Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní aspekty zdanění příjmů. Právní základ  Všeobecná vzorová dohoda OECD k odstranění dvojího zdanění příjmů a majetku cíl: odstranit dvojí zdanění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní aspekty zdanění příjmů. Právní základ  Všeobecná vzorová dohoda OECD k odstranění dvojího zdanění příjmů a majetku cíl: odstranit dvojí zdanění."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní aspekty zdanění příjmů

2 Právní základ  Všeobecná vzorová dohoda OECD k odstranění dvojího zdanění příjmů a majetku cíl: odstranit dvojí zdanění jako překážku volného hospodářského pohybu nejde o smlouvu ale jen vzor pro uzavírání bilaterálních smluv  respektování skýtá podmínky pro usnadnění výkladu bilaterálních smluv a urovnání sporů

3 Mezinárodní pravidla pro zdanění příjmů  problém: na zdanění některých příjmů si činí nárok více států  je nutná koordinace  cíl: příjem nemá být diskriminován, pokud je dosahován v jiném státě  prostředek: mezistátní smlouvy v oblasti veřejného práva

4 Zásady mezinárodního zdanění  každý příjem má být zdaněn  ale jen jednou stát zdroje příjmů stát rezidence dělené zdanění  smlouvy se tvoří podle vzorů OECD  preferuje stát rezidence MMF  preferuje zdanění ve státě zdroje

5 Všeobecné definice  smluvní stát stát zdroje stát příjemce  osoba (FO i PO) nemusí obsahovat transparentní entity (osobní společnosti a sdružení osob)  společnost – jen PO  podnik  státní příslušník  příslušný úřad

6 Poplatník (osoba) z hlediska úplnosti zdanění

7 Rezident – zákon o daních z příjmů  FO: Nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, daňovým rezidentem je každá fyzická osoba, která má na území ČR bydliště, a to bez výjimek. Za daňového rezidenta se považuje i převážná většina osob, které se obvykle zdržují na území ČR.  PO: Mají na území ČR své sídlo nebo místo svého vedení (= adresa místa, ze kterého je poplatník řízen).

8 Obvykle se zdržuje  = více než 183 dnů  rezidentem není, je-li účelem pobytu studium nebo léčení

9 Počítání času

10 Domicil (daňový příslušník, usídlená osoba)  fyzická osoba 1. byt 2. středisko osobních zájmů 3. obvykle se zdržuje 4. občanství nebo státní příslušnost  právnická osoba 1. skutečné vedení

11 Byt = stálý byt  Stálým bytem se rozumí byt, který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici podle jeho potřeby, ať již vlastní či pronajatý. Tento byt může být poplatníkem pronajat jiné osobě formou, která umožňuje podle potřeby poplatníka obnovení jeho užívání poplatníkem bez prodlevy. Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního a rodinného stavu.

12 Metody zamezení dvojího zdanění  daň zaplacená v zahraničí jako náklad  zápočet daně zaplacené v zahraničí úplný prostý  vynětí prosté s výhradou progrese poslední vrstva

13 Uplatňované směnné kurzy v ČR  účetní položka kurz v účetnictví  kurz devizového trhu vyhlášený ČNB  ostatní jednotný nebo účetní kurz  zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti nebo jejich vyrovnání směnný kurz ČNB pro poslední den předešlého měsíce přes srážkou zálohy

14 Daň zaplacená v zahraničí jako náklad  příjmy ze závislé činnosti podmínka: příjem ze státu, se kterým nemáme uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění výdaje v běžném zdaňovacím období  jiné druhy příjmů následující období, za něž je podáváno daňové přiznání podmínky:  příjmy zahrnované do základu daně  jen v rozsahu, v němž nebyla započtena na daňovou povinnost

15 Zápočet daně zaplacené v zahraničí  není-li výslovně stanoveno jinak, pak zápočet prostý  potvrzení o dani zaplacené v zahraničí lze vyžadovat nejdříve 30 dnů od doručení potvrzení od zahraničního správce daně  podíl příjmů k zápočtu se stanoví k základu daně před snížením  započíst lze daň maximálně do nuly

16 Zápočet daně zaplacené v zahraničí II  za každý stát se prostý zápočet stanoví samostatně  daň, kterou nebylo možno započíst, lze v následujícím zdaňovacím období uplatnit jako výdaj  u příjmů za více zdaňovacích období nejdříve zápočet ke zbývajícím částem příjmů potom k základu daně (první část)

