Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 01 Implementace Strukturálních fondů 11.03.2009 Ing. Jan Bartoš.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 01 Implementace Strukturálních fondů 11.03.2009 Ing. Jan Bartoš."— Transkript prezentace:

1 1 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 01 Implementace Strukturálních fondů 11.03.2009 Ing. Jan Bartoš ©

2 2 Obsah přednášky Historie regionální politiky EU v České republice Předvstupní nástroje Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU Programování strukturálních fondů v ČR Operační programy v ČR na období 2007-2013 Průvodce přípravou a realizací projektů ze strukturálních fondů Výběr vhodného dotačního programu Zpracování projektové dokumentace Hodnocení projektů a výběrová kritéria Řízení a realizace projektů Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

3 3 Cíl přednášky Přispět k objasnění základních dokumentů a postupů souvisejících s čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a zvýšit tak orientaci studentů v tomto poměrně složitém systému. Pozornost bude věnována zejména těm aspektům, které jsou podstatné z pohledu potenciálních předkladatelů projektů. Obsahově se jedná se o ryze teoretickou část, která však je nezbytná pro schopnost vyhledání vhodné veřejné podpory v případech vypracovávání rozvojových projektů, především pak z hlediska zajištění finančního krytí. Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

4 4 Informační zdroje www stránky ministerstev www.mmr.czwww.mmr www.mpo.cz www.mpsv.cz www.msmt.cz www.mze.cz příslušné agentury a účelové www www.czechinvest.org www.szif.cz www.esf.cz www.strukturální-fondy.cz www.eu-zadost.cz Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

5 5 Regionální politika (politika hospodářské a sociální soudržnosti EU) je politikou solidarity. Více než třetina rozpočtu Evropské unie je věnována snížení rozdílů v rozvoji jednotlivých regionů a nerovností v blahobytu občanů. Prostřednictvím této politiky chce Unie přispět k rozvoji zaostávajících regionů, k restrukturalizaci průmyslových oblastí, které se ocitly v obtížné situaci, k ekonomické diverzifikaci venkovských oblastí, kde je zemědělství na ústupu, či k revitalizaci zanedbaných městských čtvrtí Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

6 6 Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU základní charakteristika Politika hospodářské a sociální soudržnosti (dříve nazývána jako regionální a strukturální politika) patří mezi nejvýznamnější politiky Evropské unie. Od 80. let se neustále zvyšuje objem prostředků, které směřují na tuto politiku ze společného rozpočtu. V současnosti je to asi jedna třetina z celkových výdajů, což ji řadí společně se zemědělskou politikou mezi nejnákladnější položky. Evropská unie se snaží prostřednictvím politiky hospodářské a sociální soudržnosti podporovat vyvážený a udržitelný hospodářský rozvoj, vysokou úroveň zaměstnanosti, ochrany životního prostředí, infrastruktury na celém území EU. Dále by měla tato politika přispět ke snižování rozdílů mezi ekonomickou úrovní různých regionů jednotlivých členských států Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

7 7 Proč by měli předkladatelé projektů v České republice rozumět politice hospodářské a sociální soudržnosti? Protože to umožní připravit lepší projekty a zvýší šanci na financování projektu. Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

8 8 Proč je k přípravě projektu dobré znát politiku HSS ? Protože fondy EU přinášejí do ČR úplně nový systém, který se navíc vyvíjí – bez pochopení souvislostí není snadné připravit projekt správně Protože to usnadňuje porozumění OP a jejich cílům Protože to umožní chápat požadavky financujících institucí a vyhovět jim Protože to usnadní správné a přesvědčivé vyplnění žádosti Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

9 9 Proč mít správně zaměřený projekt odpovídající záměrům politiky HSS? Kvůli získání finančních prostředků na realizaci vlastního záměru = vyřešení vlastního rozvojového problému Kvůli efektivnějšímu využívání veřejných prostředků, kvůli dosažení maximálního účinku projektu Kvůli získání dalších prostředků v budoucnosti – osvědčení žadatelé by měli být úspěšní i v budoucnosti Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

