Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborný text Úvod do studia.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborný text Úvod do studia."— Transkript prezentace:

1 Odborný text Úvod do studia

2 Rozdíl mezi popisným a kritickým textem
Popisný (deskriptivní) text popisuje, co se stalo nebo jaké něco je (např. jaká je právní úprava kupní smlouvy v OZ) popisuje, co říká teorie informuje o různých názorech, ale bez hodnocení Kritický (analytický) text Hodnotí pro a proti prezentovaných názorů nebo teorií Autor zaujímá vlastní názor, který odůvodní Uvádí k popsanému i proč je tomu tak (např. proč je u kupní smlouvy možná i ústní forma uzavření) Svá tvrzení vždy zdůvodňuje a uvádí příklady na podporu svých tvrzení Strukturuje text logicky a dává větší váhu tomu, co je důležité Z toho, co napsal, autor vždy dělá závěry Nezapomeňte, že nejlepší je kombinace těchto dvou stylů!!!!

3 Odborný analytický text
Řeší nějaký problém (issue) Závaznost rozhodnutí Ústavního soudu je sporná. Jaký je pohled ÚS na otázku povinnosti řídit se jeho „precedentním“ právem? (Judikatura a právní argumentace, kap. 4.5) Představuje pozici ÚS ve vztahu k jednotlivým orgánům, uvádí příklady (např. judikáty) V textu postupuje logicky a klade důraz na klíčové informace uvádí vlastní hodnocení Představuje odlišné názory

4 Kritické a analytické myšlení
„rozviňte si detektivní myšlení“ při čtení, psaní, poslouchání Ptejte se proč? z jakého důvodu? je zdroj informace důvěryhodný?

5 K čemu je kritické myšlení dobré?
je základem pro práci právníka a řada zaměstnavatelů je vyžaduje pomáhá najít více řešení problému a vybrat po zvážení všech důsledků to nejvhodnější podněcuje vás utvořit si vlastní názor jde ruku v ruce s kreativitou pracujte na jeho rozvoji už v průběhu studia, ať jste do praxe připravení.

6 Pozor na popisnost! Použijte kritické myšlení!
Při psaní dbejte na to, aby text nebyl příliš popisný, tzn. neopisujte pouze to, co je v zákonech, ale snažte se vždy přidat něco navíc. Nejlepší je vyvážená kombinace popisnosti a kritického (analytického) psaní! Zkoumejte popisovanou problematiku kriticky, tzn. nespokojte se s názorem v jedné učebnici – vyhledejte si v literatuře, judikatuře, novinách nebo na internetu, jestli se k tématu neváže nějaká diskuse o problémech atd. použijte kritické názory (pozitivní hodnocení i negativní kritiku) ve své práci – vždy odkazujte na zdroj! Přidejte i vlastní názor na vyhledanou diskusi, příp. judikaturu atd.

7 Odborná recenze Jakým problémem se autor zabývá? Z jaké pozice k němu přistupuje (např. ideové pozice)? Zasazení díla do dobového kontextu. Jak postupuje? – strukturování textu (popisná část) Jaké jsou jeho hlavní argumenty? – hlavní argumenty týkající se díla jako celku, dílčí argumenty objevující se v jednotlivých kapitolách Vlastní hodnocení autorovy práce a jeho závěrů (kritický přístup recenzenta, hodnocení může být pozitivní, ale všímat si i sporných či diskutabilních argumentů autora a polemizovat, zamyslet se nad významem díla a to jak v kontextu doby, tak pro současnost).

8 Struktura odborného textu
Název Úvod Stať Závěr Zdroje

9 Úvod Uvádí, o čem text bude
Formuluje cíl práce, uvádí výzkumné otázky, příp. hypotézy Nastínění struktury práce Zasazení řešené problematiky do kontextu a zdůvodnění, proč má vůbec smysl o ní psát.

10 Stať Vlastní text práce
Jeho struktura je logická a směřuje k zodpovězení otázky/cíle, podpoře tvrzení či ověření hypotézy. Struktura: Kapitoly = kapitoly by měly mít podobnou délku Podkapitoly = vhodné u kapitol delšího rozsahu, nevhodné pro krátké kapitoly, podkapitola musí mít několik odstavců, nikoli jeden!

11 Stať Vlastní text je opět strukturovaný do odstavců
Co myšlenka, to odstavec Odstavec je logický celek Průměrná délka odstavce by měla být mezi 10 až 15 řádky. Nepsat dlouhé, nesrozumitelné odstavce. Nepsat také odstavce příliš krátké (např. jen jedna-dvě krátké věty) Text musí být přehledný, srozumitelný, jasný.