17 Vynětí (s výhradou progrese)  preferováno je vynětí s výhradou progrese  průměrná sazba se stanoví ze základu daně před snížením dílčí základ daně příjmů ze závislé činnosti nesmí klesnout pod 0  při společném zdanění manželů se vynětí rozloží na oba z manželů  u příjmů za více zdaňovacích období se provádí dvakrát

18 Pořadí metod zamezení dvojího zdanění  běžné zdaňovací období daň z příjmů ze závislé činnosti ze státu, se kterým nemáme smlouvu o zamezení dvojího zdanění, jako výdaj v základu daně vynětí vynětí s výhradou progrese zápočet (za každý stát samostatně)  následující zdaňovací období: daň, která nemohla být započtena jako výdaj

19 Příjmy ze zdroje na území České republiky

20 Způsob zdanění příjmů daňových nerezidentů v ČR

21 Samostatný základ daně tvoří:  příjmy ze služeb (ne prostřed. stálé prov.)  příjmy z nezávislé činnosti  náhrady za poskyt. a užití prům. práv atd.  podíly na zisku, vypořádací a likvidační podíly  úroky z půjček, úvěrů a vkladů  tantiémy

22 Zvláštní sazby pro nerezidenty

23 Příjmy vstupující do základu daně  příjmy za závislé činnosti  příjmy dosahované prostřednictvím stálé provozovny včetně příjmů z prodeje movitého majetku  příjmy z prodeje a užívání nemovitostí umístěných na území ČR  příjmy z prodeje cen. papírů vydávaných poplatníky se sídlem na území ČR  příjmy z prodej účastí na spol. a družstvech  důchody  výhry PO

24 Zajištění daně sazba zajištění 1 % příjmy z prodeje investičních nástrojů a postoupení pohledávek běžná sazba podíl na ZD V.O.S. a komplementáře 10 % ostatní případy

25 Procesní postup při zajištění  srazit při zúčtování závazku v.o.s. a komplementáři do dvou měsíců po uplynutí ZO  odvést do konce následujícího měsíce

26 Zajištění se nepoužije:  vůči rezidentu EU  obecně: úhrady za zboží v maloobchodě úhrady za služby v maloobchodě úhrady nájemného fyzickými osobami za bytové prostory užívané k bydlení úhrady související s nájemným fyzických osob za prostory užívané k bydlení

27 Nezávislá činnost Příjmy z kapitálového majetku I

28 Příjmy z kapitálového majetku

29 Faktory rozhodující o způsobu zdanění  rezidentství v České republice  sídlo nebo bydliště v ČR – ano/ne  stát zdroje příjmu,  druh kapitálového majetku,  den vydání cenného papíru,  FO: vztah zdroje výnosu k obchodnímu majetku poplatníka.

30 Způsob zdanění příjmů z držby kapitálového majetku

31 Způsob zdanění běžných příjmů z kapitálového majetku

32 Systém zdanění podle OECD  úroky – dělené zdanění – doporučení - nezdaňovat ve státě zdroje příjmu  dividendy – dělené zdanění nižší u velkých balíků držených PO

33 Příjem ze zdroje na území ČR  příjmy z úhrad od poplatníků daňových rezidentů a od stálých provozoven podíly na zisku obchodních společností a družstev  i zjištěný rozdíl mezi sjednanou cenou a cenou obvyklou na trhu a úroky, které se neuznávají jako výdaj (náklad) (podkapitalizace), jiné příjmy z držby kapitálového majetku část zisku po zdanění vyplácená tichému společníkovi úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček a obdobné příjmy plynoucí z jiných obchodních vztahů, z vkladů a z investičních nástrojů

34 Podkapitalizace  úroky z úvěrů a půjček,  věřitel je osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi,  úroků z částky, o kterou úhrn úvěrů a půjček od spojených osob, v průběhu zdaňovacího období nebo období, přesahuje: 6ti násobek vlastního kapitálu u bank a pojišťoven, 4 násobek vlastního kapitálu u ostatních.

35 Podkapitalizace II  nezahrnují se: úvěry a půjčky nebo jejich část, z nichž úroky jsou součástí vstupní ceny majetku, prokazatelně poskytnuté bezúročné úvěry a půjčky.

