Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/Přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/Přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010."— Transkript prezentace:

1 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/Přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

2 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/Přenos inovací v rámci programu Leonardo da Vinci podpořit rozvoj technických vědomostí, dovedností a kompetencí ? Do jaké míry?

3 Multilaterální projekty 1.Přenos inovací = přenos existujících inovativních obsahů, metod a postupů z jiných projektů do nového odvětvového, jazykového, sociálně-kulturního a zeměpisného prostředí  zahrnuje přizpůsobení, otestování, dolaďování a začlenění; může vyžadovat i krátkou vývojovou práci  předkládá žadatel („applicant)“ jménem celého konsorcia u své národní agentury

4 Multilaterální projekty LDV 2. Vývoj inovací = příprava (vývoj) inovačních obsahů, metod a postupů v rámci odborného vzdělávaní a přípravy  žádost předkládá žadatel (applicant) jménem celého konsorcia k Výkonné agentuře v Bruselu (Executive agency)

5 Obecné cíle LDV relevantní k TOI  podporovat celoživotní učení všech aktérů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy  zlepšit kvalitu a efektivnost odborného vzdělávání a přípravy  přispět k propojení odborného vzdělávání a přípravy s trhem práce  podporovat vznik partnerství mezi vzdělávacími institucemi poskytujícími odborné vzdělání a přípravu a ostatními subjekty, aby se tyto vzdělávací instituce staly otevřenějšími a reagovaly na potřeby trhu práce  podporuje se využívání informačních a komunikačních technologií a metod e-learningu, odborně zaměřené studium jazyků a integrované studium jazyků

6 LDV-TOI: Kdo se může zapojit?  instituce a organizace poskytující možnosti odborného vzdělávání a přípravy  sdružení a zástupci těch, kdo se účastní odborného vzdělávání a přípravy, včetně sdružení studentů a učňů, rodičů a učitelů  podniky, sociální partneři a další zástupci pracovního života, včetně obchodních komor a dalších odborových organizací  subjekty zabývající se konzultacemi a poradenstvím a informačními službami souvisejícími s různými aspekty celoživotního učení  subjekty zodpovědné za systémy a politiky týkající se jakéhokoli aspektu odborného vzdělávání a přípravy na místní, regionální a celostátní úrovni  výzkumná střediska a subjekty zabývající se otázkami celoživotního učení  neziskové organizace, dobrovolné organizace, nevládní organizace

7 Odborné vzdělávání a příprava 1.Počáteční odborné vzdělávání a příprava 2.Trh práce (rekvalifikace, získávání a zvyšování odborné kvalifikace, aktualizace získaných odborných znalostí, dovedností a kompetencí, nová pracovní místa apod.) 3.Začlenění do systému odborného vzdělávání a přípravy (efektivnost, subjekty zodpovědné za politiky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy apod.)

8 Hlavní cílové skupiny LDV-TOI 1.učni, studenti v počátečním odborném vzdělávání a přípravě 2.učitelé, školitelé, tutoři působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravě 3.odborníci působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy 4.osoby na trhu práce (nezaměstnaní, zaměstnanci) 5.osoby ohrožené na trhu práce (50+, osoby které ukončily předčasně školní docházku, pracovníci s nízkou kvalifikací, zdravotně postižené osoby, přistěhovalci, menšiny apod.)

9 LDV-TOI: Evropské priority 2011 Priorita 1: Podpora spolupráce mezi odborným vzděláváním a přípravou a světem práce Priorita 2: Podpora počátečního a dalšího vzdělávání učitelů, školitelů, tutorů a vedoucích pracovníků působících v oblasti odborného vzdělávání a přípravy Priorita 3: Podpora získávání klíčových kompetencí v oblasti odborného vzdělávání a přípravy Priorita 4: Rozvoj a přenos strategií podporujících mobilitu v odborném vzdělávání a přípravě Priorita 5: ECVET pro průhlednost a uznávání výsledků učení a kvalifikací Priorita 6: Zlepšení systémů zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě

10 LDV-TOI: CZ Národní priority projekty do kterých je jako člen konsorcia (tj. v roli předkladatele, koordinátora, klíčového nebo asociovaného partnera) zapojena škola zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení ČR, která poskytuje počáteční odborné vzdělávání a přípravu (úroveň ISCED 2 a 3) na území České republiky; BODY: 7 žádná finanční podpora ze strany Národní agentury ČR v rámci aktivity Multilaterální projekty/Přenos inovací ve Výzvách 2007-2010, zahrnující: -žádnou předchozí finanční podporu jakéhokoliv CZ člena konsorcia (tj. právnické osoby registrované v ČR) předkládaného projektu; -žádnou předchozí finanční podporu produktu, na jehož přenosu předkládaný projekt staví; BODY: 4 projekty do kterých je jako člen konsorcia (tj. roli předkladatele, koordinátora, klíčového nebo asociovaného partnera) zapojen CZ podnik (tj. právnická osoba registrovaná v ČR) spadající dle odvětvové klasifikace ekonomických činností NACE do sekce C – Zpracovatelský průmysl; D – výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu; E – zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi; F – stavebnictví; Q – zdravotní a sociální péče; BODY: 4

11 LDV-TOI: SK Národní priority 1.Tvorba profilov absolventov OVP a určovanie požadopvaných vedomostí, zručností, schopností a pracovných návykov absolventov OVP v súčinnosti všetkých zainteresovaných orgánov. 2.Tvorba a testovanie procesov zabezpečovania kvality v d´alšom OVP, vrátane využitia Európského referenčného rámca na zabezpečenie kvality. 3.Aktivity na rozšírené uznávanie a validáciu poznatkov nadobudnutých v pracovnom procese na podporu kariérového rastu a celoživotného vzdelávania.

12 LDV-TOI: Hodnotící kritéria 1.Kvalita pracovního programu 2.Inovativní charakter 3.Kvalita konsorcia 4.Evropská přidaná hodnota 5.Poměr nákladů a přínosů (rozpočet) 6.Relevance 7.Dopad 8.Kvalita valorizačního plánu (šíření a využívání výsledků projektu)

13 Termín pro předložení projektu TOI 28.2.2011

14 Hledání partnerů Databáze projektů a produktů TOI http://www.adam-europe.eu Databáze projektů a produktů LDV 1995-2006 http://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/ne w/leonardo2/products/index_en.cfm Webové stránky SK Národní agentura www.saaic.sk Webové stránky CZ Národní agentura www.naep.cz

15 Program celoživotního učení (LLP): Klíčové dokumenty – Výzva 2011  Výzva k předkládání návrhů (Call for Proposals)  národní priority (jsou-li)  administrativní priority (jsou-li)  žádost o grant (Application form)  webové stránky národních agentur  webové stránky Evropské komise

16 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/Přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google