Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kde mají původ Velikonoce?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kde mají původ Velikonoce?"— Transkript prezentace:

1 Kde mají původ Velikonoce?

2 Co nás čeká? Let časem…

3 Vyvolený národ Abraham
„Vyvedl ho ven a řekl: „Jen pohleď na nebesa a spočítej hvězdy, budeš-li je moci spočítat. A řekl mu: Tak bude tvé potomstvo.“ I uvěřil Abram Hospodinu a on mu to počítal za spravedlnost.“ Gn 15,5-6

4 I uvěřil Abram Hospodinu a on mu to počítal za spravedlnost.

5 Izák „Abrahamovi bylo sto let, když se mu narodil syn Izák.“ Gn 21,5

6 Abraham, Izák, Jákob

7 Proroctví o pobytu v … „A Hospodin Abramovi řekl: S jistotou věz, že tvé potomstvo bude cizincem v zemi, která nebude jejich a budou tam otročit a budou pokořování čtyři sta let. Avšak národ, kterému budou otročit, budu soudit a potom vyjdou s velikým majetkem.“

8 Útěk do Egypta „Josef usídlil svého otce a své bratry a dal jim v egyptské zemi do vlastnictví půdu nejlepší části země, v zemi Ramesesu… Chléb nebyl v celé zemi, protože hlad byl velmi tíživý.“ Gn a

9 V Egyptě pak povstal nový král, který Josefa neznal. Ex 1,8

10 Povolání Mojžíše Mojžíš hleděl, hle, keř planul ohněm, ale nebyl stravován. Mojžíš si řekl: Odbočím a prohlédnu si ten veliký úkaz, proč ten keř neshoří. Když Hospodin viděl, že odbočil, aby se podíval, zavolal na něho Bůh z prostřed keře: Mojžíši, Mojžíši! … Hospodin pak řekl: Dobře jsem viděl Soužení svého lidu, který je v Egyptě, a slyšel jsem jejich volání kvůli jeho utlačovatelům. Vždyť vím o jeho bolestech. Sestoupil jsem, abych ho vysvobodil z moci Egypťanů…“ Ex 3,2b-4a.7-8a

11 10 Egyptských ran

12 Veliká noc – Hod beránka
„Desátého tohoto měsíce ať si každý vezme beránka na otcovský dům, beránka na rodinu… A bude ve vaší péči až do čtrnáctého dne tohoto měsíce. Potom ho celé shromáždění pospolitosti Izraele k večeru zabije. Pak vezmou z krve a dají na obě veřeje a na nadpraží domu v nichž ho budou jíst…“ Ex 12,3.6-7

13 „A té noci projdu egyptskou zemi a pobiji v egyptské zemi všechno prvorozené od lidí až po dobytek. Vykonám soudy nad všemi bohy Egypta. Já, Hospodin.“

14 „Krev na domech, v nichž budete, bude vašim znamením; když uvidím tu krev, pominu vás a nebude mezi vámi zhoubná pohroma, když budu bít egyptskou zemi.“ Ex 12,13

15 „Synové Izraele vyrazili z Ramesesu do Sukotu v počtu kolem šesti set tisíc pěších mužů, kromě žen a dětí.(Ex 12,37)

16 Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid utekl, srdce faraona a jeho otroků se obrátilo proti lidu a řekli: Co jsme to udělali, že jsme Izraele propustili z otroctví? Zapřáhl tedy svůj vůz a svůj lid vzal s sebou. Vzal šest set vybraných vozů a všechny další egyptské vozy s kapitánem na každém z nich. Ex 14,5-7

17 Hospodin řekl Mojžíšovi: Proč ke mně úpěnlivě voláš
Hospodin řekl Mojžíšovi: Proč ke mně úpěnlivě voláš? Řekni synům Izraele, ať vyrazí. A ty zvedni svou hůl, vztáhni ruku nad moře a rozděl je, aby synové Izraele prošli prostředkem moře po suchu. Ex 14,15-16 … v.21 Mojžíš pak vztáhl ruku nad moře a Hospodin silným východním větrem rozháněl moře po celou noc a obrátil moře v souš. Tak byly vody rozděleny.

18 Synové Izraele šli prostředkem moře po suchu a vody jim byly hradbou napravo i nalevo. Egypťané je pronásledovali – všechny faraonovy koně, jeho vozy a jeho jezdci vešli za nimi doprostřed moře. Ex 14,22-23

19 Ex 14,26-27

20 Ex 14,28-31

21 Lv 23,4;

22 1 Kor 5,7-8

23

24 Ř 1,4; 1K 15,20

25 Setkání se zahradníkem – Jan 20,11-18


Stáhnout ppt "Kde mají původ Velikonoce?"

Podobné prezentace


Reklamy Google