Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivity ÚÚR v oblasti rozvoje mikroregionů RNDr. Vladimíra Labounková Ústav územního rozvoje, Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivity ÚÚR v oblasti rozvoje mikroregionů RNDr. Vladimíra Labounková Ústav územního rozvoje, Brno."— Transkript prezentace:

1 Aktivity ÚÚR v oblasti rozvoje mikroregionů RNDr. Vladimíra Labounková Ústav územního rozvoje, Brno

2 Jako mikroregion je zde chápán především Svazek obcí - právnická osoba ustavená v souladu s §§ 49 až 53 č. zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Vzniká pro územně ucelenou oblast vymezenou přirozenými přírodními, technickými nebo historickými hranicemi nebo pojícími prvky. V obecné formě se jedná o spádové území, které využívá principu soudržnosti, kde více obcí propojuje a provazuje své zájmy a záměry jednotlivých akcí a aktivit s cílem vymezení a realizování žádoucích změn ve všech obcích nebo části obcí takto vymezeného území. Za mikroregiony jsou rovněž považovány zájmová sdružení právnických osob se soukromoprávními subjekty dle(§ 20 f až §20 j ) občanského zákoníku.

3 Monitoring mikroregionů (DSO) On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů-monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů iMR. V roce 2006 byl na ÚÚR na základě dat z roku 2005 založen informační systém / registr GIS mikroregionů ČR včetně grafiky a jeho webová aplikace Monitoring mikroregionů vč. mapové prezentace byla zveřejněna na www stránkách ÚÚR. Ústav územního rozvoje zajišťuje tedy od roku 2006 provoz on-line aplikace Evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů (iMR), archivuje centrální databázi, zajišťující veškeré funkce, které jsou potřebné pro sběr, třídění, import a export dat. V této databázi lze získat informace o umístění mikroregionu, příslušnosti do kraje, okresu a ORP. V pasportu každého mikroregionu je možné zjistit geografické vymezení mikroregionů, základní identifikační údaje mikroregionů, Informace o rozvojových dokumentech, zahraničních kontaktech a další doplňující informace. U každého mikroregionu je rovněž připojen odkaz na www stánky mikroregionu (pokud existují), kde lze získat další podrobné informace o mikroregionech. Pasporty mikroregionů jsou postupně doplňovány dalšími statistickými daty. V roce 2006 se zásadně změnil rovněž systém aktualizace údajů o mikroregionech. Údaje v databázi mikroregionů jsou od roku 2006 on-line aktualizovány prostřednictvím webových aplikací pověřenými pracovníky mikroregionů.

4

5

6

7

8 V roce 2006 byla zveřejněna databáze mikroregionů http://www.uur.cz/default.asp?ID=2472http://www.uur.cz/default.asp?ID=2472

9

10

11 Rok Počet obcí celkem Obce v mikroregionech Obce mimo mikroregiony Počet mikroregionů absol.% % 20036249462574,01162425,99 491 20046249468574,97156425,03 505 20056248528084,5196815,49 533 20076249538586,1786413,83 551 20086249547387,5877612,42 570 2009 6249 5155*82,49109417,51 565 20106249539986,4085013,60 555 nepřesný údaj k 27.11.09, u všech mikroregionů se zatím nepodařilo zjistit aktuální počet obcí, V roce 2006 došlo ke změně metodiky zjišťování, data k tomuto roku jsou pouze odhadem, proto nejsou součástí tabulky Zapojení obcí do mikroregionů v letech 2003-2010

12 On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů- monitoring mikroregionů iMR je k dispozici na stránkách UUR http://www.uur.cz/default.asp?ID=3780http://www.uur.cz/default.asp?ID=3780

13

14

15

16

17

18

19 Dotazníkové šetření v mikroregionech provedené v 6-ti krajích ČR ( Jihočeský, Jihomoravský, liberecký, Pardubický, Ústecký, Zlínský) zaměření implementaci SRD

20

21

22 Manažer mikroregionu, kterým může být předseda mikroregionu, tajemník, poradce atd., hraje v celé fázi zpracování SRD mikroregionu významnou roli. Je mimo jiné prostředníkem mezi zpracovatelem, zadavatelem SRD mikroregionu a veřejností, zajišťuje kontakt s veřejností a její účast na tvorbě SRD mikroregionu, zajišťuje zapojení externích specialistů a rovněž podnikatelů do zpracování SRD mikroregionu. Jako výkonná jednotka koordinuje práce na SRD mikroregionu, vytváří kapacitní a technické zázemí pracovních skupin a pro realizaci SRD mikroregionu. Odpovídá za činnosti spojené s administrací, poskytováním služeb Valné hromadě a komunikaci se zpracovatelem. Provádí monitorování, vyhodnocování a naplňování SRD mikroregionu a eviduje a upozorňuje na nutnost aktualizace SRD mikroregionu. Manažer mikroregionu může být v zaměstnaneckém poměru vůči mikroregionu nebo se může jednat o externího pracovníka.

