Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VYUŽITÍ BIOTECHNOLOGIÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Žadatel: ENVISAN-GEM, a.s. ESF – JPD 3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VYUŽITÍ BIOTECHNOLOGIÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Žadatel: ENVISAN-GEM, a.s. ESF – JPD 3."— Transkript prezentace:

1 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VYUŽITÍ BIOTECHNOLOGIÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Žadatel: ENVISAN-GEM, a.s. ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Číslo projektu: CZ.04.3.07/4.2.01.1/0039 Kontaktní osoby: Ing. Vít Matějů, Ing. Robin Kyclt Tel.: 296 792 224, e-mail: envisan@bioinfo.cz, www.bioinfo.czenvisan@bioinfo.cz Partneři projektu: MBÚ AVČR VŠCHT Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. WASTECH a.s. STUŹ

2 Doba realizace projektu 1.2.2006 až 31.1.2008

3 1 Zdůvodnění projektu Obecný cíl: Zvýšení míry informovanosti o praktických možnostech využití biotechnologií (vhodnost, výhody,efektivita, rizika,…) Zvýšení informovanosti pracovníků státní správy v oblasti ŽP o možnostech využití biologických metod při úpravě odpadů a eliminaci starých ekologických zátěží Inovace a zkvalitnění systému vzdělávání studentů, doktorandů a mladých vědeckých pracovníků v biologických a chemických oborech Přenesení nových inovačních postupů z výzkumné do podnikatelské sféry

4 1 Zdůvodnění projektu Konkrétní cíle: i) zprostředkování informací o inovačních biologických technologiích pro ochranu a monitoring ŽP, eliminaci starých ekologických zátěží a úpravu odpadu formou seminářů pro zaměstnance orgánu státní správy a samosprávy, ii) na zavádění nových biotechnologických metod do praxe iii) na rozšíření znalostí studentů v oblasti aplikace inovačních biotechnologických laboratorních metodik (praktické kurzy), iv) na zvyšování kvalifikace pracovníku v oblasti potravinářské a environmentální mikrobiologie (teoretickopraktické kurzy), v) pořádání vzdělávacího a laboratorního kurzu pro mladé odborníky (studenti pražských VŠ, doktorandi) o využitelnosti moderních molekulárních metod pro biotechnologie v oblasti ŽP a udržitelného rozvoje,

5 1 Zdůvodnění projektu Konkrétní cíle: i) organizaci workshopu pro cílovou skupinu studentů, doktorandů a postdoktorandů navazujícího na GIM 2006-Praha, organizace stáží studentů na špičkových pracovištích výzkumu a vývoje ve světě. vii) organizaci kurzů v bioinformatice pro studenty pražských vysokých škol a doktorandy. viii) podporu celoživotního vzdělávání řídících pracovníku ve vědě a výzkumu, rozvoj jejich školitelského potenciálu ix) informovanost a vzdělávání veřejnosti se zájmem o ochranu ŽP, o vlivu biotechnologií na udržitelný rozvoj

6 1 Zdůvodnění projektu Klíčové aktivity realizace: 1.Školící program laboratorního výcviku nových molekulárních metod v biotechnologiích 2.Vzdělávací program o pokroku a nových metodách v biotechnologiích 3.Program podpory celoživotního vzdělávání pracovníku školících pracovišť 4.Program podpory vyrovnávání vzdělanosti mladých domácích odborníku se světovými standardy 5.Školení mladých odborníku v bioinformatice 6.Vzdělávací program o nových poznatcích v potravinářské mikrobiologii 7.Program získávání klíčových poznatku v oboru biotechnologií pro životní prostředí 8.Biotechnologické metody úpravy bioodpadu a související legislativa 9.I. Využití biotechnologických metod při nápravě starých ekologických zátěží

