Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Potřeba zákona o výkupu energie z obnovitelných zdrojů a kogenerace Asociace energetických manažerů 11. listopadu 2003 Praha Směrnice EU o KVET a zákon.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Potřeba zákona o výkupu energie z obnovitelných zdrojů a kogenerace Asociace energetických manažerů 11. listopadu 2003 Praha Směrnice EU o KVET a zákon."— Transkript prezentace:

1 Potřeba zákona o výkupu energie z obnovitelných zdrojů a kogenerace Asociace energetických manažerů 11. listopadu 2003 Praha Směrnice EU o KVET a zákon o kogeneraci z pohledu provozovatelů tepláren Ing. Luboš Pavlas

2 Decentrální výroba elektrické energie a tepla Liberalizace –Směrnice EU o otevírání trhu s elektřinou a zemním plynem –Státní energetický koncept –Novela zákona 458/2000 Sb. –Návrh zákona OZE Integrace –„soutěž“ výroben ČEZ (75 %) a ostatních (státní a.s. versus soukromé) –Přenos ČEPS (státní a.s.) –Distribuce (skupina ČEZ, skupina E.ON, PRE) –Obchod s elektrickou energií – „soutěž“ skupiny ČEZ, skupiny EO.N, PRE a zatím i několik dalších obchodníků –Nákup, přenos, distribuce a obchod se zemním plynem - RWE

3 Decentrální výroba elektrické energie a tepla Většinou regionální úroveň –Technologie »Vynucená, kondenzační odběrová »Parní, paroplynové »Turbíny a motory –Palivo »Hnědé a černé uhlí »Zemní plyn »Vysokopecní plyn »Bioplyn –Vlastnictví »Stát, města, privátní –Velikost »~ 10 kWe – 100 MWe –Místo zapojení elektrického výkonu »Vvn, vn a nn

4 Až 30 % úspora primárních zdrojů energie než při oddělené výrobě stejného množství elektřiny a tepla Snižování nepříznivého dopadu energetické výroby na životní prostředí, vymístění spalovacích procesů na okraje měst, popř. náhrada nízkoemitujících zdrojů v centrech měst, výhodné zejména v době inverzí Snižování ztrát elektrické energie transportem a menší nároky na výstavbu přenosových sítí Možnost využití technologií pro spalování paliva, které by nebylo možné spálit v domácnostech, pod trvalou kontrolou Využití stále ještě dostatečného množství tuzemských primárních zdrojů energie,využití výrobků domácího průmyslu Příspěvek ke zvyšování spolehlivosti dodávek elektrické energie Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Proč ?

5 Decentrální výroba elektrické energie a tepla Určení kogenerace v ČR je dáno vyhláškou MPO č.539/2002 V roce 2003 7 700 000 MWh V roce 2004 10 300 000 MWh V komuniké EK z roku 1997 je jako cíl pro rok 2010 navrženo 18 % kogenerační elektřiny z celkově vyrobené elektrické energie (nyní posunuto EP na 2012?) 3 % do 1 MW 1 % od 1 do 5 MW 96 % nad 10 MW

6 Decentrální výroba elektrické energie a tepla Pouze několik málo zdrojů je schopno nabízet systémové služby Kogenerační elektřina většinou kopíruje diagram zatížení ES ČR Je v soutěži především ze silovou elektřinou rozhodujícího výrobce Bez zvláštního přístupu na základě celospolečenského uznání přínosu se hůře uplatní (zejména ve vztahu k investory požadované návratnosti investic – princip použit při stanovování výkupních cen elektrické energie z OZE, proč ne i u kogenerace?!)

7 Směrnice EU o prosazování kombinované výroby a tepla EU řeší: Zdanění energií (ekologické daně, DPH..) Zlepšení životního prostředí Prosazování obnovitelných zdrojů elektrické a tepelné energie Snížení spotřeby energií v budovách Prosazování kombinované výroby elektřiny a tepla - kogeneraci Obchodování s emisemi

8 Směrnice EU o prosazování kombinované výroby a tepla Předložení Evropskou komisí červenec 2002 Ukončení 1.čtenízáří 2003 Ukončení 2.čtení (hlasování)2. prosince 2003 Nabytí platnosti(pokud dojde ke schválení)jaro 2004 Přeložení, provádění,harmonizacejaro 2005 a dále

9 Směrnice EU o prosazování kombinované výroby a tepla Nejdiskutovanější body: Mají být dodrženy povinné cíle zvýšení výroby elektřiny z KVET (z 9 % na 18 %) nebo bude dovoleno užití národních definic KVET do roku 2010 (resp. 2012 jako cíl EP) Požadavek na prahovou hodnotu 50 MW v opatřeních pro kogeneraci, pro 2. čtení byl vypuštěn Požadavek o zvláštní kategorii kogenerace pro účely zemědělství, též pro 2.čtení neakceptován Požadavek na prosazení mikrozdrojů pod 50 kWe, měla by prokázat energetické úspory Požadavek prahové účinnosti 80 %, tato hranice by měla být kompromisem