10 10 Máte na peníze z fondů EU nárok? Možné odpovědi: Protože je platíme my, ze svých daní Protože jsou určeny na regionální politiku, v níž jsou města (obce) a kraje hlavními hráči Protože nevolení úředníci v Bruselu nemají právo rozhodovat, k čemu bude ČR tyto prostředky používat Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

11 11 Máte na peníze z fondů EU nárok? SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ JE BOHUŽEL NE. NA PROSTŘEDKY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ NENÍ NÁROK, JEJICH ČERPÁNÍ JE PODMÍNĚNO SPLNĚNÍM PRAVIDEL, DANÝCH EVROPSKOU KOMISÍ A VYJEDNANÝCH S ČLENSKÝMI STÁTY Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

12 12 Slovník základních pojmů Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

13 13 Glosář Glosář pojmů fondů EU je výkladový slovník zpracovaný pro účely portálu Fondy Evropské unie. Jeho primárním úkolem je nabídnout přehled nejčastěji používaných pojmů, které se vyskytují v rámci široké problematiky fondů EU. Znalost těchto výrazů vám usnadní orientaci nejen na našem informačním portálu, ale i čtení dalších dokumentů a zpráv k evropským fondům. Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

14 14 Glosář - ukázka Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

15 15 Principy regionální politiky EU Princip koncentrace Princip partnerství Princip programování Princip adicionality Princip monitorování a evaluace Princip subsidiarity Princip solidarity Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

16 16 Princip koncentrace » prostředky musí být použity koncentrovaně na financování programů přinášejících maximální užitek, a to v cílových regionech a sektorech s největšími problémy » účel: nerozmělňovat prostředky na řadu drobných a méně významných akcí » cíl tohoto principu tak může mít dimenzi prostorovou nebo sektorovou (např. rozvoj lidských zdrojů) » Definování územních statistických jednotek pro strukturální pomoc – vznikají tzv. jednotky NUTS (Nomenclature des unites teritoriales statistique) Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

17 17 Princip koncentrace » Jednotky NUTS mají 5 úrovní, přičemž hierarchicky vyšší územní jednotky jsou tvořeny určitým počtem hierarchicky nižších jednotek » Z hlediska PESS nejdůležitější úroveň NUTS 2 a NUTS 3 » NUTS 1 – stát, makroregiony » NUTS 2 – tzv. region soudržnosti (průměr v EU 1,8 mil. obyvatel) » NUTS 3 – nejnižší územně správní region (průměr v EU 410 tis. obyvatel) » NUTS 4 – v řadě států nevymezena » NUTS 5 – nejmenší lokální jednotka, obec či skupina obcí Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

18 18 Princip partnerství » tento princip vyžaduje úzkou spolupráci všech subjektů, aktérů lokálního a regionálního rozvoje v EU » dvě (tři) dimenze: vertikální (do přípravy, realizace a evaluace rozvojových programů nutno zahrnout všechny dotčené hierarchické struktury (EK, vlády, regiony…); horizontální(spolupráce veřejného sektoru, soukromého sektoru, reprezentanti veřejného zájmu apod.) + příhraniční Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

19 19 Princip programování » prostředky EU jsou alokovány na konkrétní ucelené programy, v nichž jsou pak realizovány jednotlivé projekty » programy jsou zpracovávány na delší časový úsek (zpravidla 7 let) » programy mají být komplexní, víceoborové Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

20 20 Princip adicionality » finance ze SF EU nesmí nahradit finanční zdroje členského státu, ale doplňkově je navýšit » absolutní i relativní míra finanční podpory je obecně vyšší, čím horší hodnoty vykazují sledované indikátory regionu – národní zdroje se pak stávají spíše doplňkovými k evropským » národní zdroje – zdroje státního rozpočtu, krajů, obcí, ekonomických subjektů » každý projekt může být kofinancován z různých zdrojů Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

