Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Workshop „Venkov v roce 2010“ Aneb, co jsou to MAS? 21.4. 2010 Katedra politologie a evropských studií, FF UP Bc. František Winter.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Workshop „Venkov v roce 2010“ Aneb, co jsou to MAS? 21.4. 2010 Katedra politologie a evropských studií, FF UP Bc. František Winter."— Transkript prezentace:

1 Workshop „Venkov v roce 2010“ Aneb, co jsou to MAS? 21.4. 2010 Katedra politologie a evropských studií, FF UP Bc. František Winter

2 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA (MAS)? Místní komunitní skupina působící na definovaném území, která spojuje subjekty neziskového, podnikatelského a veřejného sektoru za účelem partnerství a spolupráce v oblasti rozvoje venkova a zemědělství v návaznosti na získání finanční podpory z fondů EU a státního rozpočtu. Kladen důraz na přístup "zezdola".

3  místní partnerství a z něj vytvořená skupina pro místní akce (MAS)  společná strategie rozvoje (územně integrovaná, mezisektorová a tématicky jednotně zaměřená, vycházející ze specifických potřeb a příležitostí regionu)  přístup „zdola nahoru“, v němž iniciativa vychází přímo z regionu - zapojení partnerů a veřejnosti účast různých sektorů - jejich integrovaný postup (plánování a využívání veřejných a soukromých zdrojů, společné projekty) Hlavní charakteristiky metody LEADER:

4  decentralizované rozhodování o financování projektů jednotlivých místních žadatelů a jejich řízení „vlastními silami“  inovativnost v řešení, tj. důraz na aktivity a akce, které jsou v daném území nové a rozvojové (nikoliv běžné činnosti opakované z minulosti)  spolupráce, a to uvnitř MAS, mezi MAS v rámci jedné země a mezi MAS z různých zemí Evropy (nejen EU)

5 Vývoj NS MAS ČR v letech 2005 do dnešní podoby  6.11.2005 u příležitosti Mezinárodní konference o venkovu vznikla Národní síť rozvoje venkova, kterou zakládá 23 MAS z ČR  20.-22.9.2006 jednání Národní konference o venkovu, na základě dohody mezi NSRV a ostatními MAS příprava budování NS MAS ČR  11.4.2007 Volební konference Národní sítě rozvoje venkova a založení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s.  registrace občanského sdružení u MV ČR ( 12.4.2007)

6 Organizační struktura NS MAS ČR

7 Orgány Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s. Výbor

8 Hlavní 137 Hanušovice 788 33 +420 583 285 615 info@nsmascr.cz Sídlo Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. Sekretariát Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. - tajemník NS MAS ČR Ing. Eva Hamplová

9

10 Stav členské základny Národní sítě Místních akčních skupin ČR

11 Činnost výboru NS MAS  aktivní účast při tvorbě a připomínkování pravidel PRV Osa IV., prosazovat zájmy MAS a sledovat proces realizace tohoto opatření  asistence při vyhledávání partnerů pro projekty spolupráce  prosazování metody LEADER do dotačních programů krajů v ČR  uzavírání partnerských smluv s dalšími partnery  organizace NS na krajské úrovni  zapojení NS MAS do mezinárodních struktur (ELARD, Evropská síť venkova)  příprava Národních konferencí o venkovu  zajištění vzdělávání manažerů venkova

12  projednává a konzultuje s MZe a SZIF tvorbu pravidel projektů spolupráce  zástupci výboru NS MAS se zúčastňovali pracovních skupin MV EAFRD  členové výboru aktivně pracují v Národní observatoři venkova  má svého zástupce v MV EAFRD  založil pracovní skupinu LEADER  pracuje na ustanovení krajských sdružení NS MAS  aktivně se zapojil do činnosti Celostátní sítě pro venkov ČR

