Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1/ Zahájení – Jana Rédlová, starostka obce Smolné Pece 2/ Představení činnosti OS MAS Krušné hory západ, vč. realizovaných projektů 3/ Komunitní plánování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1/ Zahájení – Jana Rédlová, starostka obce Smolné Pece 2/ Představení činnosti OS MAS Krušné hory západ, vč. realizovaných projektů 3/ Komunitní plánování."— Transkript prezentace:

1

2 1/ Zahájení – Jana Rédlová, starostka obce Smolné Pece 2/ Představení činnosti OS MAS Krušné hory západ, vč. realizovaných projektů 3/ Komunitní plánování 4/ Plánovací období 2014 – 2020 5/ Dotazníkové šetření 6/ Diskuse a závěr

3  Občanské sdružení Místní akční skupiny Krušné hory západ bylo založeno před 7 lety. Jejím spoluzakladatelem bylo Sdružení Krušné hory – západ spolu s městem Ostrov.  Základním cílem sdružení je: › příprava a realizace rozvojové strategie Občanského sdružení "Místní akční skupiny Krušné hory západ" směřující ke zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech prostřednictvím aktivního získávání a rozdělování prostředků.  Členy MAS jsou nejen města a obce – členové Sdružení, ale dalších 17 právnických osob z veřejné i soukromé sféry, neziskové organizace, soukromí zemědělci, akciové společnosti

4  Místní akční skupina (dále MAS) je společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské, sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), která spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech prostřednictvím aktivního získávání a rozdělování prostředků. Dalším cílem je spolupráce s Místními akčními skupinami Karlovarského kraje, referáty regionálního rozvoje krajských městských úřadů apod.

5

6

7  Celkem členů: 16 PO, FO a NNO  Celkem obcí: 20  Počet obyvatel: 37.708 obyv.  Hustota osídlení: 96,34 na km2  Rozloha území: 36.329 ha

8  V červnu roku 2009 byl podán projekt do Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013, opatření: IV.2.1 Realizace projektů národní spolupráce „Obnova obcí v pohraničí“, r. č: 09/007/4210a/341/000010.  V rámci 7. kola obdržela MAS KHZ 1,2 mil. Kč. Žádost byla podána v rámci partnerství MAS Karlovarského kraje (MAS Náš region, o.s. a MAS Vladař, o.p.s.). Celková hodnota projektu činila 5 mil Kč. Realizace projektu byla dokončena v polovině září roku 2010, kdy zhotovitelem byla Zahradní a parková společnost s.r.o., Mariánské Lázně.

9  V listopadu roku 2009 byl podán projekt do Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013, opatření: IV.2.1 Realizace projektů národní spolupráce „Oživení obcí v pohraničí" r. č: 09/008/4210a/341/000047.  V rámci 8. kola obdržela MAS KHZ 2,6 mil. Kč. Žádost byly podána s partnerskými MAS (MAS Náš region, o.s., MAS Vladař, o.p.s.).  Celková hodnota projektu činila 5 mil. Kč. Realizace projektu byla dokončena v druhé polovině října roku 2010, kdy zhotovitelem byla EUROVIA CS, a.s., Karlovy Vary.

10  Na jaře roku 2012 byl podán projekt do Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013, opatření IV.2.1 Realizace projektů národní spolupráce "Kraj živých vod II", r. č.:12/015/4210a/341/000004.  V rámci 15. kola obdržela OS MAS Krušné hory západ 1,2 mil. Kč. Žádost byla podána s partnerskými MAS - MAS Náš region, o.s. a MAS 21, o.p.s. Celková hodnota projektu činní: 4,0 mil. Kč. Dne 21.února 2013 se od 10.30 hod.uskutečnilío výběrové řízení na veřejnou zakázku "Kraj živých vod II.", dne 05.04.2013 byla podepsána Smlouva o dílo s vítěznou firmou PP-servis Plzeň, s.r.o., U Velkého rybníka 688/35, 301 00 Plzeň, IČ: 263 22 242, DIČ: CZ 263 22 242. Dne 08.04.2013, bylo předáno staveniště. V současné době se realizuje akce: KŽV 2 - Údolí mlýnků v Jáchymově.

11  Na podzim roku 2012 byla podána projektová žádost k projektu "Zachovejme památky dalším generacím", r. č.: 12/017/4210a/341/000071. Projekt byl podám v rámci Spolupráce s partnerskou MAS - MAS Vladař, o.p.s.. Celková hodnota projektu činní: 2,1 mil. Kč, podíl OS MAS Krušné hory západ: 2,0 mil. Kč. V současné době proběhlo první výběrové řízení a byl prodloužen termín realizace.

12  V únoru 2013 v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013, opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění, podalo Občanské sdružení "Místní akční skupiny Krušné hory západ, projektv celkové výši 400 tis. kč. "Rozvoj venkova v regionu Krušné hory západ - osvojování schopností", r.č.: 13/018/34100/341/000006  Projekt je zaměřen na získání metody LEADER. V rámci projektu se uskutečnily dva workshopy propagačních materiálů, které představí činnost MAS, dále pět komunitních plánování v obci na daném území (Hroznětín, Nová Role, Smolné Pece, Velichov a Pernink) a jedna tréninková výzva.

