Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborný text Úvod do studia. Rozdíl mezi popisným a kritickým textem Popisný (deskriptivní) text popisuje, co se stalo nebo jaké něco je (např. jaká je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborný text Úvod do studia. Rozdíl mezi popisným a kritickým textem Popisný (deskriptivní) text popisuje, co se stalo nebo jaké něco je (např. jaká je."— Transkript prezentace:

1 Odborný text Úvod do studia

2 Rozdíl mezi popisným a kritickým textem Popisný (deskriptivní) text popisuje, co se stalo nebo jaké něco je (např. jaká je právní úprava kupní smlouvy v OZ) popisuje, co se stalo nebo jaké něco je (např. jaká je právní úprava kupní smlouvy v OZ) popisuje, co říká teorie popisuje, co říká teorie informuje o různých názorech, ale bez hodnocení informuje o různých názorech, ale bez hodnocení Kritický (analytický) text Hodnotí pro a proti prezentovaných názorů nebo teorií Hodnotí pro a proti prezentovaných názorů nebo teorií Autor zaujímá vlastní názor, který odůvodní Autor zaujímá vlastní názor, který odůvodní Uvádí k popsanému i proč je tomu tak (např. proč je u kupní smlouvy možná i ústní forma uzavření) Uvádí k popsanému i proč je tomu tak (např. proč je u kupní smlouvy možná i ústní forma uzavření) Svá tvrzení vždy zdůvodňuje a uvádí příklady na podporu svých tvrzení Svá tvrzení vždy zdůvodňuje a uvádí příklady na podporu svých tvrzení Strukturuje text logicky a dává větší váhu tomu, co je důležité Strukturuje text logicky a dává větší váhu tomu, co je důležité Z toho, co napsal, autor vždy dělá závěry Z toho, co napsal, autor vždy dělá závěry Nezapomeňte, že nejlepší je kombinace těchto dvou stylů!!!!

3 Odborný analytický text Řeší nějaký problém (issue) Závaznost rozhodnutí Ústavního soudu je sporná. Jaký je pohled ÚS na otázku povinnosti řídit se jeho „precedentním“ právem? (Judikatura a právní argumentace, kap. 4.5) Představuje pozici ÚS ve vztahu k jednotlivým orgánům, uvádí příklady (např. judikáty) V textu postupuje logicky a klade důraz na klíčové informace uvádí vlastní hodnocení Představuje odlišné názory

4 Kritické a analytické myšlení „rozviňte si detektivní myšlení“ „rozviňte si detektivní myšlení“ při čtení, psaní, poslouchání při čtení, psaní, poslouchání Ptejte se proč? z jakého důvodu? je zdroj informace důvěryhodný? Ptejte se proč? z jakého důvodu? je zdroj informace důvěryhodný?

5 K čemu je kritické myšlení dobré? je základem pro práci právníka a řada zaměstnavatelů je vyžaduje je základem pro práci právníka a řada zaměstnavatelů je vyžaduje pomáhá najít více řešení problému a vybrat po zvážení všech důsledků to nejvhodnější pomáhá najít více řešení problému a vybrat po zvážení všech důsledků to nejvhodnější podněcuje vás utvořit si vlastní názor podněcuje vás utvořit si vlastní názor jde ruku v ruce s kreativitou jde ruku v ruce s kreativitou pracujte na jeho rozvoji už v průběhu studia, ať jste do praxe připravení. pracujte na jeho rozvoji už v průběhu studia, ať jste do praxe připravení.