13 Národní konference v Humpolci

14 Konference NS MAS ČR v Praze

15 LEADERfest Hradec nad Moravicí

16 Výstava Země živitelka 2009 ve spolupráci s MZe, SPOV, AK ČR a NOV.

17 Večer venkova, Země živitelka 2009 – České Budějovice, 28.8.2009

18 Konference Venkov 2009

19 Prezentace NS MAS ČR na Mezinárodní konferenci - Slovensko

20 Partneři NS MAS ČR, o.s.

21 Mezinárodní spolupráce NS MAS ČR Národní síť Místních akčních skupin ČR je členem Evropské asociace pro rozvoj venkova Leader Místopředsedkyně NS MAS ČR - PhDr. Jitka Doubnerová je zástupkyní Národní sítě MAS ČR v Evropské asociaci Pro rozvoj venkova Leader Europen LEADER Association for Rural Development

22

23 V rámci aktivit Evropské sítě vznikly pracovní skupiny, kde má NS MAS ČR také své zastoupení 1. Implementace přístupu zdola-nahoru (vč. administrativních postupů) PhDr. Jitka Doubnerová 2. Zachovaní inovativního/experimentálního charakteru LEADERu Jan Florian 3. Implementace projektu spolupráce Mgr. Hana Slováková

24 Cíle NS MAS ČR – plán práce 1: Program rozvoje venkova - připomínkování osy IV, zjednodušení čerpání evropských fondů, snižovat administrativní a finanční zátěže žadatelů - navýšení alokace osy IV, prosazovat metodu LEADER do ostatních os PRV 2: Podpora nepodpořených MAS - navýšení osy IV.2.1 - podpora nevybraných MAS, pokrytí území v celém rozsahu (pomoc 39 nepodpořených MAS)

25 Cíle NS MAS ČR – plán práce 3: Podpora krajů vůči MAS Podpis Memoranda s Asociací krajů, důležitý zdroj po roce 2013 4: Budoucnost MAS po roce 2013 Podílení se na přípravě dalšího plánovacího období 2014 – 2020, budoucnost LEADER. Národní síť zpracuje v roce 2010 návrh vize, jak by měla vypadat podpora venkova po roce 2013

26 Cíle NS MAS ČR – plán práce 6: Cestovní ruch Cestovní ruch – řešení programu LEADER a promítnutí do oblasti cestovního ruchu - Značení místních výrobků - Vznik a rozvoj drobného podnikání - Koncepční plánování rozvoje regionů 7: Nezaměstnanost Zahájení jednání s MPSV v oblasti řešení nezaměstnanosti na venkově - Vznik a rozvoj drobného podnikání - Vzdělávání na venkově

27 Cíle NS MAS ČR – plán práce 8: Posílení pozice NS MAS MAS jako neopomenutelného připomínkového místa ke koncepcím, které se týkají rozvoje venkova 9: Prohlubovat a zkvalitňovat činnost pracovních skupin - Medializace a propagace - Mezinárodní komise - Tematická pracovní skupina LEADER

28 Pár číselných údajů  v rámci celé České republiky působí cca 151 Místních akčních skupin  117 MAS je členem Národní sítě  v NS MAS ČR je zahrnuto území 4 502 obcí a měst, tj. 72% z celkového počtu měst a obcí ČR  rozloha území, na němž je uplatňována metoda Leader je 73% celkové rozlohy ČR

29 Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin Olomouckého kraje Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s. Olomouckého kraje se sídlem Blanická 383/1 772 00 Olomouc vzniklo dne 31.8.2009 - vzniklo na základě Stanov Národní sí tě MAS ČR - má svůj vlastní Statut - má svou vlastní právní subjektivitu

30 Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin Olomouckého kraje Výbor Krajského sdružení Olomouckého kraje NS MAS ČR, o.s. Předseda: Bc. František Winter Místopředseda: Mgr. Dominika Doláková Člen výboru a zástupce KS V TPS LEADER NS MAS ČR Bc. Tomáš Šulák Kontrolní komise: Ing. Miroslav Mačák Mgr. František Kopecký

31 Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin Olomouckého kraje

32 Činnost MAS na území Olomouckého kraje Rozvoj území jednotlivých Místních akčních skupin  zprostředkováni a poskytováni služeb podporujících rozvoj venkova, včetně přípravy námětů, návrhů a iniciativ  konzultační a poradenská činnost v oboru  realizace projektů zaměřených na zlepšování života ve venkovských oblastech  rozvoj identity místní demokratické občanské společnosti.Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny  komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu a nejbližšího navazujícího území, činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie  poradenská činnost

