Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nová energetická politika EU Seminář AEM 19. dubna 2006 Ing. Roman Čížek, DrSc ENVIROS, s.r.o, Praha Nová energetická politika EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nová energetická politika EU Seminář AEM 19. dubna 2006 Ing. Roman Čížek, DrSc ENVIROS, s.r.o, Praha Nová energetická politika EU."— Transkript prezentace:

1 Nová energetická politika EU Seminář AEM 19. dubna 2006 Ing. Roman Čížek, DrSc ENVIROS, s.r.o, Praha roman.cizek@enviros.cz Nová energetická politika EU Seminář AEM 19. dubna 2006 Ing. Roman Čížek, DrSc ENVIROS, s.r.o, Praha roman.cizek@enviros.cz

2 Hlavní dokumenty EU Zelená kniha – Bezpečnost dodávek energie – 2000 Trendy energetiky a dopravy do 2030 - 2003 Zelená kniha – Energetická efektivnost – 2005 Směrnice, nařízení, rozhodnutí, hodnotící zprávy Zelená kniha – Energetická strategie pro Evropu – březen 2006 Stanovisko Evropské Rady a Orientační seznam opatření – březen 2006 Bílá kniha – energetická politika – ?2007?

3 Důvody nové energetické strategie Katastrofálně roste závislost EU na dovozu primárních energetických zdrojů – z 50% dnes na skoro 70% do 30 let Celosvětová poptávka po energie roste a rostou íi ceny PEZ Bezpečnostní rizika jak z hlediska země původu energie tak dopravních tras Urgentní potřeba investic: jeden bilion Eur v nejbližších dvaceti letech Rostou emise a hrozí klimatické změny

4 Současný stav a východiska v EU Evropa nemá dosud plně rozvinuté vnitřní energetické trhy – liberalizace pouze v členských státech ne ve společenství! Bezpečnost dodávek a přijatelné ceny pro zákazníka x black-outy a růst cen Má-li se dosáhnout obratu, musíme v EU postupovat koordinovaně a využít všech příležitosti Nová zelená kniha „Energie“ dává jisté naděje, pokud se přijme společná energetická politika Musí však padnout zbytečná „tabu“ - podnikatelé i spotřebitelé potřebují jasně formulované závěry

5 Výhled EU do 2030

6 Očekávaný růst spotřeby v EU

7 Priority a cesty MOTTO : udržitelný rozvoj, konkurenceschopnost a bezpečnost dodávek – nesnadný cíl 6 priorit : Dotvoření vnitřního trhu s energií Zabezpeční dodávek - solidarita mezi členskými zeměmi Konkurenceschopnost dodávek – diverzifikovaný mix Integrovaný přístup ke změně klimatu Inovace – evropské energetické technologie Soudržná vnější energetická politika

8 Vnitřní politika zásobování energií Plné rozvinutí vnitřních trhů s elektřinou a plynem Evropská „observatoř“ zásobování energií Akční plán energetické efektivnosti Mapa využití obnovitelných energií Strategický plán energetických technologií Společný regulační rámec a struktury vnitřních trhů s elektřinou a plynem Kodex evropské přenosové soustavy Přehodnotit úlohu dlouhodobých kontraktů

9 Solidarita na vnitřním energetickém trhu Vyšší bezpečnost sítí Nové mechanizmy zajištění solidarity a pomoci v případě poruch infrastruktury Seznam priorit nové infrastruktury Rychlá koordinovaná reakce v případě ohrožení dodávek energetických zdrojů zvenku Revize současného přístupu EU k zásobám ropy a plynu Společné standardy bezpečnosti k ochraně základní energetické infrastruktury

10 Vnější politika k zásobování energií Komplexní strategický přezkum energetiky v EU Mezinárodní dohody o energetické účinnosti Dialog s producenty a dodavateli energie Pan-evropská smlouva o energiích Rychlá ratifikace Energetické charty EU v Rusku a uzavření tranzitního protokolu Omezení růstu závislosti EU na vnějších energetických zdrojích Vedoucí role EU v debatě o klimatických změnách

11 Indikátory a opatření Jaro 2007 – a dále každoročně – Strategický energetický přehled Jaro 2007 – Akční plán konkrétních opatření 15 % OZE v PEZ v roce 2015 8% biopaliv v motorových palivech v 2015 10% přenosové kapacity mezi státy z instalovaného výkonu

12 Rozdíl mezi Zelenou knihou a EPE Evropská rada 23-24 března 2006 – Energetická politika pro Evropu (EPE) a seznam opatření (OSO) Stejná východiska, stejné priority Kompromisnější z hlediska posilování práv orgánů EU na úkor členských států – jednoznačné právo ČS na výběr energetického mixu Více využívat existující instituce než tvořit nové Výčet opatření značně shodný Pritoritizovaný akční plán přijmout Evropskou Radou na jaře 2007