36 Podkapitalizace III  nevztahuje se na: osoby které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty, FO a nerezidenty PO, burzu cenných papírů, Fond národního majetku

37 Osvobozené příjmy z kapitálového majetku - držba  úroky z hypotéčních zástavních listů  FO: úroky z vkladů na stavebním spoření  FO: úroky z dluhopisů vydaných v souvislosti s rehabilitací atd.  jen nerezidenti: úrokové příjmy z dluhopisů vydávaných v zahraničí osobou se sídlem v ČR nebo ČR

38 Osvobození není:  úroky z úvěrů a půjček, které jsou považovány za podíly na zisku  úroky z úvěrů a půjček, pokud věřitel má právo podílet se na zisku dlužníka z titulu úvěrového vztahu, nebo změnit právo na úroky z úvěrů a půjček na právo podílet se na zisku dlužníka.

39 Způsob zdanění „úroků“

40 Jen fyzické osoby  úroky a jiné výnosy z držby cenných papírů  úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních prostředků na vkladovém účtu  výnosy z vkladních listů  plnění ze soukromého životního pojištění  výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách a výhry z reklamních soutěží  ceny z veřejných a neveřejných soutěží a ze sportovních soutěží

41 Souhrnný samostatný základ daně  vytvoří poplatník v daňovém přiznání  je jen jeden za zdaňovací období  u fyzických osob širší okruh příjmů a alternativa ponechání v základu daně  u právnických osob užší okruh (jen „dividendy“) a povinnost vytvoření

42 Souhrnný samostatný základ daně II  nesnižuje se o výdaje (až na řídké výjimky) ani o odpočty  daň se nesnižuje o slevy na dani  daň ze samostatného základu daně se připočítá k běžnému základu daně

43 Maximální zdanění úroků maximální sazbapočet států 023 5 %4 7 %1 10 %17 12 %2 12,5 %1 15 %4

44 Úroky - článek 11 Dánsko, Francie, Německo, Rakousko, Slovensko, USA, Velká Británie Rumunsko Belgie, Čína, Kanada, Polsko, Tunis Indonésie, Estonsko, Indie, 0 7,5 % 10 % 12 % 12,5 % 15 %

45 Zdanění „úroků“ u rezidentů  samostatné základy daně  zvláštní sazba daně 15 %

46 Dividendy  vždy tvoří samostatný základ daně  sazba 15 % u nerezidentů i méně v souladu se smlouvou  u PO osvobození průtočných dividend: vyplácené dceřinou společností - rezidentem mateřské společnosti  Ne: dceřinou společností v likvidaci,

47 Příjmy tvořící samostatné základy daně (dividendy)  podíly na zisku kapitálových společníků  podíly na zisku a obdobná plnění z družstev  dividendy  podíly na zisku tichého společníka  vyrovnání mimo stojícímu společníkovi na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy

48 Příjmy tvořící samostatné základy daně (dividendy)  z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu snížení SZD o pořizovací cenu podílového listu, je-li plátci poplatníkem prokázána,  ze zisku převedeného řídící osobě na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy

49 Příjmy tvořící samostatné základy daně (úroky) – jen FO  ze směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele,  úroky z vkladů na vkladních knížkách,  úroky z vkladů na úsporných účtech,  z vkladních listů a vkladu mu na roveň postavenému,  z dluhopisu apod. ne: úrokové příjmy z dluhopisu vydaného v zahraničí poplatníkem se sídlem v ČR nebo ČR,

50 Formy omezování vnitřního dvojího zdanění  samostatný základ daně u dividend a podílů na zisku  sleva na dani  snížení samostatného základu daně při výplatě dividend a podílů na zisku  nižší sazba daně pro investiční společnosti a fondy a penzijní fondy  zápočet srážkové daně u penzijních fondů

51 Daň z příjmů investiční společnosti tvořící podílové fondy celková daň základ daně každého podílového fondu jeho daňová ztráta = daň (% sazba) základ daně na inv. společnost její daňová ztráta odpočty = daň (běžná sazba) slevy