7 1 Zdůvodnění projektu Klíčové aktivity realizace: 10. II. Využití biotechnologických metod při nápravě starých ekologických zátěží 11. Biotechnologické metody v ochraně atmosféry 12. Biofiltrace při sanačních zákrocích 13. Geneticky modifikované organismy: Zkáza či spasení? 14. Biotechnologie a bioopady 15. Inovační biotechnologie pro úpravu odpadu 16. Kombinované sanační technologie 17. III. Využití biotechnologických metod při nápravě starých ekologických zátěží 18. Dlouhodobé působení na cílové skupiny, technické zabezpečení 19. Zajištění vlivu na specifickou cílovou skupinu, technický management 20. Hodnocení ekologických a zdravotních rizik biotechnologií 21. Vnitrní debata NNO o postojích k používání biotechnologíí

8 1 Zdůvodnění projektu Klíčové aktivity realizace: 22. Koordinace projektu 23. Administrace a řízení projektu 24. Webové stránky 25. Režijní náklady projektu

9 1 Zdůvodnění projektu Podmínky projektu: Celková výše finanční podpory: 10520282,- Kč

10 1 Zdůvodnění projektu Zdůvodnění intervence veřejných prostředků: Díky podpoře veřejných prostředků se podaří v relativně krátké době předat jednotlivým cílovým skupinám nové informace, klíčové poznatky a praktické zkrušenosti z oboru biotechnologií. Díky podpoře se daří překonat obtíže spojené s nákladností tohoto procesu. Bez veřejné podpory by přenos těchto informací napříč širokým spektrem cílových skupin bylo jen obtížně realizovatelné. Podnikatelský zájem: Informovanost odborné veřejnosti o možnostech a způsobech využití biotechnologií urychlí a usnadní využívání málo známých, ale efektivních postupů. Na trhu práce budou dostupní mladí odborníci s praktickými zkušenostmi využití nových a inovativních postupů. To pomůže v konečném důsledku rozvoji nových či stávajících biotechnologických firem. Veřejný zájem: Lepší informovanost veřejné zprávy povede celkově ke zkvalitnění služeb poskytovaných v oblasti životního prostředí (nakládání s odpady, ochrana ovzduší, likvidace ekologických zátěží). Inovační způsob vzdělávání v rámci projektu dává šanci mladým studentům, doktorandům lépe obstát na trhu práce. Vedle podpory rozvoje kvalitních služeb se podporuje i trh práce, vytvořením nových příležitostí se omezí odlivu odborníků do zahraničí.

11 2 Cílové skupiny NNO Zaměstnanci Doktorandi a mladí vědečtí pracovníci Řídící pracovníci Studenti

12 Přínosy pro cílové skupiny První cílová skupina Studenti, doktorandi a mladí vědečtí pracovníci: i)rozšílení vzdělání a získání nových dovedností pro aplikaci molekulárních metod při monitoringu a posuzování životního prostředí ii) možnost navázání kontaktu se zástupci renomovaných vědeckých institucí v rámci GIM 2006 v Praze, umožnění účasti na vědeckém kongresu světového významu iii) rozšílení vzdělání v oblasti bioinformatiky, které v rámci vysokoškolských osnov není obecně poskytováno – zvýšení kvality vzdělání iv) zvýšení úrovně specializace v oblasti environmentální mikrobiologie – zvýšení kvality vzdělání

13 Přínosy pro cílové skupiny Druhá cílová skupina - Zaměstnanci i)pro zaměstnance kontrolních orgánu státu (CIŽP, COI, CZPI) a správních úřadu (úřady městských částí, odbory ŽP) zprostředkuje informace o možnostech, výhodách a omezeních využívání biotechnologií v ochraně životního prostředí, při eliminaci starých ekologických zátěží a úpravě odpadů – konkrétní přínos: zvýšení kvalifikace, zvýšení flexibility, zlepšení poskytovaných služeb ii) pro zaměstnance mikrobiologických laboratoří seznámení s novými metodickými postupy, které vedou ke zvýšení produktivity práce, flexibility pracovní síly a zavádění inovačních postupů do praxe iii) pro zaměstnance sanačních společností zajistí informace o nejnovějších poznatcích aplikacích biotechnologických metod v ochraně životního prostředí a nápravě škod a umožní jejich rychlejší přenesení do praxe

14 Přínosy pro cílové skupiny Třetí cílová skupina Řídící pracovníci: Pro vedoucí vědecké pracovníky vytvoří prostor, prostředky a motivaci pro jejich vzdělávání a sebevzdělávání, konkrétně podporou jejich kontaktu s partnery ze špičkových pracovišť v Evropě i ve světe (stáže a vědecké konference) a prostředky na nákup odborné literatury. Podstatným motivačním faktorem podpory jejich celoživotního vzdělávání je v projektu obsažená teoretická i praktická lektorská činnost vůči studentům VŠ, ale zejména doktorandům, která pokud má být kvalitní, si vynucuje neustálou obnovu jejich znalostí. Projekt tak významně posílí školitelskou úroveň a kapacitu vedoucích vědeckých pracovníku.

