Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Daňové vztahy k zahraničí. 2 Dvojí zdanění rezident – zdanění podléhají jeho celosvětové příjmy nerezident – zdaňuje pouze příjmy plynoucí ze zdroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Daňové vztahy k zahraničí. 2 Dvojí zdanění rezident – zdanění podléhají jeho celosvětové příjmy nerezident – zdaňuje pouze příjmy plynoucí ze zdroje."— Transkript prezentace:

1 1 Daňové vztahy k zahraničí

2 2 Dvojí zdanění rezident – zdanění podléhají jeho celosvětové příjmy nerezident – zdaňuje pouze příjmy plynoucí ze zdroje na území státu  problematika dvojího zdanění

3 3 Dvojí zdanění k zamezení dvojího zdanění se uzavírají mezinárodní smlouvy většinou jednostranné vycházejí ze dvou vzorů:  vzorová smlouva OECD  vzorová smlouva OSN

4 4 Mezinárodní smlouva většinou smlouvy o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmů a daní z majetku omezeně i smlouvy o zamezení dvojímu zdanění u daní dědických a darovacích (např. s Rakouskem) v současné době ČR asi 70 smluv v oblasti daní z příjmů a majetku smlouva má přednost před zákonem

5 5 Domicil smlouva se vztahuje na rezidenty smluvních států rezidentem je osoba, která podléhá zdanění ve smluvním státě zejména z důvodu bydliště, trvalého pobytu, sídla, místa vedení může vést k rezidentství v obou smluvních státech

6 6 Domicil 1. místo bydliště či trvalého pobytu apod. 2. místo, kde má osoba stálý byt 3. místo střediska životních zájmů 4. místo, kde se obvykle zdržuje 5. stát občanství 6. dohoda smluvních států

7 7 Domicil u právnických osob je rozhodující sídlo nebo místo vedení je-li rezidentem obou států, přihlíží se k místu skutečného (hlavního) vedení jinak následuje dohoda smluvních států

8 8 Stálá provozovna příjmy na území jiného členského státu mohou být dosahovány prostřednictvím stálé provozovny v některých smlouvách se vyskytuje termín stálá základna – v podstatě se jedná o stálou provozovnu při výkonu nezávislého povolání

9 9 Stálá provozovna trvalé místo nebo zařízení k výkonu činnosti, jehož prostřednictvím podnik vykonává zčásti nebo zcela svou činnost zejména:  místo vedení  pobočka  kancelář  továrna  dílna apod. je jí i příjem společníka v.o.s. a komplementáře k.s.

10 10 Stálá provozovna v některých případech záleží vznik stále provozovny na splnění časového testu, zpravidla se jedná o:  staveniště, stavební, montážní či instalační projekt  poskytování služeb, včetně poradenských nebo manažerských služeb  obvykle časový test šest nebo dvanáct měsíců

11 11 Stálá provozovna stálou provozovnou zpravidla není:  zařízení ke skladování, vystavení nebo dodání zboží  zásoba zboží podniku určená ke zpracování, vystavení, skladování  zařízení určené k nákupu zboží nebo shromažďování informací  zařízení nebo činnosti mající pomocný charakter

12 12 Stálá provozovna stálou provozovnu může založit i soustavná činnost osoby, která je oprávněna jménem podniku uzavírat smlouvy stálou provozovnu ale nezakládá činnost nezávislého zástupce v rámci jeho řádné činnosti (komisionáři, obchodní zástupci, makléři apod.)

13 13 Stálá provozovna zisky dosažené stálou provozovnou mohou být zdaňovány i ve státě, kde je stálá provozovna umístěna u stálé provozovny jsou pak uplatňovány i související náklady, které se ke stálé provozovně vztahují, i když byly vynaloženy v jiném státě zisky se stálé provozovně přisuzují, jako by byla samostatným podnikem některé druhy příjmů se však posuzují samostatně (dividendy, úroky, licence)

14 14 Příjmy podniků zahrnuje podniky fyzických i právnických osob příjmy podniků se zdaňují ve státě rezidence vlastníka podniku výjimkou jsou příjmy dosahované stálou provozovnou zvláštní ustanovení pro sdružené podniky

15 15 Dividendy mohou být zdaňovány v obou smluvních státech, tedy ve státě zdroje i ve státě rezidence je stanovena horní mez, kterou nesmí překročit sazba použitá ve státě zdroje, zpravidla se jedná o  5 % pokud je příjemcem společnost, která se podílí 10 a více procenty na kapitálu vyplácející společnosti  15 % pro ostatní osoby (jak FO, tak PO)

