Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Policejní asistence ve městě Brně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Policejní asistence ve městě Brně"— Transkript prezentace:

1 Policejní asistence ve městě Brně
Realizátor: Drom, romské středisko Koordinátor: Mgr.Simona Wachsbergerová Policejní asistenti: Eva Malíková, Marek Pecha Právní poradenství: Mgr. Filip Fuchs Služba je poskytována v rámci projektu „Klíč ke změně“, který je realizován O.s. Vzájemné soužití a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a stáním rozpočtem ČR.

2 Základní koncepce, metodika pol
Základní koncepce, metodika pol.asistence neboli Asistentů Policie ČR pro práci v soc.vyloučených komunitách Funkce asistentů PČR navržena v roce 2003 v rámci „Národní strategie pro práci PČR ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám“ jako opatření, které by PČR usnadnilo kontakt a komunikaci s minoritou V roce 2006 aktualizováno pod názvem „Strategie práce PČR ve vztahu k menšinám pro léta 2006 až 2007“ V roce 2006 vydal odbor bezpečnostní politiky MVČR „Metodiku činnosti asistenta PČR pro práci v soc.vyloučených komunitách“ (aktualizace v r. 2007)- vychází ze Standardů kvality soc. služeb (MPSV, 2002) a je v souladu s Metodickou příručkou pro výkon TSP (zpracovala Ostravská univerzita pro MPSV, r.2007) Činnost asistentů policie je od r.2007 realizována podle zákona č.108/2006 Sb.,o soc.službách Služba vychází ze zahr.zkušeností a principů např. tzv. Community policing (=zodpovědnost na zachování bezpečnosti v lokalitě záleží i na aktivním přístupu zástupců veřejnosti /samosprávy, nevládních org. apod/;policie dobře zná lokalitu, její obyvatele a jejich problémy, které dokáže řešit ale i předjímat a předcházet jim;princip partnerství PČR s dalšími subjekty

3 Stručná historie služby
Souběžně s návrhem „Strategie“ se prvním iniciátorem a realizátorem služby stalo O.s.Vzájemné soužití s projektem Asistent PČR pro potírání lichvy v soc. vylučených komunitách v Ostravě (r.2003)- na základě podnětu obětí lichvy. Od r díky Od r je realizován projekt Asistent Policie ČR pro spolupráci s romskou komunitou v Chebu“ (ve spolupráci PČR s orgány samosprávy) Díky projektu „Klíč ke změně“, který je realizován O.s. Vzájemné soužití- spolufinancováno Evropským sociálním fondem a stáním rozpočtem ČR- se v r.2006 služba rozšířila do Brna (relizátor: Drom,romské středisko) Od r.2006 zaměstnává asistenty policie příspěvková organizace magistrátu města Karviná -Sociální služby Karviná V lednu 2007 zahájen projekt v Plzni, realizátorem je Člověk v tísni a plzeňská policie Všechny projekty se drží stejné koncepce a metody, ale vlastní realizace vždy vychází z podmínek danného města.

4 Co předcházelo službě pol.asistenci v Brně –příčiny vzniku
90.léta přinesla napětí na obou stranách – Romové X PČR: rostoucí konflikty a rasistické projevy vůči Romům, hanlivé nápisy, fyzické napadání, propagace fašismu a rasismu, akce skinheadského hnutí (srazy, koncerty, fotbalové zápasy, výtržnosti, slovní a fyzické napadání )» Romové jsou znepokojeni a žádají o pomoc policii, neziskové organizace a orgány města Romové vyjadřují svou nespokojenost s činností policie a žádají změnu přístupů Stupňuje se nedůvěra, pdezíravost (pramenící mimo jiné z nerozumění „logice“ institucím typu policie, úřady apod. Řada tr.činnů (obtížně prokazatelných nebo z důvodu nedůvěry) není Romy vůbec oznamována Romové jsou vnímání především jako pachatelé tr. činnosti (především viditelné tr.činnosti-krádeže, kapesní krádeže atd.) Podceňovaná možnost “Romové jako oběti trestných činů” Produkují se zaběhané stereotypy (např. tolerance Romů vůči násilí, domácímu násilí atd.)