13  V období od května do poloviny října 2009 byla zahájena realizace projektů národní spolupráce jako např. obnova zeleně v obcích, rekonstrukce náměstí, mobiliáře v obcích, úprava dětských hřišť a další v regionu Krušných hor – západ, Tepelska a Valče.  Tyto úspěšné projekty byly prezentovány na putovní výstavě „Český venkov v regionu Karlovarského kraje“, která se uskutečnila v dubnu 2010 ve vestibulu v budově A – Krajského úřadu Karlovarského kraje a bude prezentována na dalších místech regionu Karlovarského kraje.  Rekapitulace: Celkové náklady výstavy: 65 tis. Kč. Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 10 tis. Kč.

14  Ve dnech od 30.8 do 4.9.2012 se MAS Krušné hory západ spolu s partnerskými MAS (MAS Náš region, o.s. a MAS 21, o.p.s) zúčastnili 39. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích.  Na výstavě jsme prezentovali nejen naše členy propagačními materiály, ale propagovali jsme zde i spolupráci místních akčních skupin od roku 2009, společně zrealizované projekty jako např. Obnova obcí v pohraničí, Oživení obcí v pohraničí a nově schválený projekt Kraj živých vod II., který se bude realizovat od září letošního roku.  Účast MAS na těchto setkání je velmi důležitá, neboť můžeme zde svojí prezentací navázat nové partnerské vztahy, získat nové zkušenosti a postupně poznávat nové regiony.  Velké poděkování patří firmě Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s a Karlovarskému kraji za finanční podporu a firmě LuckyArt, s.r.o., která nám pomohla s realizací celé výstavy a prezentací na výstavě v Českých Budějovicích.

15  Co je to komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce i kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Charakteristickým znakem metody je důraz kladený: › na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká › na dialog a vyjednávání › na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků.

16 16 „MÍSTNÍ AKCE“ projekty a aktivity pro kvalitu života, zdraví a k uplatňování udržitelného rozvoje Komunitní základ Místní partnerství Komunitní plánování [induktivní proces] Sledování podmínek a vlivu na kvalitu života Expertní plánování [deduktivní proces] Q © NSZM ČR 2006 Politické zastřešení, veřejná správa

17 17 5. Strategické řízení (expertní strategie, strategický tým) 6. Systém podpory UR a zdraví (expertní indikátory UR, expertní zdravotní plán) 1. Komunitní základ – místní partnerství (akce, kampaně, grantový systém) 3. Komunitní plánování (komunitní plán, komunitní indikátory, průzkumy a ankety) 4. Projekty (zásobník projektů) 7. „MÍSTNÍ AKCE“ pro kvalitu života, zdraví a k uplatňování UR (systematické zlepšování, inovace) 2. Medializace, propagace PZM a MA21 (média, web) © NSZM ČR 2006 CÍL: Zlepšování podmínek pro kvalitu života, zdraví a uplatňování UR v praxi

18 18 Projekty Zdravých měst pro zdroje EU Zásobník projektů KVALITNÍ PROJEKTY [€] KVALITA VEŘEJNÉ SPRÁVY Metody kvality > zdraví, udržitelný rozvoj, kvalita života Dotace a granty EU, ČR, jiné © NSZM ČR

19  Integrovaná územní strategie je strategickým plánem Místní akční skupiny Krušné hory západ pro roky 2014 - 2020. Tento dokument obsahuje také rozvojové záměry místní akční skupiny a opatření, kterými bude strategie naplněna.  Na základě získaných a vyhodnocených podkladů, projektových záměrů měst a obcí a subjektů v regionu a společných pracovních setkání bylo zvoleno tematické zaměření Integrované územní strategie MAS (dále jen strategie MAS). TÉMA: Zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských a horských oblastech.  OS MAS Krušné hory západ se podílí na udržení a rozvoji kvalitního života ve venkovských oblastech. Ve své podstatě posiluje přitažlivost těchto oblastí pro mladou generaci. Základním východiskem je nejen potřeba omezovat negativní vlivy člověka v krajině či snaha o omezení patologických jevů ve společnosti, ale také podpora začleňování co možná nejširšího okruhu občanů do veřejného dění, to vše na principu partnerství komunální sféry, podnikatelů a neziskových organizací, rovnosti mezi muži a ženami, ale též včetně posilování dostupnosti a různorodosti služeb pro širokou veřejnost a podpora kulturních, společenských a zábavných akcí.

20  Technická a projektová dokumentace na opravu místní komunikace na ppč. 786/15 k.ú. obce Smolné Pece  Oprava místní komunikace na pozemku ppč. 786/46 k.ú. obec Smolné Pece – oprava komunikace k obytnému domu  Oprava komunikace v obytné zóně (nová výstavba obytných rodinných domů)  Bezdrátový rozhlas v obci

21

22

23 Občanské sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov 4. patro, č. dv. 401 Karla Bláhová Ing. Luďka Všetičková Olga Zámostná Mob.: + 420 353 821 296 E-mail: mas_khz@volny.cz


Stáhnout ppt "1/ Zahájení – Jana Rédlová, starostka obce Smolné Pece 2/ Představení činnosti OS MAS Krušné hory západ, vč. realizovaných projektů 3/ Komunitní plánování."

Podobné prezentace


Reklamy Google