16 16 Úroky je-li skutečným vlastníkem rezident druhého smluvního státu, zdaňují se zpravidla úroky pouze ve státě rezidence – platí především pro smlouvy typu OECD u smluv typu OSN jsou zpravidla úroky zdaňovány s limitovanou sazbou i ve státě zdroje (s výjimkou úroků z vládních úvěrů) úroky v rozsahu nad obvyklou výši jsou zpravidla považovány za distribuci zisku a vztahuje se na ně ustanovení o dividendách

17 17 Licenční poplatky zpravidla se rozlišují licenční poplatky  průmyslové – z patentů, obchodních známek, modelů, plánů apod.  autorské – z děl literárních, uměleckých, vědeckých, kinematografických apod. některé smlouvy umožňují zdanění i ve státě zdroje pouze v případě průmyslových licencí některé smlouvy nevylučují dvojí zdanění, pokud skutečný vlastník není rezidentem smluvních států

18 18 Závislá činnost příjmy ze zaměstnání se zdaňují ve státě rezidence ve státě zdroje se zdaňují příjmy ze zaměstnání vykonávaného v tomto státě ve státě rezidence se zdaňují dosažené příjmy, pokud  pobyt ve státě zdroje nepřekročí 183 dnů  zaměstnavatel není rezidentem státu zdroje  příjem nejde k tíži stále provozovny ve státě zdroje

19 19 Metody zamezení dvojímu zdanění zápočet  úplný  prostý vynětí  úplné  s výhradou progrese daňový náklad

20 20 Metody zamezení dvojímu zdanění zápočet úplný – od tuzemské daňové povinnosti se v plném rozsahu odečte zahraniční daňová povinnost zápočet prostý – od tuzemské daňové povinnosti se odečte zahraniční daňová povinnost max. do výše poměrné části tuzemské daňové povinnosti připadající na příjmy ze zahraničí

21 21 Metody zamezení dvojímu zdanění vynětí úplné – příjmy ze zahraničí se neberou v úvahu, nezdaňují se, ani neovlivní výši tuzemské daně vynětí s výhradou progrese – příjmy ze zahraničí se sice nezdaňují, ale výše sazby se stanoví s ohledem na tyto příjmy (zvyšuje se progrese)

22 22 Zdanění nerezidentů rezident FO  bydliště na území ČR nebo se zde obvykle zdržují  obvykle se zdržuje ten, kdo zde pobývá alespoň 183 dnů v kalendářním roce  bydlištěm se rozumí stálý byt, vyplývá-li z okolností, že se zde chce trvale zdržovat

23 23 Zdanění nerezidentů rezident PO  sídlo nebo místo vedení na území ČR  místem vedení je adresa, ze které je poplatník řízen nerezidenti  ostatní subjekty

24 24 Zdanění nerezidentů nerezidenti zdaňují v České republice pouze příjmy pocházející ze zdrojů na území České republiky přitom se zohlední především mezinárodní smlouva, je-li uzavřena a vztahuje-li se na příslušného poplatníka jinak stanoví příjmy ze zdroje na území ČR zákon (§ 22)

25 25 Zdanění nerezidentů příjmy ze zdrojů na území ČR zejména:  příjmy ze stálé provozovny  ze zaměstnání na území ČR  příjmy ze služeb, obchodního, technického nebo jiného poradenství  příjmy z prodeje a užívání nemovitostí v ČR  licenční, úrokové a dividendové příjmy od rezidentů  výhry z loterií a sázek

26 26 Zdanění nerezidentů příjmy zdaňované standardně daňovým přiznáním  příjmy stálé provozovny  příjmy z prodeje nebo užívání nemovitostí  příjmy ze závislé činnosti ostatní se zdaňují srážkou u zdroje (z hrubého příjmu!)  25 % u příjmů z poskytování služeb, licencí a pronájmů (s výjimkou leasingu)  15 % v ostatních případech

27 27 Zdanění nerezidentů u zdanění nerezidentů se využívá zajištění daně plátce příjmu musí v případech, kdy není prováděna srážka podle zvláštní sazby, provést zajištění daně – vztahuje se i na stálou provozovnu zajištění daně se provádí zpravidla ve výši 10 % u podílů společníka v.o.s. a komplementáře k.s. ve výši odpovídající progresivní sazbě

28 28 Zdanění nerezidentů zajištění se neprovádí v případě  úhrad za zboží a služby prováděné v maloobchodě  úhrad nájemného placeného fyzickými osobami za bytové prostory užívané k bydlení neprovedení zajištění znamená nesplnění daňové povinnosti plátce příjmu pokud nerezident nepodá daňové přiznání je zajištění považováno za daňovou povinnost


Stáhnout ppt "1 Daňové vztahy k zahraničí. 2 Dvojí zdanění rezident – zdanění podléhají jeho celosvětové příjmy nerezident – zdaňuje pouze příjmy plynoucí ze zdroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google