Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konvergenční kritéria Evropská hospodářská a měnová unie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konvergenční kritéria Evropská hospodářská a měnová unie."— Transkript prezentace:

1 Konvergenční kritéria Evropská hospodářská a měnová unie

2 Konvergenční kritéria Konvergenční kritéria mají zajistit vysokou úroveň nominální konvergence ekonomik EU Jejich plnění má zajistit stabilní ekonomické prostředí v Evropské unii Zajištění bezpečného vstupu zemí do třetí etapy HMU Kritéria zajišťují konvergenci v měnové oblasti - cenová stabilita a úrokové sazby a udržitelnost veřejných financí (zadlužení, deficit rozpočtu) a stabilitu kurzu měny. Konvergenční kritéria - čl. 121 SES a Protokol o kritériích konvergence

3 Cenová stabilita Čl. 121 SES „ dosažení vysokého stupně cenové stability patrného z míry inflace, která se blíž míře inflace nejvýše tří členských států, jež dosáhly v oblasti cenové stability nejlepších výsledků“ Protokol o kritériích konvergence „...členský stát vykazuje dlouhodobě udržitelnou cenovou stabilitu a průměrnou míru inflace měřenou v průběhu jednoho roku před provedeným šetřením, jež nepřekračuje o více než 1,5 procentního bodu míru inflace nejvýše tří členských států, které v oblasti cenové stability dosáhly nejlepších výsledků“. (CPI - nevážený aritmetický průměr- nejnižší kladné růsty cenové hladiny).

4

5 Kritérium úrokových sazeb Čl. 121 SES - „stálost konvergence dosažené členským státem a jeho účasti v ERM, která se odráží v úrovních dlouhodobých úrokových sazeb.“ Protokol o kritériích konvergence „…v průběhu jednoho roku před šetřením průměrná dlouhodobá nominální úroková sazba členského státu nepřekračovala o více než 2 procentní body úrokovou sazbu nejvýše tří členských států, které dosáhly v oblasti cenové stability nejlepších výsledků“. Průměrné dlouhodobé nominální úrokové sazby za období jednoho roku před šetřením

6 Udržitelnost veřejných financí Čl. 121 - „…dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí patrný ze stavu veřejných rozpočtů nevykazujících nadměrný schodek ve smyslu čl. 104 odst. 6“. Protokol o kritériích konvergence kritérium znamená, že „se v době šetření nevztahuje na členský stát Rozhodnutí Rady podle č. 104 odst. 6 Smlouvy o existenci nadměrného schodku.“ Podle čl. 104 SES odst. 2a) poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí k HDP nepřekročí referenční hodnotu (3% HDP - Protokol). Výjimky: –poměr podstatně nebo nepřetržitě klesal a dosáhl úrovně, která se blíží doporučované hodnotě –překročení hodnoty bylo výjimečné nebo dočasné a poměr zůstával blízko dané hodnotě

7 Veřejné zadlužení „ poměr veřejného zadlužení k HDP překročí doporučovanou hodnotu ( v protokolu o postupu při nadměrném schodku čl. 1 stanovenou na 60 % HDP) kromě případů, kdy se poměr dostatečně snižuje a blíží se uspokojivým tempem k doporučované hodnotě“ čl. 104 odst. 2b). Nařízení Rady (ES) č. 475/2000 ze dne 28. února 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 3605/93 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství

8 Stabilita směnného kurzu Čl. 121 odst. 1 „dodržováné normálního fluktuačního rozpětí stanoveného mechanismem směnných kurzů EMS po dobu alespoň dvou let, aniž by došlo k devalvaci vůči měně jiného členského státu.“ Protokol o kritériích konvergence „členský stát dodržoval fluktuační rozpětí - zejména nesměl členský stát z vlastního podnětu devalvovat centrální paritu své měny vůči měny vůči euru.“ měnový kurz by měl být blízko centrální paritě v rámci ERM II

9 Další konvergenční kritéria Institucionální připravenost čl. 108 SES - nezávislost centrální banky a připravenost na vstup do Eurosystému. Požadované hodnoty by měly být „udržitelné dlouhodobě a nikoliv pouze jednorázovým způsobem“. ECB - sleduje stav i reálné konvergence při rozhodování o vstupu nových členských států do třetí etapy HMU Za přiměřené se považuje dosažení 80 % HDP na obyvatele v EU 15.

10 Čl. 121 SES - posuzování KK „Komise a EMI (ECB) podávají Radě zprávy o pokroku dosaženém členskými státy při plnění jejich závazků týkajících se uskutečňování hospodářské a měnové unie. Tyto zprávy posuzují také slučitelnost právních předpisů jednotlivých členských států vč. Statutů jejich národních bank s čl. 108 a 109 SES a statutem ESCB.“ Rada na základě těchto zpráv na doporučení Komise kvalifikovanou většinou zhodnotí: –státy splňují podmínky pro zavedení eura –zda většina států splňuje podmínky pro zavedení jednotné měny a HMU vstoupí do třetí fáze (nejpozději 1.1. 1999) Postoupí své závěry formou doporučení Radě na úrovní hlav států a vlád - EP je konzultován

11 Čl. 122 SES - připojení států do eurozóny Státy, které nesplňují konvergenční kritéria pro zavedení jednotné měny - „jsou členské státy, na které se vztahuje výjimka.“ Alespoň jednou za dva roky, nebo na žádost členského státu, na který se výjimka vztahuje, Komise a ECB podávají Radě zprávu - Konvergenční zpráva - Rada ECOFIN po konzultaci s EP a s Radou na úrovni hlav států a vlád - rozhoduje na návrh EK kvalifikovanou většinou - zda některé státy vstoupí do eurozóny

12 Convergence Report 1998 EK Kompatibilita statutu CB se statutem ECB - dostatečná nezávislost CB - 8 zemí kompatibilní (ŠP, Rak, Luc, Fr - proces přijímání zákona o CB) - ŠV - nekompatibilní, VB, Dán - výjimka Cenová hladina: (FR, Rak, Irsko - 1,2%) - kritérium 2,7 % - všichni kromě Řecka Rozpočtová rovnováha (pouze 5 zemí nemělo zahájenou proceduru podle čl 104 SES (Fin, Dán, Irsk, Niz, Luc). Velký pokrok v roce 1997 - 14 zemí na či pod úrovní 3 % HDP (mimo Řecko).

13 Convergence Report 1998 Zadlužení - 60%HDP - pouze ve 4 zemích pod referenční úrovní (Fin, Fran, Luc, UK): EK zhodnotila, že existuje udržitelný pokles zadlužení u 9 zemí, Řecko nesplňovalo.. ERM: 10 měn bylo v systému v době hodnocení EK (FIM - říjen 1996, ITL 11/98) - jenom irská libra zhodnotila, britská libra, drachma a švédská koruna nebyly zapojeny do systému úrokové sazby - kritérium 7,8 % - nesplnilo pouze Řecko. Reálná konvergence v r. 1998: EU- 15 =100 B 108, DK 142, D 116, EL 49, E 62, F 109, IRL 95, I 91, L 174, NL 107, A 116, P 45, FIN 107, S 118, UK 106, US 139, JP 145

14

15


Stáhnout ppt "Konvergenční kritéria Evropská hospodářská a měnová unie."

Podobné prezentace


Reklamy Google