Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Funkce mezinárodních organizací, INGO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Funkce mezinárodních organizací, INGO"— Transkript prezentace:

1 Funkce mezinárodních organizací, INGO
Mezinárodní organizace

2 Jaké plní mezinárodní organizace role v mezinárodním systému?

3 Funkce Artikulace a agregace zájmů Vytváření norem Operační aktivity
Socializace Sběr a distribuce informací Preventivní diplomacie

4 Artikulace a agregace zájmů
MO je nástrojem agregace a artikulace zájmů MO reprezentuje určité zájmy – např. Mezinárodní lodní komora, Mezinárodní obchodní komora MO jsou místem, kde se agregují a artikulují zájmy Zájmy artikulují a agregují státy a vytvářejí na půdě velkých IGO formalizované koalice. Např. Skupina 77 MO jsou samy aktéry, kteří artikulují a agregují zájmy Je to MO, která artikuluje a agreguje zájmy

5 Vytváření norem MO vytvářejí normy, aplikují je a posuzují jejich dodržování. Určují hodnoty, které by měly panovat v MS Př. Charta OSN dodržování lidských práv, rovnost žen a mužů, mír, dodržování smluvních závazků, podpora sociálního pokroku a zlepšování životní úrovně, svoboda

6 Vytváření norem Normy a hodnoty mohou mít regulační charakter = co je povoleno a co je zakázáno Př. Charta OSN, kapitola 1 (cíle a zásady) → zákaz použití a hrozby silou Smlouva o nešíření jaderných zbraní – jaderné odzbrojení států, co vlastní jaderné zbraně, zákaz výroby či jiného získání jaderných zbraní v těch státech, co nevlastní jaderné zbraně. Montrealský protokol – závazek států chránit ozónovou vrstvu, redukce a postupný úplný zákaz používání freonů.

7 Vytváření norem Normy a hodnoty redistributivní
Snaží se změnit hodnoty a chování aktérů s cílem změnit rozdělení zboží a služeb → zvýhodňují některé aktéry a druzí nesou dodatečné náklady Např. Světová banka, Rozvojový program OSN → zabezpečují transfer zdrojů z vyspělých do rozvojových států

8 Vytváření norem Normy, které se vytváří na půdě MO, mohou být právně závazné nebo ne OSN → rezoluce VS OSN nejsou právně závazné x rezoluce RB OSN jsou právně závazné Konvence, dohody, smlouvy uzavřené v rámci OSN nebo specializované agentury také mohou být právně závazné, ale obvykle po ratifikaci účastnických států.

9 Operační aktivity Implementace programů dohodnutých na půdě MO
První operační aktivitou je specifikace pravidel realizace daných programů Obvykle národní autority určují podmínky, prostředky a nástroje, kterými bude dosaženo naplnění cílů stanovených v programu MO Mohou to být samy MO Světová banka detailně specifikuje náležitosti a podmínky přijetí projektů

10 Operační aktivity Druhou operační aktivitou je implementace programu
Obvykle závisí na národních autoritách, jak program implementují. Na úrovni MO se tak děje tehdy, pokud mají MO dostatek finančních a lidských zdrojů, aby mohly program implementovat. Př. OSN a jeho agentury → poskytování humanitární pomoci, poskytování technické asistence rozvojovým zemím, peacekeepingové mise, přímá správa některých oblastí pod OSN

11 Operační aktivity Třetí aktivitou je monitoring naplnění programu
Bez monitoringu by programy neměly smysl Rozdíl v míře pravomocí ohledně monitorování plnění Př. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE): Kontroluje, zda státy dodržují Smlouvu o nešíření jaderných zbraní Může vyžadovat zprávy o jaderných programech s civilním účelem po členských zemích Má právo inspekce.

