Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

přistupování k druhým s předsudky často plyne z neznalosti hodnotíme na základě generalizovaných informací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "přistupování k druhým s předsudky často plyne z neznalosti hodnotíme na základě generalizovaných informací."— Transkript prezentace:

1

2 přistupování k druhým s předsudky často plyne z neznalosti hodnotíme na základě generalizovaných informací

3 - společenství občanů ČR žijících na území České republiky, - odlišují se od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou, tradicemi, - tvoří početní menšinu obyvatelstva - projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky vytvořilo. V ČR je spousta menšin, např. bulharská, chorvatská, maďarská, německá, polská, rusínská, ruská, řecká, slovenská, srbská, ukrajinská, ale také...

4

5 minoritní občané naší republiky majoritou stále vnímání přes „jinakost“ – odlišnost viděna v tmavší barvě pleti, jiných tradicích, hodnotách a normách, jimiž se romská sociokultura řídí, odlišných způsobech inter- personální interakce, jiných aspektech komunikace... mnohými stále vnímání jako nezvaní přistěhovalci (ačkoli mnozí přistěhování násilně), kteří jen parazitují na sociálních výhodách států Romové následně vnímají českou společnost jako nepřátelskou a odmítají i její pozitivní hodnoty

6 řešením a bojem proti stigmatizaci, předsudkům,xenofobii a rasismu – informovanost a znalost seznámení se s charakteristikami romské sociokultury

7 Romové – souhrnný název pro příslušníky národnostní menšiny, kteří se k tomuto označení hlásí. Romové spolu se skupinou Sintí mají indický původ. K romské národnosti se hlásí příslušníci několika etnických skupin.

8 Čeští Romové - etnikum, které žilo do druhé světové války na území Čech Moravští Romové - etnikum, které žilo do druhé světové války na území Moravy Maďarští Romové - etnikum, které žilo do druhé světové války na území Maďarska a na území jižního Slovenska v oblasti obývané maďarskou národnostní menšinou Slovenští Romové - etnikum, které žilo do roku 1945 na Slovensku Olašští Romové - etnikum, které kočovalo ve střední Evropě až do roku 1959, kdy bylo násilně sedenterizováno Sintí - etnikum žijící rozptýleně v západní Evropě. Až do druhé světové války žili v pohraničních Cikáni - apelativum Romů a Sintů, kterým je označovaly slovanské a germánské národy. Romové vnímají toto označení jako hanlivé a neztotožňují se s ním

9 počet Romů na území České republiky je odhadován na 300000 zastoupení jednotlivých etnik:

10 předkové dnešních Romů žili na indickém subkontinentu z Indie odchází v 10. století a od 13. století se objevují na evropském kontinentu předkové Romů, kteří dnes žijí v České republice, byli usazení nejpozději koncem 17. století v různých částech Evropy nejprve vítání – přinášeli nové informace postupně však zatracováni a pronásledováni církví i světskou mocí – viněni z čarodějnictví, bezvěrectví, krádeží, špionáží... čeští Romové kočují ještě počátkem 20. století většina z nich však zahynula v době druhé světové války ve vyhlazovacích táborech avšak i po roce 1945 v mnoha částech Evropy objektem nedobrovolné asimilační politiky a manipulace až od 90. let 20. století dochází ke změnám – uznáni jako národnostní menšina, mají základní politická práva, stávají se subjektem vlastních dějin...

11 většina Romů přišla do České republiky ze Slovenska v letech 1945-1993 první vlna – po skončení 2. sv. války přicházejí celé rodiny, usazují se v pohraničí po odsunutém německém obyvatelstvu. Stěhují se celé velkorodiny, tím zachována sociální kontrola, tradice, jazyk a tedy i identita druhá vlna – v 50. a 60. letech 20. století, přicházejí většinou jen mladí lidé, navíc z různých osad, s odlišnou kulturou – tradice si neosvojili, kulturu i jazyk znají nedokonale – postupná ztráta identity třetí vlna – po roce 1965, stěhovala se pod silným nátlakem, navíc uplatněn zákon o rozptylu – naprostá ztráta tradic i jazyka a především vlastní identity

12 Mezi tradičním způsobem života Romů a Čechů existují rozdíly, které vyplývají z rozdílného pojetí života a mohou způsobovat vzájemné nepochopení. Romové též vyznávají zcela jiný hodnotový systém, který taktéž onu odlišnost podmiňuje.

13 život je pro Romy nejvyšší hodnotou. Vše, co vede k zachování, zmnožení a pokračování života, má vysokou hodnotu rodina – je bazálním prvkem, od kterého se vše odvíjí předkové se zasloužili o základy postavení Roma v romské společnosti pokračování rodu je v dětech romství - jehož součástí je i úcta ke starším, zdvořilost, pohostinnost a solidarita materialismus – k zachování života, k možnosti uctívat staré i k projevování lásky k dětem jsou potřebné peníze budoucnost má zvláště u starších Romů dosud malou hodnotu, důležitější je přítomnost a minulost, která je jistá

14 rodina pro Romy znamenala téměř vše,neboť uspokojovala základní potřeby jejích členů - byla zdrojem obživy, - měla funkci vzdělávací - a funkci ochranou. tradiční rodina byla patriarchální žena – měla sice ekonomicky důležitější roli – zabezpečit chod domácnosti a přežití rodiny - zajistit obživu a oblečení. Avšak její povinností bylo poslouchat manžela. muž - vně i uvnitř hlavou rodiny, nositelem a ochráncem její prestiže, rozhodoval a nesl odpovědnost za rodinu. Mnohdy jeho výdělek pouze příležitostný, většinu času trávil sháněním zakázek, udržováním dobrých vztahů s příbuznými a přáteli. i dnes je však rodina jako celek na prvním místě, členové se vzájemně podporují a pomáhají si

15 silná nonverbální komunikace – při interakci zpracovávají možná více než 95% informací mimoslovních velkou roli v komunikačním stylu hraje schopnost empatie při jednání jsou značně senzitivní, avšak i velmi emocionální nebojí se přísnosti, pokárání a kritiky, je-li míněna upřímně a pronášena taktně veřejné zostuzení je naopak vnímáno jako velmi kruté, Romy demotivuje a staví další bariéry mají však nízkou schopnost generalizace – efektivity u nich možno dosáhnout konkrétním jednáním, zapojením názornosti, časté, až monotónním opakování a předváděním situací novým způsobem

16 vnímat mimoslovní komunikaci a umět dávat informace i řečí těla nekritizovat negativně před velkým kolektivem, spíše v soukromí nebát se blízkosti, dotyku nebát se emocí – svědčí o angažovanosti člověka mluvit jasně, věcně, stručně, konkrétně diferencovat, ke každému přistupovat podle individuálních potřeb respektovat hodnotový systém romského etnika

17 Informační zdroje: Šišková, T. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2001 Říčan, P. S Romy žít budeme, jde o to jak. Praha: Portál, 1998. www.demografie.cz www.domavcr.cz www.romea.cz Hudba: Bregovič, Goran. Kalasjnikov


Stáhnout ppt "přistupování k druhým s předsudky často plyne z neznalosti hodnotíme na základě generalizovaných informací."

Podobné prezentace


Reklamy Google