Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konvergenční kritéria

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konvergenční kritéria"— Transkript prezentace:

1 Konvergenční kritéria
Evropská měnová integrace

2 Konvergenční kritéria
Konvergenční kritéria mají zajistit vysokou úroveň nominální konvergence ekonomik EU Jejich plnění má zajistit stabilní ekonomické prostředí v Evropské unii Zajištění bezpečného vstupu zemí do třetí etapy HMU Kritéria zajišťují konvergenci v měnové oblasti - cenová stabilita a úrokové sazby a udržitelnost veřejných financí (zadlužení, deficit rozpočtu) a stabilitu kurzu měny. Konvergenční kritéria - čl. 121 SES a Protokol o kritériích konvergence

3 Cenová stabilita Čl. 140 SFEU „dosažení vysokého stupně cenové stability patrného z míry inflace, která se blíž míře inflace nejvýše tří členských států, jež dosáhly v oblasti cenové stability nejlepších výsledků“ Protokol o kritériích konvergence „...členský stát vykazuje dlouhodobě udržitelnou cenovou stabilitu a průměrnou míru inflace měřenou v průběhu jednoho roku před provedeným šetřením, jež nepřekračuje o více než 1,5 procentního bodu míru inflace nejvýše tří členských států, které v oblasti cenové stability dosáhly nejlepších výsledků“. (CPI - nevážený aritmetický průměr- nejnižší kladné růsty cenové hladiny). Kritérium cenové stability - různé míry inflace - povedou k různým cenovým hladinám - růst mezd - tlak na vnější bilanci států - tlak na změnu kurzu - směnného kurzu eura vůči ostatním měnám… Při hodnocení cenové úrovně v r byly základem míry inflace Francie, Irska a Rakousko.

4

5 Kritérium úrokových sazeb
Čl. 140 SFEU - „stálost konvergence dosažené členským státem a jeho účasti v ERM, která se odráží v úrovních dlouhodobých úrokových sazeb.“ Protokol o kritériích konvergence „… Protokol o kritériích konvergence: „v průběhu jednoho roku před šetřením průměrná dlouhodobá nominální úroková sazba členského státu nepřekračovala o více než 2 procentní body úrokovou sazbu nejvýše tří členských států, které dosáhly v oblasti cenové stability nejlepších výsledků“. Průměrné dlouhodobé nominální úrokové sazby za období jednoho roku před šetřením Úrokové sazby se zjišťují na základě dlouhodobých státních dluhopisů nebo srovnatelných cenných papírů s přihlédnutím k rozdílnému vymezení pojmů v jednotlivých členských státech - výpočet jako aritmetický průměr za posledních 12 měsíců úrokové sazby se měří na základě harmonizovaných dlouhodobých úrokových sazeb

6 Udržitelnost veřejných financí
Čl. 140 SFEU - „…dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí patrný ze stavu veřejných rozpočtů nevykazujících nadměrný schodek ve smyslu čl. 126 odst. 6“. Komise dle čl. 126, odst. 2 SFEU sleduje, zda poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí k HDP nepřekračuje referenční hodnotu, ledaže by: Výjimky: poměr podstatně nebo nepřetržitě klesal a dosáhl úrovně, která se blíží doporučované hodnotě překročení hodnoty bylo výjimečné nebo dočasné a poměr zůstával blízko dané hodnotě Protokol o postupu při nadměrném schodku 3% pro poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí k HDP v tržních cenách,

7 Veřejné zadlužení „poměr veřejného zadlužení k HDP překročí referenční hodnotu ( v protokolu o postupu při nadměrném schodku čl. 1 stanovenou na 60 % HDP) kromě případů, kdy se poměr dostatečně snižuje a blíží se uspokojivým tempem k doporučované hodnotě“ čl. 126 odst. 2b). Nařízení Rady (ES) č. 475/2000 ze dne 28. února 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 3605/93 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství

8 Stabilita směnného kurzu
Čl. 140 SFEU odst. 1 „dodržování normálního fluktuačního rozpětí stanoveného mechanismem směnných kurzů EMS po dobu alespoň dvou let, aniž by došlo k devalvaci vůči měně jiného členského státu.“ 13. Protokol o kritériích konvergence „členský stát dodržoval fluktuační rozpětí - zejména nesměl členský stát z vlastního podnětu devalvovat centrální paritu své měny vůči měny vůči euru.“ měnový kurz by měl být blízko centrální paritě v rámci ERM II . Rozpětí bylo původně stanoveno na +- 2,25%, po roce rozšířeno rozpětí na 15 %. Při hodnocení vývoje měnových kurzů je kladen důraz na to, zda byl měnový kurz blízko centrální paritě v rámci ERM II. Zkoumá se míra odchýlení kurzů k euru od centrálních parit v rámci ERM II. Dále se bere ohled na to, jakou úlohu hrály pro udržování kurzu uvnitř fluktuačního pásma devizové intervence centrální banky.

9 Další konvergenční kritéria
Institucionální připravenost čl. 130 a 131 SFEU - nezávislost národní centrální banky a jejich členů a soulad národních právních předpisů se Smlouvami a statutem ESCB a ECB. Požadované hodnoty by měly být „udržitelné dlouhodobě a nikoliv pouze jednorázovým způsobem“. ECB - sleduje stav i reálné konvergence při rozhodování o vstupu nových členských států do třetí etapy HMU Za přiměřené se považuje dosažení 80 % HDP na obyvatele v eurozóně.

10 Čl. 140 SFEU - posuzování KK „Alespoň jednou za dva roky, nebo na žádost členského státu, na který se vztahuje výjimky, Komise a ECB podávají Radě zprávy o pokroku dosaženém členskými státy při plnění jejich závazků týkajících se uskutečňování hospodářské a měnové unie. Tyto zprávy posuzují také slučitelnost právních předpisů jednotlivých členských států vč. Statutů jejich národních bank s čl. 130 a 131 SFEU a statutem ESCB a ECB.“

11 Čl. 122 SES - připojení států do eurozóny
Rada na základě těchto zpráv na doporučení Komise kvalifikovanou většinou zhodnotí: Které státy, na které se vztahuje výjimka (mimo eurozónu), splňují podmínky a zruší výjimky dotyčných členských států. Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou členských států, jejichž je euro. Rada následně stanoví touto kvalifikovanou většinou na návrh Komise a po konzultaci s ECB jednomyslně přepočítací koeficient

12 Konvergenční zpráva 1998 Kompatibilita statutu CB se statutem ECB - dostatečná nezávislost CB - 8 zemí kompatibilní (ŠP, Rak, Luc, Fr - proces přijímání zákona o CB) - ŠV - nekompatibilní, VB, Dán - výjimka Cenová hladina: (FR, Rak, Irsko - 1,2%) - kritérium 2,7 % - všichni kromě Řecka Rozpočtová rovnováha (pouze 5 zemí nemělo zahájenou proceduru podle čl 104 SES (Fin, Dán, Irsk, Niz, Luc). Velký pokrok v roce zemí na či pod úrovní 3 % HDP (mimo Řecko). CB Dánska i přes výjimku a její statut byl kompatibilní s požadavky EU.

13 Konvergenční zpráva 1998 Zadlužení - 60%HDP - pouze ve 4 zemích pod referenční úrovní (Fin, Fran, Luc, UK): EK zhodnotila, že existuje udržitelný pokles zadlužení u 9 zemí, Řecko nesplňovalo.. ERM: 10 měn bylo v systému v době hodnocení EK (FIM - říjen 1996, ITL 11/98) - jenom irská libra zhodnotila, britská libra, drachma a švédská koruna nebyly zapojeny do systému úrokové sazby - kritérium 7,8 % - nesplnilo pouze Řecko. Reálná konvergence v r. 1998: EU- 15 =100 B 108, DK 142, D 116, EL 49, E 62, F 109, IRL 95, I 91, L 174, NL 107, A 116, P 45, FIN 107, S 118, UK 106, US 139, JP 145 Irská libra zhodnotila v březnu 1998 o 3% oproti centrální paritě - smlouva povoluje revalvaci, nikoliv však devalvaci. Drachma vstoupila do systému v březnu 1998.

14

15

16

17

18


Stáhnout ppt "Konvergenční kritéria"

Podobné prezentace


Reklamy Google