21 21 Princip monitorování a evaluace Cílem tohoto principu je zajistit efektivní využití prostředků ze zdrojů EU Hodnocení programů je třífázové - ex-ante, interim, ex-post. => detailní zhodnocení dopadů každého programu před jeho schválením, průběžné monitorování v průběhu jeho realizace a zhodnocení skutečných efektů v polovině programového období a po skončení programu. Hlavní požadavky jsou na transparentnost programu ve všech jeho fázích Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

22 22 Princip subsidiarity » Jednotlivé cíle mají být plněny na co nejnižší možné úrovni Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

23 23 Princip solidarity » Vyspělejší státy svými vyššími příspěvky do společného rozpočtu financují rozvoj států chudších Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

24 24 Časová osa implementace Předvstupní Vstupní Standardní Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

25 25 Předvstupní nástroje 1.1 Phare 1.2 SAPARD 1.3 ISPA Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

26 26 1.1 Phare Fond Phare byl založen v roce 1989 původně pouze pro Polsko a Maďarsko, avšak postupně i další přistupující země, které začaly čerpat z tohoto fondu. Z prostředků fondu Phare byly spolufinancovány projekty narovnávající rozdíly v oblastech technické vybavenosti příhraničních municipalit, propagace českých exportérů v zahraničí či studijní pobyty učitelů v zahraničí. Postupně vzniklo několik programů Phare, jejichž cílem bylo zlepšení situace malých a středních podniků, zlepšení infrastruktury, rozvoj lidských zdrojů či podpora odstraňování povodňových škod. Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

27 27 1.2 SAPARD Program Sapard byl speciálním programem pro zemědělství a rozvoj venkova. Cílem programu bylo: přispět k zavádění práva Evropského společenství v oblasti společné zemědělské politiky, řešit prioritní a specifické problémy spojené s trvale udržitelnými změnami v sektoru zemědělství a ve venkovských oblastech kandidátských zemí. Po vstupu jej nahradil OP ROZVOJ VENKOVA A MULTIFUNKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ a následně PROGRAM ROZVOJE VENKOVA.OP ROZVOJ VENKOVA A MULTIFUNKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

28 28 1.3 ISPA Nástroj předvstupních strukturálních politik ISPA byl zaměřen na financování velkých projektů v oblasti životního prostředí a dopravy. Po vstupu do EU jej nahradil Fond soudržnosti Jeho úkolem bylo usnadnit implementaci "acquis communautaire" (práva EU) v kandidátských zemích, v období od r. 2000 do okamžiku jejich vstupu do EU, přispět k udržitelnému rozvoji těchto zemí. Projekty z oblasti životního prostředí musely podporovat zavádění environmentální legislativy EU. U dopravních projektů se soustředila pozornost na souvislost opatření s trans-evropskými dopravními sítěmi. Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

29 29 Cíle politiky soudržnosti pro období 2004-2006 Cíl 1 – Podpora rozvoje zaostávajících regionů Nárok na podporu v rámci tohoto cíle mají všechny regiony EU na úrovni NUTS jejichž úroveň HDP na obyvatele se pohybuje pod hranicí 75 % průměru Evropské unie. Dále vybrané regiony s nízkou hustotou zalidnění (Finsko a Švédsko) a odlehlé regiony (Francouzská zámořská území, Kanárské ostrovy, Azory, Madeira) Cíl 2 - Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací Vztahuje se na regiony na úrovni NUTS 3, které nespadají pod Cíl 1, jež čelí změnám v socioekonomické oblasti. Cíl 3 - Podpora politiky zaměstnanosti a systémů vzdělávání Tento cíl zahrnuje opatření určená k podpoře rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím různých forem politiky zaměstnanosti a modernizace vzdělávacích systémů. Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

30 30 Iniciativy Společenství jsou pro období 2004 – 2006 INTERREG - přeshraniční, mezistátní a meziregionální spolupráce s cílem podporovat hospodářský rozvoj včetně regionálního plánování a rozvoje venkova URBAN - hospodářská a sociální obnova městských oblastí postižených krizí LEADER - rozvoj venkova EQUAL - nadnárodní podpora boje proti diskriminaci a nerovnoprávnosti na trhu práce Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