6 Pozor na popisnost! Použijte kritické myšlení! Při psaní dbejte na to, aby text nebyl příliš popisný, tzn. neopisujte pouze to, co je v zákonech, ale snažte se vždy přidat něco navíc. Při psaní dbejte na to, aby text nebyl příliš popisný, tzn. neopisujte pouze to, co je v zákonech, ale snažte se vždy přidat něco navíc. Nejlepší je vyvážená kombinace popisnosti a kritického (analytického) psaní! Nejlepší je vyvážená kombinace popisnosti a kritického (analytického) psaní! Zkoumejte popisovanou problematiku kriticky, tzn. nespokojte se s názorem v jedné učebnici – vyhledejte si v literatuře, judikatuře, novinách nebo na internetu, jestli se k tématu neváže nějaká diskuse o problémech atd. Zkoumejte popisovanou problematiku kriticky, tzn. nespokojte se s názorem v jedné učebnici – vyhledejte si v literatuře, judikatuře, novinách nebo na internetu, jestli se k tématu neváže nějaká diskuse o problémech atd. použijte kritické názory (pozitivní hodnocení i negativní kritiku) ve své práci – vždy odkazujte na zdroj! Přidejte i vlastní názor na vyhledanou diskusi, příp. judikaturu atd. použijte kritické názory (pozitivní hodnocení i negativní kritiku) ve své práci – vždy odkazujte na zdroj! Přidejte i vlastní názor na vyhledanou diskusi, příp. judikaturu atd.

7 Odborná recenze Jakým problémem se autor zabývá? Z jaké pozice k němu přistupuje (např. ideové pozice)? Zasazení díla do dobového kontextu. Jak postupuje? – strukturování textu (popisná část) Jaké jsou jeho hlavní argumenty? – hlavní argumenty týkající se díla jako celku, dílčí argumenty objevující se v jednotlivých kapitolách Vlastní hodnocení autorovy práce a jeho závěrů (kritický přístup recenzenta, hodnocení může být pozitivní, ale všímat si i sporných či diskutabilních argumentů autora a polemizovat, zamyslet se nad významem díla a to jak v kontextu doby, tak pro současnost).

8 Struktura odborného textu Název Název Úvod Úvod Stať Stať Závěr Závěr Zdroje Zdroje

9 Úvod Uvádí, o čem text bude Uvádí, o čem text bude Formuluje cíl práce, uvádí výzkumné otázky, příp. hypotézy Formuluje cíl práce, uvádí výzkumné otázky, příp. hypotézy Nastínění struktury práce Nastínění struktury práce Zasazení řešené problematiky do kontextu a zdůvodnění, proč má vůbec smysl o ní psát. Zasazení řešené problematiky do kontextu a zdůvodnění, proč má vůbec smysl o ní psát.

10 Stať Vlastní text práce Vlastní text práce Jeho struktura je logická a směřuje k zodpovězení otázky/cíle, podpoře tvrzení či ověření hypotézy. Jeho struktura je logická a směřuje k zodpovězení otázky/cíle, podpoře tvrzení či ověření hypotézy. Struktura: Struktura: Kapitoly = kapitoly by měly mít podobnou délku Kapitoly = kapitoly by měly mít podobnou délku Podkapitoly = vhodné u kapitol delšího rozsahu, nevhodné pro krátké kapitoly, podkapitola musí mít několik odstavců, nikoli jeden! Podkapitoly = vhodné u kapitol delšího rozsahu, nevhodné pro krátké kapitoly, podkapitola musí mít několik odstavců, nikoli jeden!

11 Stať Vlastní text je opět strukturovaný do odstavců Vlastní text je opět strukturovaný do odstavců Co myšlenka, to odstavec Co myšlenka, to odstavec Odstavec je logický celek Odstavec je logický celek Průměrná délka odstavce by měla být mezi 10 až 15 řádky. Průměrná délka odstavce by měla být mezi 10 až 15 řádky. Nepsat dlouhé, nesrozumitelné odstavce. Nepsat dlouhé, nesrozumitelné odstavce. Nepsat také odstavce příliš krátké (např. jen jedna-dvě krátké věty) Nepsat také odstavce příliš krátké (např. jen jedna-dvě krátké věty) Text musí být přehledný, srozumitelný, jasný. Text musí být přehledný, srozumitelný, jasný.

12 Závěr Závěr je zrcadlem úvodu. Závěr je zrcadlem úvodu. Shrnujete, k čemu jste dospěli. Shrnujete, k čemu jste dospěli. Odpovídáte na otázku/cíle položenou v úvodu. Odpovídáte na otázku/cíle položenou v úvodu. Dokazujete/vyvracíte hypotézu. Dokazujete/vyvracíte hypotézu. Shrnujete argumentaci Shrnujete argumentaci Nesmí obsahovat žádnou novou informaci! Nesmí obsahovat žádnou novou informaci!

