Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola muzejní pedagogiky 7 Vybrané kapitoly z typografie - Základní pojmy a pravidla Digitální fotografie v muzejní praxi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola muzejní pedagogiky 7 Vybrané kapitoly z typografie - Základní pojmy a pravidla Digitální fotografie v muzejní praxi."— Transkript prezentace:

1 Škola muzejní pedagogiky 7 Vybrané kapitoly z typografie - Základní pojmy a pravidla Digitální fotografie v muzejní praxi

2 Ak. Soch. Tomáš Chorý „Je absolventem Vysoké školy um ě leckopr ů myslové v Praze, Detašovaného ateliéru profesora Zde ň ka Ková ř e ve Zlín ě. Od ukon č ení studia v roce 1989p ů sobil na volné noze zejména v oblasti u ž ité grafiky, od roku 1997 je odborným asistentem na Kated ř e výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouc, kde vyu č uje p ř edm ě ty typografie a písmo a grafický design. V ě nuje se grafickému designu, socha ř ství a kamuflá ž ním barvám.“( 48)

3 První kapitola ze sedmého svazku byla tedy vytvo ř ena jako studijní pom ů cka pro základní orientaci v oblasti typografie a obecn ě platných zákonitostí p ř i komponování textu a obrazu. Sna ž í se také upozornit na n ě které č asté chyby a omyly, které p ř i grafickém návrhu tiskovin vznikají. P ř edpokladem je základní znalost práce s grafickým softwarem (Corel Draw, Adobe Photoshop a InDesign).

4 První č ást této kapitoly se v ě nuje Formátu. Autor poukazuje na to, ž e existuje druh formátu na ší ř ku, na délku, č tvercový formát. Uvádí mezinárodní formáty papíru, hovo ř í o zlatém ř ezu. Formát je ur č en pom ě rem svých stran. Lidské oko vnímá pozitivn ě ty formáty, jejich ž pom ě r je jasný a jednoduchý.

5  Formát  Mezinárodni formáty papír ů  ř ada A  A0 841 × 1 189 mm  A1 594 × 841 mm  A2 420 × 594 mm  A3 297 × 420 mm  A4 210 × 297 mm  A5 148 × 210 mm  A6 105 × 148 mm  A7 74 × 105 mm „Po tisíciletí nejoblíben ě jším ideálem pou ž ívaným ve všech odv ě tvích výtvarného um ě ní byl Zlatý řez s pom ě rem stran 1:1,618. Slovn ě se dá vyjád ř it tak, ž e pom ě r kratší strany k delší je roven pom ě ru delší strany k sou č tu obou.“ (11 )

6 Písmo „ Písmo není však jen pouhým prost ř edníkem sd ě lení, ale svou výtvarnou podobou m ůž e toto sd ě lení výrazn ě ovlivnit. Vhodný typ písma informaci umocní, nevhodn ě zvolený typ ji zleh č í č i dokonce zesm ě šní.“( 15)  Zmi ň uje kresbu písmového znaku, o tom, ž e hlavní p ř ímý tah písmene se nazývá dřík. M ůž e byt svislý nebo šikmý. Výraznými znaky, umíst ě nými na konci tahu písmen jsou serify, nikoliv PATKY. Vysv ě tluje pojmy jako majuskule, verzálky, minusky č i kapitálky. Dota ž nice a velikost písma, to ž e na harmonické p ů sobení textu a jeho snadnou č itelnost má zásadní vliv i vzdálenost mezi jednotlivými znaky. - kresba písmového znaku - písmová osnova - p ř etah - mezery

7 M ěř ení písma „ Didot – Jednotkou systému je jeden typografický bod. Pou ž íval se ješt ě v sedmdesátých letech 2é. Století, s nástupem po č íta čů však jeho pou ž ívání v podstat ě skon č ilo. Pica – Jednotkou systému je jeden point (bod), dvanáct points tvo ř í 1 pica. Pica Adobe - nejrozší ř en ě jší zp ů sob m ěř ení písma. Vzhledem k masivnímu nástupu po č íta čů, upravila fimra Adobe klasický systém Pica tak, aby vyhovoval elektronickému zpracování.“ (20) Stupe ň písma – ku ž elka - „ Stupe ň písma je výška písma v bodech. Nem ěř íme písmo samotné, ale výšku písmové ku ž elky. Ku ž elka je vlastn ě ji ž historickým pojmem z dob knihtisku. V dnešní dob ě ji ž tisková p ř íprava probíhá digitáln ě a knihtisk je tém ěř úpln ě nahrazen ofsetem, stupe ň písma však stále z ku ž elky vychází.“ (20)

8  Rodina písma „Zakladní ř ez je u tohoto písma ozna č en R (Regular – oby č ejný), slabý ř ez pak L (Light) a polotu č ný D (Demi). Další zkratky se týkaji ší ř ky písma: XE (Extra Extended – extra rozši ř ené), E (Extended – rozši ř ené), M (Semi Condensed – nap ů l zú ž ené), C (Condensed – zú ž ené), XC (Extra Condensed – extra zú ž ené). K t ě mto všem variantám lze ješt ě vytvo ř it 4 ř ezy – Regular (oby č ejný), Bold (tu č ný), Italic (kurziva) a Bold Italic (tu č ná kurziva).“( 23 ) „V textu č asto vídáme, ž e ur č ité slovo nebo v ě ta je vyzna č ena naklon ě ným písmem - – kurzívou, nadpis je odlišen tu č n ě, nebo je jméno vytišt ě no nap ř íklad KAPITÁLKOU. Všechny tyto varianty se nazývají ř ezy písma a celý soubor v č etn ě základního ř ezu pak tvo ř í rodinu písma.“( 23)