31 31 Politika soudržnosti v období 2007-2013 V období 2007-2013 doznávají mechanismy politiky hospodářské a sociální soudržnosti výrazných změn. Prostředky ze strukturálních fondů se budou více orientovat na dosažení záměrů tzv. Lisabonské strategie, což znamená především zvýšenou podporu aktivit spojených s ekonomických růstem, konkurenceschopností, znalostní ekonomikou, vědou, výzkumem a inovacemi, efektivní strategií zaměstnanosti, trvale udržitelným rozvojem. Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

32 32 Cíle politiky soudržnosti pro období 2007-2013 Cíl1 : Konvergence Cíl2 : Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Cí3 : Evropská územní spolupráce Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

33 33 Cíle politiky soudržnosti pro období 2007-2013 Cíl KONVERGWENCE Nárok na podporu v rámci tohoto cíle mají všechny regiony EU na úrovni NUTS jejichž úroveň HDP na obyvatele se pohybuje pod hranicí 75 % průměru Evropské unie. Dále vybrané regiony s nízkou hustotou zalidnění (Finsko a Švédsko) a odlehlé regiony (Francouzská zámořská území, Kanárské ostrovy, Azory, Madeira) Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Vztahuje se na regiony na úrovni NUTS 3, které nespadají pod Cíl 1, jež čelí změnám v socioekonomické oblasti. Cíl Evropská územní spolupráce Tento cíl zahrnuje opatření určená k podpoře rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím různých forem politiky zaměstnanosti a modernizace vzdělávacích systémů. Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

34 34 Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš © Programování strukturálních fondů v ČR K tomu, aby mohla čerpat prostředky ze strukturálních fondů musí tedy Česká republika připravovat v každém programovacím období ucelený soubor programovacích dokumentů. Srovnatelné systémy jsou vytvořeny ve všech zemích EU Principielně jsou postaveny na stejných základech, ale strukturou se mohou lišit V ČR je systém implementace jeden z nejsložitějších

35 35 Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš © Základní plánovací dokumenty 2004-2006 Národní rozvojový plán Rámec podpory společenství Operační programy 2007 – 2013 Národní rozvojový plán Národní referenční rámec Operační programy

36 36 Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš © Programování strukturálních fondů v období 2004-2006 Národní rozvojový plán je strategickým dokumentem, který zpracovává Česká republika a představuje zevrubné zdůvodnění potřeb, cílů a priorit, kterých má být dosaženo čerpání podpor ze strukturálních fondů. Dále obsahuje i stručné zaměření jednotlivých operačních programů a nástin systému administrace, řízení, kontroly, monitorování a financování strukturálních fondů v ČR.

37 37 Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš © Programování strukturálních fondů v období 2004-2006  Rámec podpory společenství představuje smluvně závazný dokument formulovaný Českou republikou a Evropskou komisí, který zahrnuje celkovou strategii čerpání dotací ze strukturálních fondů. Obsahuje přesné vymezení výše i zaměření podpor.

38 38 Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš © Programování strukturálních fondů v období 2004-2006  Operační programy (OP) v návaznosti na výše uvedené programové dokumenty detailně rozebírají, jakým způsobem budou prostředky ze strukturálních fondů využity. Obsahují konkrétní priority a opatření. Priorita označuje cílovou oblast pomoci, která se bude realizovat prostřednictvím operačního programu. Každá priorita se pak dělí na několik opatření či následná podopatření a programy. Opatřením vymezuje konkrétní obsahovou náplň pomoci, na kterou musí projekt svým cílem navazovat. Opatření tak představuje základní dotační titul operačního programu se stanoveným finančním plánem.