5 Příklady konkrétních aktivit
Začátky hledání cest První porady ředitelů policie ČR, Městské policie a zástupců neziskových organizací u primátorky města za účelem přijímání operativních opatření Hledání příčin a způsobu řešení problémů z dlouhodobějšího hlediska Hledání zahraničních partnerů se zkušeností v této problematice Pravidelné porady zástupců policie, neziskových org., Romů Příklady konkrétních aktivit Organizování vzdělávacích, volnočasových aktivit pro děti a mládež ve spolupráci s policií Seznamování Romů s prací policie a získávání Romů do řad polici (krátkodobé kurzy pro pro zájemce z řad národnost.menšin o práci u policie) Příprava policie na práci v multietnické společnosti (např. kurz romistiky pro příslušníky policie, organizování besed, zapojování Romů do modelových situací na střední policejní škole v Brně) Zvýšená opatření policie při fotbalových zápasech zejména v lokalitách výskytu rasistických útoků

6 První úvahy o realizaci pol.asistence v Brně
Pokračování v započaté spolupráci s PČR Brno Spolupráce PČR Brno při organizování činností střediska Účast PČR Brno na akcích střediska Spolupráce na konkrétních kauzách Navázání spolupráce s O.s.Vzájemné soužití Monitorování vzniku a realizace romské policejní asistence v Ostravě První úvahy o intenzivnější spolupráci a rozšíření policejní asistence do Brna První pokusy o společné projekty (Drom a O.s.Vzájemné soužití)

7 Přípravná fáze policejní asistence v Brně
Analýza aktuální situace v Brně » vyplývající potřeby Vymezení nejrizikovějších lokalit (a jim příslušejícím Obvod.odd.PČR) v Brně Vytipování nejčastějších a nejaktuálnějších problémů - především problematika dětí a mladistvých Příprava vybraných zástupců PČR pro spolupráci v rámci pol.asistence Intenzívní jednání se zástupci PČR Brno a O.s. Vzájemné soužití o možnostech a realizaci policejní asistence v Brně Úspěšný projekt O.s. Vzájemné soužití: „Klíč ke změně“ v sobě zahrnuje i rozšíření pol.asistence do Brna (formou zakázky na poskytování sl.)- r.2006 Drom, romské středisko se přihlásilo se svým návrhem realizace zakázky, se kterým uspělo » uzavření smlouvy mezi O.s.Vzájemné soužití a střediskem Drom a zahájení služby pol.asistence v Brně

8 Zahájení romské policejní asistence v Brně
Na konci září a počátkem října 2006 byly na základě výběrového řízení přijaty 2 policejní asistentky v Brně Obě asistentky byly zařazeny do Vzdělávacího kurzu pro TSP (školní rok 2006/2007, DROM,o.p.s.), tak aby splňovaly kvalifikační požadavky dle zákona o soc. Službách. Obě kurz úspěšně absolvovaly Odborný zácvik p.asistentek na vybraných OOP MŘ PČR Brno (Brno-sever, Brno-střed,Brno-Komárov) Jedna z policejních asistentek na vlastní žádost ukončila v pracovní poměr, na její místo byl v červnu 2007 na zákl.výb.řízení přijat nový pol.asistent

9 Konkrétní realizace policejní asistence v Brně
Na základě společné domluvy s PČR vymezeny 3 dny v týdnu pro spolupráci 2 pol. asistentů s vytipovanými obv.odděleními PČR Brno (úterý,středa,čtvrtek) Úřední hodiny v sociálně-právní poradně romského střediska Drom:pondělí (9: :00, 13: :30) a v pátek (10: :00) Individuální konzultace kauz s právníkem střediska Drom- dle potřeby Řešené kauzy jsou zaznamenávány do terénních deníků kontaktních knih a zázamových listů, které jsou zpracovávány do měsíčních statistik Pravidelné porady (min.1x za týden) s koordinátorkou a právníkem

10 Cíle pol.asistence v Brně
Napomoci eliminaci kriminality a sociálně patologických jevů v sociálně vyloučených lokalitách (jak kriminality, při níž se obyvatelé těchto lokalit stávají oběťmi trestné činnosti, tak i kriminality, kterou sami páchají) Vzájemné oboustranné poznávání obyvatel soc. vyloučených lokalit a příslušníků PČR Usnadnit obyvatelům sociálně vyloučených lokalit kontakt a komunikaci s policií, zprostředkování kontaktu s policií (či jinými návaznými institucemi) Odbourávání předsudků a získávání vzájemné důvěry Zaměření především na páchání trestné činnosti ze strany dětí a mladistvých a na sociálně patologické jevy v těchto cílových skupinách (možnosti předcházení těmto jevům, případně jejich řešení) Pomoc policii ČR s orientací v sociálně vyloučených lokalitách