15 Přínosy pro cílové skupiny Čtvrtá cílová skupina zájemci o založení nové technologicky orientované firmy i) vzdělávání mladých odborníku právě na startu jejich profesionální kariéry v aplikačně zaměřeném prostředí projektu (přímé spojení akademické sféry s malou technologickou firmou umožní mj. stáže studentu ve firmě).

16 Přínosy pro cílové skupiny Pátá cílová skupina NNO: i)přímou účasti STUŽ se podpoří významná složka NNO orientovaná na udržitelný rozvoj, podpoří se kapacita jejich aktivního působení na ekologické myšlení a chování veřejnosti. ii) NNO zajistí rozšíření informací o vlivech ekologických zátěží na ŽP do širokého povědomí

17 Zapojení (motivace) cílových skupin Nejvyšší motivací je možnost získat informace, poznatky, praktické zkušenosti za velmi výhodných finančních podmínek. Doprovodná opatření pro cílové skupiny účastníci seminářů mají zdarma stravování účast studentů na GIM 2006 – flash disky s informacemi z konference

18 3 Typy činností Typy činností realizované projektem školící programy vzdělávací programy semináře kursy debaty webové stránky

19 4 Vnitřní postupy řízení Koordinace celého projektu - Hlavním koordinátorem je příjemce projektu (svolává koordinační schůzky odpovědných zástupců partnerů projektu, průběžně komunikuje s partnery, kontroluje stav plnění jednotlivých cílů projektu, shromažďuje informace z působení na cílové skupiny, údaje pro monitoring, sestavuje monitorovací zprávy, atd.)

20 4 Vnitřní postupy řízení Řízení jednotlivých aktivit Zajišťují jednotlivý odpovědní zástupci partnerů, informace poskytují hlavnímu koordinátorovi.

21 4 Vnitřní postupy řízení Nápravná opatření, předcházení rizik Údaje z působení na cílové skupiny jsou využívání při aktualizaci a sestavování harmonogramu. Pro řízení vlastní náplně jednotlivých aktivit jsou využívány různé formy dotazníků zaměřené na zhodnocení aktivit vlastními účastníky. Plánují se tak úpravy vlastní náplně jednotlivých aktivit se zástupci partnerů projektu.

22 4 Vnitřní postupy řízení Vzájemná informovanost Informace o průběhu projektu jsou předávány zejména při: -Koordinačních schůzkách projektu -Poradách řídícího výboru projektu (setkání odpovědných zástupců partnerů s příjemcem podpory) -Pracovních poradách, setkání jednotlivých řešitelských týmů či partnerů spolupracujících na realizaci daných aktivit -Průběžně se řeší dílčí záležitosti, změny formou běžné komunikace (e-mail., fax, telefon)

23 5 Zajištění publicity Příklady zajištění publicity projektu 1)Loga EU, ESF, MPSV a informace poskytovateli podpory jsou uváděny na všech tiskovinách vydávaných v souvislosti s projektem, tj. pozvánky, přihlášky, programy, informační letáky, sborníky přednášek atd. 2)Loga ESF, MPSV a EU jsou vyvěšena vždy na každém semináři, kurzu, workshopu, atd., v prostorách pro konání kursů, přednáškových sálech, u registrace účastníků 3)Byly vyrobeny propisovací tužky a bločky na poznámky účastníků seminářů s logy ESF a EU. Dále jsou využívány i při působení na cílové skupiny, při předávání informací o projektu. 4)ři působení na cílové skupiny je zdůrazňována možnost získání podpory – účast na seminářích je bezúplatná pokud lze podporu využít. Je zdůrazňována dostupnost aktivit díky podpoře na přípravu všech aktivit konaných v rámci projektu. 5)Informace o projektu, financování a podpoře ESF jsou zmiňovány vždy před zahájením seminářů