12 Závěr Závěr je zrcadlem úvodu. Shrnujete, k čemu jste dospěli.
Odpovídáte na otázku/cíle položenou v úvodu. Dokazujete/vyvracíte hypotézu. Shrnujete argumentaci Nesmí obsahovat žádnou novou informaci!

13 Hlavní chyby při psaní právních textů
Nadměrné používání cizích slov: „V návaznosti na uvedené premisy i v systému kontinentálního práva je konsekvencí soudcovské činnosti s ohledem na postuláty kontinuálnosti a konzistence skutečnost, že určité rozhodnutí následně autoritativně ovlivňuje rozhodovací praxi.“ „Druhým v jistém smyslu kontravalentním aspektem a nezbytným postulátem navazujícím na přiznání relevantní pozice výkladu teleologickému, resp. jeho připuštění přinejmenším coby významného korektivu modifikujícího interpretační výsledek…“

14 Hlavní problémy při psaní právních textů
Nadměrné užívání závorek k dokreslení hlavního textu. Dvojité zápory: Nemůžeme nesouhlasit se závěrem, že….= ? Psaní slovesa na konci věty… Přílišné používání rodu trpného místo činného.

15 Jak psát? Psát jednoduché věty a krátká srozumitelná souvětí. Dlouhá souvětí dělit na kratší. Dvojité zápory převádět na kladné věty. Kontrolovat pořadí větných členů (podmět-přísudek-ostatní větné členy). Rozumně používat cizí slova tak, aby jim rozuměl autor i čtenář. Z pasivních vět dělat věty aktivní. Postupovat logicky, text na sebe musí logicky navazovat. Naučit se používat výrazy

16 První domácí úkol – rozbor judikátu
Základní části: hlavička výrok odůvodnění poučení odlišná stanoviska

17 První domácí úkol – rozbor judikátu
Struktura odůvodnění: přípustnost návrhu rekapitulace návrhu rekapitulace skutkového stavu rekapitulace předchozích řízení právní názor žalobce/stěžovatele právní názor dalších účastníků řízení dokazování/hodnocení důkazů právní názor rozhodujícího soudu ratio decidendi (= „právní teze nosná pro rozhodnutí“, tj. ty hlavní argumenty, které vedly soud k rozhodnutí, tuto část lze použít jako precedent) obiter dictum ( = další úvahy/argumenty soudu, které nelze použít jako precedent)

18 Judikáty Práce s informační databází Ústavního soudu: nalus.usoud.cz

19 Judikáty Skupina pondělí (15:00-16:30) ÚS 394/04 ze dne 27.09.2005
Populární název: Právo novináře nezveřejnit svůj zdroj informací orgánům činným v trestním řízení Soudce zpravodaj: Vojen Güttler

20 Judikáty Skupina pondělí (16:45-18:15) ÚS 59/10 ze dne 04.05.2011
Populární název: Volby do obecního zastupitelstva obce Hřensko v roce 2010, otázka účelového přihlašování se voličů k trvalému pobytu Soudce zpravodaj: Vlasta Formánková

21 Judikáty Skupina úterý (11:30-13:00) ÚS 12/10 ze dne 07.09.2010
Populární název: Platy soudců XI - snížení platu o 4 % v roce 2010 Soudce zpravodaj: Stanislav Balík

22 Judikáty Středeční skupina (13:15-14:45) ÚS 367/03 ze dne 15.03.2005
Populární název: Svoboda projevu versus právo na ochranu osobnosti - Rejžek v. Vondráčková Soudce zpravodaj: František Duchoň

23 1. DÚ Shrnutí judikátu, tj. klíčových informací a argumentů v délce 600 slov (+/- 10 %) Text musí být napsán srozumitelně a mít logickou strukturu. Důraz je kromě obsahové stránky kladen i na stránku formální. Text musí být napsán spisovnou češtinou, za gramatické chyby a překlepy budou strhávány body. Formální úprava: velikost písma 12, řádkování 1,5, oboustranné zarovnávání, mezi odstavci nedělat mezery, odsazovat nový odstavec tabulátorem. Úvaha nad významem rozhodnutí v obecné rovině. Zhodnocení jazykové a stylistické stránky judikátu (jak je napsán), demonstrování případných chyb na příkladu. Délka 300 slov. Vyznačení jednotlivých částí judikátu, plus vlastní komentáře.

24 Stag Domácí úkol se odevzdává přes Stag – po přihlášení přejít do části Moje studium, zde Odevzdávání prací. Deadline:

25 Doporučená literatura
Bobek, Michal, O odůvodňování soudních rozhodnutí. Právní rozhledy, č. 6, s Kühn, Zdeněk, Bobek, Michal, Polčák, Radim (eds.), Judikatura a právní argumentace : teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou. Praha : Auditorium.


Stáhnout ppt "Odborný text Úvod do studia."

Podobné prezentace


Reklamy Google