11 Popis lokalit, cílová skupina
Na základě společných analýz s policií byly vybrány lokality nacházející se na území 3 městských částí a jim příslušejících obvodních odděleních PČR: Brno:Brno-sever (ulice Bratislavská /část/, Francouzská/část/, Vranovská, Mostecká, Hálkov atd.) Brno-střed (ulice Milady Horákové, Vlhká, Bratislavská/část/,Spolková/část/, Hvězdová/část/, Francouzská/část/, Příční, Stará, atd.) Brno-Komárov (ulice Dornych, Přízová,atd.) Tyto lokality jsou běžně označovány jako „romské ghetto“ nebo jednoduše jako „brněnský Brnox“ V současné době probíhá jednání s obvodním oddělením Brno-Židenice o rošíření působnosti do městské části Brno-Židenice (ubytovna Markéty Kuncové)

12 Popis lokalit, cílová skupina
CíLovou skupinu tvoří přeedevším sociálně vyloučení jedinci, mezi jejichž nejčastější a nejpalčivější problémy patří: Problémy s bydlením Dlouhodobá nezaměstnanost Zadluženost Psychologická frustrace pramenící z jejich situace Nízké příjmy, chudoba Nízká úroveň dosaženého vzdělání Typy kriminálních aktivit (resp. „šedé sféry ekonomiky“), které mohou životní podmínky soc. vyloučených ovlivňovat: Drogová závislost člena/členů rodiny(případně distribuce drog) Zadluženost u poskytovatelů úvěrů či lichvářů Hrozba ztráty bydlení

13 Spolupráce pol. asistentek s PČR spočívá především v:
Typy služeb depistáž (vyhledávání nových klientů v terénu) zprostředkování kontaktu s PČR na žádost klienta profesní kontakt s úřady, školami, diagnostickými ústavy dalšími institucemi telefonický kontakt korespondence informace, rada jednání, zastupování, vyjednávání doprovod klienta k PČR (např.doprovod kl.pro obsílku) Spolupráce pol. asistentek s PČR spočívá především v: společných obchůzkách po lokalitách jednání s PČR (profesní kontakt) doprovodu klienta na PČR (podání vysvětlení,výslech, vyšetření, trestní oznámení atd.) doručování písemností a vzkazů společných preventivních akcích (besedy, přednášky, sportovní akce, příměstský tábor atd.)

14 Průběžné hodnocení policejní asistence v Brně
Nejčastější typy problémů: drobná kriminalita dětí a mladistvých zneužívání či distribuce drog (děti,dospělí) šikana ve škole záškoláctví útěky z vých.ústavů domácí násilí podvod, úvěrový podvod lichva, krádeže, loupežné přepadení, výtržnictví, násílí proti skupině obyvatel či jednotlivci,přesupky proti veřejnému pořádku, diskriminace či stížnost na práci policie Počet klientů za období říjen srpen 2007: 235 Počet kontaktů za období říjen srpen 2007: 370

15 Spolupráce týmu PA s policií a dalšími institucemi
pravidelné porady týmu policejní asistence se zástupci obvodních oddělení PČR Brno (1x za měsíc) pravidelná spolupráce, kontaktování a předávání informací s PIS MŘ PČR Brno Konzultace předávání průběžných zpráv o realizaci služby MV ČR kontakt a spolupráce s některými školami Pravidelná spolupráce s OSPOD Brno-sever, Brno-střed (1x za měsíc společné porady, průběžně vzájemné kontaktování dle potřeb) – nyní zahájena spolupráce s OSPOD Brno-Židenice

16 Spolupráce Dromu s O.s.Vzájemné soužití
konzultace, předávání informací, dokumentace, vyhodnocování činnosti (s koordinátorkou pol.asistence Ostrava,případně s ředitelem sdružení či jinými osobami) pravidelná společná setkání týmů policejní asistence Ostrava a Brno (1 x za měsíc) účast zástupců týmu pol.asist. Ostrava na výběrovém řízení spolupráce na standardizaci služby policejní asistence Kulatý stůl pracovníků pol.asistence a PČR města Ostravy a Brna – v prostorách MŘ PČR Ostrava – Tisková konference -Policejní asistence ve městě Brně – v prostorách MŘ PČR Brno

17 Pěkný a příjemný den všem!!!


Stáhnout ppt "Policejní asistence ve městě Brně"

Podobné prezentace


Reklamy Google