13 Hlavní chyby při psaní právních textů Nadměrné používání cizích slov: Nadměrné používání cizích slov: „V návaznosti na uvedené premisy i v systému kontinentálního práva je konsekvencí soudcovské činnosti s ohledem na postuláty kontinuálnosti a konzistence skutečnost, že určité rozhodnutí následně autoritativně ovlivňuje rozhodovací praxi.“ „V návaznosti na uvedené premisy i v systému kontinentálního práva je konsekvencí soudcovské činnosti s ohledem na postuláty kontinuálnosti a konzistence skutečnost, že určité rozhodnutí následně autoritativně ovlivňuje rozhodovací praxi.“ „Druhým v jistém smyslu kontravalentním aspektem a nezbytným postulátem navazujícím na přiznání relevantní pozice výkladu teleologickému, resp. jeho připuštění přinejmenším coby významného korektivu modifikujícího interpretační výsledek…“ „Druhým v jistém smyslu kontravalentním aspektem a nezbytným postulátem navazujícím na přiznání relevantní pozice výkladu teleologickému, resp. jeho připuštění přinejmenším coby významného korektivu modifikujícího interpretační výsledek…“

14 Hlavní problémy při psaní právních textů Nadměrné užívání závorek k dokreslení hlavního textu. Nadměrné užívání závorek k dokreslení hlavního textu. Dvojité zápory: Dvojité zápory: Nemůžeme nesouhlasit se závěrem, že….= ? Nemůžeme nesouhlasit se závěrem, že….= ? Psaní slovesa na konci věty… Psaní slovesa na konci věty… Přílišné používání rodu trpného místo činného. Přílišné používání rodu trpného místo činného.

15 Jak psát? Psát jednoduché věty a krátká srozumitelná souvětí. Dlouhá souvětí dělit na kratší. Psát jednoduché věty a krátká srozumitelná souvětí. Dlouhá souvětí dělit na kratší. Dvojité zápory převádět na kladné věty. Dvojité zápory převádět na kladné věty. Kontrolovat pořadí větných členů (podmět-přísudek-ostatní větné členy). Kontrolovat pořadí větných členů (podmět-přísudek-ostatní větné členy). Rozumně používat cizí slova tak, aby jim rozuměl autor i čtenář. Rozumně používat cizí slova tak, aby jim rozuměl autor i čtenář. Z pasivních vět dělat věty aktivní. Z pasivních vět dělat věty aktivní. Postupovat logicky, text na sebe musí logicky navazovat. Naučit se používat výrazy Postupovat logicky, text na sebe musí logicky navazovat. Naučit se používat výrazy

16 První domácí úkol – rozbor judikátu Základní části: Základní části: hlavička hlavička výrok výrok odůvodnění odůvodnění poučení poučení odlišná stanoviska odlišná stanoviska

17 První domácí úkol – rozbor judikátu Struktura odůvodnění: Struktura odůvodnění: přípustnost návrhu přípustnost návrhu rekapitulace návrhu rekapitulace návrhu rekapitulace skutkového stavu rekapitulace skutkového stavu rekapitulace předchozích řízení rekapitulace předchozích řízení právní názor žalobce/stěžovatele právní názor žalobce/stěžovatele právní názor dalších účastníků řízení právní názor dalších účastníků řízení dokazování/hodnocení důkazů dokazování/hodnocení důkazů právní názor rozhodujícího soudu právní názor rozhodujícího soudu ratio decidendi (= „právní teze nosná pro rozhodnutí“, tj. ty hlavní argumenty, které vedly soud k rozhodnutí, tuto část lze použít jako precedent) ratio decidendi (= „právní teze nosná pro rozhodnutí“, tj. ty hlavní argumenty, které vedly soud k rozhodnutí, tuto část lze použít jako precedent) obiter dictum ( = další úvahy/argumenty soudu, které nelze použít jako precedent) obiter dictum ( = další úvahy/argumenty soudu, které nelze použít jako precedent)

