Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autora: Mgr. Hana Bohá č ová Datum vytvo ř ení: 05.01.2013 Č íslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_CJL_1 Ro č ník: III. Č eský jazyk a literatura Vzd ě lávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autora: Mgr. Hana Bohá č ová Datum vytvo ř ení: 05.01.2013 Č íslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_CJL_1 Ro č ník: III. Č eský jazyk a literatura Vzd ě lávací."— Transkript prezentace:

1 Jméno autora: Mgr. Hana Bohá č ová Datum vytvo ř ení: 05.01.2013 Č íslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_CJL_1 Ro č ník: III. Č eský jazyk a literatura Vzd ě lávací oblast: Jazykové vzd ě lávání a komunikace, Estetické vzd ě lávání Vzd ě lávací obor: Jazyk a komunikace Tematický okruh: Frazeologie a její u ž ití Téma: Frazémy Metodický list/anotace: Frazeologie, frazém, idiom, základní pou č ení; r č ení, po ř ekadla a p ř ísloví – praktická cvi č ení; mo ž no vyu ž ít jako opakování k maturitní zkoušce pro ž áky 4. ro č níku.

2 Frazém, frazeologismus je ustálené, č asto metaforické a expresivní spojení slov s vlastním významem Výrazn ě posunují význam ke zcela jinému smyslu sd ě lení. Idiom je synonymum k frazému, vystihuje spíše sémantickou (významovou) stránku tého ž významu. (Starší definice idiomu je výraz, jeho ž smysl není odvoditelný z jeho č ástí)

3  Nev ě tné – mluvnicky jsou formovány a ž p ř i konkrétním pou ž ití ve v ě t ě (nap ř. dopadnout bled ě apod.)  V ě tné – mají podobu hotové v ě ty, jsou to po ř ekadla, p ř ísloví, r č ení, pranostiky

4  D ě lat Zagorku  Polykat and ě lí č ky  Mít vopici  N ě kde oxidovat  Chytat lelky  Dostat č o č ku  Nechat n ě koho na holi č kách.  V ě šet n ě komu bulíky na nos  D ě lat drahoty  Topit se  Být opilý  Otravovat  Lenošit  Dostat vynadáno  Nepomoci n ě komu  Vymýšlet si, lhát

5  Hrá č i si po prohraném zápase lízali rány.  U zkoušky jsme dopadli bled ě.  Jana je v rodin ě páté kolo u vozu.  Díval se jako tele na nová vrata.  Hrá č i se t ěž ce zotavovali z prohry, byli v ústraní.  Dopadli jsme špatn ě.  Janu doma nikdo nerespektuje a neposlouchá.  Divil se tomu.

6  Opakování je matka moudrosti.  Svatá Markéta hodila srp do ž ita.  Medardovo káp ě č ty ř icet dní kape.  Lepší vrabec v hrsti ne ž holub na st ř eše.  Tichá voda b ř ehy mele.  Bez práce nejsou kolá č e.  Ž ádný u č ený z nebe nespadl.

7  Opakováním a procvi č ováním se stáváme vzd ě lan ě jšími.  Na svátek Markéty by m ě ly za č ít ž n ě.  Kdy ž prší na Medarda, bude pršet ješt ě dlouho.  Lepší mít jistou malou v ě c, ne ž tou ž it po v ě tší, která je nedosa ž itelná.  Co se zdá na první pohled klidné, bývá v ě tšinou ne č ekan ě jiné.  Kdo nepracuje, nem ůž e o č ekávat odm ě nu.  Ka ž dý nem ůž e um ě t všechno.

8  MGR. MU Ž ÍKOVÁ, Olga a kol. Odmaturuj z č eského jazyka. Brno: Didaktis, spol.s r.o., 2007, ISBN 80-7358-082-9.


Stáhnout ppt "Jméno autora: Mgr. Hana Bohá č ová Datum vytvo ř ení: 05.01.2013 Č íslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_CJL_1 Ro č ník: III. Č eský jazyk a literatura Vzd ě lávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google