10 Směrnice EU o prosazování kombinované výroby a tepla Současná podoba Směrnice a příloh: Definice kogenerační elektřiny (poměr vyrobené elektřiny a užitého tepla) – jasná, průkazná, ověřitelná, nezvyšující administrativní nároky Garance původu kogenerované elektřiny – průhlednost hlavně pro zákazníky Přehled kogeneračních technologií – odmítnutí jaderné kogenerace Zavedení referenčních hodnot oddělené výroby elektřiny a tepla pro stanovení energetických úspor Snaha o silnější propojení pravidel určování, EP nechce akceptovat 15 různých pravidel Povinnost členských států zkoumat možnosti vysoce účinné kogenerace Státy mohou využívat různé mechanismy na prosazování (investiční pobídky, daně, zelené certifikáty a podporu přímým stanovením ceny)

11 Směrnice EU o prosazování kombinované výroby a tepla Současná podoba Směrnice a příloh: Náklady na připojení k síti a tarify vztahující se k přenosu a distribuci kogenerované elektřiny nesmí kogeneraci diskriminovat (zejména zdroje OZE a menší než 1 MWe) Rámec podpory by měl zaručit stabilní ekonomické a administrativní prostředí, i pro nové kogenerace, alespoň na 4 roky dopředu Celková účinnost je závislá na mnoha faktorech (technologie, palivo, diagram výkonu nebo zatížení, velikost, využití tepla) – toto by se mělo vzít v potaz při přípravě referenčních hodnot pro oddělenou výrobu elektrické a tepelné energie

12 Směrnice EU o prosazování kombinované výroby a tepla Certifikace podle Manuálu EHP (tvůrci Finsko a SRN) Snaha o uznání u organizace pro standardizaci CEN/CENELEC (workshop jedná o uznání definice) Ověření metodiky na několika zdrojích v SRN, Finsku a Dánsku v 2002/2003 – vypracováno společností E.ON Ověření metodiky a postupů v Pražské teplárenské (Mělník a Malešice), Elektrárnách Opatovice, Teplárně Písek a Teplárně Strakonice v závěru roku 2003

13 Legislativní rámec v ČR Energetická politika (usnesení vlády č. 50 z 12. ledna 2000), v návrhu je Státní energetický koncept (bude schválen v prosinci 2003 a která varianta?) Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, „malá“ novela v létě 2003, „velká“? Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Vyhláška č. 539/2002 Sb. o způsobu výkupu elektrické energie z OZE a KVET Návrh zákona pro využití energie z OZE, neřeší kogeneraci Zákon o prosazování kombinované výroby elektřiny a tepla? (MPO má k dispozici pracovní návrh podoby zákona poskytnutý TS ČR)

14 Ocenění kogenerační elektřiny v ČR V roce 2003: Decentrální výroba vvn20 Kč /MWh vn28 Kč/MWh nn65 Kč/MWh Výkup KVET do 5 MW 1130 Kč/MWh do 10 MW 900 Kč/MWh nad 10 MW x + 38 Kč/MWh

15 Ocenění kogenerační elektřiny v ČR Environmentální přínosy - vyčíslení v rozmezí 18 – 200 Kč/MWh Technicko – ekonomické přínosy, zejména úspory ztrát v sítích – vyčíslení v rozmezí 25 – 140 Kč /MWh Decentrální zdroje platí za dopravu paliva, dominantní výrobce za dopravu elektřiny přenosovou soustavou neplatí, diskuze G=0 nebo G#0 Kumulativní známka za SyS obsahuje solidární uznání (např. zájem o podporu exportu, PVE)

16 Ocenění kogenerační elektřiny v ČR Diskutabilní je rozdělení na tři skupiny podle výkonu (viz definice KVET ve směrnici EU a vyhlášce MPO č. 539/2002) S přihlédnutím k vývoji v EU a předchozím argumentům by ocenění kogenerace pro rok 2004 mělo být větší než v roce 2003 Vyřešení ekonomie provozu zejména malých zdrojů postavených v minulosti z dotací ČEA a SFŽP

17 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Oba produkty současně – teplo především podle vývoje počasí, venkovní teploty Nižší výnosy za elektřinu způsobí zvýšení ceny tepla pro dosažení stejného ekonomického výsledku KVET by měla být podpořena i uvolněním regulace cen tepelné energie

18 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Zavedený způsob regulace cen tepelné energie způsobil rozptyl konečných cen Substituční způsob zajištění tepelné energie pro vytápění a přípravu TV je pro účely stanovení referenční úrovně ceny jednoduše institucemi (SEI a ERÚ) stanovitelný Proč a co regulujeme při zajištění tepelné energie z dálkového vytápění (ochrana konečného zákazníka před neúměrným zvyšováním ceny produktu dodávaného přirozeným monopolem nebo regulace zisku teplárenských společností?)


Stáhnout ppt "Potřeba zákona o výkupu energie z obnovitelných zdrojů a kogenerace Asociace energetických manažerů 11. listopadu 2003 Praha Směrnice EU o KVET a zákon."

Podobné prezentace


Reklamy Google