÍLA Vady díla - zhotovitel je povinen provést dílo řádně a pokud je pro provedení díla stanovena závazná technická norma, provést dílo v souladu s normou – jinak nastupuje odpovědnost zhotovitele za vady. zhotovení věci na zakázku - záruční lhůta pro zhotovení věci na zakázku činí 6 měsíců - záruční lhůta pro stavby činí 3 roky, prováděcí předpis může stanovit pro některé části stavby kratší lhůtu, min. však 18 měsíců oprava či úprava věci - záruční doba činí 3 měsíce, pokud OZ, zvláštní předpis, smlouva nebo prohlášení zhotovitele nestanoví delší záruční dobu. Smlouva může stanovit i záruční dobu kratší. - pro stavební práce stanoví občanský zákoník obecnou záruční dobu na 18 měsíců SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

14 PRODLENÍ, SMLUVNÍ POKUTA
prodlení dlužníka - dlužník, který nesplní svůj závazek řádně a včas, je v prodlení. K prodlení dlužníka nedojde, jeli v prodlení věřitel (obdobně jako v obch. závazkových vztazích) prodlení věřitele - věřitel je v prodlení, pokud nepřijal řádně nabídnuté plnění nebo neposkytl v době plnění součinnost potřebnou ke splnění závazku Smluvní pokuta - Účastník smlouvy, který poruší smluvní povinnost zajištěnou smluvní pokutou, je povinen pokutu zaplatit bez ohledu na to, zda druhému účastníkovi vznikla z porušení povinnosti škoda - Věřitel je oprávněn požadovat náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou, jen pokud takovou možnost účastníci dohodli SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

15 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, PROMLČENÍ
- ten, kdo škodu nezavinil, se zprostí odpovědnosti, pokud prokáže, že škodu nezavinil - každý, kdo způsobí jinému škodu svojí provozní činností, za takovou škodu odpovídá. Ke vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností není třeba porušení právní povinnosti, ani existence smluvního vztahu - hradí se jak ušlá škoda, tak i ušlý zisk, a to v penězích - tzv. moderační právo – na rozdíl od ObchZ soud může, z důvodu zvláštního zřetele hodných, přiměřeně snížit náhradu škody, nesmí však snížení provést, jde-li o škodu způsobenou úmyslně. Promlčení - promlčují se všechna majetková práva, s výjimkou vlastnického práva - obecná promlčecí doba je v občanskoprávních vztazích tříletá a běží ode dne, kdy mělo být právo vykonáno poprvé SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

16 POUŽITÁ LITERATURA Štenglová Ivana: Smlouvy ve výstavbě, PROSPEKTRUM, Praha, 1995 Vaňous Libor: Smluvní vzory pro autorizované osoby, Český svaz stavebních inženýrů, Praha, 1994 Vlček Milan, Puchýř Bohumil: Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, VERLAG DASHÖFER, Praha 2000 Zákon č.40/1964 Sb. – Občanský zákoník Zákon č.513/1991 Sb. – Obchodní zákoník SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU


Stáhnout ppt "Téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google