Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRAVIDLA O BEZPEČNOSTI, OCHRANĚ ZDRAVÍ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY § 44 a) odst. 10.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRAVIDLA O BEZPEČNOSTI, OCHRANĚ ZDRAVÍ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY § 44 a) odst. 10."— Transkript prezentace:

1 PRAVIDLA O BEZPEČNOSTI, OCHRANĚ ZDRAVÍ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY § 44 a) odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb.

2 Vybrané látky právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání je povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, písemná pravidla

3 Seznam klasifikovaných CHLaP
Vlastnost R věta Symbol Žíravost 35

4 CHLaP klasifikované jako C
Sklad desinfekce Strojovna bazén

5 Pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí
Skladovat odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte oči a pokožku. Používat ochranné rukavice (materiál PVC, nitril, butyl), Používat vhodný pracovní oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při práci je třeba zabránit vdechování par, prachu nebo aerosolu. Po práci a před přestávkou důkladně omýt ruce. Nejíst, nepít a nekouřit při práci

6 Pokyny pro 1. předlékařskou pomoc
Při zasažení očí: Ošetření očí má přednost před ostatní první pomocí. Při otevřených víčkách nejméně 15 minut vyplachujte čistou, pokud možno vlažnou tekoucí vodou. Přiložte sterilní obvaz a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

7 Pokyny pro 1. předlékařskou pomoc
Při styku s kůží: ihned odložte kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky důkladně omyjte studenou vodou. Dle rozsahu poškození poraněné místo překryjte sterilní gázou a vyhledejte lékařské ošetření.

8 Pokyny pro 1. předlékařskou pomoc
Při nadýchání: dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Při přetrvávajících obtížích vyhledejte lékařskou pomoc. podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny, případně nosu vodou,

9 Pokyny pro 1. předlékařskou pomoc
Při požití C : vypláchněte ústa velkým množstvím vody dejte pít 2 – 5 dcl „chladné“ vody po malých doušcích. Nikdy nevyvolávejte zvracení. Hrozí perforace žaludku a poleptání jícnu. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a předložte bezpečnostní list. NEPODÁVEJTE AKTIVNÍ UHLÍ! (začerněním způsobí obtížnější vyšetření stavu sliznice zažívacího traktu a u kyselin a louhů nemá příznivý účinek ). nepodávejte žádné jídlo, nepodávejte nic ústy

10 Pokyny pro 1. předlékařskou pomoc
Při požití Xn: NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - i samotné vyvolávání zvracení může způsobit komplikace (vdechnutí látky do dýchacích cest a plic, mechanické poškození sliznice hltanu, může v tomto případě představovat vyšší ohrožení, než požitá látka) pokud možno podejte medicinální uhlí v množství 5 rozdrcených tablet ve sklenici vody, zajistěte lékařské ošetření.

11 Pokyny pro 1. předlékařskou pomoc
Xi Při požití Xi: NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - i samotné vyvolávání zvracení může způsobit komplikace (vdechnutí látky do dýchacích cest a plic, například u saponátů a dalších látek, vytvářejících pěnu nebo mechanické poškození sliznice hltanu). pokud možno podejte aktivní uhlí v malém množství (1-2 rozdrcené tablety ve sklenici vody) zajistěte lékařské ošetření.

12 Pokyny pro 1. předlékařskou pomoc
Při požití T+, T: Vypít 0,25 l teplé vody. IHNED vyvolávejte zvracení. Do 10 min. dát vypít 20 tbl. aktivního uhlí rozdrcených ve sklenici vody. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a předložte bezpečnostní list.


Stáhnout ppt "PRAVIDLA O BEZPEČNOSTI, OCHRANĚ ZDRAVÍ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY § 44 a) odst. 10."

Podobné prezentace


Reklamy Google