39 39 Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš © Konkrétní dotační programy určené k financování projektů realizovaných na území celé České republiky kromě regionu hlavního města Prahy byly vyhlašovány v rámci pěti operačních programů: Operační program Průmysl a podnikání je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků působících v sektorech průmyslu a průmyslových služeb. Operační program Rozvoj lidských zdrojů je cílen na financování aktivit podporujících rozvoj vzdělávání a řešení problematiky trhu práce. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství podporuje projekty zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských producentů. Operační program Infrastruktura je zaměřen na dvě cílové oblasti, infrastrukturu a životní prostředí. Společný regionální operační program zahrnuje dotační tituly zaměřené zejména na rozvoj podnikání v regionech, zlepšení infrastruktury regionálního významu, zlepšení kvality lidských zdrojů a podporu cestovního ruchu.

40 40 Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš © Programování strukturálních fondů v období 2007-2013 Národní rozvojový plán, který byl předložen v lednu 2006 a následně vzat na vědomí vládou ČR, obdobně jako v předchozím období stanovuje v návaznosti na uspořádání politiky soudržnosti EU hlavní priority budoucího vývoje České republiky. V období 2007-2013 jsou definovány následující priority: podnikání, lidské zdroje a vysoké školy, inovace a znalostní ekonomika, dostupnost a infrastruktura, řešení regionálních disparit. Na základě stanovených priorit jsou zde rozpracovány konkrétní operační programy.

41 41 Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš © Programování strukturálních fondů v období 2007-2013 Národní strategický referenční rámec, který nahrazuje dřívější Rámec podpory společenství, zastřešuje čerpání strukturálních podpor v České republice. Obsahuje dvě hlavní části: strategickou a operační. Ve strategické části jsou rozpracovány hlavní priority a cíle, které budou v souladu se strategickými zásadami společenství v oblasti kohezní politiky. Operační část zahrnuje vymezení jednotlivých operačních programů včetně finančních alokací a systému řízení a koordinace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v období 2007-2013.

42 42 Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš © Programování strukturálních fondů v období 2007-2013 Operační programy (OP) definují obdobně jako v minulém programovém období konkrétní využití a zaměření prostředků na jednotlivé priority, opatření a popř. i programy. Jejich zaměření je buď sektorové nebo regionální a na rozdíl od předcházejícího programového období pokrývají oblasti podpory všech Cílů i ty aktivity, které byly dříve součástí Iniciativ Společenství. Zpracováním operačních programů byla pověřena resortní ministerstva a krajské úřady

43 43 Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš © Průvodce přípravou a realizací projektu Jak poznáme, že naše potřeba nebo náš nápad může být projekt? Projekt je jedinečná aktivita zaměřená na změnu, omezená časem, předem daným rozpočtem a lidskými zdroji. Je pokusem o změnu k lepšímu, o inovační činnost, zahrnuje zavádění nových postupů a metod Projekt není běžná, zaběhnutá, pravidelně se opakující činnost, organizace práce, trvalé úkoly, ustálené mechanismy řešení (např. účetní agenda, správa budovy a majetku, výuka žáků ve školním roce, oprava rozbitého topení, uspořádání konference).

44 44 Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš © Každý projekt má tyto vlastnosti: předem stanovený cíl (účel, smysl); určený začátek a konec (časové omezení); vlastní rozpočet (finanční omezení); přináší inovace; obsahuje riziko (je to pokus o něco nového); přidanou hodnotu.

45 45 Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš © Co je dobré vědět před přípravou projektu Před sepsáním projektu si zkuste odpovědět na tyto otázky: Který operační program je pro nás ten pravý Jsou nám jasné základní projektové pojmy, se kterými se setkáme. Umíme formulovat naše potřeby a transformovat je do projektových záměrů Dokážeme najít pro tyto projektové záměry odpovídající výzvy k předkládání projektů Můžeme v rámci výzev uplatnit všechny aktivity, které chceme projektem uskutečnit? Jsme oprávněným žadatelem? Případně s kým se můžeme pro potřeby projektu spojit?