52 Podílové fondy  základ daně se stanoví odděleně za jednotlivé podílové fondy  základ daně za jednotlivý podílový fond lze snížit o rozdíl o dříve vykázanou „daňovou ztrátu“ 5 zdaňovacích obdobích - i došlo-li k převodu obhospodařování podílového fondu na jinou investiční společnost nebo k přeměně investiční společnosti podle zvláštního právního předpisu 7 zdaňovacích období - u otevřeného podílového fondu vzniklého z investičního fondu zaniklého bez likvidace  ztráta vznikla investičnímu fondu a nebyla jím uplatněna

53 Daň u investiční společnosti vytvářející podílové fondy  celková daň = úhrn jednotlivých daní vypočtených samostatně ze základu daně za investiční společnost a odděleně ze základů daně za jednotlivé podílové fondy,  základ daně za investiční společnost nelze upravit o „daňové ztráty“ vykázané jednotlivými podílovými fondy  daňovou ztrátu investiční společnosti nelze upravit o základy daně vykázané odděleně za jednotlivé podílové fondy

54 Přeměna investičního fondu  akciová společnost, která je jen část zdaňovacího období investičním fondem, rozdělí základ daně snížený o odpočty s přesností na dny, a to na část připadající do dne předcházejícího dni ukončení činnosti investičního fondu, připadající na zbývající část zdaňovacího období,  obdobně se postupuje u akciové společnosti, ze které vznikl v průběhu zdaňovacího období investiční fond

55 Sazba daně 5 %  u investičního fondu  u podílového fondu.

56 Dividendové příjmy z účasti v invest. fondu a z podílových listů  samostatný základ daně, který se snižuje o poměrnou část příjmů: zahrnutých do souhrnného samostatného základu daně z úroků z hypotečních zástavních listů, z dluhopisů, ze směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele, z vkladního listu, z úroků, výher a jiných výnosů z vkladu na vkladní knížce a vkladovém účtu, z úrokových příjmů plynoucích rezidentům z dluhopisů vydaných v zahraničí PO se sídlem v ČR,  Pokud byly tyto příjmy zúčtovány ve prospěch výnosů včetně daně, základ daně pro zvláštní sazbu daně se snižuje pouze o částku sníženou o daň.  stejně i při přeměně investiční společnosti na podílový fond.

57 Odvod srážkové daně – podílové listy  srazit daň při jejich výplatě, nejpozději však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž rozhodla investiční společnost o rozdělení zisku podílového fondu  nebyla-li provedena výplata dividendových příjmů ani posledního dne období, kdy je plátce daně povinen daň srazit, má se pro účely zákona za to, že srážka daně byla provedena poslední den vymezeného období  odvést do konce následujícího měsíce

58 Vyměření daně  Investiční společnost vytvářející podílové fondy je povinna podat jako nedílnou součást daňového přiznání i daňová přiznání za jednotlivé podílové fondy  lhůta pro vyměření daně při daňové ztrátě stejná i při převedení podílového fondu do jiné investiční společnosti nebo při přeměně investičního fondu zaniklého bez provedení likvidace na otevřený podílový fond.  dodatečné daňové přiznání Investiční společnost vytvářející podílové fondy může za stejných podmínek uplatnit i vyšší položky snižující základ daně u jednotlivých podílových fondů, pokud je splněna podmínka pro odpočty pro investiční společnost jako celek

59 Investiční fond investiční fond základ daně sazba 5 % podílník samostatný základ daně část připadající na osvobozené příjmy na SZD u FO a souhrnný SZD u PO sazba 15 %

60 Investiční fond  základ daně zaokrouhlený na celé tisíce korun dolů  odčitatelné položky včetně daňové ztráty  sazba daně 5 %

61 Penzijní fondy  základ daně nezahrnuje mimo jiné: úrokové příjmy z dluhopisu a obdobného cenného papíru (i ze zahraničí) z dividend a z podílů na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění plynoucí ze zahraničí, ze směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele, z vkladního listu a vkladu mu na roveň postavenému, úroky, výhry a jiné výnosy z vkladu na vkladní knížce a vkladovém účtu,  sazba: 5 %  zápočet sražené daně


Stáhnout ppt "Mezinárodní aspekty zdanění příjmů. Právní základ  Všeobecná vzorová dohoda OECD k odstranění dvojího zdanění příjmů a majetku cíl: odstranit dvojí zdanění."

Podobné prezentace


Reklamy Google