23

24

25

26

27

28

29 Projekty mikroregionů: Projekt je často chápán v užším pojetí, jen jako technická, stavební či jiná technická dokumentace. V případě mikroregionů je třeba projekty vnímat v daleko širším pojetí, jako proces od úvodní myšlenky či nápadu až po jeho úplnou realizaci a následnému vyhodnocení. Definice: Projekt je tedy v nejširším slova smyslu naplánovaná, zpracovaná a uskutečněná aktivita. Důležitým předpokladem dobré přípravy a úspěšné realizace každého projektu je jeho srozumitelné a jednoznačné zadání. U mikroregionálních projektů se jedná především o provázání aktivit a záměrů všech klíčových partnerů v mikroregionu s cílem společného postupu při rozvoji daného území.

30 Návaznost konkrétních projektů na strategii rozvoje mikroregionu : Přílohou rozvojové strategie má být návrh konkrétních projektů, včetně časového harmonogramu jejich zpracování způsobu financování a vyhodnocení. Vyhodnocení SRD mikroregionů: Na rozvojové dokumenty navazují v mnoha případech konkrétní projekty. Jejich zpracování a návaznost na cíle a priority rozvoje je většinou na dobré úrovni. V řadě rozvojových dokumentů jsou projekty propracovány do podoby projektových fiší. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx V některých případech je součástí rozvojového dokumentu jen výčet projektů bez dalšího rozpracování. U některých dokumentů chybí rozpracování návrhové části do fáze projektů.

31 Rozvojové projekty. Po odsouhlasení jednotlivých cílů a priorit, pracovní skupiny začnou vypracovávat a shromažďovat konkrétní rozvojové projekty, které určují, jak se jednotlivá opatření budou realizovat. V průběhu zpracování návrhové části dokumentu se vytvoří tzv. zásobník projektů. Do zásobníku projektů je zpravidla přiřazeno více rozvojových projektů ke každé prioritě. Sestavení uceleného souboru konkrétních námětů na projekty - zásobníku projektů - je významným krokem prací na SRD mikroregionu. Sběr náměrů na projekty se provádí rovněž formou zapojení veřejnosti do zpracování SRD mikroregionu, nebo prostřednictvím veřejné výzvy. Ze zásobníku projektů jsou poté vybírány nejvhodnější a nejpotřebnější projekty na kratší časové období a je sestavován akční plán.

32

33 Hodnotící proces výběru peojektů: Stanovení ( výběr) hodnotitele a sestavení hodnotící komise může jí být Valná hromada mikroregionu, expertní výbor, pracovní skupiny přípravy SRD atp.. Definování hodnotících kritérií: (formou ano-ne, bodové hodnocení atp.) Musí být posuzováno : potřebnost realizace projektu stanovení cílové skupiny – komu jsou výstupy určeny, popis cílové skupiny, její začlenění do projektu, komunikace s cílovou skupinou soulad s programy na vyšší územní úrovni ( ČR, krajské dokumenty) hodnocení zkušeností žadatele o projekt (navrhovatele projektu) s realizacemi obdobných projektů vazba na cílovou skupinu hodnocení rozpočtu a hospodárnosti rozpočtu V hodnotícím procesu je třeba uplatňovat princip transparentnosti a objektivity

34 Realizace projektu: Výběr a složení realizačního týmu – zajištění odborníků na danou oblast i osob s dobrou znalostí místních poměrů. Harmonogram realizace projektu Způsob, kterým bude dosaženo stanovených cílů Rizika realizace projektu a stanovení nástrojů k jejich zmírnění. Stanovení účelně zvolených monitorovacích ukazatelů výstupů z projektů – kvantifikované a jasně popsané Hodnocení udržitelnosti projektu/výsledků projektu zajištění i po skončení financování z operačního programu – viz cyklostezky Moravský kras Při realizaci projektu je nutné respektovat a preferovat rovné příležitosti a udržitelný rozvoj. Nezbytnost křížového financování- nutné pro návaznost konkrétních aktivit.

35 Kdo schvaluje výběrová kritéria a výběr projektů ? Kdo provádí výběr projektů podle výběrových kritérií? navrhuje projekty ke schválení, sestavuje seznam – katalog projektů, přiřazuje bodovou hodnotu jednotlivým projektům, stanovuje pořadí ( prioritu) projektů (v pořadí podle dosažené bodové hodnoty).

36

37

38

39

40 Volby hodnotících indikátorů : Správně volený indikátor musí splňovat řadu kritérií Požadavky na indikátory: důvod sledování, využitelnost, úplnost, reprezentativnost, jedinečnost, spolehlivost, správnost, srovnatelnost v čase, srovnatelnost v prostoru, frekvence sledování, náklady.

41

42

43 Vše o mikroregionech na stránkách ÚÚR http://www.uur.cz/default.asp?ID=1159

44 Metodická příručka pro zpracování strategických rozvojových dokumentů mikroregionů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, duben 2009

45

46

47

48

49 Prezentace ze semináře, který se konal v loňském roce dne 2.12.2009 v Pardubicích, ale i ze dvou předešlých ročníků, které se konaly v Brně jsou k dispozici na http://www.uur.cz/default.asp?ID=3217.http://www.uur.cz/default.asp?ID=3217

50 Děkuji za pozornost RNDr. Vladimíra LABOUNKOVÁ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3 601 00 Brno labounkova@uur.cz


Stáhnout ppt "Aktivity ÚÚR v oblasti rozvoje mikroregionů RNDr. Vladimíra Labounková Ústav územního rozvoje, Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google