12 Operační aktivity Soudní rozhodování
Obvykle jsou kompetence soudních těles limitované Př. MSD Strany sporu musí nejprve uznat, že chtějí, aby MSD rozhodl jejich spor a pak je jeho výsledek závazný. Větší roli hraje RB → posuzování, zda stát neporušil zákaz užití síly

13 Operační aktivity Sankce MO jsou rozhodnutím členských států proti členovi, který nedodržuje mezinárodní závazky Různé formy: Často může být daný člen pouze odsouzen na půdě MO → morální tlak ze strany ostatních členů nebo domácích zájmových skupin, poškození mezinárodní reputace státu

14 Operační aktivity Mnohé MO umožňují vyloučení člena, pokud soustavně porušuje závazky Vyloučení se ale příliš nepoužívá, protože znamená ztrátu vlivu nad daným státem Omezení práv členského státu, která vyplývají z jeho členství OSN – VS může na základě doporučení RB zbavit členského státu práva hlasovat.

15 Operační aktivity Sankce nevojenského charakteru
OSN - RB vůči státům-agresorům Sankce nemusí vést k nápravě a často nevedou Sankce vojenského charakteru Závisí na členských zemí, zda poskytnou své jednotky a svěří je velení MO (např. OSN)

16 Socializace Funguje na dvou úrovních v mezinárodním prostředí
Agenti socializace fungují v mnoha státech světa a přímo se dotýkají života jednotlivců Nadnárodní korporace → fast-foody, Microsoft Nevládní organizace – př. skaut

17 Socializace Na půdě MO mezi zástupci států
V rámci MO členské státy přijímají určité hodnoty → vliv na chování a jednání států, které se chovají způsobem akceptovatelným pro mezinárodní komunitu Př. OSN → ustavit společný systém hodnot je obtížné → státy se nechtějí příliš pouštět do odsuzování jednání jiných států nebo je vyloučit z OSN Př. UNESCO → výrazný vliv na formování národních vzdělávacích, vědeckých a kulturních institucí a přijetí vnitrostátních norem v daných politikách → poskytování národní podpory vědě

18 Sběr a distribuce informací
MO shromažďují informace a distribuují je svým členům, jsou místem pro výměnu informací Informace buď jí dávají členové, nebo je získává sama (experti, NGOs) MO informace publikují obvykle v ročenkách → i pro širokou veřejnost Např. MO hrají nezastupitelnou roli při získávání informací o světovém šíření zbraní, ekonomickém růstu ve světě, mírách nezaměstnanosti, dětské úmrtnosti, porušování lidských práv, poškození životního prostředí

19 Sběr a distribuce informací
Informace mají vliv na rozhodování v rámci MO, ale i na rozhodování státních a nestátních aktérů. Mají vliv na vytváření pozic. Mohou změnit vnímání problému. Např. vliv projektu PISA OECD, který monitoruje vědomosti a dovednosti patnáctiletých žáků → vliv na členské státy a reformy ve vzdělávání

20 Sběr a distribuce informací
MO často zakládají vlastní výzkumné instituty, vytváří výzkumné projekty nebo žádají výzkum od vědeckých institucí Vliv epistemických společenství Životní prostředí → shromáždění informací o stavu ozónové vrstvy a shoda mezi odborníky o opatřeních k řešení tohoto problému. Závislost států na expertech vedla k tomu, že přijaly ochranu ozónové vrstvy za svou.

21 Sběr a distribuce informací
MO slouží i jako místo výměny informací → vzájemné poznávání, hodnoty, kultura, pozice. Roste vliv NGO Např. Komise OSN pro lidská práva je závislá na zprávách NGO (Amnesty International nebo Human Rights Watch).

22 Preventivní diplomacie
Začala se rozvíjet na půdě OSN zejména po skončení Studené války Agenda pro mír (1992) Součástí mohou být mediace, mírové konference, vyslání zvláštních vyslanců, uplatnění sankcí i rozvojová pomoc Nejčastěji se na ni podílejí regionální organizace – OBSE, OAS, AU nevládní organizace → včasné varování, důležitá role po konfliktu (rekonstrukce oblastí, budování občanské společnosti)


Stáhnout ppt "Funkce mezinárodních organizací, INGO"

Podobné prezentace


Reklamy Google