18 Judikáty Práce s informační databází Ústavního soudu: nalus.usoud.cz Práce s informační databází Ústavního soudu: nalus.usoud.cz

19 Judikáty Skupina pondělí (15:00-16:30) Skupina pondělí (15:00-16:30) ÚS 394/04 ze dne 27.09.2005 Populární název: Právo novináře nezveřejnit svůj zdroj informací orgánům činným v trestním řízení Soudce zpravodaj: Vojen Güttler

20 Judikáty Skupina pondělí (16:45-18:15) Skupina pondělí (16:45-18:15) ÚS 59/10 ze dne 04.05.2011 ÚS 59/10 ze dne 04.05.2011 Populární název: Volby do obecního zastupitelstva obce Hřensko v roce 2010, otázka účelového přihlašování se voličů k trvalému pobytu Populární název: Volby do obecního zastupitelstva obce Hřensko v roce 2010, otázka účelového přihlašování se voličů k trvalému pobytu Soudce zpravodaj: Vlasta Formánková Soudce zpravodaj: Vlasta Formánková

21 Judikáty Skupina úterý (11:30-13:00) Skupina úterý (11:30-13:00) ÚS 12/10 ze dne 07.09.2010 ÚS 12/10 ze dne 07.09.2010 Populární název: Platy soudců XI - snížení platu o 4 % v roce 2010 Populární název: Platy soudců XI - snížení platu o 4 % v roce 2010 Soudce zpravodaj: Stanislav Balík Soudce zpravodaj: Stanislav Balík

22 Judikáty Středeční skupina (13:15-14:45) Středeční skupina (13:15-14:45) ÚS 367/03 ze dne 15.03.2005 ÚS 367/03 ze dne 15.03.2005 Populární název: Svoboda projevu versus právo na ochranu osobnosti - Rejžek v. Vondráčková Populární název: Svoboda projevu versus právo na ochranu osobnosti - Rejžek v. Vondráčková Soudce zpravodaj: František Duchoň Soudce zpravodaj: František Duchoň

23 1. DÚ 1. 1. Shrnutí judikátu, tj. klíčových informací a argumentů v délce 600 slov (+/- 10 %) Text musí být napsán srozumitelně a mít logickou strukturu. Důraz je kromě obsahové stránky kladen i na stránku formální. Text musí být napsán spisovnou češtinou, za gramatické chyby a překlepy budou strhávány body. Formální úprava: velikost písma 12, řádkování 1,5, oboustranné zarovnávání, mezi odstavci nedělat mezery, odsazovat nový odstavec tabulátorem. 2. 2. Úvaha nad významem rozhodnutí v obecné rovině. 3. 3. Zhodnocení jazykové a stylistické stránky judikátu (jak je napsán), demonstrování případných chyb na příkladu. Délka 300 slov. 4. 4. Vyznačení jednotlivých částí judikátu, plus vlastní komentáře.

24 Stag Domácí úkol se odevzdává přes Stag – po přihlášení přejít do části Moje studium, zde Odevzdávání prací. Deadline: 14. 10. 2011

25 Doporučená literatura Bobek, Michal, 2010. O odůvodňování soudních rozhodnutí. Právní rozhledy, č. 6, s. 204-211. Bobek, Michal, 2010. O odůvodňování soudních rozhodnutí. Právní rozhledy, č. 6, s. 204-211. Kühn, Zdeněk, Bobek, Michal, Polčák, Radim (eds.), 2006. Judikatura a právní argumentace : teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou. Praha : Auditorium. Kühn, Zdeněk, Bobek, Michal, Polčák, Radim (eds.), 2006. Judikatura a právní argumentace : teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou. Praha : Auditorium.


Stáhnout ppt "Odborný text Úvod do studia. Rozdíl mezi popisným a kritickým textem Popisný (deskriptivní) text popisuje, co se stalo nebo jaké něco je (např. jaká je."

Podobné prezentace


Reklamy Google