24 5 Zajištění publicity Příklady zajištění publicity projektu 6)Stránky projektu www.bioinfo.cz.www.bioinfo.cz 7)Propagační tiskové materiály o projektu byly k dispozici účastníkům kongresu GIM2006. 8)Partner projektu STUŽ informoval o zahájení prací na projektu prostřednictvím tiskové zprávy, která jen na stránkách STUŽ. Doposud zaznamenala přes 700 přístupů. Zpráva se objevila i na řadě dalších internetových portálů - např. www.ecn.cz, www.ekolist.cz, www.enviweb.cz atd. 9)Dále jsou informace předávány při vhodných příležitostech na seminářích a konferencích s obdobnou tématickou

25 5 Zajištění publicity Příklady zajištění publicity projektu 6)Stránky projektu www.bioinfo.cz.www.bioinfo.cz 7)Propagační tiskové materiály o projektu byly k dispozici účastníkům kongresu GIM2006. 8)Partner projektu STUŽ informoval o zahájení prací na projektu prostřednictvím tiskové zprávy, která jen na stránkách STUŽ. Doposud zaznamenala přes 700 přístupů. Zpráva se objevila i na řadě dalších internetových portálů - např. www.ecn.cz, www.ekolist.cz, www.enviweb.cz atd. 9)Dále jsou informace předávány při vhodných příležitostech na seminářích a konferencích s obdobnou tématickou

26 5 Zajištění publicity

27 6 Přidaná hodnota Inovativnost, Multiplikace Přidaná hodnota projetu spočívá či bude spočívat: i) v ustavení systému vzdělávání a tím ve zlepšení kvality poskytovaných služeb a kvalitnějším rozhodování pracovníku státní správy ii) ve zvýšení produktivity práce a konkurence schopnosti zaměstnanců po absolvování kurzu o nových metodách mikrobiologických stanovení, tyto kurzy přinesou i zvýšení kvality technologické kontroly a potravinářských výrobků iii) pro studenty, doktorandy a mladé vědecké pracovníky absolvování teoretických a praktických kursu v navrhovaných oborech iv) v rozšířeném vzdělání a získání nových dovedností při aplikaci inovačních biotechnologických metod, což přináší zvýšení flexibility pracovní síly v) v navázání osobních kontaktu se světovou vědeckou komunitou pracující v oblasti biotechnologií a příležitost navázání kontaktu se světovou špičkou v průběhu workshopu pro mladé vědecké pracovníky, studenty a doktorandy a na zahraničních stážích.

28 6 Přidaná hodnota Inovativnost, Multiplikace Přidaná hodnota projetu spočívá či bude spočívat: vi) v ustavení archivu názoru klientu na kurzy, semináře a další akce získané v dotazníkových akcích zaměřených na hodnocení kvality poskytovaných služeb vii) zaměstnanci společností nakládajících s odpady a odstraňujících staré ekologické zátěže parciální realizací získaných informací viii) vydání souhrnné publikace s učebními texty (elektronická forma) s vysokou informační hodnotou (poslední poznatky vědy a průmyslových aplikací inovačních technologií, nové metody monitoringu) ix) elektronická publikace se souhrnem učebních textu z provedených kurzů a seminářů

29 Inovativnost aktuální téma přímo souvisejí s jedním horizontálním tématem JPD 3 (udržitelný rozvoj a životní prostředí -monitoring a ochrana ŽP, úprava odpadů a bioodpadů, odstraňování starých ekologických zátěží. V této Nejsilnější inovační prvek projektu spatřujeme v tom, že jsou netradičně spojeny různé přístupy v poskytování informací a poskytování možností pro mladé vědecké pracovníky Významné a svým způsobem inovační je postižení široké oblasti cílových skupin zahrnující mladé vědecké pracovníky, studenty, doktorandy, zaměstnance státní správy a státních kontrolních orgánu, zaměstnance soukromých společností, neziskové nevládní organizace a jejich prostřednictvím i občanskou veřejnost. Flexibilní uspořádání celého informačního bloku a různorodost způsobu sdělování informací je dalším inovačním prvkem projektu. Přenos využití moderních molekulárně genetických metod z prostředí akademických pracovišť VaV technologicky orientovaným firmám působících v oblasti ochrany životního prostředí, jakož i šíření informací o jejich využitelnosti dalším cílovým skupinám projektu (řídící pracovníci, zaměstnanci státní správy a samosprávy, NNO).

