Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2.1 Systém vzdělávání Zásady a cíle vzdělávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2.1 Systém vzdělávání Zásady a cíle vzdělávání"— Transkript prezentace:

1 2.1 Systém vzdělávání Zásady a cíle vzdělávání
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět práce 2.1 Systém vzdělávání Zásady a cíle vzdělávání Zásada rovného přístupu ke vzdělání pro občany ČR a občany členský států EU bez jakékoliv diskriminace. (mají stejná práva a povinnosti) Zásada úcty, respektu, solidarity, důstojnosti a názorové snášenlivosti účastníků vzdělávání. (mezi sebou a mezi učiteli a žáky) Zásada volného šíření poznatků, které vyplývají ze současného poznání (pochopení) světa. (není zakázáno o něčem mluvit) Mimo politické a náboženské agitace. Zásada zdokonalování vzdělávání na základě vědy a výzkumu a používání účinných moderních pedagogických metod. Zásada bezplatného přístupu k základnímu a středoškolskému vzdělání pro občany ČR a občany členských států EU v případě, že zřizovatelem je stát, kraj nebo obec. Zásada hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosaženým cílům vzdělávání, které jsou stanoveny školským zákonem a vzdělávacími programy. (co všechno se má za určité období naučit) Zásada možnosti vzdělávání se po dobu celého života (univerzity třetího věku). Autor: Mgr. Jitka Šolcová

2 2.2 Co víme o škole a vzdělávání?
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět práce 2.2 Co víme o škole a vzdělávání? Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku. Dělí se na dvě pololetí a prázdniny. Děti jsou do školy přijímány při tzv. zápisu. Přesný termín stanovuje ředitel školy. K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které k 1. září příslušného roku již dosáhnou věku 6 let. Tuto povinnost stanovuje rodičům zákon a platí i pro cizí státní příslušníky, kteří pobývají na území ČR (včetně uprchlíků a žadatelů o azyl). Škola mateřská škola základní škola základní umělecká škola střední škola konzervatoř jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky vyšší odborná škola vysoká škola

3 2.3 Formy vzdělávání v ČR 2) střední vzdělávání
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět práce 2.3 Formy vzdělávání v ČR 1) základní vzdělávání 2) střední vzdělávání 3) vyšší odborné vzdělávání 4) vysoké vzdělávání Základní škola je celosvětově základní článek vzdělávání nezletilých. Docházka do základní školy je ve všech vyspělých a ve většině rozvojových zemí povinná, což znamená, že absence žáka je povolena pouze v odůvodněných případech (nemoc, úmrtí v rodině atd.) Základní školy mají 2 stupně (1. – 5. třída, 6. – 9. třída). Povinná školní docházka začíná nabytím 6 let před zahájením školního roku, ale pokud je dítě špatně rozvinuto psychicky nebo fyzicky, může být odložena (rozhoduje ředitel školy). Trvá 9 let a zřizuje ji obec. Mezi základní školy patří také Základní umělecké školy (vzdělání v určitém oboru – hudby, dramatické oboru apod.) a Základní speciální školy (pro žáky, kteří potřebují pomalejší postup).

4 2.4 Střední vzdělávání Střední školy ukončené závěrečnou zkouškou
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět práce 2.4 Střední vzdělávání Všeobecné, poskytující úplné všeobecné středoškolské vzdělání, maturita, maturitní vysvědčení Odborné, poskytující úplné odborné středoškolské vzdělání – ekonomické, umělecké, zdravotnické, sociální, průmyslové školy, maturita, maturitní vysvědčení Odborné, závěrečná zkouška, výuční list (3 roky, 2 roky) Odborné, závěrečná zkouška (2 roky) Střední školy ukončené závěrečnou zkouškou bývalé „učňáky“ možnost nástavbového studia (ukončit maturitní zkouškou) délka 2 roky Střední školy s maturitou Střední škola trvá 4 roky, je zakončena maturitní zkouškou, student obdrží maturitní vysvědčení. Lze ji studovat denní nebo dálkovou formou.