33 Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin Olomouckého kraje Činnost MAS na území Olomouckého kraje Rozvoj partnerství  podpora vzniku a rozvoj partnerství místních subjektů – neziskových organizací, podnikatelů a zástupců veřejné správy  součinnost s místními, regionálními, národními a zahraničními subjekty Realizace programu LEADER na území MAS  příprava a realizace koordinace iniciativy EU LEADER  činnosti spojené s příjmem, výběrem a kontrolou projektů  zavádění kvalitních integrovaných rozvojových strategií venkovských mikroregionů, jejich vytváření místními občany a organizacemi s využitím místních, přírodních, kulturních a lidských zdrojů na principu „zdola nahoru“

34 Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin Olomouckého kraje Činnost MAS na území Olomouckého kraje Doplňkové činnosti  Příprava a realizace rozvojových projektů  Organizace vzdělávacích akcí, seminářů a odborných setkání  Poskytování služeb v oblasti strategického plánování  Zapojování veřejnosti do rozvoje území místní akční skupiny  Propagace regionu  Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví

35 Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin Olomouckého kraje Financování Místních akčních skupin MAS, které realizují SPL na základě výběru: - možnost financování činnosti MAS do výše 20% alokace na roční činnost, nejvýše však 2.500.000,- Kč - předfinancování, převážně bankovní úvěry, půjčky, členské příspěvky, příspěvky obcí - projektová činnost pro žadatele mimo SPL (ROP, POV,Příspěvky z rozpočtu O.K, OPŽP, ŽP – Zel.úsp, PRV, OPPS) - sponzorské dary MAS, které nemají financování z SPL: - jsou odkázány pouze na projektovou činnost - sponzorské dary - projekty spolupráce

36 Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin Olomouckého kraje

37 Porovnání Olomouckého kraje s ostatními kraji v České republice

38 Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin Olomouckého kraje Co mohou MAS Olomouckého kraje nabídnout:  využití MAS ke zpracování studií, statistik a podobných úkolů zadávaných kraji firmám, které nemohou mít obdobně vhodné podmínky k realizaci těchto úkolů, jako mají MAS díky osobní znalosti daného území  využití MAS pro potřeby krajů k přímým kontaktům se subjekty z venkovského území využití potenciálu MAS k oživení venkova na definovaném území (organizační, personální předpoklady)  pomoc žadatelům z venkovského sektoru při získávání zdrojů z fondu EU, národních zdrojů a krajských zdrojů (ROP, významné projekty krajů, POV)  účast členů MAS v pracovních skupinách krajů  propagaci jednotlivých krajů v oblasti cestovního ruchu, regionálních produktů a podobně  aplikovat metodu LEADER na venkově na území působnosti MAS

39 Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin Olomouckého kraje Co MAS očekávají od kraje:  partnerství při vytváření rozvojových strategií kraje tak, aby se Strategické plány jednotlivých MAS prolínaly se strategiemi vyšších územních celků  zájem o využití potenciálu MAS (znalost území, znalost zdrojů pro financování aktivit subjektů na území krajů, znalost potřeb a projektových záměrů subjektů z území, schopnost aktivně se účastnit pracovních skupin, které kraje vytváří v různých oblastech lidské činnosti)  podporu činnosti MAS v podobě finančních příspěvků, propagace činnosti Místních akčních skupin a jejich území  partnerství a případně udělení záštity na akcích krajského významu pořádaných Místními akčními skupinami

40 Děkuji Vám za pozornost Národní síť místních akčních skupin České republiky, o.s. Hlavní 137 788 33 Hanušovice telefon: +420 583 285 615 mobil: +420 602 533 707 info@nsmascr.cz www.nsmascr.cz Krajské sdružení Národní sítě místních akčních skupin České republiky, o.s. Blanická 383/1 772 00 Olomouc telefon: +420 583 285 615 mobil: +420 602 533 707 KSMASOK@seznam.cz www.nsmascr.cz


Stáhnout ppt "Workshop „Venkov v roce 2010“ Aneb, co jsou to MAS? 21.4. 2010 Katedra politologie a evropských studií, FF UP Bc. František Winter."

Podobné prezentace


Reklamy Google