13 Porovnání EPE a OSO se SEK - 1 EPE a ZK postrádá jasnou dlouhodobou vizi dodávky a nabídky energie, které by mohlo být v EU dosaženo v rámci dlouhodobého vývoje V OSO se uvádí, že takové prognostické práce je třeba zpracovat v budoucnu. Je neobvyklé stanovovat priority, indikativní ukazatele a nástroje EP a přitom nebylo na variantních scénářích budoucího vývoje dokumentováno co se chce, může či považuje za vhodné dosáhnout nevyváženost EPE, OSO a ZK pokud jde o zdroje energie – převažuje pozornost elektřině, plynu, OZE a speciálně biomase a biopalivům a opomíjeny jsou problémy uhlí a jaderné energie a decentralizovaných zdrojů energie

14 Porovnání EPE a OSO se SEK - 2 Celá Evropa přitom stojí před problémem obnovy elektráren a ve všech zemích je řada bariér, které tento problém odsouvají (administrativní blokování využití zásob uhlí, nebo zákazy JE) ČR má přijatou SEK zaměřenou na období do roku 2030, která obsahuje vize, priority, cíle a nástroje. Její pojetí je hlubší a konkrétnější než návrh ZK, EPE a OSO. SEK je založena na rozsáhlém souboru scénářů budoucího rozvoje a citlivostních analýz, které se opírají o modelové optimalizační propočty - obecně je ČR v tomto směru v předstihu před EU

15 Porovnání EPE a OSO se SEK - 3 Porovnání návrhu EPE a OSO se SEK neukázalo žádné rozpory pokud jde o pojetí, priority a přístupy k řešení současných a budoucích problémů. SEK ČR je však mnohem konkrétnější a širší dokument, úzce provázaný s jinými politikami ČR, např. s politikou ŽP SEK neobsahuje cíle a nástroje nadnárodní politiky a ani v době svého přijetí nemohla k takové nové tendenci v rámci EU přihlédnout. EPE a OSO pochopitelně přikládá řešení energetických problémů EU respektive celoevropským problémům mimořádnou pozornost. Při nejbližší novelizaci SEK je vhodné tyto aktivity, cíle a nástroje nadnárodní politiky do ní zahrnout

16 Porovnání EPE a OSO se SEK - 4 SEK neobsahuje aplikaci politiky a legislativy EU, které byly přijaty po přijetí SEK (např. Zelená kniha o úsporách energie, Akční plán pro biomasu, Směrnice o energetických úsporách a službách, Směrnice o ekodesignu aj.). Při nejbližší novelizaci SEK je vhodné tyto cíle a nástroje EU do ní zahrnout OSO k EPE obsahují nový přístup k dlouhodobým smlouvám na dodávku energetických zdrojů. V dosavadní praxi ČR byl princip dlouhodobých kontraktů účinným stabilizačním prvkem, který přispěl k diverzifikaci zdrojů původu i ke spolehlivosti dodávek energie. V SEK se problematika dlouhodobých kontraktů necitovala, ale záměr EU je pro ČR výhodný a je účelné jej podpořit

17 Porovnání EPE a OSO se SEK - 5 OSO obsahuje některá ustanovení v oblasti nadnárodní politiky, které budou jen obtížně realizovatelné (např. bod 13 o fungování sítí zemí EU „jako jedna síť“). Taková opatření a nástroje bude vhodné do aktualizace SEK zařazovat až tehdy, kdy se prokáže, že jsou technicky reálná, ekonomicky přijatelná jak pro celé společenství EU, tak pro jednotlivé členské země Celkově je možno konstatovat, že z hlediska posuzovaného dokumentu o EPE a OSO přijala ČR v roce 2004 dobře připravenou, moderně pojatou SEK

18 Porovnání EPE a OSO se SEK - 6 Klíčová priorita – udržení maximální soběstačnosti v primárních zdrojích – má svou nesmírnou cenu Racionální zbilancování a využití OZE včetně tabuizovaných (odpady) Na bilance vlastních zdrojů a možných dovozů – postup obnovy/výstavby jednotek včetně uhlí a jádra Přístup ke klimatickým změnám bez emocí a rizik poškození životních ekonomických zájmů

19 Porovnání EPE a OSO se SEK - 7 Neexistuje jediné řešení pro energetický mix - některé rysy jsou shodné –Energická účinnost … už dnes a poměrně levně –Ropa, zemní plyn, uhlí … CO2 zachycování a skladování –Biopaliva, OZE … levnější, lepší dostupnost –Jaderná energie … pokročilé technologie a s bezpečným nakládáním s vyhořelým palivem –H2 & palivové články … klesající náklady a lepší bezpečnost a dostupnost –Jaderná fůze … snad, ve velmi dlouhém časovém horizontu

20 Další osud ZK o Evropské energetické strategii EU zahájeny otevřené konzultace - do 24. 9. 2006 6. června znovu posoudit na Radě Evropy pro energetiku Prosinec 2006 – Rada Evropy pro energetiku – prezentace Bílé knihy Léto 2007 – Akční plán EPE Členské státy - průběžně předkládat své připomínky, stanoviska a náměty I v ČR by se měla rozvinout diskuse o EPE a jejím vlivu na SEK Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Nová energetická politika EU Seminář AEM 19. dubna 2006 Ing. Roman Čížek, DrSc ENVIROS, s.r.o, Praha Nová energetická politika EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google