5 2.5 Vyšší odborné a vysoké vzdělávání
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět práce 2.5 Vyšší odborné a vysoké vzdělávání Vyšší odborné školy Poskytují vyšší vzdělání. Navazují na studium na středních školách, připravují na výkon odborných činností. Jsou zakončeny absolutoriem (teoretická zkouška + vypracování a obhajoba absolventské práce). Po ukončení se získává titul Dis (diplomovaný specialista), studuje se roky a dokladem je diplom. Vysoké školy Jsou nejvyšším článkem výchovně vzdělávací soustavy (už nejsou vyšší školy). Jsou to vrcholná centra vzdělanosti, poznání a tvůrčího myšlení. Bakalářský studijní program je zaměřen jednak na přípravu k výkonu povolání, jednak ke studiu v magisterském SP. Standardní doba studia činí roky. Studium je zakončeno složením státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. Po absolvování náleží absolventu titul bakalář Bc., BcA – bakalář umění. Magisterský studijní program navazuje na bakalářský SP (1 - 3 roky) nebo je realizován samostatně (4 - 6 let). Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. V oboru lékařství a veterinárního lékařství a hygieny se studium zakončuje státní rigorózní zkouškou, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Doktorský studijní program navazuje na magisterský SP, doba studia – 3 až 4 roky. Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba disertační práce.

6 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět práce 2.6 Něco navíc Povinná školní docházka je zákonná povinnost dětí navštěvovat v určitém věkovém rozmezí školu. Z toho vyplývá povinnost zákonných zástupců děti příslušného věku do školy posílat a povinnost státních orgánů a orgánů samosprávy zajistit provoz potřebných školních zařízení. Na českém území školní docházku dětí od 6 do 12 let zavedl roku 1774 Všeobecný školní řád Marie Terezie. Panovnice použila větu: "Rádi bychom viděli, kdyby rodičové svých dětí ve věku let do škol posílali." Povinnou školní docházku zavedl 11. srpna 1805 císař František II./I. na popud své manželky Marie Terezie Neapolské (vnučka Marie Terezie Habsburské). Jednalo se o docházku chlapců, dívky začaly docházet do školy až v roce Bezplatné základní vzdělání, které je povinné, ustanovila jako jedno z lidských práv v roce 1948 Všeobecná deklarace lidských práv (článek 26). V současné době upravuje povinnou školní docházku v ČR zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (zkráceně jen: Školský zákon) ve znění pozdějších změn a úprav = zákon č. 49/2009 Sb. Vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání škola v Prusku,1846 současná škola

7 2.7 CLIL – Education system of the Czech Republic
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět práce 2.7 CLIL – Education system of the Czech Republic Doctoral studies Higher education Post secondary technical schools Secondary school Primary school (basic school) Nursery school

8 2.8 Test V kolika letech začíná povinná
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět práce 2.8 Test V kolika letech začíná povinná školní docházka? a) v pěti b) v šesti c) v sedmi d) na věku nezáleží 2) Jak dlouho trvá povinná školní docházka: a) 5 let b) 8 let c) 9 let d) záleží na věku dítěte při zahájení povinné školní docházky 3) Co neplatí o všeobecné úplném středním vzdělání? a) Umožní absolventům studium na vysoké škole. b) Příprava je neprofesní, připravuje pro výkon jednoduchých činností. c) Poskytuje všeobecné vzdělání bez odborné profilace. d) Absolventi získají maturitu. 4) Co platí o vyšších odborných školách? a) Jsou nejvyšším článkem výchovně vzdělávací soustavy. b) Navazují na studium na středních školách. c) Připravují na výkon odborných činností. d) Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou. Správné odpovědi: 1) B 2)C 3)B 4) B,C

9 2.9 Použité zdroje a citace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět práce 2.9 Použité zdroje a citace Atlas školství Obrázky z databáze klipart

10 2.10 Anotace Autor Mgr. Jitka Šolcová Období 07 – 12/2013 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět práce 2.10 Anotace Autor Mgr. Jitka Šolcová Období 07 – 12/2013 Ročník 9. ročník Klíčová slova Maturita, povinná školní docházka, školství, vzdělání. Anotace Prezentace popisující systém vzdělávání v České republice.


Stáhnout ppt "2.1 Systém vzdělávání Zásady a cíle vzdělávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google