9 Klasifikace tiskových písem latinková písma nelatinková písma pravosm ě rná (slovanská a ř ecká) nelatinková písma levosm ě rná (orientální) ostatní písma (exotická)

10 „Zajímá nás první t ř ída – písma latinková. Ta se d ě lí na 11 skupin, které jsou ozna č eny č ty ř místným č íselným kódem:  1.0.0.0 Dynamická antikva (d ř íve renesan č ní)  2.0.0.0 P ř echodová antikva (d ř íve barokní)  3.0.0.0 Statická antikva (d ř íve klasicistní)  4.0.0.0 Lineární písmo serifové (d ř íve egyptienka)  5.0.0.0 Lineární písmo bezserifové statické (d ř íve grotesk)  6.0.0.0 Lineární písmo bezserifové konstruované (d ř íve grotesk)  7.0.0.0 Lineární písmo bezserifové dynamické (d ř íve grotesk)  8.0.0.0 Lineární antikva (d ř íve groteskantikva)  10.0.0.0 Voln ě psaná písma (d ř íve psaná)  11.0.0.0 Lomena písma První č íslo kódu ozna č uje klasifika č ní skupinu, další č ísla identifikují podskupiny, druhé základní ř ezy, t ř etí vyzna č ovací naklon ě né ř ezy (kurzivy) a č tvrté zdobené varianty.“( 25)

11  Sazba - Ř ádkový proklad je vzdálenost mezi ř ádky sazby.  Ř ádkovy rejst ř ík - ř ádky vedlejších sloupc ů, protilehlých stránek nebo stránek v pr ů hledu (na druhé stran ě papíru) se kryjí. - Zarovnaný a nezarovnaný text - do bloku - napravo - nalevo - asymetricky - na st ř ední osu

12 Textová kompozice  „Zrcadlo sazby – layout - Je p ř esná p ř edloha stránky se zakreslením záhlaví, titulk ů, textových odstavc ů, obrázk ů a dalších prvk ů. D ř íve se toto zrcadlo kreslilo jako návod pro saze č e, který sazbu dle p ř edepsaných pokyn ů realizoval. Dnes je jednodušší si návrh vytvo ř it p ř ímo ve vhodném grafickém programu (nap ř. Adobe InDesign).“ (43)

13 Digitální fotografie v muzejní praxi (praktický rádce) Petr Zatloukal „1976–1981 Vysoké u č ení technické v Brn ě, obor Technická kybernetika. 1986–1989 Institut výtvarné fotografie S Č F v Praze. Od roku 1992 vyu č uje fotografii na Kated ř e výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci. Do roku 1990 se zabýval výhradn ě ž ivou fotografií (dokumentární, divadelní a hudební). Toto období vyvrcholilo obrazovou publikaci Gaudeamus ze zákulisí okupa č ní stávky student ů olomoucké univerzity v roce 1989.V roce 1996 studijní pobyt na americké univerzit ě St. Cloud University. V sou č asné dob ě pracuje jako volny fotograf a pedagog. Od roku 2000 se zabývá p ř evá ž n ě u ž itou a reklamní fotografii.“()

14 Základní znalosti digitálního fotografa o kompaktní nástroje o digitální zrcadlovky o pravé zrcadlovky Výstupní formáty obrazových soubor ů (JPG, TIFF, GIF, PCD, PSD, EPS, BMP)

15 Histogram barevného obrazu - „Histogram je grafický záznam zastoupení jednotlivých barevných odstin ů v pásmu,které je schopen zaznamenat daný DF. Stavitelné parametry DF - citlivost, barevný prostor, kontrast, ostrost obrazu, vyrovnání bílé, sytost barev, barevný odstín “(57)

16 Fotografování objekt ů Fotografování plošných p ř edloh – obraz ů a) umíst ě ní sv ě tel b) umíst ě ní DF c) vyrovnání bílé WB d) ur č ení expozice

17 Fotografování reliéf ů - Po č kat na sv ě tlo, pou ž ít stativ, nepou ž ívat blesk Fotografování prostorových objekt ů - stanovišt ě, ohnisková vzdálenost, vhodnost pozadí, odrazná deska, smysl pro improvizaci Fotografování architektury - Vhodné by bylo pou ž ít technickou kameru s mo ž ností tzv. shifování (výsuvnou st ě nou s objektivem), nebo b ěž ný p ř istroj se speciálním shift objektivem.

18 Zpracování fotografie v PC  „Práce se soubory JPG a TIF v grafickém programu – zále ž í to na zru č nosti s Photoshopem, d ů le ž itý je jas, kontrast, vyvá ž ení barev, sytost barev.“( 69)  „Práce se soubory RAW – surová data ze sníma č e digitálního fotoaparátu pomocí nainstalovaného speciálního softwaru daného fotoaparátu.“(70)

19  Pou ž itá literatura CHORÝ, Tomáš a Petr ZATLOUKAL. Škola muzejní pedagogiky 7. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 76 s. ISBN 978-80-244-1872-8


Stáhnout ppt "Škola muzejní pedagogiky 7 Vybrané kapitoly z typografie - Základní pojmy a pravidla Digitální fotografie v muzejní praxi."

Podobné prezentace


Reklamy Google