30 Multiplikace Aktivity projektu jsou podrobeny cílům projektu. Realizací aktivit a cílu projektu dojde k vytvoření různých forem přidané hodnoty: i) zlepšení kvality poskytovaných služeb a kvalitnější rozhodování pracovníku státní správy (dříve specifikovaných), které bez zvyšování informovanosti v rámci projektu není možné jinak zajistit ii) zvýšení produktivity práce a konkurence schopnosti zaměstnanců po absolvování kurzů o nových metodách mikrobiologických stanovení, tyto kurzy přinesou i zvýšení kvality technologické kontroly potravinářských výrobků iii) zvýšení uplatnitelnosti a konkurence schopnosti v oblasti vědeckého prostředí a zvýšení kvality nabízené pracovní síly pro mladé vědecké pracovníky, studenty a doktorandy iv) zvýšení flexibility pracovní síly rozšířeným vzděláním a získáním nových dovedností při aplikaci inovačních biotechnologických metod v) seznámení se světovou vědeckou komunitou pracující v oblasti biotechnologií a příležitost navázání kontaktu se světovou špičkou vi) zvýšení úrovně vnímání kladných a negativních vlivu biotechnologií při praktickém využívání u široké veřejnosti

31 7 Udržitelnost činností Na navrhovaném projektu participují vysokoškolská pracovišti, pracovišti Akademie věd a SME, jejichž ekonomickými aktivitami,mimo jiné, je pořádání školících, vzdělávacích a jiných programů. Rovněž VŠCHT i MBÚ již historicky vzdělávací programy realizovaly. Složení účastníků projektu a jejich aktivity v historii i současnosti jsou zárukou, že program po zavedení v rámci navrhovaného projektu má velké šance na pokračování. Protože vývoj biotechnologických metod a s tím souvisejících laboratorních metodik bude popracovat, předpokládáme, že budou vytvořeny za účasti vědeckých pracovišť a SME vzdělávací programy navazující na systém vytvořený v rámci projektu a bude zajištěna kontinuita realizace hlavních cílů projektu, to jest zprostředkování relevantních informací cílovým skupinám. VŠCHT a MBÚ budou pokračovat v programech zaměřených především na studenty, doktorandy a mladé vědecké pracovníky formou teoretických i praktických kurzu, SME budou připravovat a zajišťovat vzdělávací programy pro zaměstnance kontrolních orgánů státu (COI, CIŽP a CZPI) a správních orgánu, především zaměstnanců odboru životního prostředí úřadu městských částí hl. m. Prahy v oblasti uplatnění a využití biotechnologických metod při odstraňování starých ekologických zátěží, úpravě odpadů, nebezpečných odpadů a bioodpadů.

32 8 Výstupy a Výsledky Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav PODPOŘENÉ OSOBY 01910528 ORGANIZACE04124 PRODUKTY0101

33 9 Další výstupy/výsledky Vytvoření nový typu vzdělávacích nástrojů. Vzniknou integrované vzdělávací systémy, které sdružují teoretické výklady s praktickým prováděním osvětlovaných metod. Celkem vznikne 6 typu kurzů a cyklů seminářů s doprovodnými učebními a informačními materiály (6 produktů), publikace s informacemi pro veřejnost, připravené NNO (2 produkty), internetové stránky (1 produkt), elektronická publikace učebních textů seminářů a kurzů (1 produkt).

34 Náměty na zjednodušení a zlepšení budoucích procesů SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVY


Stáhnout ppt "INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VYUŽITÍ BIOTECHNOLOGIÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Žadatel: ENVISAN-GEM, a.s. ESF – JPD 3."

Podobné prezentace


Reklamy Google