46 46 Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš © K formulaci a sepsání projektového záměru doporučuji použít šablony projektové fiše (záměru) nebo logického rámce. K sepsání kompletní projektové přihlášky můžete přistupovat dvojím způsobem: Napíšete si projekt sami Necháte si projekt vypracovat od komerční firmy nebo konzultanta

47 47 Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš © Projektový cyklus Administrace,monitoring Zpracování projektu Podání projektu Příprava Identifikace Realizace Hodnocení Ukončení projektu Interaktivní proces, který se opakuje dle podmínek konkrétních projektů

48 48 Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš © Jak vyplnit projektovou přihlášku Projektová žádost (přihláška) je dokument v papírové či elektronické formě, který předkládáte poskytovateli dotace uvedenému ve výzvě. Ve stávajícím programovém období 2007-2013 se žádosti všech výše uvedených OP vyplňují a předkládají v elektronické formě. Seznam programů s odkazy a volně přístupné webové aplikace jsou k dispozici na www.eu-zadost.cz. Na této webové adrese najdete informační systém Benefit 7+, který je určen pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů. V případě schválení projektu slouží systém i nadále jako rozhraní mezi realizátorem projektu a jeho administrátorem, např. k předávání monitorovacích zpráv nebo podávání žádostí o platbu Zároveň se můžete proklikem dostat do systému.eAccount pro podání žádosti do OPPI

49 49 Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš © Benefit

50 50 Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

51 51 Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©

52 52 Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš © Příručky pro žadatele Obsahují podrobné pokyny k vyplňování žádostí pro jednotlivé OP, které jsou vždy volně ke stažení u konkrétní výzvy. Před vyplněním přihlášky si tuto příručku dopodrobna přečtěte a v případě nejasností konzultujte vše s kontaktními osobami uvedenými v dané výzvě. Příručka je závazná v každém detailu, např. i v publicitě (formální úprava, používání loga apod.). Sepsání projektové žádosti trvá i v případě, že máte všechny podklady připravené, několik týdnů. Na sestavení projektové přihlášky si proto raději vyhraďte 1 až 2 měsíce.

53 53 Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš © Literatura Jak napsat podnikatelský plán …. a neb jak vede cesta k úspěchu(www.Czechinvest.org)www.Czechinvest.org Jak připravit projekty financované z evropských fondů…. Možnosti čerpání prostředků, příprava projektů….(www.nuov.cz)

54 54 Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš © Rámcové otázky: Jaké jsou základní plánovací dokumenty implementace evropských fondů Vysvětlete význam zkratky HSS Uveďte cíle HSS v období 2004-2006 a 2007-2013 Uveďte a popiště strukturu územního členění Jak se liší zaměření programů dle období (předvstupní,vstupní,aktuální) Jaké jsou aktuální programy podpory z EU Co to je projekt Popište kroky projektového cyklu

55 55 systematické Flip Chart Nástěnka Video Fotografie dynamické interaktivní originální strukturované jasné a srozumitelné zaměřené na problém živé Pomocné prostředky Upoutávky Efekty Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů PRAKTICÉ RADY

56 56 Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš © PRAKTICKÉ RADY ….vše si dobře naplánujte….. na co zapomenete již nedoženete ….

57 57 Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš © PRAKTICKÉ RADY ….. vše si dobře propočtěte bez finančního pokrytí není ¨ projekt reálný…..

58 58 Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš © PRAKTICKÉ RADY …spolupracujte a komunikujte problémy a jednotlivé kroky…….

59 59 Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš © PRAKTICÉ RADY … dobře si naplánujte harmonogram jednotlivých činností……. ….termín ukončení projektu je nezměnitelný… …..do řízení projektu prosaďte pravidelný rytmus…

60 60 Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš © … pokud se rozhodnete pro realizaci………ať vám to frčí…..

61 61 Podnikatelské projekty EU BLOK 01: Implementace strukturálních fondů Ing. Jan Bartoš ©


Stáhnout ppt "1 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 01 Implementace Strukturálních fondů 11.03.2009 Ing. Jan Bartoš."

Podobné prezentace


Reklamy Google